Sluit

Sluit

Manager acute zorg voor Maasstad Ziekenhuis

Logo uitgesneden voor site

Bedrijfsinformatie

Wil jij bouwen aan een ziekenhuisorganisatie die de best mogelijk acute zorg levert, waarin de patiënt écht centraal staat? Wil jij samen met alle partners uit de keten vorm geven aan de ontwikkkelingen in het acute zorglandschap en daarmee bijdragen aan het ziekenhuis van morgen? Ben je ondernemend en innovatief en houd je van mensen inspireren, motiveren en bijeen brengen en houden? Dan is het Maasstad Ziekenhuis op zoek naar jou!

Organisatie

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis, met 600 bedden, in Rotterdam Zuid. Er werken circa 3.200 medewerkers die jaarlijks 500.000 patiënten verzorgen. De omzet bedroeg in 2020 circa € 425 miljoen. Er wordt een breed pakket aan medische zorg geboden, waarbij vrijwel elk basisspecialisme vertegenwoordigd is, en acute en topklinische zorg aangeboden wordt. Sinds 2015 is het Maasstad Ziekenhuis geaccrediteerd door de Joint Commission International (JCI); een keurmerk dat een hoge standaard aan kwaliteit en veiligheid vereist. In januari 2022 heeft het ziekenhuis dit internationale kwaliteitskeurmerk voor de derde keer behaald. Het Maasstad Ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, werkend vanuit de waarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht. De cultuur is te kenmerken als ‘Rotterdams’: handen uit de mouwen en directe communicatie.

In de regio wordt samengewerkt met alle ziekenhuizen in de SRZ (Stichting Rijnmondse Ziekenhuizen) en de BeterKeten en met andere partijen zoals VVT, GGZ en de regionale huisartsen. Samen met het Ikazia ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van-Weel Bethesda ziekenhuis vormt het Maasstad Ziekenhuis de Coöperatie Zorg op Zuid. Het Van-Weel Bethesda ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis zijn samen eigenaar van het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis gaat voorop om de samenwerking in de regio met alle zorgpartners te stimuleren om samen de beste zorg te leveren aan zijn patiënten.

Ook is het Maasstad Ziekenhuis lid van de Santeon groep. Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen open met elkaar samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.maasstadziekenhuis.nl.

Omgevingsontwikkelingen acute zorg

De vergrijzing, stijgende zorgvraag, voortgaande medische ontwikkeling en het personeelstekort, plaatsen de (acute) zorg in Nederland voor grote uitdagingen. Om de acute zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en kwalitatief van hoog niveau, is een herziening nodig van het acute zorglandschap. Minister Kuipers van VWS kondigde onlangs al aan de acute zorg op de schop te gaan nemen. Concentratie van IC-zorg en SEH-zorg zal de komende kabinetsperiode onderwerp van gesprek zijn. Door concentratie kan kwalitatief hoogstaande en beschikbare zorg (beter) gegarandeerd worden. Ook wordt schaars personeel optimaler ingezet.

Het Maasstad Ziekenhuis maakt onderdeel uit van de ROAZ-regio Zuidwest Nederland. Tijdens de Coronapandemie is binnen dit ROAZ- verband nauw samengewerkt met de IC’s en SEH’s van onder andere het Ikazia ziekenhuis, Franciscus Gasthuis, het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC. Deze samenwerking binnen ROAZ-verband zal in de komende tijd een meer structureel karakter krijgen, onder andere rond de schaarste aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel op de regionale arbeidsmarkt.

Om de acute zorgketen verder te optimaliseren is in de afgelopen periode de ontwikkeling en realisatie van Spoedplein Zuid van start gegaan. Binnen het Spoedplein Zuid wordt de samenwerking met de Huisartsenpost Rijnmond verder uitgebouwd en worden (hiertoe) onder andere de SEH en het Observatorium ingrijpend verbouwd. Een naadloze integratie tussen de Huisartsenpost en de SEH is hierbij van belang.

De acute Cardiologie is een belangrijk onderdeel van de acute zorg binnen Maasstad Ziekenhuis. Voor de acute Cardiologie heeft het Maasstadziekenhuis een (supra) regionale functie. Ontwikkeling van de samenwerking met het Ikazia ziekenhuis, bijvoorbeeld door verdere concentratie en lateralisatie van de acute cardiologische zorg, draagt bij aan het borgen van toegankelijkheid en kwaliteit, en is nodig gelet op de beschikbaarheid aan gespecialiseerd personeel.

Ook de bekostiging van de acute zorg vraagt landelijk aandacht. Het Maasstad Ziekenhuis heeft onlangs voor de gehele medisch specialistische zorg een waardegedreven zorgcontract afgesloten. Hierbij betalen verzekeraars een vaste vergoeding, onafhankelijk van het aantal uitgevoerde behandelingen. Al eerder sprak het Maasstad Ziekenhuis een overeenkomstig contract af voor de acute zorg. Met de zorgverzekeraars zijn KPI’s afgesproken om kwaliteit transparant te maken en om sturing te kunnen geven. Toegankelijkheid en doorstroming zijn twee belangrijke KPI’s voor de acute zorg.

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de acute zorg. Ambulancediensten en SEH’s kunnen door de digitale ontwikkelingen steeds beter operationeel samenwerken en meer proactief zijn. Coaching van patiëntencategorieën gericht op preventie kan er aan bijdragen dat deze patiënten minder op de SEH hoeven komen. Digitalisering en artificial intelligence spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de zorg voor bijvoorbeeld de vitaal bedreigde patiënt.

Functieomschrijving

Organisatieontwikkeling acute zorg

Acute zorg is een belangrijke pijler binnen de strategie van het Maasstad Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een grote SEH, een hartcentrum met interventiecardiologie, en een Level III Intensive Care. Gezien de geschetste omgevingsontwikkelingen in de acute zorg, zal de organisatie van de acute zorg in het Maasstad Ziekenhuis zowel een toename in volume als in complexiteit van de patiëntenstroom moeten kunnen opvangen.

Om de patiëntenstroom snel, kwalitatief goed en kostenefficiënt door de acute zorgketen heen te leiden, zijn sterke en flexibele interne verbindingen noodzakelijk. Dit betekent dat de verbindingen voor doelgroepen als de vitaal bedreigde patiënt, de verwarde patiënt en de kwetsbare oudere patiënt versterkt moeten worden.
Het ontwikkelen van zorgpaden voor deze patiëntengroepen is van belang, evenals de ontwikkeling van integraal capaciteitsmanagement om te komen tot een efficiënte benutting van dure en schaarse capaciteiten zoals de IC en de SEH.

Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de manager acute zorg, de managers kwaliteit en proces, de medisch managers van de poortspecialismen en de medisch managers van de SEH/Observatorium en de IC. Gezamenlijk dragen zij zorg voor optimale kwalitatief hoogstaande zorg en dienstverlening binnen de acute zorgketen. Op operationeel managementniveau wordt het versterken en inregelen van verbinding(en) tussen de afdelingen van de acute zorgketen vormgegeven door de teammanagers samen met de manager acute zorg.

Ook de bedrijfsvoering binnen de acute zorg vraagt aandacht. Een efficiënte(re) organisatorische inrichting van de afdelingen is van belang, met een focus op doelmatigheid en synergie-effecten. Digitale transformatie en het ingang zetten van vernieuwende activiteiten, bijvoorbeeld met behulp van app technologie (health navigator app) is een belangrijk thema als het gaat om innovatie. Digitale transformatie draagt bij aan het realiseren van Juiste Zorg Op de Juiste Plek voor de verschillende acute doelgroepen.

Het flexibel kunnen inzetten van verpleegkundigen in de acute zorgketen is belangrijk om in te kunnen spelen op plotselinge veranderingen in de capaciteit. Het modulaire karakter van de huidige verpleegkundige opleiding voor de acute zorg maakt het mogelijk om gespecialiseerd verpleegkundigen in de acute zorgketen (CCU-verpleegkundigen, IC -verpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen) gericht aanvullend op te leiden, om zo in de volle breedte van de acute zorgketen ingezet te kunnen worden. Een flexpool voor de acute zorg komt daarmee binnen handbereik.

De teamleiders van de afdelingen binnen de Acute zorg ontwikkelen zich allemaal tot teammanager conform de visie die in het Maasstad Ziekenhuis is opgesteld. Om continuïteit op operationeel managementniveau te waarborgen, is het nodig om actief op de werkvloer talenten op te sporen, en te stimuleren om junior teamleider te worden.

De manager acute zorg

De manager acute zorg geeft samen met de medisch managers in duaal management leiding aan de ontwikkeling van de capaciteitseenheid acute zorg, die bestaat uit de volgende afdelingen:
 • SEH, Observatorium: level 2 traumacentrum. Jaarlijks zijn er ca. 37.000 patiënten uit Rotterdam en omgeving die spoedeisende zorg nodig hebben.
 • IC-MC: 19 IC bedden waarvan 3 voor het Brandwondencentrum. Zowel voor postoperatieve patiënten als patiënten met een ernstige septische op cardiogene shock. Het van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland valt onder medische verantwoordelijkheid van de vakgroep intensivisten van het Maasstad Ziekenhuis.
 • Eerste Harthulp, CCU en interventiecardiologie: deze afdelingen leveren gespecialiseerde zorg aan patiënten met spoedeisende cardiale problematiek. Regionaal interventiecentrum voor onder andere de behandeling van acuut myocardinfarct. Jaarlijks 3.700 procedures waarbij veel regionale ziekenhuizen (en supra-regionaal) hun patiënten voor interventie naar het Maasstad Ziekenhuis verwijzen.
Er werken in totaal ongeveer 400 medewerkers binnen de capaciteitseenheid acute zorg.

Functie-eisen

Kernopdracht

Gezien de externe en interne uitdagingen is de kernopdracht voor het duaal management van de acute zorg:

Intern:
 • Zorgdragen voor optimale kwalitatief hoogstaande zorg en dienstverlening.
 • Realiseren van een snelle toegankelijkheid en doorstroming binnen de acute zorgketen intern en extern.
 • Optimaliseren van triage waardoor de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment kan plaatsvinden, ook bij een te verwachten omvangrijke en complexe instroom.
 • Een efficiënte organisatorische inrichting van de afdelingen binnen de acute zorg met focus op doelmatigheid en synergie-effecten.
 • Realiseren en borgen van een ontwikkeling van leiderschap en cultuur binnen de teams van de capaciteitseenheid acute zorg gericht op zelforganisatie, verpleegkundig leiderschap en eigenaarschap.
Extern:
 • Digitale transformatie voor juiste zorg op de juiste plek voor o.a. de vitaal bedreigde patiënt, de verwarde patiënt en de kwetsbare oudere patiënt.
 • Zorg dragen voor regionale afstemming op tactisch managementniveau voor toegankelijkheid van de acute zorgketen in de regio, en advisering vanuit dit managementniveau aan het bestuurlijk overleg.
Bij de uitvoering van de kernopdracht ligt bij de medisch managers het accent op kwaliteit, innovatie en medisch beleid. Bij de manager acute zorg ligt het accent op integraal capaciteitsmanagement, HR (leiderschap en cultuurontwikkeling), financiën en bedrijfsvoering in bredere zin (ICT, medische technologie, etc.).

Sinds september 2021 is er een interim-manager actief in de positie van manager acute zorg. Voor de zomer zal de interim-manager zijn opdracht afronden. Op dit moment is het Maasstad Ziekenhuis daarom op zoek naar kandidaten voor de vaste invulling van de positie.

Resultaatgebieden
 • Creëren van een cultuur die gericht is op veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid en die patiënt- en medewerkergericht is, waarbij de kernwaarden van het Maasstad Ziekenhuis ondersteund en gestimuleerd worden.
 • Coördineren van schaarse capaciteiten op het gebied van mensen, materialen en middelen zodanig dat deze optimaal efficiënt worden ingezet voor het gehele ziekenhuis, afhankelijk van de zorgvraag van patiëntgroepen met een acute en intensieve zorgvraag, in nauwe afstemming met de managers Kwaliteit & Proces en de capaciteitsmanagers (Kliniek, Polikliniek, OK en diagnostiek).
 • Ontwikkelen van, adviseren over en initiëren van strategisch beleid rond de acute zorg en het inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor multidisciplinair samengestelde projectgroepen (o.a. Spoedplein Zuid) en commissies (o.a. de SEH-commissie).
 • Namens de Raad van Bestuur voeren van diverse overleggen met partners in de regionale acute zorgketen (o.a. ROAZ), met ziektekostenverzekeraar als het gaat om zorginkoop voor acute zorg, met de overheid en leveranciers.

Wat vraagt het Maasstad Ziekenhuis van jou?

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde HBO/WO opleiding, zoals bedrijfskunde, gezondheidswetenschappen of een zorginhoudelijke opleiding.
 • Ruime leidinggevende ervaring.
 • Ervaring in de ziekenhuiszorg; ervaring in de acute zorg is een pre.
 • Kennis van en ervaring met complexe veranderprocessen.
Persoonskenmerken
 • Strategisch inzicht en visie op ontwikkelingen in de (acute) zorg; in staat deze te vertalen naar een heldere koers voor de afdelingen.
 • Is gewend om in dualiteit te werken en lijnen uit te zetten, kan snel en met souplesse schakelen in een dynamische en complexe omgeving en heeft oog en oor voor de belangen van anderen.
 • Stevig, doortastend en besluitvaardig; met executiekracht.
 • Verbindender en netwerker; gericht op samenwerking en goed in het opbouwen en onderhouden van interne en externe relaties.
 • Integer, transparant en open.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Lef, ondernemerschap en in staat om de koers van het ziekenhuis uit te dragen.
 • De drive om mee te bouwen aan het mooie Maasstad Ziekenhuis.

Arbeidsvoorwaarden

Wat biedt het Maasstad Ziekenhuis jou?
 • Een functie voor 36 uur per week, aanvankelijk startend met een jaarcontract en met de nadrukkelijke intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan.
 • Een salaris van max. € 8.128,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (FWG 75 cao Ziekenhuizen) en een eindejaarsuitkering (8,33%).
 • 144 vakantie-uren, 57 uur aan persoonlijk levensfasebudget conform cao Ziekenhuizen (o.b.v. 36 uur) en de mogelijkheid om gebruik te maken van een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
 • Een inspirerende en dynamische werkomgeving waarin innovatie en samenwerkingsverbanden een belangrijke rol spelen.
 • De kans om samen met betrokken en enthousiaste (medisch) managers, teammanagers en medewerkers de lopende en toekomstige innovatieve projecten verder uit te bouwen.
 • Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Maasstad Ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in april.

Week 11: Plaatsing vacature online
Week 12-13: Benaderen kandidaten en responstermijn (3 april)
Week 14-15: Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 16-17: Gesprekken bij Maasstad Ziekenhuis / Optioneel assessment / Arbeidsvoorwaardengesprek, inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 april uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs via 020 - 301 43 07.

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!