Sluit

Sluit

Lid raad van toezicht, profiel financiën en bedrijfsvoering voor Flevoziekenhuis

Boer & Croon is op zoek naar een lid raad van toezicht met profiel financiën en bedrijfsvoering, tevens voorzitter van de auditcommissie voor het Flevoziekenhuis. Heeft u een financiële en/of bedrijfseconomische (RA/RC) achtergrond en ervaring als bestuurder en toezichthouder van een grote complexe organisatie? Heeft u kennis van en affiniteit met de zorg? Bent u een verbindende persoonlijkheid, die energiek aanwezig is en graag werkt in een prettige, betrokken collegiale sfeer? Bekijk dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
GGD 1

Bedrijfsinformatie

Het Flevoziekenhuis is in 1991 opgericht en is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot hét (opleidings)ziekenhuis voor de inwoners van Almere en omstreken. Vanuit haar missie ‘Zorg met aandacht’, verleent het Flevoziekenhuis passende zorg met persoonlijke aandacht. Bij zorg met persoonlijke aandacht is oog en oor voor de eigenheid van ieder mens en hun naasten en wordt goed geluisterd naar hun hulpvraag. Samen met zorg- en netwerkpartners in de regio brengt het Flevoziekenhuis die zorg bij patiënten. Het inzicht dat de best passende zorg gegeven wordt vanuit een multidisciplinair en organisatie-overstijgend netwerk rondom de patiënt, is vertaald in de visie ‘Zorg zonder grenzen voor patiënten’. Hieronder wordt verstaan dat patiënten geen grenzen ervaren in hun zorgproces, ongeacht of dat zorg is in het ziekenhuis, in het sociaal domein, de eerste, tweede of derde lijn. Het Flevoziekenhuis werkt vanuit de kernwaarden: betrouwbaar, betrokken, samenwerkend en flexibel.

Het Flevoziekenhuis beschikt over een breed spectrum aan medisch specialistische zorg en een Spoedeisende hulp (SEH) en Intensive Care waar 24/7 patiënten terecht kunnen. Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen terecht voor poliklinische zorg en dagbehandeling in De Kinderkliniek (DKK). Het ziekenhuis werkt en denkt over de muren van de instellingen heen en biedt passende zorg vanuit de hulpvraag van de patiënt. Kwaliteit van leven in alle levensfasen staat daarbij voorop. Organisaties waarmee het ziekenhuis samenwerkt zijn o.a. Zorggroep Almere, Regionale Huisartsenorganisatie Almere (ReHA), Woonzorg Flevoland, Merem Medische Revalidatie, GGZ Centraal en verloskundige praktijken. Met alliantiepartner Amsterdam UMC en de collega-ziekenhuizen binnen en buiten Flevoland zorgt het Flevoziekenhuis ervoor dat alle inwoners van Almere en de regio toegang hebben tot passende ziekenhuiszorg. In de allianties met Amsterdam UMC en eerstelijns zorgpartners ligt de nadruk op ‘juiste zorg op de juiste plek’.

Bij het Flevoziekenhuis werken ongeveer 1.800 medewerkers en 170 vrijwilligers.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.flevoziekenhuis.nl.

Ambities
Het aantal inwoners van Almere en de regio zal de komende jaren blijven groeien en hun gemiddelde leeftijd neemt toe. Zorgvragen worden complexer en technische ontwikkelingen maken het mogelijk op andere manieren zorg te verlenen. Daarnaast heeft het Flevoziekenhuis te maken met toenemende personeelstekorten en wordt de ziekenhuiszorg steeds meer gecentraliseerd. Om flexibel in te kunnen spelen op deze veranderingen, is bewust gekozen voor een tweejarenbeleid 2022-2024. Doel is om het fundament in deze jaren verder te verstevigen, zodat het ziekenhuis in 2024 goed aan de slag kan met het uitbouwen van de strategische thema’s. Dit doet het Flevoziekenhuis door:
 • De acute zorg te verstevigen. Met de vernieuwbouw van de SEH bouwt het Flevoziekenhuis een SEH van de toekomst. De vernieuwbouw is ook een belangrijke stap om, samen met de belanghebbenden, toe te werken naar een level 2 traumacentrum. De processen op de SEH en de samenwerking met de Huisartsenpost (HAP) worden geoptimaliseerd en het onderzoek naar de verbouwing van de afdeling Verloskunde en de mogelijkheden rondom een integraal geboortecentrum wordt afgerond.
 • Dynamisch te werken. Zoals het Flevoziekenhuis aandacht heeft voor haar patiënten, heeft het ook aandacht en waardering voor de inzet en professionaliteit van haar medewerkers en blijft het inzetten op het boeien en binden van medewerkers. De medewerkers zijn onmisbaar; zij bieden patiënten de zorg die ze nodig hebben. Samen wordt gebouwd aan de toekomst met waardering voor elkaar, professionele ruimte, betekenisvol werk, plezier in het werk en goede arbeidsvoorwaarden. Bij een dynamische manier van werken hoort een goede samenwerking en een open cultuur. Om deze ontwikkeling met elkaar door te maken wordt het besturingsmodel aangepast (bevindt zich in een transitie) en investeert het ziekenhuis in leiderschapsontwikkeling en in programmamanagement.
 • Een goede en veilige informatievoorziening uit te breiden. In 2023 wordt het nieuwe EPD geïmplementeerd. Met dit nieuwe EPD worden gegevens gestandaardiseerd, tijdig en op een veilige manier vastgelegd. Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners onderling en met de patiënten verloopt veilig en papierloos; het fundament voor netwerkzorg.
Met als belangrijke voorwaarden:
 • Een financieel gezonde organisatie: om de ambities te realiseren, moet het Flevoziekenhuis financieel gezond blijven. Een gezonde financiële basis is belangrijk om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren, naast het bieden van kwaliteit en veiligheid van zorg. Het Flevoziekenhuis moet op dit moment, net als andere ziekenhuizen, financieel scherp aan de wind varen. Het ziekenhuis staat voor een financiële uitdaging gezien alle financiële ontwikkelingen in de zorg. Om de financiële situatie te verbeteren worden op dit moment (bezuinings)maatregelen genomen.
 • Duurzame organisatie: met het ondertekenen van de Green Deal Zorg 3.0 staat duurzaamheid hoog op de agenda. Zo beperkt het Flevoziekenhuis de milieubelasting en levert zij een bijdrage aan een leefbare wereld. De doelen van het ziekenhuis sluiten aan bij de thema’s van de Green Deal: klimaatverandering, circulair werken, schoon water en een gezonde leef- en verblijfsomgeving.

Functieomschrijving

De structuur van het Flevoziekenhuis
Het Flevoziekenhuis wordt bestuurd door een driehoofdige raad van bestuur. Het besturingsmodel van de raad van bestuur is collegiaal, waarbij de aandachtsgebieden onderling verdeeld zijn onder de drie bestuurders: een lid met de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg, wetenschap en medische opleidingen, informatieveiligheid, allianties en communicatie, een lid met de portefeuille HR en ICT en digitalisering, en een lid met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. Gezamenlijk geven ze invulling aan de strategie en strategische allianties. De driehoofdige raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor- en belast met het besturen van het ziekenhuis. Dit houdt onder meer in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, de kwaliteit en veiligheid van zorg en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en risicobeheersing. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Verder kent het Flevoziekenhuis op dit moment een gedecentraliseerd besturingsmodel met medische en medisch ondersteunende specialismen, georganiseerd in een Eenheid Verantwoordelijk voor Resultaat (EVR). In totaal zijn er 24 EVR-en. Elke EVR wordt aangestuurd door een daartoe aangestelde medisch specialist, de EVR-voorzitter, en een manager zorg en bedrijfsvoering. Zij vormen samen de EVR-leiding over dat specialisme. Zoals reeds geschetst bij de ambities, bevindt het organisatiemodel zich in een transitiefase. Er wordt toegewerkt naar een besturingsmodel met (4) clusters om zo de slagkracht te vergroten en om te ‘ontschotten’ (integrale samenwerking te optimaliseren). Het idee is om de clusters te laten aansluiten bij de strategie en per cluster een clusterleiding te benoemen. Streven is het nieuwe besturingsmodel medio 2023 uitgewerkt te hebben, waarna dit geïmplementeerd wordt.

Raad van toezicht
Taken
De raad van toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad van toezicht heeft onder meer tot taak:
 • Werkgeverschap van het bestuur;
 • Toezicht op het bestuur van de instelling;
 • Toetsing van de besluitvorming waaronder begroting, jaarrekening en (strategisch)beleid;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur, en fungeren als klankbord en sparringpartner van de raad van bestuur.
Bijeenkomsten
De raad van toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de (driehoofdige) raad van bestuur circa zes keer per jaar. Voorafgaand aan deze vergaderingen bespreekt de raad van toezicht de vergadering voor, zonder de raad van bestuur. Eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht zonder de raad van bestuur om haar eigen functioneren te evalueren. Daarnaast evalueert de raad van toezicht het functioneren van de (individuele leden) raad van bestuur. De raad van toezicht dan wel een vertegenwoordiging van de raad van toezicht heeft tweemaal per jaar een gesprek met de vier adviesorganen: het medisch stafbestuur, het verpleegkundig stafbestuur, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus. Ook leggen leden van de raad van toezicht regelmatig werkbezoeken af in het ziekenhuis.

Samenstelling
De raad van toezicht bestaat op dit moment, inclusief de voorzitter, uit zes leden, waarvan één lid op bindende voordracht van de cliëntenraad. De aanstelling van leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Leden van de raad worden (her)benoemd door de raad zelf, na een zorgvuldige procedure en na advies van de raad van bestuur en een gesprek met de adviesorganen.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt onder meer rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van achtergronden en deskundigheden. Het functioneren van de leden van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Ter voorkoming van belangenverstrengeling is er geen nauwe persoonlijke of zakelijke relatie tussen de leden raad van toezicht onderling, of tussen de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur, medewerkers of derden.

Binnen de raad van toezicht functioneren vier commissies: een auditcommissie financiën, een auditcommissie kwaliteit en HR, een commissie digitalisering en een remuneratiecommissie.

Vacature
Vanwege het expireren van de zittingstermijn van een van de leden raad van toezicht, is het Flevoziekenhuis op zoek naar een nieuw lid met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering, die tevens voorzitter van de auditcommissie financiën is.

Functie-eisen

Profiel
De profielwensen ten aanzien van de leden van de raad van toezicht bestaan uit algemene kenmerken die van toepassing zijn voor alle leden en specifieke kenmerken die de individuele leden van de raad van toezicht inbrengen. De leden van de raad van toezicht zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Het lid raad van toezicht financiën en bedrijfsvoering houdt daarnaast specifiek toezicht op de (risico’s en reflectie en het inzicht van het Flevoziekenhuis op haar) financiële situatie (passend bij haar maatschappelijke rol) en de bedrijfsvoering.

Algemene kwaliteiten / deskundigheden van leden van de raad van toezicht
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Onderschrijven van de doelstellingen van het ziekenhuis;
 • Inzicht in en handelen naar de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur en rolvastheid in de uitoefening van het toezichthouderschap;
 • Bereid en in staat tot modern toezichthouderschap;
 • Vermogen om de toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren en zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Vermogen om met empathie en vanuit verbinding inhoud te geven aan de klankbordfunctie en sparringfunctie t.o.v. de raad van bestuur;
 • Doortastend en proactief, neemt zelf initiatief, entameert onderwerpen en daagt uit door vanuit (verschillende) invalshoeken te reflecteren op opgaven en dilemma’s;
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers;
 • Inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek);
 • Een integere, constructief kritische en onafhankelijke instelling;
 • Voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
Specifieke kwaliteiten/deskundigheden lid raad van toezicht portefeuille financiën en bedrijfsvoering

Voor de ontstane vacature is het Flevoziekenhuis op zoek naar een senior kandidaat met de volgende specifieke kwaliteiten/deskundigheden:
 • Een financiële en/of bedrijfseconomische (RA/RC) achtergrond;
 • Brede ervaring op eindverantwoordelijk bestuursniveau in een grote complexe organisatie in een dynamisch werkveld, bij voorkeur met affiniteit in de zorg;
 • Ervaring in het toezichthouden op complexe (zorg)organisaties;
 • Kennis van en ervaring met complexe economische en financiële vraagstukken, financiële risico’s en de financiële continuïteit van een (maatschappelijke/zorg)organisatie;
 • Kennis van en ervaring met financieringsstromen in de zorg;
 • In staat om financiële gegevens meerdimensionaal en in integraal perspectief te lezen en doorzien: ziet wat het is, herkent de betekenis en weet achter de cijfers te kijken;
 • Heldere opvattingen over en affiniteit met risicomanagement en ‘control’ van een grote (ziekenhuis)organisatie;
 • Strategisch ingesteld met oog voor (inhoudelijke) kansen en ontwikkelingen voor het Flevoziekenhuis;
 • Planmatig en procedureel scherp, met oog en gevoel voor de context (inlevend/ verbindend);
 • Rust, consistentie, precisie, lange lijnen brengen en bewaken.
 • Verbindend, houdt mensen bij elkaar, is energiek aanwezig; met aandacht voor de inhoud en voor de andere toezichthouders.
 • Zelfkritisch, optimistisch, met een gezonde dosis humor; werkt graag in een prettige, betrokken collegiale sfeer;
 • Staat open voor goede ideeën, maar altijd met een duidelijk gekozen perspectief voor ogen;
 • Maatschappelijk betrokken, gevoel voor de (maatschappelijke) rol van het Flevoziekenhuis.
De raad van toezicht hecht belang aan het realiseren dan wel behouden van diversiteit in brede zin binnen het team. De wens is om in de selectie hiermee rekening te houden.

Arbeidsvoorwaarden

Bezoldiging

De huidige bezoldiging van de leden van de raad van toezicht vindt plaats conform de Wet Normering Topinkomens en regelingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn.

Contactinformatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Flevoziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling het nieuwe lid formeel te benoemen in de vergadering van de raad van toezicht van 15 september.
 • Week 20-22 Benaderen kandidaten en responstermijn (4 juni)
 • Week 23-24 Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon
 • Week 25-27 Voordracht van kandidaten / Selectie- en adviesgesprekken bij het Flevoziekenhuis / Gesprek met voltallige Raad van Toezicht / Inwinnen referenties
 • Week 36 Formele benoeming
Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 4 juni, uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 40 04).