Sluit

Sluit

Lid Raad van Toezicht voor Rijndam Revalidatie

Boer & Croon zoekt een lid Raad van Toezicht voor Rijndam Revalidatie. Beschikt u over toezichthoudende ervaring in de zorg en heeft u brede kennis van de ontwikkeling van zorgorganisaties? Heeft u ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van kwaliteit? Bent u in staat om vanuit de toezichtsrol nieuwe perspectieven in te brengen en daarmee bestuur en organisatie te helpen bij de ontwikkeling naar de toekomst? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Website formaat 1611 x 900 px 6

Bedrijfsinformatie

Rijndam is al 100 jaar de revalidatie-expert voor iedereen die te maken heeft met de blijvende gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. Rijndam zoekt altijd naar verrassende oplossingen en zet situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt hen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van de zorg. Het motto van Rijndam is: VerBaas Jezelf!

Het is de missie van Rijndam om mensen de beste revalidatiegeneeskundige zorg te bieden, met als doel een optimale kwaliteit van leven te bevorderen door (herwinnen van) eigen regie en participatie. Om patiëntgerichte topzorg te kunnen (blijven) leveren, investeert Rijndam voortdurend in wetenschappelijk onderzoek, opleiding en innovaties.

Rijndam kent een tweehoofdige Raad van Bestuur: Evelyn Lindeman de Graaff (voorzitter) en Joris Uges. De organisatie is ingedeeld in twee divisies, die ieder vanuit duaal management (manager bedrijfsvoering en medisch manager) worden aangestuurd, en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Rijndam is lid van de branchevereniging Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook participeert Rijndam in de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ).

Bij Rijndam werken circa 815 medewerkers en bijna 40 vrijwilligers. De organisatie heeft een omzet van circa € 60 miljoen en behandelt jaarlijks meer dan 14.000 patiënten op 16 locaties in de regio Rijnmond en Drechtsteden.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.rijndam.nl.

Uitdagingen
Om de missie te kunnen (blijven) waarmaken staat Rijndam de komende jaren voor een aantal opgaves. Centraal staan de strategische positionering van Rijndam in relatie tot de financiële druk waarmee vrijwel alle revalidatieziekenhuizen te maken hebben. Met haar samenwerkingspartners heeft Rijndam de opdracht te komen tot uitstekende ketensamenwerking. De financiële positie, alsmede de doorontwikkeling op bedrijfsvoering (waaronder ICT) en organisatieontwikkeling staan centraal de komende jaren.

Passend bij de ontwikkelambities wil Rijndam vooruitstrevende huisvesting en voorzieningen realiseren, die ruimte bieden voor vernieuwing. De organisatie wil zich richten op de ontwikkeling van medewerkers, een meer innovatieve cultuur en de regionale samenwerking met (keten)partners verstevigen.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Rijndam houdt toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en staat het Bestuur daarbij met advies terzijde. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever van de Raad van Bestuur. Voor de leden van de Raad van Toezicht is de Zorgbrede Governancecode het uitgangspunt. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar functioneren; eens per drie jaar in samenwerking met een externe begeleider.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter, en kent een drietal commissies: (1) de remuneratiecommissie, (2) de auditcommissie en (3) de commissie kwaliteit & innovatie. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit: Jeltje Schraverus (voorzitter), Marleen Kloppers, Carmen Vleggeert en Douwe van Riet. Vanwege het vertrek van een van de leden, tevens lid van de commissie kwaliteit & innovatie, is een vacature ontstaan.

De Raad van Toezicht heeft op hoofdlijnen een breed overzicht van alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering van Rijndam. Als geheel dient de Raad van Toezicht hiervoor over voldoende relevante kennis en ervaring te bezitten en zo compleet en complementair mogelijk samengesteld te zijn. Daarnaast speelt ieder lid vanuit zijn/haar specifieke competenties op deelterreinen een rol. Naast de formele rol als toezichthouder, dienen de leden van de Raad van Toezicht ook als sparringpartner, inspirator en verbinder te kunnen fungeren.

Functie-eisen

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Toezicht:
 • Een afgeronde opleiding op academisch niveau.
 • Ervaring als toezichthouder in de zorg.
 • Ervaring als bestuurder in de zorg is een pre.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, rolvast.
 • Affiniteit met de missie van Rijndam en de medisch-specialistische revalidatiezorg.
 • Teamspeler, verbindende persoonlijkheid, gericht op samenwerking.
 • Soepel in de omgang, open houding en gevoel voor humor.
 • Een hoge mate van integriteit en een positief-kritische, onafhankelijke en proactieve houding.
 • In staat om als klankbord en sparringpartner het bestuur terzijde te staan.
 • In staat om op hoofdlijnen het beleid van Rijndam en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
 • Voldoende beschikbaarheid voor een goede uitoefening van de positie.
 • Geen andere functie (gehad) op grond waarvan (de schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan.
Aanvullende criteria voor het lid met het profiel kwaliteit en organisatieontwikkeling:
Het lid met het profiel kwaliteit en organisatieontwikkeling is in staat om vanuit de toezichtsrol nieuwe perspectieven in te brengen en daarmee bestuur en organisatie te helpen bij de ontwikkeling naar de toekomst. Hiertoe heeft hij/zij brede kennis van de ontwikkeling van zorgorganisaties en ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van kwaliteit. Hij/zij weet deze kennis en ervaring te vertalen naar een visie op de toekomst van de medisch-specialistische revalidatiezorg en de betekenis hiervan voor Rijndam als organisatie.

De Raad van Toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit ten aanzien van geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team, vanuit de intentie dat zij zoveel als mogelijk een afspiegeling wil zijn van de mensen die Rijndam een warm hart toedragen. Wij nodigen nadrukkelijk eenieder uit te solliciteren die zich in bovenstaand profiel herkent.

Arbeidsvoorwaarden

Toezichthouden wordt door de Raad van Toezicht van Rijndam gezien als een professionele taak en verwacht van de leden dan ook dat zij voldoende tijd ter beschikking kunnen stellen om deze taak naar behoren uit te oefenen. Minimaal betekent dit tijd voor (de voorbereiding van) circa 6 vergaderingen per jaar. Naast deze reguliere vergaderingen komen de inhoudelijke commissies een aantal keer per jaar bijeen. De vergaderingen vinden plaats in Rotterdam. Ook maken (thema)vergaderingen met de medezeggenschap en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt daarmee minimaal 15 dagen per jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ.

Contactinformatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Rijndam Revalidatie. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in februari.
 • Week 49 Plaatsing advertentie online
 • Week 50-1 Benaderen kandidaten en responstermijn (8 januari)
 • Week 2-3 Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 4 Presentatie van kandidaten
 • Week 5-6 Selectiegesprekken bij Rijndam Revalidatie
 • Week 7 Inwinnen referenties en benoeming kandidaten (benoeming vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht op 17 februari 2023)

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 8 januari 2023 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u toesturen via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 40 04).

December 2022