Sluit

ZINN 2

Lid Raad van Toezicht portefeuille kwaliteit & veiligheid voor ZINN

tevens voorzitter van de Kwaliteitscommissie

Boer & Croon zoekt een lid Raad van Toezicht voor ZINN, dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand. Het lid wordt voorzitter van de Kwaliteitscommissie. Passende kandidaten hebben bestuurlijke ervaring in de zorg en een strategische kijk op verandering in de zorg en de impact op zorgkwaliteit. Durft anders te denken.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht
Per 1 april 2024 ontstaat er een vacature in de Raad van Toezicht vanwege het verstrijken van de tweede termijn van de zittende toezichthouder. Met het ontstaan van deze vacature is er aanvulling nodig van deskundigheid op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg en tevens voorzitter van de Kwaliteitscommissie. De RvT is nu op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. Passende kandidaten hebben een bestuurlijk profiel uit de zorgsector.

De RvT van ZINN bestaat uit vier leden en een voorzitter. De RvT werkt met drie commissies: 1) Auditcommissie, 2) Remuneratiecommissie en 3) Kwaliteitscommissie.

Taken en verantwoordelijkheden
De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur van ZINN. De RvT geeft gevraagd dan wel ongevraagd advies aan de RvB en fungeert als klankbord voor de RvB.

De RvT is zodanig samengesteld dat:
 • Er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, zoals zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale, vastgoed, bedrijfskundige en ondernemende achtergronden;
 • Zorginhoudelijk, kennis en inzicht in de werking van de ouderenzorg aanwezig is om mede de belangen van de bewoners/cliënten en hun familie in het oog te houden;
 • De RvT een team vormt, waarvan de leden in goede verhouding, maar ook kritisch en onafhankelijk ten opzichte van elkaar en de RvB kunnen opereren;
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de RvB.
De leden van de RvT worden benoemd voor maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar voor maximaal vier jaar.

Bedrijfsinformatie

ZINN is dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand. ZINN onderscheidt zich als een kwalitatief hoogstaande zorgorganisatie, ook voor het hogere segment, met een bovengemiddelde cliënt- en medewerkerstevredenheid. Eigen verantwoordelijkheid nemen, ondernemerschap en goede communicatie staan hierbij centraal. ZINN staat bekend om een open, kwaliteit gedreven en slagvaardige cultuur. Deze energieke, eigenzinnige zorgorganisatie heeft een duidelijke visie: aandacht voor elkaar geeft het leven glans. Zo prettig mogelijk ouder worden. Daar draait het om.

In zes moderne en sfeervolle woonzorglocaties en vanuit zeventien professionele thuiszorgteams zetten meer dan 3.000 medewerkers en 500 vrijwilligers zich dagelijks met hart en ziel in voor ouderen. Ruim 2.000 cliënten kunnen rekenen op een brede dienstverlening, van psychogeriatrische zorg en somatiek, revalidatie, wijkverpleging, hulp in de huishouding tot het simpelweg huren van een fijne woonlocatie. ZINN is een platte organisatie met alle ruimte voor vakmanschap, ontwikkeling en ontplooiing. Kennis delen is een belangrijk onderdeel van de cultuur.

Aandacht is het belangrijkste begrip dat ZINN leidt. ZINN gelooft erin dat aandacht voor elkaar het leven iedere dag glans geeft. Bij ZINN draait het daarom om de gezamenlijkheid: van iedereen die bij ZINN woont, werkt, zorg ontvangt of verleent, vrijwilligerswerk doet, op bezoek komt of wordt opgeleid. Met elkaar zorgen zij voor een context waarin het gaat om zo prettig mogelijk ouder te worden.

De omzet bedroeg in 2022 ruim € 116 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.zinnzorg.nl.

Governance
ZINN kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De RvB is statutair en integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. De huidige bestuurder is Carry de Niet.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het functioneren van ZINN als geheel en de RvB in het bijzonder. De RvT bestaat uit vijf leden. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de RvT het belang van de cliënt, de maatschappelijke opgave en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de RvT dient het Reglement Raad van Toezicht.

ZINN kent een Ondernemingsraad (OR), een Verpleegkundige & Verzorgende Adviesraad (VVAR) en de vier grote locaties van ZINN hebben een eigen bewoners- of cliëntenraad (CR). De twee kleinere locaties hebben een bewonerscommissie en ook de thuiszorg kent een vertegenwoordiging. Daarnaast is er een overkoepelende centrale cliëntenraad (CCR). De lokale raden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de betreffende locatie. De centrale cliëntenraad kijkt naar de overkoepelende belangen van alle locaties van ZINN. De centrale cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van leden uit de lokale cliëntenraden. De VVAR is goed ingebed in de organisatie en heeft een nauwe samenwerking met het MT, de OR, de bestuurder en een periodieke ontmoeting met de kwaliteitscommissie van de RvT.

ZINN past organisatie breed de Governancecode Zorg toe.

Uitdagingen
ZINN staat, net als alle ouderenzorgorganisaties, voor grote veranderingen in de wijze waarop zij in de toekomst met zorg omgaat. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt vragen om een andere aanpak dan zij tot nu toe gewend is. Thema’s als zorg van de toekomst, inbedding mantelzorg, competentie- of taakgericht werken, inzet van technologie, advance care planning, het nieuwe kwaliteitskompas zijn onderwerpen die aandacht vragen. ZINN richt zich op het starten van experimenten om, waar passend, zorg om te buigen naar welzijn, om medewerkers meer te gaan inzetten op competenties dan op diploma’s en om intramurale en extramurale zorg veel intensiever aan elkaar te verbinden. Een belangrijk aspect hierbij is dat ZINN met interne gremia, stakeholders en financiers in gesprek blijft over wat zij verstaan onder kwalitatief goede maar ook betaalbare zorg. Het lopende strategietraject geeft hier o.a. invulling aan.

ZINN is een kwalitatief hoogstaande zorgorganisatie waar gewerkt wordt met doordachte plannen en procedures. Bovenstaande ontwikkeling vraagt echter ook flexibiliteit van denken en handelen, het soms loslaten van bestaande procedures en met elkaar kijken hoe het ook anders kan. Complexe thema’s eenvoudig maken. Het vraagt een cultuurverandering om te komen van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. ZINN zet in deze cultuurverandering in op het terugbrengen van regeldruk, het ruimte geven aan initiatieven, meer zeggenschap en eigen regie voor professionals en aandacht voor de mens achter de professional.

Ofschoon ZINN al het nodige doet op het gebied van duurzaamheid, wordt in de organisatie de noodzaak gevoeld om hier meer tijd en aandacht aan te besteden. ZINN is daarom bezig met het in beeld brengen van haar ambities en het opnemen van de uitvoering hiervan in het strategisch beleid voor de komende jaren.

In de komende jaren blijft, door de steeds krappere arbeidsmarkt, het binden en boeien van medewerkers en het flexibel opleiden en ontwikkelen van (toekomstige) medewerkers belangrijk voor ZINN. Dit vraagt om goede samenwerking en afstemming met onderwijsinstellingen op MBO- en HBO-niveau. Met het AlfaCollege -voor onder andere Gildes en Leerpad- en de Hanzehogeschool Groningen heeft ZINN samenwerkingsconvenanten. Het uiteindelijke doel daarvan is om goede vakmensen op te leiden die met werkplezier goede kwaliteit van zorg leveren en hun leven lang leren.

Functie-eisen

Profiel
Algemene competenties en persoonlijke kwaliteiten
Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bij ZINN bevat de volgende algemene aspecten:

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in het toezichthouden;
 • Een juist evenwicht weten te brengen in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan (coachen en feedback geven);
 • In staat zijn om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen, beoordelen en indien noodzakelijk maatregelen te treffen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Een persoonlijkheid die past in de RvT waarvan de leden in goede verhouding, maar ook kritisch en onafhankelijk ten opzichte van elkaar en de RvB kunnen opereren;
 • Volledige beschikbaarheid in tijd en aanwezigheid op de RvT-vergaderingen.

Aanvullende criteria voor het lid Raad van Toezicht portefeuille kwaliteit & veiligheid, tevens voorzitter van de Kwaliteitscommissie

Functie-eisen

 • Ervaring op directie- of bestuurlijk niveau binnen de zorg. Op dit moment bestuurlijk actief in een zorgorganisatie;
 • Beschikt over een zorginhoudelijke achtergrond en heeft zorginhoudelijke kennis en ervaring opgedaan in een zorgorganisatie (VVT, GGZ, GZ, ziekenhuis of thuiszorg);
 • Kennis van de breedte van zorgkwaliteit en zorgvernieuwing (ethiek, technologie etc.) en actuele landelijke ontwikkelingen;
 • Ervaring met verandermanagement;
 • Ervaring als toezichthouder is een pre, maar niet noodzakelijk;
 • In verband met mogelijke belangenverstrengeling niet werkzaam zijn in de regio;
 • Gezien de samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Heeft een strategische, integrale en ethische kijk op zorg en op wat er speelt in het zorglandschap, gericht op kwaliteit en vernieuwing;
 • Een stevige persoonlijkheid, in staat countervailing power te bieden;
 • Onafhankelijk denker, luistert, stelt andere vragen;
 • Spreekt zich uit, is kritisch, open en constructief;
 • Is oprecht geïnteresseerd en denkt mee;
 • Helpt de organisatie met loslaten, niet hiërarchisch ingesteld, in staat controle en regels los te laten;
 • Combineert nabijheid en rolvastheid;
 • Met humor, brengt sfeer.

Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich aantoonbaar blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en van de zorgfunctie van ZINN in het bijzonder. Tevens wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
De Raad van Toezicht kent een jaarlijkse vergadercyclus met onder andere als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, het jaarplan met de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening.

De voltallige RvT komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen voor een formele vergadering en twee keer voor een strategische sessie. De RvT kwaliteitscommissie komt gemiddeld ca. drie keer per jaar bijeen voor een vergadering van ca. 1,5 uur. Deze bijeenkomsten van de kwaliteitscommissie worden minimaal één keer per jaar gecombineerd met de ontmoeting met de VVAR. Hierbij worden vaste thema’s besproken zoals de kwaliteitsagenda van ZINN en verbeterpunten die naar voren zijn gekomen in de auditrapportage. De voltallige RvT heeft jaarlijks een ontmoeting met de OR, de CCR en het MT.

De leden van de RvT worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen. Het honorarium voor een lid RvT van ZINN bedraagt 7,5% (6% plus 1,5% voor inzet in een commissie) conform WNT, sectorale regeling zorg, klasse 4.

Contact informatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ZINN. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure begin maart 2024.

 • Week 50-2: Benaderen kandidaten en responstermijn (7 januari 2024)
 • Week 3-5: Gesprekken bij Boer & Croon, kantoor Groningen
 • Week 6-8: Voordracht van kandidaten / Selectie- en adviesgesprekken bij ZINN / Kennismaking voltallige RvT
 • Week 10: Inwinnen referenties en officiële benoeming

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag uiterlijk 7 januari 2024 uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Willemijn Broerse. Voor vragen kunt u contact opnemen met Willemijn Broerse (via 020 – 301 43 07).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren

Willemijn Broerse

Partner

020 – 301 43 07
Neem contact op