Sluit

Logo Dokter Drenthe

Voorzitter Raad van Bestuur voor Dokter Drenthe

Boer & Croon is op zoek naar een Voorzitter Raad van Bestuur voor Dokter Drenthe. De nieuwe bestuurder heeft meerjarige bestuurlijke ervaring, een medische achtergrond en affiniteit met zowel de dynamiek en complexiteit van de huisartsenzorg als met de regio Drenthe. De ideale kandidaat is een boegbeeld en bruggenbouwer, verbindend en strategisch. Herkent u zich hierin? Bekijk hier het volledige functieprofiel en reageer:

Functieomschrijving

De nieuwe voorzitter Raad van Bestuur leidt de organisatie naar deze volgende fase, samen met de andere twee bestuurders en het management. Versterking van de samenhang, cohesie en aansturing in de organisatie, uitstekend programmamanagement en inzet van de juiste expertise zijn hierbij belangrijke thema’s. Dit alles in nauwe samenwerking met het coöperatiebestuur en de achterban (huisartsen die lid zijn van de coöperatie). De organisatie zal op termijn, via natuurlijk verloop, een Raad van Bestuur hebben die bestaat uit twee bestuurders.

Positie voorzitter Raad van Bestuur

Wegens vertrek van de huidige voorzitter is de Raad van Commissarissen van Dokter Drenthe op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur.

De gezochte voorzitter is statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, een optimale dienstverlening aan de leden en een gezonde bedrijfsvoering.

Resultaatgebieden
 • Door ontwikkelen van de organisatie op basis van de ingezette strategie en beleidslijnen met een heldere aanpak en executiekracht;
 • Het onderhouden van de intensieve samenwerkingsrelatie met het coöperatiebestuur en de coöperatieleden, vanuit transparantie en aandacht voor de ontwikkelingen van het huisartsen-vak en de belangen van aangesloten huisartsen;
 • Het extern vertegenwoordigen van de organisatie, zowel bij samenwerkingspartners in het Drentse zorglandschap als bij andere externe stakeholders;
 • Door ontwikkelen van het vernieuwende karakter en positie van vlaggenschip voor toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio;
 • Versterken van de verbinding binnen de organisatie en het borgen van aandacht voor ontwikkeling van expertise en programmamanagement vaardigheden;
 • Als bestuurder verantwoordelijk voor een goede en transparante samenwerking met de medezeggenschap;
 • Doorbouwen aan een open, ondernemende en veerkrachtige cultuur.

Bedrijfsinformatie

Dokter Drenthe is de regio-organisatie van én voor Drentse huisartsen. Voorheen bekend als Huisartsenzorg Drenthe (HZD) voor ketenzorg en Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) voor de spoedzorg in ANW-uren. In 2020 zijn deze twee organisaties samengegaan en sinds 2022 heet de organisatie Dokter Drenthe. Met 150 collega’s wordt samengewerkt om de huisartsenzorg in Drenthe 24x7 te organiseren. De organisatie heeft daartoe meer dan 90 triagisten en 6 ‘physicians assistants’ in dienst die de huisartsenzorg in de ANW-uren mogelijk maken op de huisartsenspoedposten in Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

Met een team van 60 kantoorcollega’s helpt Dokter Drenthe de Drentse huisartsenpraktijken toekomstbestendig te maken. Dit doet zij door het anders organiseren van zorg (persoonsgericht en integraal) en optimalisering van de praktijkvoering. Het werkgebied is Drenthe plus de kop van Overijssel en een deel van Friesland.

Dokter Drenthe heeft een duidelijke missie: samen streven naar hoge kwaliteit van zorg door een krachtige positie van de huisarts. Door onderlinge samenwerking in het Drentse zorglandschap te verbeteren, wordt de zorg voor Drentse inwoners beter en toegankelijker gemaakt. Vooroplopen in vernieuwing, dat is waar Dokter Drenthe voor staat.

Dokter Drenthe heeft als fusieorganisatie een vliegende start gemaakt. Zo is er hard gewerkt aan een heldere positionering en de praktische vertaling van de visie en missie. Er is veel te doen op het gebied van huisartsenzorg in Nederland en Dokter Drenthe kiest voor de positieve insteek. De organisatie profileert de waarde van het huisartsen-vak actief én staat voor innovatie van de huisartsenzorg. Haar goede relatie met zorgverzekeraar Zilveren Kruis helpt hierbij. De cultuur is mensgericht, collegiaal, positief en vooruitstrevend.

De omzet van Dokter Drenthe was in 2023 € 59 miljoen.

Voor meer informatie zie: www.dokterdrenthe.nl.

Governance
Dokter Drenthe is eigendom van de Drentse Huisartsen Coöperatie waar ongeveer 275 Drentse huisartsen deel van uitmaken. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door een bestuur, bestaande uit zes leden. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor, en medebepalend in, de strategie- en beleidsbepaling en bekleedt tevens de (formele) rol van Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Dokter Drenthe heeft op dit moment een driehoofdige Raad van Bestuur.

Sinds januari 2020 is er een Raad van Commissarissen (RvC) aangesteld voor de fusie organisatie. De AVA stelt de Raad van Commissarissen aan. De AVA is eindverantwoordelijk voor het beleid en is bevoegd de RvC te benoemen, te schorsen en te ontslaan. De Raad van Commissarissen heeft de werkgeverspositie richting de Raad van Bestuur en de bindende voordracht in het benoemen van nieuwe bestuurders.

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers die in dienst zijn bij Dokter Drenthe B.V. en stichting Dokter Drenthe en voert overleg met de bestuurders over het ondernemingsbeleid. De cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en is gesprekspartner over het beleid.

Uitdagingen

De huisartsenzorg staat onder grote druk. De vraag naar huisartsenzorg groeit vanuit alle kanten en groeit harder dan het aanbod kan bijbenen. In dit dynamische speelveld begeeft Dokter Drenthe zich. De ontwikkelingen, die spelen in de context van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de toenadering naar het Sociaal Domein, vragen een transformatie van de huisartsenzorg wil het toekomstbestendig blijven. Bovendien is er sprake van arbeidsmarktkrapte en behoefte aan verdere digitalisering. Al met al betekent dit een verandering t.a.v. de huidige praktijkvoering van huisartsen. Van Dokter Drenthe vraagt dit een flexibele en veerkrachtige organisatie met de juiste focus. Aanpassingsvermogen én vernieuwend vermogen gaan daarbij hand in hand.

Functie-eisen

De nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van Dokter Drenthe is een ervaren bestuurder, bij voorkeur een professional uit de huisartsenzorg of heeft een medische achtergrond en is een enthousiaste netwerker met ambitie. Verbindt externe ontwikkelingen, de aangesloten huisartsen en hun invloed op de strategische koers, aan de richting van de organisatie en is in staat de achterban hierin mee te nemen. Leidt Dokter Drenthe met energie naar toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio.

De voorzitter zal vanuit een externe blik, en door een intensieve samenwerkingsrelatie met het coöperatiebestuur en de achterban, de organisatie aansturen. Een heldere aanpak zorgt voor verdere doorontwikkeling van de organisatie. Dit vraagt om visie en executiekracht, zowel in- als extern. Samen met de collega-bestuurder(s) en het programmamanagement draagt de voorzitter Raad van Bestuur de verantwoordelijkheid om de ingezette organisatieontwikkeling te bestendigen. De nieuwe bestuurder past in een vernieuwende, maatschappelijke organisatie, is ondernemend, zakelijk én verbindend en empathisch. Denkt vooruit en is zich bewust van de consequenties van beleidskeuzes voor de inrichting en het functioneren van de organisatie.

De leiderschapsstijl is analytisch, coachend, inspirerend en besluitvaardig. De nieuwe voorzitter Raad van Bestuur heeft sterke communicatieve vaardigheden en stapt makkelijk op mensen af. Is duidelijk, open en transparant en stelt makkelijk prioriteiten. Is zichtbaar betrokken, weet vertrouwen te wekken en kan goed samenwerken. De nieuwe voorzitter Raad van Bestuur weet een goede balans te vinden tussen in- en extern actief en zichtbaar zijn.

Functie-eisen

 • Ervaren bestuurder met een medische achtergrond, bij voorkeur als (voormalig) huisarts;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de dynamiek en complexiteit van de huisartsenzorg;
 • Heeft inzicht in taken en rolverdeling tussen de Raad van Bestuur, het coöperatiebestuur, de Raad van Commissarissen en de medezeggenschapsorganen en speelt als voorzitter een belangrijke verbindende rol in de driehoek;
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen. Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden;
 • Gevoel voor bestuurlijke samenwerking en interactie met groepen medische- en/of zorgprofessionals, beweegt zich makkelijk in externe bestuurlijke netwerken en kan het standpunt van Dokter Drenthe goed overbrengen;
 • Gevoel bij de noodzakelijke transitie in de eerstelijnszorg;
 • Affiniteit met de regio Drenthe.

  Persoonskenmerken
 • Boegbeeld en bruggenbouwer;
 • Verbindt de externe wereld met de interne organisatie;
 • Strategisch en analytisch, verbindt strategie en executie, leidt de organisatie vanuit overzicht en vertrouwen;
 • Heeft plezier in en begrip van het samenwerken binnen de driehoek Raad van
 • Bestuur, coöperatiebestuur en de Raad van Commissarissen;
 • Bestuurlijk sensitief en helder in communicatie;
 • Teamspeler, humor, pro actief en gericht op vooruitgang;
  Passie voor huisartsenzorg.

Arbeidsvoorwaarden

De tijdsbesteding wordt in overleg afgestemd. Het salaris is ingericht op basis van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) klasse III.

Contact informatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Dokter Drenthe. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in de zomer.

 • Week 22: Plaatsing advertentie
 • Week 22-25: Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 23 juni)
 • Week 26-27: Gesprekken bij Boer & Croon kantoor Groningen
 • Week 28: Presentatie van kandidaten
 • Week 28-30: Selectie- en adviesgesprekken bij Dokter Drenthe / Referentiecheck / Arbeidsvoorwaarden
 • Na week 30: Officiële benoeming kandidaat door de AVA

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 16 juni uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw Willemijn Broerse-Rienks. Voor vragen kunt u contact opnemen met Willemijn Broerse-Rienks (via 020 - 301 43 07).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren