Sluit

Sluit

Lid Raad van Toezicht voor ZZG zorggroep

74419832 2629241973763917 29390499861233664 n

Bedrijfsinformatie

ZZG zorggroep ondersteunt mensen als het niet meer vanzelf gaat. ZZG is een grote speler in regio Nijmegen. Jaarlijks ondersteunen medewerkers van ZZG tussen de 9.000 en 10.000 cliënten. Thuis, in één van de 26 woonlocaties of in het Herstelcentrum. De organisatie heeft een omzet van circa 140 miljoen, telt ruim 3.000 medewerkers en 900 vrijwilligers. ZZG zorggroep wil van betekenis zijn voor haar cliënten en medewerkers. Er zijn drie woorden die hierbij centraal staan: deskundig, liefdevol en helder. Dat zijn de waarden van ZZG.

De relatie tussen een cliënt en medewerker is waar het om draait bij ZZG. Alles is erop gericht om daar het goede te doen. De cliënten zijn mensen met een (tijdelijke) vraag naar ondersteuning, mensen die (chronisch) ziek zijn of om een andere reden kwetsbaar zijn. Medewerkers van ZZG helpen hen zelfredzaam te worden, hun gezondheid te verbeteren of te behouden. Of begeleidt hen op een menswaardige manier in hun laatste levensfase. ZZG staat hen bij om hun kwaliteit van leven zo lang mogelijk te behouden, zodat zij zo lang mogelijk een leven kunnen blijven zoals zij dat willen.

De dienstverlening is georganiseerd in drie zorgstromen: wijkverpleging, beschermd en beschut wonen, geriatrische revalidatie en herstelzorg. De directeuren van deze zorgstromen zijn operationeel, hiërarchisch en functioneel verantwoordelijk voor de betreffende stroom. Om reden van efficiency en effectiviteit zijn de ondersteunende diensten centraal georganiseerd. Lijn en staf hebben ieder een eigen integrale verantwoordelijkheid.

Passie voor de zorg vormt een belangrijke drijfveer voor de medewerkers. ZZG ziet haar medewerkers als belangrijkste kapitaal. ZZG motiveert en stimuleert hen, geeft hen verantwoordelijkheid en benut hun capaciteiten optimaal. ZZG is in haar aanpak innovatief, energiek en toekomstgericht. Dit heeft geresulteerd in een stevige en stabiele financiële positie.

ZZG telt een tweehoofdige raad van bestuur en vijf leden raad van toezicht. In haar samenstelling wil de raad van toezicht een afspiegeling zijn van de samenleving waarvoor zij werkt. De leden worden gekozen voor een periode van 4 jaar en zijn daarna voor eenzelfde periode herbenoembaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht vastgesteld rooster. Per juni 2020 treedt het lid raad van toezicht met aandachtsgebied financiën af, na twee voltooide zittingstermijnen. Hiermee ontstaat er een vacature voor de betreffende zetel. Het te werven lid zal ook toetreden tot de auditcommissie (als voorzitter).

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.zzgzorggroep.nl.

Ambitie
De ambitie van ZZG blijft om duurzaam bij te dragen aan de gezondheid van mensen, zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. ZZG wil van betekenis zijn voor cliënten. Haar waarden “Deskundig, liefdevol, helder” geven aan hoe ZZG dat doet.

Om de belangen van de cliënten goed te kunnen behartigen is regionale verbinding en het werken in netwerken van groot belang. Denk daarbij niet alleen aan samenwerken met zorgpartners zoals ziekenhuizen en huisartsen, maar ook aan zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijsinstellingen en burgerinitiatieven. De corona-pandemie heeft verder het belang van goede samenwerking met netwerkpartners in de regio onderstreept.

Om als netwerkorganisatie te kunnen opereren dienen bruggen gebouwd te worden en duurzame relaties aangegaan te worden. Aanvullend is domein overstijgend denken en werken nodig. Het aanbrengen van focus is hierbij essentieel. Een nieuw type governance is nodig om de vervolgstap te zetten richting verder ontwikkelen van de netwerkorganisatie en mogelijk resulterend in nieuwe (geformaliseerde) vormen van samenwerking. Hierbij is aandacht vereist voor het volledig doorlopen van de beleidscyclus (PDCA) en in het verlengde daarvan de besluitvorming slagvaardiger maken.

Naast het vormen van een netwerkorganisatie, besteedt ZZG in de periode 2019 – 2022 extra aandacht aan de volgende thema’s: (1) relationeel samenwerken cliënt-zorgprofessional, (2) mensgerichte benadering in zorg en dienstverlening, (3) goede en gezonde werknemers, (4) financieel gezonde organisatie, (4) regionale verbinding en werken in netwerken en (5) ICT en zorgtechnologie. Deze thema’s zijn voor de ontwikkeling van de organisatie als geheel van groot belang.

HR
De afgelopen jaren zag ZZG een verdere toenemende krapte op de arbeidsmarkt, die naar verwachting ook de komende jaren aan zal blijven houden. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het werkgeversmerk en de daarop aansluitende arbeidsmarktcommunicatie. Naast deze reeds in gang gezette acties vraagt dit thema blijvende aandacht. Te denken valt onder andere aan mogelijkheden om technologie in te zetten, samenwerkingsverbanden met andere organisaties verder uit te bouwen en opleidingsmogelijkheden voor werknemers te realiseren.

ICT
ZZG werkt toe naar een organisatie waar ICT onlosmakelijk verbonden is aan al haar werk en waarin ICT als vanzelfsprekend wordt inzet. Daarnaast is het noodzakelijk dat ZZG nieuwe manieren van werken ontwikkelt, waarmee het blijvende tekort van goed opgeleid personeel wordt gecompenseerd. De inzet van technologie is een mogelijke oplossingsrichting.

Centrale zorgthema’s
Zorginhoudelijke onderwerpen die binnen de gehele organisatie spelen pakt ZZG thematisch op. Dit zijn onder andere dilemma's en vragen rondom het levenseinde en de Wet zorg en dwang. Ook de onderwerpen ‘verstoorde zorgrelaties’, grensoverschrijdend en moeilijk hanteerbaar gedrag van cliënten en hun naasten krijgen volop aandacht.

Kortom, een veelheid aan onderwerpen, zowel in- als extern, waar ZZG als zichtbare en innovatieve speler mee bezig is en waarmee zij zich in het hart van de zorg binnen de regio bevindt.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht
De raad van toezicht hanteert de Governancecode Zorg. De raad van toezicht heeft een visie op toezicht opgesteld waarin zij onder andere haar rollen onderscheidt, de leidende kaders voor haar handelen staan weergegeven en de belangrijkste thema’s voor aankomende jaren zijn opgenomen.

De raad van toezicht kent drie commissies die op specifieke onderwerpen de vergaderingen van de raad van toezicht voorbereiden. De Auditcommissie richt zich in het bijzonder op bedrijfsvoering, financiën, ICT en vastgoed. De Remuneratiecommissie houdt zich onder andere bezig met de samenstelling en het functioneren van de raad van bestuur. De commissie Kwaliteit & Veiligheid richt zich op het geheel van kwaliteit en veiligheid vanuit het belang van de cliënt en de medewerker.

Een planning & control cyclus, rapportages en transparante managementcontracten voor de raad van bestuur en de aan hen rapporterende directeuren zijn daarbij van belang. De leden van de raad van toezicht leveren een bijdrage aan deze ontwikkelingen, hetgeen een goede kennis van managementstructuren en rapportagesystemen vereist, evenals een scherpe, onderscheidende geest.

De raad van toezicht draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij ieder lid een specifieke deskundigheid heeft. De algemene verantwoordelijkheid laat zich vertalen in de volgende taken en bevoegdheden:
 • Het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van de raad van bestuur.
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van leden van de raad van toezicht.
 • Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur.
 • Het bewaken van de strategie en de risico's die aan de activiteiten van de stichting zijn verbonden.
 • Het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
 • Het toezicht op de kwaliteit van zorg en de hieromtrent geldende regelgeving.
 • Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wetten en regelgeving.
 • Adviseur en klankbord voor raad van bestuur.
 • Verantwoording afleggen aan het maatschappelijk verkeer.

Om haar verantwoordelijkheid waar te kunnen maken is de raad van toezicht zodanig samengesteld dat:
 • Er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg en het zorgbeleid in het algemeen en met de doelstelling van de stichting in het bijzonder.
 • Een brede maatschappelijke binding en zicht op het netwerk van de stichting.
 • Een spreiding van deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan een bestuurlijke, financieel-economische, juridische, human resource management, bedrijfskundige en zorgachtergrond.
 • Kennis van en ervaring met vraagstukken op het gebied van cliëntenvraag en cliëntenparticipatie, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen, onderneming en regelgeving, strategie en organisatie, financiële regels met betrekking tot de zorg, marketing en communicatie.
 • Een onafhankelijke positie en kritische rol ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur.
 • De verantwoordelijkheid om adequaat te voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.
De raad van toezicht heeft een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd met de raad van bestuur waarbij de raad van bestuur het voorgenomen beleid deelt en beide gremia samen toegroeien naar besluitvorming, met gepaste afstand vanuit de raad van toezicht. Deze samenwerking typeert zich als strategisch partnerschap. Tevens vindt de raad van toezicht het van belang dat breder wordt gekeken in de organisatie. Dit is terug te zien in de contactmomenten binnen de organisatie.

Functie-eisen

Algemene functie-eisen
Voor ieder lid raad van toezicht bij ZZG zijn de volgende criteria van belang:
 • Het speelveld van de gezondheidszorg in een breder kader kunnen plaatsen, mogelijk op basis van eigen kennis van en ervaring met andere disciplines die op basis van eigen inzicht verbonden kunnen worden met de gezondheidszorg.
 • Werkervaring op hoog management of bestuurlijk niveau waardoor inzicht is in zowel de rol van toezichthouder als bestuurder.
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen en attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Vermogen om het beleid van ZZG en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
 • Vermogen om de advies- en toezichthoudende functie in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als ZZG stellen.
 • Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid (dagdeel per week).
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Goede communicatieve vaardigheden en voldoende zelfreflectie.

Aanvullende functie-eisen
Het beoogde lid met aandachtsgebied financiën (tevens voorzitter van de auditcommissie) beschikt aanvullend over een aantal specifieke kenmerken, te weten:

Functie-eisen
 • Een financiële achtergrond met ervaring met strategisch financieel beleid en financiële verslaglegging (RA of RC).
 • Bekend met de geldende financiering en (fiscale) wetgeving in de zorgsector.
 • Kennis van en ervaring met strategische vraagstukken binnen de zorg en overstijgend kunnen denken.
 • Netwerk in voor de zorg relevante gremia.
 • Ervaren toezichthouder.
 • Actuele kennis van het werkveld.
 • Kennis van vastgoed is een pré.
 • Ervaring op het vlak van publiek private samenwerking is een pré.

Persoonlijkheidskenmerken
 • Een stevige, open persoonlijkheid en een sterke adviseur die zinvolle en prikkelende vragen weet te stellen.
 • Stevig maatschappelijk kompas: breder kunnen kijken dan de cijfers.
 • Is in staat overzicht te creëren en straalt senioriteit en rust uit.
 • Vermogen om zowel vertrouwen te kunnen geven als kritisch te zijn.
 • Oog voor en beeld van voor de wensen van de huidige en toekomstige cliënten en bereid om zich daarin te verdiepen.
 • Humor en relativeringsvermogen.
 • Staat midden in de maatschappij.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht komt vijfmaal per jaar bijeen. De auditcommissie komt daarnaast ook viermaal per jaar bijeen. Tevens wordt van de leden verwacht dat zij bereid zijn om op uitnodiging deel te nemen aan jaarlijkse interne bijeenkomsten van ZZG evenals deelname aan een tweetal werkbezoeken op locatie. Daarnaast is een themadag waarbij zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur, Centrale Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad aanwezig zal zijn. De honorering is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wetgeving inzake Wet Normering Topinkomens (WNT-2).

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ZZG. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.

Week 5 Plaatsing advertentie online
Week 6-8 Benaderen kandidaten en responstermijn (21 februari)
Week 9-10 Gesprekken bij Boer & Croon en voordracht van kandidaten
Week 11-12 Gesprekken commissie ZZG Zorggroep en formele benoeming

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 21 februari uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via onderstaand formulier. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via Marie Rahajaan (020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct