Sluit

Sluit

Voorzitter Raad van Toezicht voor Viattence

Logo Viattence website 3

Bedrijfsinformatie

Viattence levert lichte tot zware zorg aan ouderen zowel thuis als binnen de woonzorglocaties in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. Viattence heeft jarenlange ervaring met vele vormen van dementie en andere aan ouderdom gerelateerde beperkingen. Viattence biedt tussen Zwolle en Apeldoorn thuiszorg aan ouderen en heeft een behandelteam met veel specialistische kennis op het gebied van dementie voor de regio genaamd: Viattence Vitaal. Bij Viattence werken ruim 1000 medewerkers, 500 vrijwilligers en de omzet bedraagt circa € 40 miljoen.

Missie
Viattence wil mensen, die om welke reden dan ook afhankelijk zijn geworden van anderen, ondersteunen en helpen met passende zorg, dienstverlening en/of huisvesting. Viattence wil daarbij aansluiten op de levensloop van mensen en ondersteuning bieden om de eigenwaarde zoveel mogelijk te behouden. Daarbij probeert Viattence zoveel mogelijk ‘het juiste’ te doen en ongewenste effecten te vermijden.

Visie
Viattence wil met het zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie van de cliënt en de cliënt zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven laten behouden. Dat doet Viattence op basis van een in overleg opgesteld zorgleefplan en vult dat in met een kwalitatief hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod, vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging.

Viattence medewerkers werken vanuit de volgende kernwaarden:
 • Warmte
 • Betrokkenheid
 • Aandacht/attentie
 • Zorg
Visie op toezicht
De RvT levert een bijdrage aan de kwaliteit van welbevinden, welzijn en zorg van bewoners en cliënten. Vanuit dat perspectief houdt de RvT toezicht op Viattence: handelt Viattence vanuit de visie en missie en doet zij dit op een duurzame en integere manier. De RvT neemt de missie, visie, kernwaarden en de besturingsfilosofie van Viattence alsmede de principes van de Governancecode Zorg als uitgangspunten in haar toezicht. Uitdaging
Om cliëntperspectief centraal te kunnen stellen is regionale verbinding en het werken in netwerken van groot belang. Denk daarbij niet alleen aan samenwerken met zorgpartners zoals ziekenhuizen en huisartsen, maar ook aan zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijsinstellingen en burgerinitiatieven. Viattence staat voor de uitdaging om duidelijke keuzes te maken rondom de core business in afstemming met partners in de regio. Domein overstijgend denken en werken is een vereiste.

Viattence wil de komende tijd extra aandacht besteden aan verdere ontwikkeling van de organisatie. Dit is nodig om voorbereid te zijn op een toekomst waarin vergrijzing (met eigen problematiek) en arbeidsmarktkrapte verder zal toenemen en de financieringsvormen gaan wijzigen. In het ICT domein liggen ook volop uitdagingen. In het samenspel van deze externe ontwikkelingen en het wendbaar en duurzaam houden van Viattence is een belangrijke rol weggelegd als voorzitter RvT met kennis op het domein governance.

Besturingsmodel
De eenhoofdige Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie, de doelstellingen en het beleid, met oog voor de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorginstelling. Hierover wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht die, eveneens conform de statuten, belast is met het toezicht op het bestuur, de algemene gang van zaken en het dienstbaar zijn aan het maatschappelijk belang.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op: www.viattence.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Viattence bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad opereert vanuit een collectieve en integrale verantwoordelijkheid.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Viattence, de werkwijzen zijn uitgewerkt in reglementen. Binnen de Raad van Toezicht functioneren de volgende commissies: Kwaliteit, Financiën & Vastgoed, Remuneratie en een agendacommissie. De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur ten minste vier keer per jaar. Voorafgaand aan de Raad van Toezicht vergaderingen vinden de commissievergaderingen plaats die ook vier keer per jaar plaatsvinden. Tevens zijn er jaarlijks twee themabijeenkomsten en overlegmomenten met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. In de praktijk komt dit neer op doorgaans tussen de tien en veertien vergadermomenten per jaar. Tweemaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht jaarlijks een zelfevaluatie. De Raad van Toezicht hanteert de principes van de Governancecode Zorg.

Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Raad van Bestuur en voorziet Viattence van kwalitatief goed bestuur door middel van het benoemen, het toezicht houden op, het beoordelen, het klankborden en het ontslaan van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van Viattence, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Viattence en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin.

Functie-eisen

Profiel Raad van Toezicht algemeen

Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat gezamenlijk:
 • Voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen met de maatschappelijke doelstelling van Viattence aanwezig is;
 • Brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • Evenwichtigheid van deskundigheid op gebied van financiën/economisch/ICT, zorg, kwaliteit & veiligheid, vastgoed, communicatie & marketing, HRM & bedrijfskunde en recht aanwezig is;
 • Diversiteit naar geslacht, leeftijd en regionale binding;
 • Onafhankelijkheid en kritisch opereren wordt gewaarborgd tussen de leden van de Raad van Toezicht onderling en dezelfde opstelling wordt vertegenwoordigd naar de bestuurder;
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;
 • Verantwoordelijkheid gedragen wordt om relevante ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en regionaal bij te houden.
 • Meer dan voldoende bestuurlijke ervaring en ervaring in toezichthoudende rol aanwezig is.
Profiel lid van Raad van Toezicht (competenties)
 • In een juist evenwicht handelen tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
 • Een professionele toezichthoudende houding: een warm hart voor de ouderenzorg en oog voor de waarde gedrevenheid van Viattence;
 • Vermogen om strategie, beleid, de processen en de resultaten van de Viattence op hoofdlijnen te doorgronden en daarin het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Sterk relatiegericht met goed ontwikkelde sensitiviteit.
 • Vraagstukken in breed perspectief en overstijgend kunnen bezien waarbij de belangen van de ander onderdeel zijn;
 • Zichzelf herkennen in eigen grondhouding als integriteit, onafhankelijk oordeelvormend, vertrouwenwekkend aangevuld met een geïnteresseerde en ontvankelijke opstelling;
 • Vermogen tot situationeel schakelen tussen de verschillende rollen van de toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) maar is ook een inspirator en verbinder.
 • Behoudt zorgvuldigheid en het evenwicht tussen ´klankborden´ en ´sturen´.
Alle leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van interne en externe belangen. De leden zijn kundig in hun vakgebied en hebben een brede interesse op alle terreinen die binnen en buiten Viattence spelen. Het spreekt voor zich dat de leden van de Raad van Toezicht aantoonbaar affiniteit dienen te hebben met de VVT sector in de breedste zin van het woord. Ook wordt van de Raad van Toezicht verwacht dat de leden bereid zijn, om aanwezig te zijn bij ‘events’ van Viattence.

Profiel Raad van Toezicht | Voorzitter RvT| Governance

Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht die bestuurlijke ervaring heeft opgedaan in de profit- en/of publieke sector met kennis van verandermanagement. De voorzitter heeft een specifieke verantwoordelijkheid in het optimaal laten functioneren van de Raad van Toezicht als geheel. De voorzitter draagt er zorg voor dat de leden een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het toezicht, evenals het zorgdragen voor een goede rolopvatting door de Raad van Bestuur. Daarnaast is de voorzitter doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en stelt eisen aan beschikbaarheid en aan het vermogen om als sparringpartner te fungeren. De kandidaat neemt zitting in de remuneratie- en de agendacommissie. Ten aanzien van Governance is de kandidaat kundig.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens en past binnen de normen van de NVTZ.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Viattence. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in september. In verband met de zomerperiode hanteren wij een ruime planning.

Een afvaardiging van de RvT, OR en de CCR maken onderdeel uit in de selectieprocedure. Een vragenlijst omtrent integriteit en een VOG (verklaring van goed gedrag) zijn onderdeel van de procedure. Referenties kunnen worden opgevraagd.

Week 29-32 Benaderen kandidaten en responstermijn (15 augustus)
Week 33-34 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 36 Presentatie van kandidaten (10 september)
Week 37-39 Gesprekken selectie- en adviescommissie Viattence
Week 40 Optioneel referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 15 augustus uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via het secretariaat (020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!