Sluit

Sluit

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht voor Stichting Oude Groninger Kerken

Boer & Croon zoekt een voorzitter en lid Raad van Toezicht voor Stichting Oude Groninger Kerken met inhoudelijke affiniteit met erfgoed.

WEBSITE template afbeeldingen 1611 x 1049 px

Bedrijfsinformatie

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor en het gebruik ervan.
De Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting. Om de belangstelling voor en het gebruik van de kerken te bevorderen voert de SOGK een actief beleid op het terrein van publieksbereik en educatie.
De stichting heeft op dit moment 98 kerken, twee synagogen, 62 kerkhoven en negen (vrijstaande) torens in haar bezit.
De SOGK zorgt voor gebouwen die veelal zes, zeven of soms zelfs acht eeuwen oud zijn. Dat is niet per se een gemakkelijke opgave. In de provincie is sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing. Aardbevingen als gevolg van gaswinning hebben veel kerken beschadigd, maar ook het veranderende klimaat heeft invloed op de staat van deze gebouwen. Het behoud van het religieus historisch erfgoed is en blijft mede daardoor een stevige uitdaging.

Het werk van de stichting wordt uitgevoerd door een team van om en nabij de 14 fte aan medewerkers in samenwerking met ruim 600 vrijwilligers. Het kantoor is gevestigd in de stad Groningen, in één van de kerken van de stichting.
De SOGK heeft een platte professionele organisatie zonder hiërarchische structuur of managementteam. De operationele taken liggen bij het team van medewerkers.
De vrijwilligers van de stichting zijn voor het grootste deel actief in de Plaatselijke Commissies die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de kerken.
De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting en de Raad van Toezicht vervult de statutair vastgelegde taak van toezichthouder op de uitvoering van het beleid door de directeur/bestuurder.
De jaarlijkse begroting van de stichting bedraagt gemiddeld € 5.000.000,-.

De SOGK werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Inclusie en Diversiteit. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen en een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Voor meer informatie over de stichting zie ook: www.groningerkerken.nl.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

In het afgelopen jaar is besloten om het tot dan toe opererende bestuur om te vormen tot een Raad van Toezicht. Deze is met ingang van 1 januari 2022 in functie.
Alle zittende bestuursleden hebben zitting genomen in de Raad van Toezicht.

Als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn van de voorzitter en één van de leden ontstaan in de nieuwe Raad van Toezicht al op korte termijn twee vacatures: die van voorzitter en die van lid met de portefeuille Erfgoed.
Voor deze beide posities worden nu kandidaten gezocht, die samen met de zittende leden door hun niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden kunnen bijdragen aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van de stichting.

Functie-eisen

De samenstelling van de Raad van Toezicht is een combinatie van toezichthouders met ervaring in verschillende werkgebieden en sectoren van de samenleving. Tijdens deze procedure zal goed gekeken worden naar complementariteit tussen de te werven toezichthouders onderling en tussen deze twee en de zittende drie leden.
Behalve inhoudelijke affiniteit met erfgoed c.a. zou ook expertise op terreinen als finance, marketing, juridische zaken, HRM en/of organisatiekennis potentieel een verrijking voor de Raad van Toezicht kunnen zijn.

Algemene eisen aan alle leden van de Raad van Toezicht:
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbaar affiniteit met de missie en ambitie van de stichting
 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang
 • Beschikken over een breed netwerk en zijn bereid dit in te zetten ten bate van de stichting
 • Hebben stevige wortels in de (Groningse c.q. noordelijke) samenleving, voelen de lokale werkcultuur goed aan en kennen de lokale belangen
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directeur/bestuurder te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en de bestuurder met advies bij te staan
 • Zijn sensitief voor wat er in de organisatie van de stichting speelt en hebben bij voorkeur ervaring met de dynamiek van het werken met betrokken vrijwilligers
 • Tonen betrokkenheid door met enige regelmaat buiten de vergaderingen om aanwezig te zijn bij activiteiten
Specifieke eisen aan de voorzitter:
 • Is zich bewust van de specifieke rol van de voorzitter als regisseur van het toezichtproces en als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het goed functioneren van de Raad van Toezicht als geheel
 • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden en hanteert een georganiseerde en planmatige agenda
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring, is politiek geëngageerd en weet ‘hoe de hazen lopen’
 • Draagt met overtuiging de verantwoordelijkheid als bewaker van sfeer en collegialiteit en vervult een verbindende rol binnen de Raad
 • Is goed bekend met de thema’s van de verschillende codes en ziet toe op de naleving ervan
 • Stemt werkzaamheden in goede samenspraak af met de directeur/bestuurder
 • De voorzitter vormt samen met één van de leden van de Raad de remuneratiecommissie en houdt één keer per jaar een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder
Specifieke eisen aan het lid met het profiel Erfgoed:
 • Heeft een achtergrond in c.q. affiniteit met de erfgoedwereld en/of monumentenzorg dan wel de culturele sector in bredere zin, maar zeker geen verkokerde blik of een te eenzijdige oriëntatie op de inhoud
 • Beschikt over een relevant netwerk, waar mogelijk ook landelijk
 • Kan daardoor als klankbord van de directeur/bestuurder fungeren, zonder in haar verantwoordelijkheden te treden
Competenties voor de voorzitter en alle leden van de Raad:
 • Rolvast en rolzuiver
 • Nabij in betrokkenheid, maar als toezichthouder steeds ook op gepaste afstand
 • Goed en snel kunnen schakelen
 • Kritisch op een constructieve manier
 • Integer
 • Onafhankelijk
 • Samenwerkingsgericht en collegiaal
 • Stevig en overtuigend
 • Open en betrokken
 • Communicatief
Conform haar eigen maatschappelijke visie en de principes van Good Governance zal bij de samenstelling van de Raad van Toezicht de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur en leeftijd in acht genomen worden en wordt er gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling van de Raad. De SOGK onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht bepalen in gezamenlijkheid de frequentie van de vergaderingen. Normaal gesproken gaat het hierbij om minimaal vier vergaderingen per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen vraagt de voorbereiding een tijdsinvestering van de leden. De vergaderingen vinden plaats in Groningen.
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming.
De leden van de Raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan de Stichting. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure medio april.

Week 7 Plaatsing vacature online en in een aantal on- en offline media (op 19 februari)
Week 8-9 Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 7 maart)
Week 10-11 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 12 Presentatie van kandidaten aan de SOGK
Week 13-14 Vervolggesprekken bij de SOGK
Week 15 Benoeming kandidaat

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 6 maart uw cv en motivatiebrief. Daarbij verzoeken wij u in de brief aan te geven voor welke positie u belangstelling heeft. U kunt uw brief en cv uploaden via onderstaande link. Uw brief kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct