Sluit

Interzorg

Lid Raad van Toezicht portefeuille Kwaliteit & Veiligheid voor Interzorg

Lid Raad van Toezicht portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Boer & Croon is op zoek naar een lid Raad van Toezicht portefeuille Kwaliteit & Veiligheid voor Interzorg die aandacht heeft voor mensen, organisatie ontwikkeling en digitalisering. Heeft u ervaring binnen de zorg (GGZ, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, ziekenhuis)? Brengt u het cliëntperspectief mee en heeft u grote betrokkenheid bij de kwaliteit en veiligheid van de ouderenzorg? Klik hier voor meer informatie:

Functieomschrijving

Uitdagingen

Interzorg is een solide organisatie die voldoet aan de geldende kwaliteitskaders en heeft een gezonde bedrijfsvoering. Ontwikkeling en innovatie hebben een belangrijke plek in de organisatie. De besturing is professioneel ingericht, met een heldere beleidscyclus en jaarplansystematiek, er staat een sterk MT. Interzorg zet de stabiele lijn van de organisatie graag voort, ook in hoog tempo veranderend zorglandschap.

Personeel
Voor Interzorg zijn de medewerkers cruciaal. Met de toenemende zorgvraag wordt stevig ingezet op het vinden, goed inwerken, behouden en fit en vitaal houden van medewerkers. In verband met een krimpende arbeidsmarkt zal de organisatie steeds creatiever moeten zijn. Anders omgaan met kwalificatieniveaus en de inzet van informele zorg maken hier deel van uit. Op het verder terugdringen en voorkomen van verzuim wordt stevig ingezet. Dit geldt ook voor ongewenste uitstroom. Binnen dit thema vindt verdieping op de onderwerpen leiderschap en zeggenschap plaats in alle lagen van de organisatie.

Samenwerking in de regio
Interzorg staat in de regio bekend om haar samenwerkingsgerichtheid en goede externe contacten. Samen met de Drentse ouderenzorgpartners heeft Interzorg een regiovisie opgesteld met als leidmotief ‘Samen en Anders’. Thema’s als technologische innovatie, netwerkzorg en arbeidsmarktkrapte pakken zij gezamenlijk op. Hiervoor zetten zij de regionale middelen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in, maar ook landelijk werken zij intensief samen voor de expertises NAH, oudere mensen met een visuele beperking en jonge mensen met dementie. Voor deze laatste doelgroep zijn zij voornemens een regionaal expertisecentrum (REC) te ontwikkelen. Daarnaast wordt er, in samenwerking met externe partners, gewerkt aan het verstevigen en verbeteren van de revalidatie activiteit.

Finance en vastgoed
Net als alle zorgorganisaties is het ook voor Interzorg een uitdaging met de huidige ontwikkelingen een financieel stabiele organisatie te blijven. Doorontwikkeling van zorgconcepten, wijkgerichte aanpak, effectieve inzet van personeel en technologie en vooruitstrevende keuzes in de bedrijfsvoering moeten hierbij helpen. Daarnaast is de vastgoedportefeuille in ontwikkeling en zijn daar strategische keuzes te maken.

Doorontwikkeling en vernieuwing
Interzorg is onderweg naar een nieuwe werkelijkheid waarin de organisatie vanuit de vijf expertises de zorg en dienstverlening steeds meer individueel thuis, tijdelijk, met hulp van technologie en nadrukkelijk in samenwerking met ketenpartners levert.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende zes leden, te weten:
 • Mevr. N. Th. van den Broek, lid Raad van Toezicht en lid commissie Kwaliteit en Veiligheid;
 • Mevr. E.C.J. van Es, lid Raad van Toezicht en voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid;
 • Mevr. A. Hospers, lid Raad van Toezicht en voorzitter commissie Bestuurszaken;
 • Mevr. R. Lubbers-Hilbrands, lid Raad van Toezicht en lid Auditcommissie;
 • Dhr. J.H. de Ruiter, voorzitter Raad van Toezicht en lid commissie Bestuurszaken;
 • Dhr. A. Welink, lid Raad van Toezicht en lid Auditcommissie.
Als gevolg van het eindigen van de tweede zittingstermijn van mevrouw Van Es is de Raad van Toezicht van Interzorg op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de positie van lid Raad van Toezicht portefeuille Kwaliteit & Veiligheid, tevens voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

De Raad van Toezicht onderschrijft de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en handelt hiernaar. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur, treedt op als haar werkgever, en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Uitgangspunt is dat de Raad van Bestuur als statutair bestuur bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn.

De formele verantwoordelijkheidsverdeling tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is vastgelegd in de wet, statuten en in Interzorg-reglementen. De uitoefening past de Raad van Toezicht aan de specifieke situatie van Interzorg aan. Zo kan het in situaties met bijzondere risico’s nodig zijn het toezicht te intensiveren, bijvoorbeeld ten tijde van de Covid19 crisis in 2020. Daarbij bevordert en ondersteunt de Raad van Toezicht vooral dat de Raad van Bestuur zelf goed in control blijft.

Om invulling te geven aan haar verantwoordelijkheden kent de Raad van Toezicht drie commissies met elk een eigen aandachtsgebied: 1) commissie Bestuurszaken, 2) commissie Kwaliteit en Veiligheid, en 3) Auditcommissie. De commissies worden door de Raad van Toezicht uit haar midden in- en samengesteld. De commissies bereiden de onderwerpen over hun aandachtsgebied voor en lichten e.e.a. toe ter vergadering van de voltallige raad.

De Raad van Toezicht acht het voor haar eigen functioneren van groot belang dat zij op de hoogte is van de context waarbinnen Interzorg opereert. Tegen deze achtergrond laat de Raad van Toezicht zich informeren over de relevante ontwikkelingen in de sector en ook de ontwikkelingen binnen Interzorg zelf. Deze informatie bereikt de Raad van Toezicht niet enkel via de bestuurder, maar is ook afkomstig van andere medewerkers binnen Interzorg, vrijwilligers, leden van (de centrale) cliëntenra(a)d(en) de Ondernemingsraad en de ZAR en uit eigen waarnemingen van de leden van de Raad van Toezicht. Het lid Raad van Toezicht portefeuille Kwaliteit & Veiligheid gaat regelmatig in gesprek met de CCR en lokale cliëntenraden.

Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar. De raad voert jaarlijks een (zelf)evaluatie uit en doet aan deskundigheidsbevordering.

Bedrijfsinformatie

Stichting Interzorg Noord-Nederland (Interzorg) ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten. Hiertoe biedt de organisatie een breed pakket aan woon-, zorg-, behandelings- en servicemogelijkheden van hoge kwaliteit in de vijf gemeenten van haar werkgebied Noord- en Midden Drenthe. De cliënten hebben vooral een zware en complexe zorgvraag. Als aanbieder van zorg en behandeling brengt Interzorg focus aan in het zorgaanbod, onder andere op basis van de vijf Interzorg expertises en regio-overstijgende specialisaties, te weten de zorg voor jonge mensen met dementie, mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel), geriatrische revalidatiezorg, oudere mensen met dementie en ouderen met een visuele beperking.

De missie van Interzorg is mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten. Dit doet zij vanuit de volgende visie: ‘We zijn allemaal mensen met een verhaal. Een verhaal dat met de dag groeit en een leven rijk en waardevol maakt. Een mens houdt niet op zichzelf te zijn, zodra hij of zij ‘cliënt’ wordt. Daarom zien wij zorg niet als ‘zorgen voor’ maar vooral als ‘samen leven’. Zodat mensen hun zelfrespect en kwaliteit van leven kunnen behouden, zodat zij dicht bij zichzelf kunnen blijven. Er is ontzettend veel mogelijk.’

De leidende principes hierin hebben medewerkers, vrijwilligers en cliënten eveneens met elkaar geformuleerd en die visueel uitgebeeld in ‘de bloem van Interzorg’. Deze ‘bloem’ wordt in de organisatie breed omarmd en is bepalend voor het maken van keuzes. De volgende principes zijn leidend: ‘Samen zijn we altijd eerst mens. We leren elkaar kennen. We spreken verwachtingen naar elkaar uit. We denken in onbegrensde mogelijkheden. We werken bij mensen thuis. We zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel. De zorg is professioneel en vernieuwend. De maaltijden zijn genietmomenten. We willen weten of we het goed doen.’ De bloem is binnen Interzorg houvast en leidraad in alles wat medewerkers doen.

De cultuur van de organisatie is warm en betrokken. Er wordt gedacht in kansen en mogelijkheden om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en de cliënt nog centraler te stellen. De organisatie is begaan met haar medewerkers, er wordt veel ruimte geboden voor (persoonlijke) ontwikkeling, medewerkers worden aangemoedigd met hun ideeën aan de slag te gaan. Werkgeluk is een belangrijk thema, ook als deze soms onder druk staat. Interzorg is een stabiele en vooruitstrevende organisatie, erop gericht mee te bewegen met de ontwikkelingen in de zorg.

Bij Interzorg werken in totaal ca. 1.400 medewerkers. Zij worden bijgestaan door een team van ongeveer duizend vrijwilligers. De omzet bedroeg in 2022 ruim € 89,5 miljoen. Interzorg werkt op negen verschillende locaties en heeft een eigen servicecentrum. Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Interzorg is deelnemer aan de MVO Alliantie Noord-Nederland.

Voor meer informatie over de organisatie zie www.interzorg.nl.

Governance

Het dagelijks bestuur is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Interzorg.

De Raad van Toezicht van Interzorg bestaat uit zes leden en houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Interzorg. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht voert zijn kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de Raad van Bestuur, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Interzorg heeft een ondernemingsraad (OR) en een cliëntenraad (CR) per locatie, waarvan afgevaardigden zitting hebben in de centrale cliëntenraad (CCR). Interzorg kent ook een Zorgadviesraad (ZAR). De ZAR heeft een adviserende en stimulerende rol op het gebied van zorgbeleid, kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling van de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep.

Binnen de governance wordt goed en prettig met elkaar samengewerkt, vanuit transparantie en actiegerichtheid.

Functie-eisen

Profiel lid Raad van Toezicht portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Interzorg is op zoek naar versterking van haar Raad van Toezicht met een lid Kwaliteit & Veiligheid, tevens voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Er wordt gezocht naar een moderne toezichthouder, die in staat is te kijken en te denken vanuit de belevingswereld van de cliënt en ervaring heeft op het vlak van innovatie, digitalisering van zorg en de inzet van technologie.

Algemene criteria van belang voor alle leden binnen de Raad van Toezicht
 • Een kritische sparringpartner van het bestuur, gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten maar zet het bestuur in haar kracht;
 • Speelt een proactieve rol en is gericht op samenwerking en reflectie;
 • Hanteert een open en transparante stijl, wil leren en is aanspreekbaar op haar functioneren en het toezicht;
 • Is open en transparant en gaat het gesprek aan met management / medewerkers in de organisatie.
 • De leden brengen eigen expertise in, ieder heeft een eigen rol, maar is gericht op samenwerking en functioneert als team.
Aanvullende criteria voor het lid Raad van Toezicht portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Functie-eisen
 • Academische achtergrond/werk- en denkniveau;
 • Ervaring binnen de zorg (GGZ, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, ziekenhuis);
 • Ervaring met ouderenzorg een pre, cliëntperspectief meenemen is essentieel en vanzelfsprekend is er sprake van grote betrokkenheid bij de kwaliteit en veiligheid van de ouderenzorg;
 • Brede en overstijgende blik, denkt integraal en ondernemend;
 • Ervaring met innovatie, digitalisering van zorg, inzet van technologie;
 • Heeft visie op de doorontwikkeling van zorg, modern en innovatief;
 • Toezichthoudende ervaring is geen vereiste;
 • Binding met de regio.
Persoonskenmerken
 • Ondernemende mentaliteit, creatief, out of the box;
 • Menselijk, aandacht voor mensen en organisatie ontwikkeling;
 • Drijfveer voor duurzaam ondernemen;
 • Professioneel én informeel.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

De raad vergadert 5 maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht. De commissie Kwaliteit en Veiligheid komt 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast probeert (een delegatie van) de Raad van Toezicht aanwezig te zijn op diverse bijeenkomsten met medewerkers, cliënten en verwanten. In totaal komt het neer op een gemiddelde tijdsbesteding van een dag per maand.

De Raad van Toezicht krijgt een vergoeding die is gebaseerd op de klasse-indeling volgens en in overeenstemming met de WNT. Voor 2023 bedraagt het honorarium voor een lid: €16.400,- bruto per jaar.

Contact informatie

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Interzorg. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in december.
 • Week 44-46: Benaderen kandidaten en responstermijn (19 november)
 • Week 47-48: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 49: Voordracht van kandidaten
 • Week 50-51: Gesprekken bij Interzorg / Officiële benoeming voorzien begin januari 2024
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 19 november uw CV en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw W. Broerse. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020 – 301 40 04).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren