Vacatures

Werken via B&C

Werken bij B&C

Logo Rijksuniversiteit Groningen met wit

Lid Raad van Toezicht voor Rijksuniversiteit Groningen

Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat momenteel uit vijf leden. Gezamenlijk weerspiegelen zij het gehele maatschappelijke en economische spectrum van de organisaties en beroepen waarvoor de RUG opleidt. Ze hebben een ruime professionele en bestuurlijke ervaring in overheid, bedrijfsleven, onderwijs en/of gezondheidszorg, beschikken over een breed en relevant netwerk in de samenleving en zijn in staat onafhankelijk te oordelen vanuit een eigen visie op het functioneren van universiteiten in de samenleving. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de wetenschappelijke en intellectuele onafhankelijkheid van het onderwijs en het onderzoek in de universiteit en daarmee de academische vrijheid. De leden tonen zich verbonden met de geschiedenis en de samenleving van het Noordelijke landsdeel, maar zijn zich evenzeer bewust van de internationale context waarin de Rijksuniversiteit Groningen opereert en wil functioneren. In verband met het aflopen van de termijn van de heer H.D. Post, zoekt de Raad van Toezicht een nieuw lid met in het bijzonder ruime professionele en bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in het bedrijfsleven. Dit lid beschikt over een relevant netwerk in de noordelijke samenleving en is belast met de onderwerpen regionale en economische ontwikkeling. Hij/zij maakt deel uit van de auditcommissie Financiën van de Raad van Toezicht en is als zodanig speciaal belast met de taken van de Raad van Toezicht ten aanzien van het controleren van de bestuurlijke en bedrijfsmatige activiteiten van de RUG in samenhang.

25 feb. 2021

BC logo green

Werkstudent Marketing & Recruitment voor Boer & Croon

Als werkstudent Marketing & Recruitment bij Boer & Croon gaat er een wereld voor je open. Zowel bij onze Marketing- als onze Recruitmentafdeling is er veel te doen. Wat betreft Marketing heeft Boer & Croon zich afgelopen jaar een nieuwe merkidentiteit eigen gemaakt en is onze nieuwe website gelanceerd. Nu staan we op het punt om onze merkidentiteit verder uit te rollen in de uitingen die we doen via relevante kanalen en campagnes. Wat betreft Recruitment heeft Boer & Croon een flinke groeiambitie waarin jij een belangrijke rol kunt spelen om te zorgen dat we deze ambitie gaan verwezenlijken. Je werkt nauw samen met onze Marketeer en Business Manager Marketing & HR, waarmee je samen onze marketing naar een hoger niveau gaat tillen en onze groeiambitie waar gaat maken. Je krijgt de volgende verantwoordelijkheden: Marketing: Het beheren van de social mediakanalen en social mediacampagnes;Het bedenken en creëren van content;Vacatures, blogs & artikelen plaatsen en het beheren van de website;SEO/SEA;Je leert data te analyseren en evalueren om de volgende post/nieuwsbrief te verbeteren;Ondersteunen bij de organisatie van (online) events. Recruitment: Aanspreekpunt voor kandidaten voor de rol van Young Executive en Manager; Inplannen van de gesprekken, e-assessments en laatste assessmentrondes;Bijhouden (social media) kanalen (Instagram, Facebook, Spielwork); Werving a.d.h.v. searchen via LinkedIn.

25 feb. 2021

Printscreen 5

Directeur Markt & Ontwikkeling voor Lentis

Directeur Markt & OntwikkelingDe functie Directeur Markt & Ontwikkeling is een nieuwe functie. De directeur geeft leiding aan Lentis Research en de afdeling Zorgverkoop en is verantwoordelijk voor de resultaten van deze afdelingen, dat wil zeggen voor gunstige zorgverkoopafspraken met financiers en voor een research & development (R&D) beleid afgestemd op de strategische koers van Lentis GGZ. Hij/zij is daarnaast, in gezamenlijkheid met collega directeuren, verantwoordelijk voor het resultaat van Lentis GGZ als geheel.De directeur Markt & Ontwikkeling organiseert continu alertheid op kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in de zorgmarkt en op zorginhoudelijk terrein. Vertaalt de ontwikkelingen naar toegankelijke rapportages en analyses, die zicht geven op korte en lange termijn effecten op de jaarplannen van de zorgclusters en op het meerjarenplan.Vanuit de missie en visie en het vastgestelde dienstenportfolio werkt de directeur Markt & Ontwikkeling aan een transparante en aantrekkelijke merkenstructuur en positionering van Lentis GGZ. Hij/zij stelt een marketingplan op en regisseert de uitvoering en monitort de ontwikkelingen.De directeur Markt & Ontwikkeling rapporteert aan de Raad van Bestuur van Lentis GGZ, aan het lid met de portefeuille Bedrijfsvoering. Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden Beleid en ontwikkeling: Bepaalt als lid van het directieteam van Lentis GGZ mede de visie van de organisatie en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch organisatiebeleid;Signaleert en onderzoekt actief relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze in strategische keuzes met betrekking tot het zorgaanbod van Lentis GGZ;Vertaalt en/of draagt zorg voor de vertaling van het vastgestelde beleid naar procedures en processen en de inrichting van bedrijfsprocessen binnen de afdelingen, ondersteunt bij de implementatie ervan en beheerst risico’s. Adviseren en ondersteunen Raad van Bestuur en Directieteam: Signaleert en onderzoekt relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze naar een visie en strategisch beleid voor de onderdelen zorgverkoop en research & development (R&D). Voorstellen zijn gefundeerd, onderling samenhangend, breed afgestemd en dragen bij aan het verwezenlijken van de ambitie en visie van Lentis GGZ;Adviseert op basis van gesignaleerde ontwikkelingen het management en de Raad van Bestuur met betrekking tot klantaanwas, klantbehoud, klantopbrengst en klanttevredenheid;Draagt zorg voor samenhang in beleid van verschillende opdrachtgevers en stimuleert lange termijn contracten;Adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur en collega-directeuren op het terrein van zorgfinanciering en daarmee samenhangende financiële en bedrijfseconomische aangelegenheden na analyses;Adviseert de Raad van Bestuur over eventuele mismatches tussen de propositie van Lentis GGZ en de marktontwikkelingen en hoe deze kunnen worden verholpen. Leidinggeven: Geeft leiding aan de afdelingen Zorgverkoop en Lentis Research en weet daarbij een goed en positief werkklimaat te realiseren waarbij de onderlinge relaties van essentieel belang zijn;Bewaakt de kennis en kunde van medewerkers en zorgt voor deskundigheidsbevordering zodat zij in staat zijn hun werkzaamheden professioneel en adequaat uit te voeren;Zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde personele bezetting en zorgt voor de uitvoering van het personeelsbeleid;Vertaalt het vastgesteld beleid naar jaarplannen voor de afdelingen;Beheert het budget;Bewaakt afgesproken doelstellingen, signaleert en analyseert knelpunten en stuurt bij waar nodig. Inhoudelijk: Ten behoeve van eenduidig overleg met de stakeholders van Lentis GGZ organiseert de directeur Markt & Ontwikkeling een klantrelatiesysteem, waardoor alle relevante informatie over contracten, afspraken, klachten en wensen snel toegankelijk is;Is verantwoordelijk voor de zorgverkoop en voor gunstige afspraken over tarieven en volumes;Signaleert relevante (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen in het werkveld en binnen de organisatie en komt op basis hiervan met initiatieven voor strategische beleidsontwikkeling op het terrein van verkoop en portfoliomanagement;Doet onderzoek of laat onderzoek doen naar relevante ontwikkelingen, naar mogelijkheden voor innovatie en maakt impact- en risicoanalyses;Signaleert kansen en risico’s in de zorgmarkt en ondersteunt collega’s om hierop in te spelen;Is verantwoordelijk voor het genereren van subsidies voor onderzoek en/of productontwikkeling;Is verantwoordelijk voor het marketingbeleid en zorgt voor een aantrekkelijke (markt)positionering van Lentis GGZ;Monitort (inter)nationale ontwikkelingen binnen de GGZ en vertaalt nieuwe inhoudelijke mogelijkheden naar intern R&D beleid. Omgevingsmanagement: Onderzoekt en initieert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en vertegenwoordigt daarbij de organisatie;Onderhoudt contacten en bouwt een netwerk op strategisch niveau met in- en externe stakeholders;Onderhandelt met opdrachtgevers, financiers en andere samenwerkingspartners en sluit contracten af binnen verstrekt mandaat;Initieert contacten met de landelijke politiek en adviseert namens de organisatie de politiek;Is verantwoordelijk voor klanttevredenheidsonderzoek en onderneemt actie om de klanttevredenheid verder te vergroten;Participeert in diverse in- en externe overlegvormen (landelijk en regionaal), zoals onder meer bij het ministerie van VWS, de NZa en de koepelorganisatie.

19 feb. 2021

Printscreen 5

Directeur Zorg & Bedrijfsvoering voor Lentis

Directeur Zorg & BedrijfsvoeringDe directeur Zorg & Bedrijfsvoering is integraal verantwoordelijk voor één van de clusters binnen het primair proces van Lentis GGZ. Die verantwoordelijkheid heeft betrekking op het zorgaanbod en de kwaliteit van de zorg, de productie en productiviteit, de personele bezetting en de organisatiecultuur, de budgetten en het vast te stellen beleid van het betreffende cluster. De zorg- en bedrijfsprocessen worden binnen het eigen cluster effectief en efficiënt ingericht en uitgevoerd.De directeur Zorg & Bedrijfsvoering werkt nauw samen met de andere directeuren Zorg & Bedrijfsvoering en met de directeuren van de ondersteunende diensten. Deze samenwerking kenmerkt zich door de verantwoordelijkheid om elkaar te helpen en te ondersteunen bij het behalen van de doelen en een gezamenlijk eigenaarschap van overkoepelende aandachtsgebieden die over meerdere directeuren worden verdeeld. Een ieder draagt proactief bij aan de organisatiestrategie en realiseert deze strategie binnen het eigen cluster. De directeur Zorg & Bedrijfsvoering rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentis GGZ.Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebiedenBeleid en ontwikkeling: Bepaalt als lid van het directieteam van Lentis GGZ mede de visie van de organisatie en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch organisatiebeleid;Signaleert en onderzoekt relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze naar strategisch zorgbeleid. Voorstellen zijn gefundeerd, onderling samenhangend, breed afgestemd en dragen bij aan het verwezenlijken van de ambitie en visie van Lentis GGZ;Initieert ingrijpende organisatieontwikkelingstrajecten op het gebied van organisatiestructuur en -cultuur en (zorg)innovatie en stuurt hierbij veranderingsprocessen aan;Draagt zorg voor de implementatie van het beleid, ziet toe op de uitvoering en neemt indien nodig maatregelen;Vertaalt en/of draagt zorg voor de vertaling van het vastgestelde beleid naar procedures en processen en de inrichting van zorg- en bedrijfsprocessen, ondersteunt bij de implementatie ervan en beheerst risico’s;Neemt binnen de kaders van het organisatiebeleid besluiten over het aanbod van zorgproducten en dienstverlening door het organisatieonderdeel en ontwikkelt nieuwe zorgproducten en diensten. Leidinggeven: Geeft leiding aan één van de clusters binnen het primair proces van Lentis GGZ en weet daarbij een goed en positief werkklimaat te realiseren waarbij veiligheid, werkplezier en goede onderlinge relaties van essentieel belang zijn;Geeft sturing aan de ingezette koers binnen Lentis GGZ en draagt zorg voor de succesvolle implementatie en borging ervan in het primaire proces;Bewaakt de kennis en kunde van medewerkers zodat medewerkers in staat zijn hun werkzaamheden professioneel en adequaat uit te voeren;Faciliteert en stimuleert een lerende organisatiecultuur, waarin geleerd wordt van fouten en best-practises, binnen teams en over de grenzen van het eigen team en cluster heen;Initieert en stuurt organisatiebrede veranderingsprocessen aan op het gebied van organisatiestructuur en -cultuur;Vertaalt het vastgestelde Lentisbrede beleid naar jaarplannen en bewaakt de samenhang tussen en de opvolging van de plannen binnen het cluster. Inhoudelijk: Is verantwoordelijk voor de continue verbetering van zorginhoudelijke aspecten, zoals patiënttevredenheid, kwaliteit en veiligheid, behandeleffectiviteit en organisatie van zorg;Bewaakt hiertoe de resultaten, signaleert risico’s en kansen en draagt er zorg voor dat acties en projecten voor verbetering van de zorg worden opgepakt en tot een goed resultaat worden gebracht;Legt waar nodig verantwoording af aan de geneesheer-directeur betreffende de zorginhoud, kwaliteit en veiligheid van de behandeling;Initieert en stimuleert projecten met betrekking tot innovatie van de zorg die Lentis GGZ biedt;Ziet kansen met betrekking tot het aanbod van Lentis en ontwikkelt met collega directeuren en/of in samenwerking met externe partijen nieuw zorgaanbod dat aansluit op de behoefte van cliënten/patiënten en maatschappelijke ontwikkelingen;Fungeert als aanspreekpunt voor de zorginhoudelijke aspecten van de GGZ voor de zorginhoudelijke professionals; Is voortdurend bezig een synergetische balans te creëren tussen de belangen van cliënten/patiënten en hun naasten, medewerkers, de organisatie en externe belanghebbende partijen. Bedrijfsvoering: Zorgt voor een zorgvuldige afstemming van benodigde capaciteiten c.q. omvang van de formatie op de te verwachten toekomstige zorgbehoefte en past de organisatiestructuur hierop aan;Zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde personele bezetting (functiemix) en voor de uitvoering van het personeelsbeleid;Beheert het budget;Bewaakt afgesproken (productie)doelstellingen en financiële performance, signaleert en analyseert knelpunten en stuurt bij waar nodig. Omgevingsmanagement: Onderzoekt en initieert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en vertegenwoordigt daarbij de organisatie;Onderhoudt contacten en bouwt een netwerk met in- en externe stakeholders;Hecht veel belang en besteedt tijd en aandacht aan medezeggenschap en participatie van cliënten, naasten en medewerkers;Onderzoekt en initieert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en vertegenwoordigt de organisatie bij besprekingen en onderhandelingen met bedrijfskritische samenwerkingspartners;Sluit binnen het mandaat van de RvB contracten af;Initieert en realiseert samenwerkingsprojecten die gericht zijn op innovatie en verbetering van de bedrijfsprocessen.Onderhoudt contacten en bouwt een netwerk op strategisch niveau met in- en externe stakeholders;Onderhandelt met opdrachtgevers, financiers en andere samenwerkingspartners en sluit contracten af binnen verstrekt mandaat;Initieert contacten met de landelijke politiek en adviseert namens de organisatie de politiek;Is verantwoordelijk voor klanttevredenheidsonderzoek en onderneemt actie om de klanttevredenheid verder te vergroten;Participeert in diverse in- en externe overlegvormen (landelijk en regionaal), zoals onder meer bij het ministerie van VWS, de NZa en de koepelorganisatie.

19 feb. 2021

Logo Yulius

Algemeen directeur Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor Yulius

Kinder- en JeugdpsychiatrieDe divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt hoogwaardige diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen, die door complexe psychiatrische stoornissen zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. De divisie hanteert een multidisciplinaire werkwijze. Door middel van systeemgerichte, (hoog)specialistische diagnostiek en/of behandeling wordt de ontwikkeling van het kind in interactie met zijn omgeving weer op gang gebracht. Binnen de directie werken ca. 550 medewerkers (400 fte). De omzet in 2020 bedroeg ca. € 41 miljoen.De divisie wordt aangestuurd door een algemeen directeur en twee directeuren zorg (een directeur acute zorg en een directeur specialistische zorg). Samen zijn zij integraal verantwoordelijk voor de divisie en dragen zij zorg voor een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering. Op dit moment wordt de positie van algemeen directeur Kinder- en Jeugdpsychiatrie op interim-basis vervuld. Yulius is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur die zorgt voor bestendiging en doorontwikkeling van de ingezette koers. UitdagingenDe divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie komt uit een roerige periode. Ingrijpende veranderingen in de buitenwereld, zoals de invoering van de Jeugdwet, en tegenvallende financiële resultaten maakten bijsturing noodzakelijk. De afgelopen periode is daarom stevig ingezet op het op orde brengen van de bedrijfsvoering, het creëren van interne samenhang en stabiliteit. Mede door Corona is deze roerige periode nog niet voorbij. Zo zijn er zorgen over kwetsbare kinderen of gezinnen, die nu niet, of in een andere vorm, de hulp kunnen ontvangen die zij normaal krijgen. Hierbij wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit en het uithoudingsvermogen van medewerkers van Yulius om kinderen en gezinnen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen en opvangen. De zorgvraag neemt toe, wat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Van de nieuwe algemeen directeur wordt gevraagd om binnen deze dynamische setting een duurzaam gezonde doorontwikkeling te realiseren. Hiervoor zijn onder andere de volgende zaken van belang: Positioneren van de (hoog)specialistische Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij externe stakeholders, onder andere met het oog op gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor de jeugdzorg; Verstevigen van de strategische samenwerking in de regio;Verstevigen van de interne samenwerking, binnen de divisie en met de andere divisies;Het (verder) op orde brengen en houden van financiën en formatie; Een ander belangrijk onderdeel van de uitdaging is het verder handen en voeten geven aan de nieuwe topstructuur binnen de divisie en het neerzetten van een stevig directieteam, waarin de taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Het realiseren van een duurzaam gezonde positie en alle veranderingen die daarvoor nodig zijn, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het betrekken van de medewerkers van de divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de veranderingen is van groot belang. Dit betekent: in verbinding staan, dichtbij medewerkers, en tegelijkertijd het geheel blijven overzien. FunctieDe algemeen directeur Kinder- en Jeugdpsychiatrie is samen met de twee directeuren Zorg integraal verantwoordelijk voor de directie Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Yulius. Samen dragen zij zorg voor een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering en voor het aanjagen van ontwikkeling, kwaliteit van behandeling, innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. De algemeen directeur geeft leiding aan de 11 teamleiders binnen de divisie, waaronder de teamleider decentrale zorgadministratie (DZA), en aan de senior adviseur bedrijfsvoering. De functionele aansturing van het deel ‘Kwaliteit van zorg’ is belegd bij de directeuren Zorg.De algemeen directeur rapporteert aan de Raad van Bestuur en is lid van het Management Team van Yulius, dat zich bezighoudt met strategische vraagstukken en het uitdragen van de gezamenlijke waarden, leidende principes en visie. De algemeen directeur draagt hieraan actief bij en is mede verantwoordelijk voor de strategische koers en samenhang binnen Yulius.

19 feb. 2021

BC logo green

Partner Operations voor Boer & Croon

De Partner Operations is samen met Partner Haico Spijkerboer (verantwoordelijke voor interim management in dit werkveld) verantwoordelijk voor de activiteiten in Operations.De Partner Operations is verantwoordelijk voor het onderhouden van cliëntrelaties, het acquireren van opdrachten, het toezicht houden op de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden, cliënttevredenheid en goede financiële resultaten in de opdrachtenportefeuille.Daarnaast zijn de partners binnen Operations gezamenlijk voortrekker in het inhoudelijk verder ontwikkelen van de Solution, promoten zij het delen van kennis binnen de Solution en met Boer & Croon als geheel en stimuleren en begeleiden zij het team in hun persoonlijke ontwikkeling. Zij zijn cultuurdrager en promoten open communicatie, een praktische instelling en de zorg voor elkaar.

19 feb. 2021

Logo Slingeland Ziekenhuis

Lid Raad van Toezicht met zorgbestuurlijk profiel voor Slingeland Ziekenhuis

Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor bewaking van: Realisatie van de doelstellingen van het ziekenhuisStrategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatieOpzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemenFinanciële en niet-financiële verslagleggingKwaliteit en veiligheid van zorgNaleving van wet- en regelgevingVerhouding met belanghebbenden/stakeholdersOp passende wijze uitvoering geven aan de doelstellingen en verantwoordelijkhedenContinuïteit van het bestuur van de organisatieAlle overige aspecten, die direct of indirect bijdragen aan het succes van het ziekenhuis (waarbij bijzondere aandacht ook zal uitgaan naar het traject van nieuwbouw voor het ziekenhuis) De Raad van Toezicht van het SZ volgt de Governancecode Zorg en streeft in zijn samenstelling naar diversiteit ten aanzien van geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.De Raad van Toezicht kent een drietal commissies: RemuneratiecommissieAuditcommissieCommissie Kwaliteit en Veiligheid De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden. In de huidige samenstelling zijn kennis en ervaring op bestuurlijk, financieel en zorginhoudelijk gebied al in belangrijke mate gewaarborgd. Gelet op de uitdagingen waar het SZ zich voor gesteld ziet, wordt nu gezocht naar aanvulling met een vijfde lid, dat beschikt over relevante zorgbestuurlijke expertise. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

17 feb. 2021

734 logo gelre ziekenhuizen 1024x768 2

Manager HR voor Gelre ziekenhuizen

PositieDe manager HR is integraal verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van HR en het leiding geven aan de afdeling. De manager ontwikkelt, in samenspraak met de medewerkers binnen de afdeling en andere betrokkenen, het HR beleid en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen. Is adviseur van de Raad van Bestuur en creëert, samen met de medewerkers van de afdeling, op een proactieve manier toegevoegde waarde voor de organisatie. De manager HR zet het vakgebied enthousiast en overtuigend op de kaart en onderhoudt hiervoor een netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie. Is een drijvende kracht achter de organisatieontwikkeling van Gelre en weet de strategische doelstellingen van het ziekenhuis rond medewerkers, cultuur en leiderschap mede te realiseren. De manager HR ontvangt leiding van en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De portefeuille HR valt onder de voorzitter Raad van Bestuur.Binnen de afdeling HR vallen de subafdelingen HR Services, Arbo & Gezondheid en HR Advies. Vanuit het secretariaat wordt administratieve ondersteuning geboden. De manager HR stuurt direct de manager HR Services, de medewerkers binnen het adviesteam en de medewerkers binnen Arbo & Gezondheid aan. De afdeling bestaat in totaal uit ca. 27 fte.

29 jan. 2021

74419832 2629241973763917 29390499861233664 n

Lid Raad van Toezicht voor ZZG zorggroep

De Raad van ToezichtDe raad van toezicht hanteert de Governancecode Zorg. De raad van toezicht heeft een visie op toezicht opgesteld waarin zij onder andere haar rollen onderscheidt, de leidende kaders voor haar handelen staan weergegeven en de belangrijkste thema’s voor aankomende jaren zijn opgenomen.De raad van toezicht kent drie commissies die op specifieke onderwerpen de vergaderingen van de raad van toezicht voorbereiden. De Auditcommissie richt zich in het bijzonder op bedrijfsvoering, financiën, ICT en vastgoed. De Remuneratiecommissie houdt zich onder andere bezig met de samenstelling en het functioneren van de raad van bestuur. De commissie Kwaliteit & Veiligheid richt zich op het geheel van kwaliteit en veiligheid vanuit het belang van de cliënt en de medewerker.Een planning & control cyclus, rapportages en transparante managementcontracten voor de raad van bestuur en de aan hen rapporterende directeuren zijn daarbij van belang. De leden van de raad van toezicht leveren een bijdrage aan deze ontwikkelingen, hetgeen een goede kennis van managementstructuren en rapportagesystemen vereist, evenals een scherpe, onderscheidende geest.De raad van toezicht draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij ieder lid een specifieke deskundigheid heeft. De algemene verantwoordelijkheid laat zich vertalen in de volgende taken en bevoegdheden: Het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van de raad van bestuur.Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van leden van de raad van toezicht.Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur.Het bewaken van de strategie en de risico's die aan de activiteiten van de stichting zijn verbonden.Het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.Het toezicht op de kwaliteit van zorg en de hieromtrent geldende regelgeving.Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wetten en regelgeving.Adviseur en klankbord voor raad van bestuur.Verantwoording afleggen aan het maatschappelijk verkeer. Om haar verantwoordelijkheid waar te kunnen maken is de raad van toezicht zodanig samengesteld dat: Er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg en het zorgbeleid in het algemeen en met de doelstelling van de stichting in het bijzonder.Een brede maatschappelijke binding en zicht op het netwerk van de stichting.Een spreiding van deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan een bestuurlijke, financieel-economische, juridische, human resource management, bedrijfskundige en zorgachtergrond.Kennis van en ervaring met vraagstukken op het gebied van cliëntenvraag en cliëntenparticipatie, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen, onderneming en regelgeving, strategie en organisatie, financiële regels met betrekking tot de zorg, marketing en communicatie.Een onafhankelijke positie en kritische rol ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur.De verantwoordelijkheid om adequaat te voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd met de raad van bestuur waarbij de raad van bestuur het voorgenomen beleid deelt en beide gremia samen toegroeien naar besluitvorming, met gepaste afstand vanuit de raad van toezicht. Deze samenwerking typeert zich als strategisch partnerschap. Tevens vindt de raad van toezicht het van belang dat breder wordt gekeken in de organisatie. Dit is terug te zien in de contactmomenten binnen de organisatie.

24 jan. 2021

Logo OKT

Bestuurder voor Ouder- en Kindteams Amsterdam

Uitdaging Momenteel signaleert OKT een drietal belangrijke maatschappelijke trends die invloed hebben op het werk: Door groeiende verschillen tussen groepen en kansenongelijkheid ontstaat er een scherpe sociaal-economische tweedeling in de stad;Groeiend gebruik van jeugdhulp in combinatie met personeelstekort in onderwijs en zorg en zorgen over betaalbaar jeugdstelsel;De online leefwereld als belangrijke alledaagse plek voor kinderen, jongeren en ouders. Deze uitdagingen zetten accenten in de werkzaamheden van de organisatie, door nieuwe en scherpere keuzes te maken gerelateerd aan bovenstaande ontwikkelingen. OKT streeft naar krachtige, duurzame en structurele oplossingen door in de leefwereld van jeugdigen te werken, op straat, thuis, op school en online. Daarom zal zij zich de komende jaren specifiek richten op:Vergroten van kansenDoor zich meer te concentreren op gezinnen in een kwetsbare positie en de inzet aan te passen aan de specifieke vragen in wijken en scholen.Versterken van het alledaagse leven en integrale ondersteuning over de domeinen heen OKT werkt op plekken waar zij zichtbaar en benaderbaar is voor haar doelgroep. Zij verbindt zich met (in)formele organisaties, met als doel dat de ondersteuning niet afhankelijk is van haar inzet, maar gedragen worden door alle betrokkenen. Daarnaast werkt OKT intensief samen met het onderwijs en buurtteams, zodat de hulpvraag in een vroeg stadium wordt gesignaleerd. Verder zet zij zich in om op wijk- en gemeenteniveau veelvoorkomende problemen bij de bron aan te pakken, samen met o.a. huisartsen, onderwijs, jongerenwerk en informele organisaties. Tot slot, wil OKT intensief in dialoog blijven met de gemeente om samen met de netwerkpartners duurzame oplossingen te vinden.Ruimte voor het nieuwe vakmanschapOKT werkt met professionals die enerzijds gemeenschappen benutten en versterken, en daar de oplossingen vandaan laten komen in plaats van zelf te helpen, en anderzijds gezinnen met complexe problemen intensief en soms langdurig ondersteunen. OKT wil daarom deze professionals helpen hun wijkvakmanschap hierin verder te ontwikkelen.

21 jan. 2021

HONK logo

Lid Raad van Commissarissen voor HONK

UitdagingenDe uitdagingen die op de huisartsenzorg en de eerste lijn afkomen zijn flink. Zo staat de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg in veel regio’s onder druk, zo ook in de regio Noord-Kennemerland. Door vergrijzing zal het personeelstekort onder huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH’s) in de toekomst alleen nog maar verder toenemen. Daarnaast is er een toename van het aantal patiënten en een groei in complexiteit van de zorgvragen. Dit drukt ook op de beschikbare capaciteit en daarmee op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van (spoed)zorg.Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden zijn regionale samenwerkingsverbanden van groot belang. In 2019 heeft de HONK groep in het kader van Organisatie & Infrastructuur (O&I) een regioplan 2020- 2021 opgesteld.Centraal hierin staan de doorontwikkeling van de HONK Groep naar een brede eerstelijns organisatie, ontzorgen van huisartsen in de regio en verbinding op wijk- en regioniveau met ketenpartners. HONK heeft hiertoe afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar.Met het programma ‘Huisartsen Ontzorgen’ gaat de HONK Groep aan de slag met een aantal regionale knelpunten in de huisartsenzorg, waaronder de toegankelijkheid van de zorg, praktijkorganisatie en digitalisering, de ANW zorg, de huisartsenzorg in instellingen (met de focus op ouderenzorg) en capaciteit. Wijkmanagement, organisatiekracht 1e lijn en digitalisering zijn daarbij randvoorwaardelijk.Positie lid Raad van CommissarissenDe Raad van Commissarissen van de HONK Groep bestaat uit drie leden. De huidige voorzitter vertrekt per 1 mei 2021 conform het rooster van aftreden. Vanaf dat moment zal een van de leden de positie van voorzitter vervullen, waarmee er een vacature ontstaat voor de positie van lid met een zorginhoudelijk profiel. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de HONK Groep en staat de directie met raad ter zijde, zowel gevraagd als ongevraagd. Het coöperatiebestuur van HONK vervult de rol van werkgever waarbij de Raad van Commissarissen een adviserende rol heeft. Voor verschillende onderwerpen wordt, over en weer, advies gevraagd en/of gegeven door het HONK coöperatiebestuur en de Raad van Commissarissen. Profielen Raad van ToezichtGestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen tussen de leden van de Raad van Commissarissen (diversiteit). De Raad kent de volgende drie specifieke deskundigheden/ profielen: Zorginhoudelijk en kwaliteitFinancieel-economischBestuurlijk-juridisch Het profiel van voorzitter valt in principe altijd samen met een van de drie andere profielen. Voor tenminste één van de leden is een regionale binding gewenst. Benoeming vindt plaats door het HONK coöperatiebestuur voor een periode van vier jaar. De commissaris met de zorginhoudelijke portefeuille wordt op voordracht van de Cliëntenraad benoemd. Iedere commissaris kan maximaal twee keer voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Binnen HONK en de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar een open en prettige manier van samenwerken.

18 jan. 2021

BC logo green

Manager Operations voor Boer & Croon

De functie van Manager is tweeledig: enerzijds werk je inhoudelijk op een project en anderzijds bouw je mee om de Manager propositie als nieuwe Business Solution in de markt te zetten. Managers van Boer & Croon realiseren de strategie van organisaties. Dit kan in de vorm van realisatieplannen, strategische roadmaps en portfoliomanagement. Als een keuze is gemaakt ontwerpen Managers ook de programma management organisatie (PMO) om de verandering teweeg te brengen en tegelijkertijd goed te besturen. Dit doen we van binnenuit. Managers rapporteren aan de klant en zijn tijdelijk onderdeel van hun organisatie.Als specifiek aandachtsgebied op Operations, zul je vaker opdrachten doen op dit gebied. Hierbij ligt de focus enerzijds op de proceskant, om daar efficiëntie maatregelen te bedenken en uitvoeren, en anderzijds ligt de focus op de mensenkant om een continue verbetercultuur te realiseren door échte aandacht voor de mens (i.e. inleven in de ander, begrip tonen, luisteren en voorbeeldleiderschap op individu-, team- en managementniveau).

12 jan. 2021

BC logo green

Manager Finance & Technology voor Boer & Croon

De functie van Finance Manager binnen Boer & Croon is tweeledig: enerzijds werk je inhoudelijk op een project en anderzijds bouw je mee om in een team Finance & Technology als nieuwe business solution in de markt te zetten.Finance Managers vervullen rollen binnen verschillende optimalisatie- en transformatievraagstukken die spelen op de CFO-agenda. Als specifiek aandachtsgebied op Finance & Technology zul je opdrachten doen op dit gebied. Hierbij ligt de focus op enerzijds de proceskant en daar efficiëntie maatregelen te bedenken en implementeren, en anderzijds focus op de mensenkant en een continue verbetercultuur te realiseren door voorbeeldleiderschap te tonen op individu-, team- en managementniveau.Dit doen we van binnenuit. Finance Managers rapporteren aan de klant en zijn met hun projectteam tijdelijk onderdeel van de organisatie. Opdrachten duren gemiddeld 3-6 maanden en worden in teamverband uitgevoerd (bijvoorbeeld met een of meerdere Young Executives of een ervaren interim CFO). Werken bij Boer & Croon betekent dat je de meeste tijd bij de klant op locatie zit. In opdrachten staat het netwerk van Boer & Croon tot je beschikking om specifieke kennis te krijgen of te sparrenmet een ervaringsdeskundige.De rol van Finance Manager vraagt ook om ondernemerschap. Managers hebben namelijk veel vrijheid om proposities verder uit te bouwen. Er zijn nu circa 20 Managers werkzaam bij Boer & Croon die samen besluiten welke oplossingen zij verder gaan ontwikkelen, op welke sectoren en onderwerpen ze zich willen richten, hoe ze zich gaan onderscheiden op de markt, hoe ze hun targets gaan halen en bepalen, welke begeleiding en kennis nodig is en nog veel meer. Jij wordt hierbinnen (mede)verantwoordelijk voor de uitbouw van de Finance & Technology solution.Het ondernemen en projectmatig werken worden ondersteund door een professioneel en speciaal ontworpen Management Development traject voor de Managers waarin de rollen van manager, leider en ondernemer centraal staan. Intervisie met collega’s is ook een belangrijk onderdeel in dit MDprogramma.

12 jan. 2021

BC logo green

Young Executive voor Boer & Croon

Als Young Executive ben je verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van uiteenlopende projecten. Je wordt hierbij ondersteund door een coach en door het management van Young Executive Management. Ook kun je terugvallen op kennis en kunde elders binnen de organisatie. Tevens heb je intervisiebijeenkomsten om je op inhoudelijk en persoonlijk vlak te verbeteren. De opdrachten variëren in lengte – van enkele maanden, tot soms wel een jaar – en worden meestal op fulltime basis uitgevoerd bij de opdrachtgever. Vaak is het een individuele opdracht, soms in een team met een andere Young Executive, Manager of in samenwerking met een interim-manager van Boer & Croon.Als Young Executive bij Boer & Croon voer je zelfstandig opdrachten uit bij onze opdrachtgevers. Afhankelijk van de opdracht zal de verhouding tussen adviseren, managen en implementeren variëren. Elke opdracht is maatwerk, maar we hebben vier werkgebieden gedefinieerd: projectmanagement, procesmanagement, interim-management en advies. De omgeving is vaak hectisch en als Young Executive moet je je snel inwerken in nieuwe materie om managementknelpunten op te lossen en de organisatie te versterken. Je komt binnen bij de opdrachtgever, je doet onderzoek, maakt een analyse, herkent de problematiek en adviseert de opdrachtgever bij een oplossing. Vervolgens ga je veranderingen doorvoeren. Draagvlak creëren en gevoel voor verhoudingen en de omgeving hebben, is essentieel. Iedere keer moet je jezelf bewijzen.

11 jan. 2021

BC logo green

Talent Manager voor Boer & Croon

Als Talent Manager ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing en ontwikkeling van onze Young Executives (circa 45-50). Bij start hebben deze Young Executives 1-2 jaar werkervaring. Onze talenten zijn ons belangrijkste kapitaal en als Talent Manager draag jij direct bij aan de vliegende start van hun carrière. Vanuit jouw persoonlijkheid en drijfveren maak jij graag en makkelijk contact met mensen. Je bent een echte people manager die elke dag het beste uit onze mensen haalt, met als doel de prestaties naar een hoger niveau te tillen. Je wordt hierin aangestuurd en gecoacht door onze Director HR & Young Executive Management.Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Young Executives; Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van de HR cyclus inclusief het voeren van beoordelings- en ontwikkelgesprekken met de Young Executives;Je coacht, motiveert en begeleidt de Young Executives in hun ontwikkelprogramma;Je helpt feedback van klanten en Young Executives over onze dienstverlening te vertalen naar de business;Je voert selectiegesprekken met potentiële nieuwe Young Executives en denkt actief mee over de werving & selectie van deze doelgroep;Je bent de spil in ons matchingsproces voor de verdeling van nieuwe opdrachten; Je signaleert verbeterpunten en bent actief in diverse projecten ten behoeve van verdere professionalisering van onze groeiende organisatie.

21 dec. 2020

Orthopedisch centrum dvda zoetermeer

Leden Raad van Commissarissen voor Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Enkele jaren geleden zijn deze drie ziekenhuizen bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep. Vanwege de bestuurlijke fusie tussen de drie ziekenhuizen, fungeert de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep momenteel als Raad van Toezicht van het RHOC. De dagelijkse leiding van het RHOC is in handen van een algemeen directeur (Patricia Jaeger) en een medisch directeur (Rolf Bloem). In 2019 heeft de Reinier Haga Groep besloten om de stap van een bestuurlijke fusie naar een juridische fusie niet te zetten en in plaats daarvan het scenario van ontvlechting te onderzoeken. Inmiddels is de keuze voor ontvlechting gemaakt en in gang gezet, waardoor ook de voorbereidingen getroffen moeten worden voor het verzelfstandigen van de governance van het RHOC. Concreet betekent dit dat de komende maanden een Raad van Commissarissen voor het RHOC gevormd zal worden die, na ontvlechting van de Reinier Haga Groep (naar verwachting in april 2021), als onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor het centrum zal fungeren. Klik hier voor de hele functieomschrijving.

21 dec. 2020

Gesloten vacatures

Leden Raad van Toezicht voor Groninger Museum

Werken via B&C

Het Groninger Museum is de trots van ‘Stad en Ommeland’ door zijn veelzijdige en spraakmakende tentoonstellingen en het spectaculaire gebouw. Het museum geniet grote nationale en internationale bekendheid door zijn originele presentaties, innovatieve overdrachtsvormen en gevarieerde kunstcollectie. Het Groninger Museum is extravert en veelkleurig en richt zich op een breed publiek. Met presentaties van nationale en internationale betekenis wil het museum het publiek blijven verwonderen en aanzetten tot meningsvorming. Collecties, presentaties en educatie vormen de kerntaken van het museum. Het Groninger Museum is uitgegroeid tot een kunst- en cultuurinstituut van formaat en trekt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers.

4 december 2020


Manager Academie voor Ziekenhuisgroep Twente

Werken via B&C

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een ambitieus en zorginhoudelijk sterk algemeen opleidingsziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo), een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft het ziekenhuis een belangrijke functie in de regio, maar heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis, bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, diabetes, obesitas en geriatrische traumatologie.

1 december 2020


Voorzitter en lid Raad van Toezicht voor Star-shl

Werken via B&C

Star-shl is een eerstelijns diagnostisch centrum met ruim 1.400 medewerkers. In het werkgebied Zuidwest-Nederland leveren zij snelle en betrouwbare hoogwaardige medische diagnostiek aan zorgverleners. Daarnaast geeft de organisatie ondersteuning en adviezen aan eerstelijns zorgprofessionals, zoals huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen. Verder beschikt Star-shl over modern laboratorium en diagnostische centra voor onder meer echo’s, röntgenonderzoek, oogfoto’s, botdichtheidsmetingen en onderzoek naar hart- en longfuncties. Ten slotte is er een trombosedienst en oproep- en bewakingsdienst voor mensen met een chronische ziekte als suikerziekte of longaandoeningen.

9 november 2020


Medisch directeur-bestuurder voor Huisartsen Eemland

Werken via B&C

Huisartsen Eemland is een toekomstgerichte organisatie van, voor en door huisartsen. Door de krachten te bundelen vervullen de huisartsen een sterke spilfunctie in de eerste lijn en zijn ze een herkenbare partner voor patiënten. De organisatie is in 2017 opgericht door 180 huisartsen in de regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in de regio.

5 november 2020


Corporate Recruiter voor Boer & Croon

Werken bij B&C

Boer & Croon is een toonaangevend managementbureau. Ontstaan vanuit haar sterke interim management specialisatie op topniveau heeft Boer & Croon zich ontwikkeld tot aanbieder van een breed pakket van diensten en proposities, waaronder diverse management solutions, herstructurering, programma management, interim management en executive search. Van ervaren leiderschap tot jong talent.
De kracht van Boer & Croon schuilt in mensen. De mensen waar we mee werken, waar we voor werken en de mensen die voor ons werken. Verandering van binnenuit, daar geloven we in. Op deze manier werken we iedere dag aan het maken van positieve impact. Door middel van sterke netwerken, bewezen leiderschap en jong talent, zetten wij ons iedere dag weer volledig in voor onze klanten en netwerkpartners.

Resultaat telt - Get it done

Bij Boer & Croon schrijven we geen uitgebreide rapporten. Onze kracht is het verbinden van theorie en praktijk en snel resultaten behalen. We doen dat samen in teams met de medewerkers van onze klanten. Samen sturen we het project, bewaken we de “mijlpalen” en zorgen we voor resultaten.

3 november 2020


Marketeer voor Boer & Croon

Werken bij B&C

Boer & Croon is een toonaangevend managementbureau. Ontstaan vanuit haar sterke interim management specialisatie op topniveau heeft Boer & Croon zich ontwikkeld tot aanbieder van een breed pakket van diensten en proposities, waaronder diverse management solutions, herstructurering, programma management, interim management en executive search. Van ervaren leiderschap tot jong talent.
De kracht van Boer & Croon schuilt in mensen. De mensen waar we mee werken, waar we voor werken en de mensen die voor ons werken. Verandering van binnenuit, daar geloven we in. Op deze manier werken we iedere dag aan het maken van positieve impact. Door middel van sterke netwerken, bewezen leiderschap en jong talent, zetten wij ons iedere dag weer volledig in voor onze klanten en netwerkpartners.

Bij Boer & Croon schrijven we geen uitgebreide rapporten. Onze kracht is het verbinden van theorie en praktijk en snel resultaten behalen. We doen dat samen in teams met de medewerkers van onze klanten. Samen sturen we het project, bewaken we de “mijlpalen” en zorgen we voor resultaten.

2 november 2020


Directeur Behandelzaken voor Inforsa

Werken via B&C

Inforsa biedt behandeling, begeleiding en heeft een reclasseringstaak voor volwassenen met complexe forensische psychiatrische problematiek in Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht en Amersfoort. Inforsa streeft naar moderne, evidence based, transparante en veilige zorg. In de visie van Inforsa is ook relationele zorg goed vertegenwoordigd. Inforsa deelt de waarden vanuit de visie van Arkin, ‘Samen Sterker!’ en ‘Nieuwsgierig zijn, lef tonen en verbinding maken’.

30 oktober 2020


Divisiemanager divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica (dLAB) voor Universitair Medisch Centrum Utrecht - UMCU

Werken via B&C

Het UMC Utrecht is een van Nederlands meest toonaangevende universitair medische centra, met in 2019 een bedrijfsopbrengst van €1.273 mln. Iedere dag werken 13.000 medewerkers aan het bieden van hoogwaardige zorg, onderzoek en onderwijs. De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. Het UMC Utrecht ambieert het verschil te maken in het leven van mensen, door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Vanuit die overtuiging wil het UMC Utrecht nóg beter luisteren naar elke patiënt en helpen zijn of haar gezondheid te verbeteren.

30 oktober 2020


Twee leden Raad van Toezicht voor Rijndam Revalidatie

Werken via B&C

Rijndam Revalidatie (Rijndam) is al meer dan 100 jaar de revalidatie-expert voor iedereen die te maken heeft met de blijvende gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. Het is de missie van Rijndam om deze mensen de beste revalidatiegeneeskundige zorg te bieden, met als doel een optimale kwaliteit van leven te bevorderen door (herwinnen van) eigen regie en participatie. Om patiëntgerichte topzorg te kunnen (blijven) leveren, investeert Rijndam voortdurend in wetenschappelijk onderzoek, opleiding innovaties.

23 oktober 2020


Lid Raad van Bestuur voor Arkin

Werken via B&C

Arkin is één van de grootste GGZ-instellingen in Nederland en deskundig op het gebied van grootstedelijke psychiatrie en verslavingszorg. Arkin biedt basis- en specialistische- GGZ en behandelt ca. 35.000 cliënten jaarlijks met ruim 4.200 medewerkers in regio’s Amsterdam en Utrecht. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. De jaaromzet is circa € 300 miljoen.

19 oktober 2020


Leden Raad van Toezicht voor Museum aan de A

Werken via B&C

Het historisch museum voor Groningen - het ‘Museum aan de A’ – wordt een nieuwe trekpleister voor Stad en Ommeland. Het is nu nog ‘work in progress’, maar de contouren van deze nieuwe historische ontmoetingsplek voor Groningen worden steeds duidelijker. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet door de partners in dit initiatief: het Noordelijk Scheepvaartmuseum (NSM), de Groninger Archieven, het Groninger Museum, Noorderpoort en gemeente en provincie Groningen.

16 oktober 2020


Directeur voor Museum aan de A

Werken via B&C

Het historisch museum voor Groningen - het ‘Museum aan de A’ – wordt een nieuwe trekpleister voor Stad en Ommeland. Het is nu nog ‘work in progress’, maar de contouren van deze nieuwe historische ontmoetingsplek voor Groningen worden steeds duidelijker. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet door de partners in dit initiatief: het Noordelijk Scheepvaartmuseum (NSM), de Groninger Archieven, het Groninger Museum, Noorderpoort en gemeente en provincie Groningen.

16 oktober 2020


Voorzitter en leden Raad van Toezicht voor Slingeland Ziekenhuis

Werken via B&C

Het Slingeland Ziekenhuis (SZ) is een modern algemeen ziekenhuis met 29 specialismen, ruim 300 bedden en ca. 1.834 medewerkers. Het SZ is het ziekenhuis voor het Westelijk deel van de Achterhoek. In het verzorgingsgebied wonen om en nabij 200.000 mensen. Formeel maakt het SZ tot 1 januari 2021 nog deel uit van een overkoepelende organisatie samen met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Onder de naam Santiz zijn beide ziekenhuizen in 2017 bestuurlijk gefuseerd, met als ambitie: samen voor een vitale Achterhoek. In de afgelopen jaren is die samenwerking, ondanks veel positieve intenties, niet geworden wat iedereen ervan had verwacht.

15 oktober 2020


Voorzitter en leden Raad van Toezicht voor Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Werken via B&C

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is het ziekenhuis voor de Oost-Achterhoek. Een modern algemeen ziekenhuis met 24 specialismen, 214 bedden en een buitenpolikliniek in Eibergen. In het verzorgingsgebied van het ziekenhuis wonen ongeveer 150.000 mensen. Het SKB is een belangrijke werkgever in de regio. Bijna 1.100 medewerkers zijn in het ziekenhuis werkzaam, in de directe zorg en in ondersteunende diensten. Formeel maakt het SKB tot 1 januari 2021 nog deel uit van een overkoepelende organisatie samen met het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem. Onder de naam Santiz zijn beide ziekenhuizen in 2017 bestuurlijk gefuseerd, met als ambitie: samen voor een vitale Achterhoek. In de afgelopen jaren is die samenwerking, ondanks veel positieve intenties, niet geworden wat iedereen ervan had verwacht.

15 oktober 2020


Manager Accounting & Control voor iHUB

Werken via B&C

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Altra, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli hebben hun krachten gebundeld in de koepelorganisatie iHUB. De gedeelde visie omvat dat ieder kind, iedere jongere en iedere ouder een plek in de samenleving en perspectief op een goede toekomst verdient. iHUB gelooft dat haar jeugdhulp en onderwijs nog beter kan aansluiten op vragen die leven onder jongeren en hun ouders. iHUB staat voor inspiratie, innovatie en impact. Samen willen zij uitdagen tot co-creatie, meerwaarde creëren voor kinderen, jongeren, jongvolwassen, ouders en andere betrokkenen. Om zo te komen tot grensverleggende oplossingen voor vragen die nu spelen in de maatschappij.

9 oktober 2020


Lid Raad van Bestuur voor HVO-Querido

Werken via B&C

HVO-Querido is een zorgorganisatie die al sinds 1904 bestaat en actief is in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem, Kennemerland, Alkmaar en Almere. Met 1.500 medewerkers en een budget van 117 miljoen biedt HVO-Querido op 55 locaties steun aan 5.500 burgers in een kwetsbare positie. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat mensen kunnen; de wensen en behoeften van degene die hulp vraagt, staan centraal. HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om (opnieuw) de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

9 oktober 2020


Lid Raad van Toezicht voor Forensisch Centrum Teylingereind

Werken via B&C

Forensisch Centrum Teylingereind is één van de vijf justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) in Nederland. Teylingereind biedt als particuliere instelling plaats aan 92 jongens tussen de 12 en de 24 jaar. De jongeren zijn op last van de kinderrechter geplaatst en worden be-handeld op één van de kort- of langverblijfgroepen of geobserveerd op de klinische ob-servatiegroep.

8 oktober 2020


Lid Raad van Bestuur met portefeuille Bedrijfsvoering voor Lentis GGZ

Werken via B&C

Lentis heeft, na vele jaren geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg én ouderenzorg te hebben geboden in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, onlangs gekozen voor een nieuw model en een nieuwe fase in de samenwerking van de samenstellende delen van het concern. De drie zorgonderdelen van het huidige Lentis – Lentis GGZ, Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag en Dignis – worden zelfstandig, maar blijven nauw met elkaar samenwerken. Vanuit die zelfstandigheid is er meer ruimte voor focus op het eigen zorgproces en de eigen maatschappelijke opdracht. De drie organisaties worden zelfstandige stichtingen met een eigen bestuur en eigen toezicht. Daarmee ontstaan drie wendbare organisaties, die snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en in de markt.

2 oktober 2020


Lid Auditcommissie aandachtsgebied HRM voor Vervangingsfonds en Participatiefonds

Werken via B&C

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het primair onderwijs de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (Vervangingsfonds) en de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (Participatiefonds) opgericht. Het uitgangspunt was – en is nog steeds – om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Dit doen de fondsen door scholen te helpen hun financiële risico’s te beperken. Enerzijds zoeken zij naar oplossingen om het werkplezier weer terug op de werkvloer te krijgen om daarmee de vervangingskosten laag te houden. Anderzijds helpen zij scholen als die onverhoopt toch afscheid moeten nemen van een van hun werknemers. De fondsen werken hierin nauw met elkaar samen.

17 september 2020


Lid Auditcommissie aandachtsgebied Juridisch voor Vervangingsfonds en Participatiefonds

Werken via B&C

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het primair onderwijs de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (Vervangingsfonds) en de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (Participatiefonds) opgericht. Het uitgangspunt was – en is nog steeds – om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Dit doen de fondsen door scholen te helpen hun financiële risico’s te beperken. Enerzijds zoeken zij naar oplossingen om het werkplezier weer terug op de werkvloer te krijgen om daarmee de vervangingskosten laag te houden. Anderzijds helpen zij scholen als die onverhoopt toch afscheid moeten nemen van een van hun werknemers. De fondsen werken hierin nauw met elkaar samen.

17 september 2020


Voorzitter Raad van Toezicht voor Parlan

Werken via B&C

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus en Jeugd-GGZ in Noord-Holland. Parlan biedt ondersteuning en behandeling aan kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. De ondersteuning en behandeling richt zich op het opgroeien, de ontwikkeling en het opvoeden van kinderen. Als het echt nodig is biedt Parlan ook tijdelijke opvang of een woonplek.

15 september 2020


Directeur voor Hospice Kajan

Werken via B&C

Hospice Kajan is eind jaren ‘90 opgezet door een groep pioniers die de palliatieve zorg in de regio Gooi- en Vechtstreek wilden verbeteren. Op 21 juni 2001 opende het hospice haar deuren in een oude, karakteristieke villa aan de Borneolaan in Hilversum. Hospice Kajan biedt een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase. Bewoners krijgen hier 24 uur per dag hoogwaardige gespecialiseerde palliatieve zorg door een team van (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vele geschoolde vrijwilligers. Dit in een warme, huiselijke sfeer waar ook de naasten zich welkom voelen. Het hospice geeft de bewoners de ruimte voor eigenheid, biedt veiligheid, geborgenheid en compassie. Respect is het uitgangspunt.

11 september 2020


Lid RvT sociaalwetenschappelijk beleid voor Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling

Werken via B&C

Stichting Slachtofferhulp Nederland (“Slachtofferhulp”) helpt slachtoffers van strafbare feiten, verkeersongelukken, vermissingen en calamiteiten. Slachtofferhulp is er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. De hulp is kosteloos, dankzij financiering vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en (onder meer) gemeenten.

Stichting Perspectief Herstelbemiddeling
Stichting Perspectief Herstelbemiddeling (“Perspectief”) is sinds 2007 dé organisatie voor herstelbemiddeling in Nederland. Perspectief gaat uit van het vermogen van direct betrokkenen van strafbare feiten en ongevallen om zelf bij te dragen aan herstel. De professionele bemiddelaars van Perspectief helpen hen daarbij door contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven, (verkeers-) ongevallen of ingrijpende incidenten zorgvuldig te begeleiden.

10 september 2020


Directeur voor Groningen Airport Eelde

Werken via B&C

Groningen Airport Eelde (opgericht in 1931) is de “Luchthaven van Noord-Nederland”. Het is één van de vijf Nederlandse luchthavens voor het afhandelen van internationaal (groot) commercieel vliegverkeer. Vanwege het maatschappelijk en commercieel belang is Groningen Airport Eelde door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als één van de “regionale luchthavens van nationale betekenis”. Naast haar rol binnen de nationale luchtvaart is Groningen Airport Eelde een belangrijke regiovoorziening voor Noord-Nederland. Zij biedt niet alleen veilige luchthaveninfrastructuur voor de commerciële luchtvaart maar ook voor maatschappelijke vluchten, lesverkeer en general aviation.

27 augustus 2020


Centrale Programmamanager SOH voor Universitair Medisch Centrum Utrecht - UMCU

Werken via B&C

Het UMC Utrecht is een van Nederlands meest toonaangevende universitair medische centra, met in 2019 een bedrijfsopbrengst van €1.273 mln. Iedere dag werken ruim 12.000 medewerkers aan het bieden van hoogwaardige zorg, onderzoek en onderwijs. De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. Het UMC Utrecht ambieert het verschil te maken in het leven van mensen, door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Vanuit die overtuiging wil het UMC Utrecht nóg beter luisteren naar elke patiënt en helpen zijn of haar gezondheid te verbeteren.

20 augustus 2020


Bedrijfskundig clustermanager Beschouwend voor Ziekenhuisgroep Twente

Werken via B&C

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige en gastvrije medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. ZGT is gecertificeerd als Top Employer Cure & Care Nederland 2018. Het ziekenhuis is NIAZ geaccrediteerd en momenteel bezig met de toelating als STZ ziekenhuis. Jaarlijks ontvangt ZGT ongeveer 190.000 patiënten. Iedere patiënt verdient de beste zorg. Daarvoor zetten 220 medisch specialisten, 3.200 medewerkers en vele vrijwilligers zich dagelijks vol passie in.

19 augustus 2020


Lid Raad van Toezicht voor Ziekenhuisgroep Twente

Werken via B&C

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een ambitieus en zorginhoudelijk sterk algemeen opleidingsziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo), een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft het ziekenhuis een belangrijke functie in de regio, maar heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis, bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, diabetes, obesitas en geriatrische traumatologie.

6 augustus 2020


Medisch Wetenschappelijk Divisie Manager - divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica (dLAB) (Gesloten) voor Universitair Medisch Centrum Utrecht - UMCU

Werken via B&C

Het UMC Utrecht is een van Nederlands meest toonaangevende universitair medische centra. Iedere dag werken 13.000 medewerkers aan het bieden van hoogwaardige zorg, onderzoek en onderwijs. De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. Het UMC Utrecht ambieert het verschil te maken in het leven van mensen, door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Vanuit die overtuiging wil het UMC Utrecht nóg beter luisteren naar elke patiënt en helpen zijn of haar gezondheid te verbeteren.

23 juli 2020


Bestuurssecretaris voor Parnassia Groep

Werken via B&C

Mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar alle medewerkers van Parnassia Groep zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 13.500 professionals van Parnassia Groep. De organisatie bestaat uit verschillende zorgmerken die zijn onderverdeeld in kleinschalige teams. Deze teams werken vanuit meer dan 400 locaties in een uitgestrekt gebied, met Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond (inclusief de Zuid-Hollandse eilanden) als kernen. Door intensieve onderlinge samenwerking, samenwerking met patiënten en met externe partners en door het delen van kennis, wil Parnassia Groep merkbaar betere resultaten bereiken voor patiënten.

30 juni 2020


Directeur Behandelzaken voor Jellinek

Werken via B&C

Jellinek is dé expert op het gebied van verslavingspreventie en -behandeling. Jellinek loopt hierin voorop en opereert in het hart van de maatschappij. Al meer dan honderd jaar worden hier jongeren en volwassenen geholpen om grip te krijgen op hun verslaving. De specialisten, behandelaren en ervaringsdeskundigen staan garant voor optimale zorg. Dit gaat om ambulante, klinische en outreachende zorg. Vanuit een breed en innovatief behandelaanbod met een sterk ontwikkelde E-health strategie (online behandeling van de cliënten), cognitieve gedragstherapie, medische behandeling en behandeling volgens het Minnesotamodel heeft Jellinek voor iedereen een passend zorgaanbod. Ook wanneer problemen met alcohol of drugs samengaan met psychische klachten beschikt Jellinek over specialisten die dit kunnen aanpakken. De hulp is niet zwaarder dan noodzakelijk. Licht als het kan, intensief als het moet, maar altijd doelmatig en op maat voor de cliënt.

26 juni 2020


Lid Raad van Toezicht voor iHUB

Werken via B&C

Stichting iHUB (iHUB) is op 1 september 2016 opgericht door Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans, vier organisaties die zich inzetten voor jeugd en hun ouders. iHUB is de holding waarin de vier organisaties samenwerken. Cliënten, leerlingen en hun ouders nog betere zorg en/of onderwijs bieden, passend bij hun leefwereld en de veranderende samenleving, dat was en is de drijfveer voor Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans om deze verregaande samenwerking aan te gaan. IHUB heeft de ambitie om fundamentele doorbraken te maken op het gebied van Passend Onderwijs en de transformatie van de Jeugdzorg. IHUB wil daarmee een belangrijke rol vervullen in het realiseren van de gewenste inhoudelijke ontwikkelingen in speciaal onderwijs en jeugdzorg. iHUB heeft ca. 2.700 medewerkers in dienst en een omzet van circa 200 miljoen.

12 juni 2020, Amsterdam


Directeur voor Dignis

Werken via B&C

Dignis biedt tijdelijke en langdurige zorg, behandeling en begeleiding aan ouderen met psychogeriatrische of somatische problematiek, op een manier die past bij de cliënt of bewoner. De zorg wordt zo lang mogelijk thuis aangeboden. Wanneer dit niet meer mogelijk is zal de zorg verder geboden worden op een van de locaties in Groningen en in Noord-Drenthe. Dignis biedt zorg aan ruim 1.900 cliënten en heeft ongeveer 1.400 medewerkers en 700 vrijwilligers. De omzet van Dignis is ongeveer € 70 miljoen.

11 juni 2020


CFO, lid Raad van Bestuur voor Lentis

Werken via B&C

Lentis biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. De organisatie verleent hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het doel van Lentis is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de cliënten en patiënten. De medewerkers van Lentis zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. ‘De mens en zijn verhaal’ is het uitgangspunt. Lentis geeft hier betekenis aan door zich te richten op vier doelen:
• Het versterken van autonomie (eigen regie).
• Het vergroten van persoonlijk functioneren.
• Het vergroten van maatschappelijk participeren.
• Het verbeteren van de kwaliteit van leven, onder andere door het verlichten van lijden.

10 april 2020


Leden Raad van Toezicht voor Stichting GGZ Friesland

Werken via B&C

GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Jaarlijks maken circa 12.000 mensen gebruik van de diensten van GGZ Friesland. Zorg wordt geboden op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. De missie “Wij zijn er voor mensen die ons het hardste nodig hebben” laat zien dat GGZ Friesland uitgaat van de veerkracht van patiënten, naasten én die van de medewerkers.

13 maart 2020


Bestuurder voor Hilverzorg

Werken via B&C

HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfasen in het proces van ouder worden aan (vooral) bewoners van Hilversum. Van thuis en in de wijk tot in de veilige omgeving van het woondiensten- expertisecentrum. Met kleinschalige, integrale zorg stelt HilverZorg klanten in staat hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Nu en in de toekomst.

6 januari 2020