Sluit

Sluit

Voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen voor Huisartsenorganisatie West-Friesland

Boer & Croon zoekt een voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen van Huisartsenorganisatie West-Friesland, met de volgende profielen: zorginhoudelijk & kwaliteit, financieel-economisch/bedrijfsvoering en juridisch-bestuurlijk. Het profiel van voorzitter valt samen met een van de drie hiervoor genoemde profielen. Herkent u zich hierin, lees dan verder.

Direct solliciteren
Website formaat 1611 x 900 px 23

Bedrijfsinformatie

Organisatie
De Huisartsenorganisatie West Friesland (HWF) in Hoorn is de regionale huisartsenorganisatie in de regio West-Friesland en Wieringermeer. Per april 2023 ontstaat HWF door een integratie van de huidige huisartsen coöperatie (WFHO) en de Stichting Zorgkoepel West-Friesland. Op dit moment hebben zich ca. 110 huisartsen aangesloten bij de Coöperatie. De HWF groep BV is vanaf april 2023 de uitvoeringsorganisatie met betrekking tot de organisatie en infrastructuur van huisartsenzorg en bevat een drietal werk BV’s, te weten HWF Integrale zorg BV (voorheen: Ketenzorg West Friesland, KZWF), HWF Spoedzorg BV (voorheen: Huisartsenpost West Friesland, HAPWF) en HWF Dagzorg BV. HWF Dagzorg BV is opgericht om te kunnen voorzien in tijdelijke praktijkovername van praktijken in de regio. Tevens zijn hier de praktijkmanagers ondergebracht die in dienst van deze BV hun werkzaamheden uitvoeren bij verschillende huisartsenpraktijken.

HWF staat voor optimale huisartsenzorg in de regio West Friesland en Wieringermeer. Uitgangspunt hierbij is goede zorg voor patiënten door het faciliteren van huisartsen. De organisatie is gevestigd in Hoorn en heeft ca. 95 medewerkers. De dagelijkse leiding van HWF is in handen van een tweetal directeur-bestuurders, te weten de medisch directeur en de directeur bedrijfsvoering. De directeuren, die gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de HWF, worden terzijde gestaan door een managementteam bestaande uit een manager huisartsenzorg, een manager spoedzorg en een bestuurssecretaris. Beide directeuren zijn roulerend voorzitter van het managementteam. Bij de uitvoering van haar taak wordt de directie bijgestaan door de (Centrale) Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

Het Bestuur van de Coöperatie acteert als enige aandeelhouder van de HWF-groep en bestaat uit 5 huisartsen. Tevens is er een Raad van Commissarissen, bestaande uit ten minste 3 leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de resultaten en zorg- en bedrijfsprocessen van HWF. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de directie van HWF en heeft zij een adviserende rol met betrekking tot het werkgeverschap. HWF hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.zorgkoepelwf.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen vervult de rol van toezichthouder op de directie van HWF en adviseert de aandeelhouder bij besluitvorming (strategie, jaarrekeningen, begroting, e.d.). Het realiseren van de beoogde synergievoordelen als gevolg van de integratie heeft daarbij de volle aandacht, evenals het aanbieden van diensten en ondersteuning die de huisartsen optimaal faciliteren bij het leveren van zorg aan hun patiënten. Het doel van de integratie is te komen tot een organisatie die flexibel en wendbaar inspeelt op de sterk veranderende omgeving. Daarbij staan continuïteit, efficiënte bedrijfsprocessen en -systemen, innovatie, klantgerichtheid en kostenefficiëntie hoog op de agenda, evenals het versterken van in- en extern leiderschap en het komen tot en borgen van de gewenste organisatiecultuur.

Vanuit de rollen die de Raad van Commissarissen vervult (toezichthouder, klankbordfunctie en advisering met betrekking tot het werkgeverschap) wordt het toezicht vormgegeven conform wet- en regelgeving, de statuten en reglementen. De afspraken hiertoe zijn onder andere uitgewerkt in een strategisch meerjarig beleidskader, een jaarplanning en een visie op toezicht door de Raad van Commissarissen.

Het aantal leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld op ten minste drie (3). Benoeming vindt door de AVA plaats voor een periode van vier jaar. Iedere commissaris kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC. Eén van de leden wordt benoemd op bindende voordracht door de Centrale Cliëntenraad. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg).

Met het ontstaan van HWF als nieuwe organisatie na de integratie in april 2023, zullen de posities in de Raad van Commissarissen opnieuw worden ingevuld en ontstaan er drie vacatures: een voorzitter en twee leden.

Functie-eisen

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diversiteit en deskundigheden van de leden van de Raad van Commissarissen en een open en prettige manier van samenwerken. Voor tenminste één van de leden is regionale binding met een regionaal netwerk gewenst, zonder belangenverstrengeling. En bij tenminste één van de leden is kennis van ICT en informatiebeleid aanwezig.

De Raad van Commissarissen kent minimaal drie specifieke deskundigheden/profielen, die in de Raad vertegenwoordigd zijn:
 1. Zorginhoudelijk & kwaliteit
 2. Financieel-economisch/Bedrijfsvoering
 3. Juridisch-bestuurlijk
Het profiel van voorzitter valt samen met een van de drie hiervoor genoemde profielen.

Algemene criteria (profielschets leden RvC)
De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Voor elk lid zijn de volgende criteria van belang:
 • Kennis van en affiniteit met eerstelijnszorg, de doelstelling en de zorgfunctie van HWF en zorgvernieuwing.
 • Ervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving en goed om kunnen gaan met tegengestelde belangen.
 • Ervaring met het opbouwen, professionaliseren en verbinden van organisaties met het accent op bedrijfsvoering binnen B2B organisaties.
 • Een stevige en koersvaste persoonlijkheid, positief kritisch handelend vanuit een respectvolle attitude die rust en stabiliteit weet te brengen binnen een sterk veranderende omgeving.
 • Een teamplayer met empathisch vermogen en sterk gericht op de relatie.
 • Staat open voor zelfreflectie en is bereid tot scholing.
 • Beschikt over een hoge mate van integriteit.
 • Beschikt over executiekracht en het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Academisch niveau van denken en functioneren en afdoende bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring om aan de rol de gewenste invulling te geven.
 • Geschikt om het strategisch beleid en de vertaling ervan te beoordelen.
 • Beschikt over een relevant netwerk in de directe omgeving van HWF.
 • Neemt deel aan het periodiek overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
 • Kennis en deskundigheid op het gebied van ICT- en informatiebeleid.
 • Neemt deel aan Commissies die door de Raad van Commissarissen zijn ingesteld.
Functie specifieke criteria voor de voorzitter (profielschets voorzitter RvC):
 • Beschikt over (ruime) ervaring als commissaris.
 • Beschikt over (bestuurlijke) ervaring binnen de huisartsenzorg.
 • Is bekend met het gezondheidszorgstelsel en relevante wet- en regelgeving.
 • Heeft oog voor de (juridische) belangen van cliënten in de zorg.
 • Heeft inzicht en interesse in de ontwikkelingen op het gebied van good governance.
 • Heeft ervaring met politieke / bestuurlijke besluitvormingsprocessen en bestuurlijke verhoudingen.
 • Beschikt over een bindende en overtuigende persoonlijkheid, die in staat is de cohesie binnen de RvC te bevorderen en de individuele leden optimaal te laten functioneren.
 • Is besluitvaardig en beschikt over goede voorzittersvaardigheden.
 • Is een goede en ervaren gesprekspartner voor de directie, fungeert als sparringpartner en stelt zich open voor een gesprek met alle lagen van de organisatie als dat nodig/wenselijk is.
 • Gedraagt zich als een verbinder die gericht is op samenwerking.
 • Is constructief kritisch, durft vragen te stellen en vraagt door.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
De Raad van Commissarissen komt zo vaak als nodig bijeen, al of niet met de directie en/of het Coöperatiebestuur. Daarnaast vindt er minimaal 2 keer per jaar een vergadering met de aandeelhouders plaats en 1 keer per jaar een vergadering met de Cliëntenraad en 2 keer per jaar met Ondernemingsraad en eventueel werkbezoeken.
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen leden is afgeleid van de WNT sector Zorg- en Jeugdhulp (klasse 3) alsmede het advies van de NVTZ.

Contactinformatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan HWF. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.
 • Week 6-7 Benaderen kandidaten en responstermijn (19 februari)
 • Week 8-10 Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon
Voordracht van kandidaten
 • Week 11-13 Gesprekken bij HWF
  Inwinnen referenties en benoemin
Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 19 februari, uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 40 04).

Februari 2023