Sluit

Healthcare

Gezondheidszorg ook voor de volgende generaties vanzelfsprekend.

Anoesjka van Aanholt

Anoesjka van Aanholt


Get yourdone

Health Solutions

Onze gezondheidszorg wordt gezien als één van de beste ter wereld. Maar lukt het ons om dit zo te houden? Door vele obstakels dreigt de huidige dienstverlening onbetaalbaar en onhoudbaar te worden. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren. Boer & Croon helpt de zorgsector om zich te herordenen en veerkrachtig en gezond te blijven. Door efficiency te verbeteren met digitalisering, regionale samenwerkingsverbanden op te zetten en oplossingen te leveren voor arbeidstekorten. Geen onnodige rapporten, maar praktische oplossingen.

De tijd dringt. Wij gáán voor resultaat met onze professionals die hart voor de zaak hebben, en samen met de mensen uit jouw organisatie. Zodat wij trots kunnen blijven op ons zorgstelsel. We get it done!

Onze diensten

De drie pijlers van de dienstverlening van Boer & Croon Healthcare

Transformatiemanagement & Consultancy
Wij ondersteunen de strategische agenda van de gezondheidszorg door transitie- of versnellingsteams aan te bieden die complementair zijn aan de organisatie van de cliënt.

Interim-Management
Wij versterken het leiderschap in zorgorganisaties tijdelijk door het plaatsen van interim-managers en onze eigen managers en young executives.

Executive Search
Wij helpen organisaties nieuwe leiders te vinden met de juiste expertise, competenties en persoonskenmerken, via onze werving & selectie dochteronderneming Vanderkruijs.

Transformatiemanagement & consultancy

Wij helpen zorgorganisaties om hun strategische opgaves te realiseren en complexe vraagstukken te versimpelen. Ons team Healthcare staat klaar om samen met jouw organisatie de uitdaging aan te gaan. Wij bieden niet alleen denkkracht, maar voeren het ook uit.
Onze klanten zijn ziekenhuizen, eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. En we zijn een ervaren partner voor zorgverzekeraars, brancheverenigingen, koepelorganisaties en onderzoeksinstituten.

Optimale samenwerking in de regio

Vergaande regionale samenwerking tussen verschillende typen zorginstellingen, (semi)publieke en private partijen is noodzakelijk.

Portfoliokeuzes en nieuwe organisatievormen zijn nodig om patiëntenstromen opnieuw vorm te geven. Dit zet traditionele verhoudingen en zekerheden onder druk. Boer & Croon zorgt voor reële samenwerkingsafspraken en de implementaties die voortkomen uit de gemaakte keuzes. We zetten regioplannen om in realisatie, en doen dit met hoogwaardig programmamanagement, procesbegeleiding en stakeholdermanagement.

Uit de regioplannen komen tal van realisatievraagstukken voort. Boer & Croon helpt om deze inzichtelijk te maken en te implementeren. Denk aan de verschuiving van zorg, de implementatie van e-health-toepassingen, zorg thuis, gezamenlijke capaciteitsplanning of personeelsplanning, of het uniformiseren en optimaliseren van zorgprocessen. Maar ook het succesvol laten samenwerken van organisaties op alle niveaus, van operationeel tot bestuurlijk. Om dit in de praktijk te laten slagen biedt Boer & Croon rollen als kwartiermaker, procesbegeleider, programmamanager of projectleider aan. Ons uitgangspunt is het delen van eigenaarschap met alle stakeholders. Op deze manier bouwen we aan duurzame afspraken die de komende jaren in de praktijk tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Versnelling van de digitaliseringsagenda

Digitalisering draagt bij aan toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg.

De extreme krapte op de arbeidsmarkt versnelt de behoefte hieraan. Tegelijkertijd ligt hier een grote belofte voor de professional en de patiënt of cliënt. Vooral transmurale digitalisering kan veel waarde creëren. Boer & Croon helpt deze ontwikkeling te versnellen door in de praktijk bewezen oplossingen toe te passen.

Boer & Croon helpt bij verschillende vraagstukken. We begrijpen hoe de digitale infrastructuur bij zorgorganisaties van de toekomst eruit moet zien en helpen om deze toekomstbestendig in te richten, maar richten ons ook op het digitaliseren van patiëntprocessen en bedrijfsvoeringprocessen. Denk aan het implementeren van een patiëntportaal, het digitaliseren van het aanmeldproces, of diagnostiek-, lab- en apotheekprocessen. Ook de implementatie van e-health-toepassingen als zorg op afstand behoort hiertoe. Om dit in de praktijk te laten slagen, biedt Boer & Croon rollen aan als programmamanager, projectleider of adviseur bij het ontwerp van data- en bedrijfsvoeringarchitectuur en bij implementatietrajecten. Ons uitgangspunt is het delen van eigenaarschap met de eigen organisatie. Op deze manier zorgen we voor blijvend succes van digitalisering en optimaal gebruik daarvan in de organisatie.

Optimaliseren gezonde bedrijfsvoering

Een sterke businesscase maakt de organisatie toekomstbestendig.

Het versterken van de bedrijfsvoering en de financiële positie van zorgorganisaties is nodig om bij financiële krapte ruimte te kunnen creëren. De marges in de zorg zijn traditioneel krap en na corona op veel plekken zelfs nijpend. Er is weinig ruimte voor investeringen en innovatie. Boer & Croon helpt zorginstellingen een duurzame bedrijfsvoering te realiseren om zorgorganisaties financieel toekomstbestendig te maken.

In zorgorganisaties zien we een aantal thema’s vaak terugkomen: er ontbreekt een verband tussen sturen op kosten en baten, we zien steeds hogere kosten door onder andere inflatie en salariscorrecties op die inflatie, en aan de inkomstenkant een grote druk op de opbrengsten door het in toenemende mate inzetten van goede, innovatieve zorg die vaak niet vergoed wordt. Boer & Croon helpt met het inzichtelijk maken van de kostenstructuur van een organisatie en het besparen op kosten op de algehele linie. Denk aan het efficiënter inrichten van inkoopmanagement, personeelsbeleid, maar ook het optimaliseren en daarmee goedkoper maken van bedrijfsvoeringsprocessen. Digitalisering kan een krachtig middel zijn om kosten te besparen. Ook helpt Boer & Croon bij het inrichten van processen voor sturing op kosten en baten in de managementcyclus en het versterken van opbrengsten door onder andere registratie-optimalisatie en het verwerven van betaaltitels voor kwalitatief hoogwaardige en innovatieve zorgvormen. We bieden analyse, versnelling en implementatie, met rollen als businessanalist, programmamanager, projectleider en adviseur.

Lees ook enkele recente referentie projecten

Guusje Elsen foto 2
Aileen3
BC Maart 14
Portretten medewerkers edit 2
Maartje HR zit 1
Anoesjka van Aanholt
Sarah Looise lo zit 3
Charlotte HR zit 1
Thomas van Burk foto 1
Iris Lodder 2
Voorjaarsborrel 3
BC Portretten Januari 2023 compressed

Interim-management

Zo snel als het nodig is, vullen we tijdelijk bestuurlijke posities en directie- en managementrollen in. Wij hebben een breed netwerk van beschikbare interim-kandidaten. Enkele zeer ervaren (interim-)zorgbestuurders zijn bovendien exclusief aan Boer & Croon verbonden als associate partners.

Meer over onze Healthcare community

Executive Search

Boer & Croon heeft een lange traditie in het matchen van kandidaten voor organisaties in de gezondheids- en jeugdzorg. We vinden de meest geschikte toezichthouders, bestuurders en directieleden.

Meer informatie

Deel deze oplossing via...

LinkedIn

Meer Informatie?