Sluit

MST 1

Lid Raad van Toezicht portefeuille Innovatie en Wetenschap voor Medisch Spectrum Twente

Boer & Croon is op zoek naar een lid Raad van Toezicht portefeuille Innovatie en Wetenschap voor Medisch Spectrum Twente. Beschikt u over een medisch specialistische achtergrond? Heeft u grote affiniteit met de thema’s innovatie en wetenschap: sporen in de academische wereld en/of een verbinder in technologische vernieuwing in de zorg? Bent u in staat mee te denken in de context van de opgave uit het IZA? Lees dan verder:

Functieomschrijving

Uitdagingen
Strategische agenda
MST staat voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg toegankelijk te houden voor alle inwoners van de regio. De combinatie van de stijgende zorgvraag en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt leidt tot de uitdaging om de zorg anders te organiseren. Vanuit de solide basis die er is, met samenwerkingsverbanden in de regio en de snelgroeiende (technologische) ontwikkelingen in de zorg, ziet MST volop kansen om te
bouwen aan de zorg van de toekomst.

Het door de Raad van Bestuur ingezette proces van herijking van de strategie heeft geleid tot een door de organisatie gedragen strategische agenda voor de periode 2023 - 2028. De strategische agenda biedt nieuwe ambities en doelen, met daarin de focus op drie strategische thema’s:
 1. Betrokken en bevlogen medewerkers; zonder medewerkers geen zorg voor patiënten. Het boeien en binden van medewerkers is daarom topprioriteit.
 2. Zorg voor en door de regio; de stijgende zorgvraag en personele krapte vragen om een integrale aanpak. Met ketenpartners, ziekenhuizen in de regio, landelijke (Santeon) partners en patiënten moet MST de zorg rondom de patiënt optimaal organiseren.
 3. Uniek medtechprofiel; het topklinische profiel van MST en de nabijheid van de Universiteit Twente bieden een uitgelezen kans om (landelijk) onderscheidend te zijn met een medtechprofiel. Hiermee werkt MST actief aan het garanderen van topzorg voor haar patiënten, nu en in de toekomst
De ambities en doelstellingen voor 2028 zijn samengevat in een roadmap met per strategisch thema inzicht in de uit te voeren acties en bijbehorende tussenstations.

De financiële positie van MST
De financiële positie van de ziekenhuizen in Nederland in het algemeen staat onder druk. Ook MST staat voor de uitdaging om haar financiële positie gezond te houden om alle in- en externe ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende zeven leden, te weten:
 • Prof. dr. F.H. Bosch, lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de commissie Kwaliteit & Veiligheid;
 • Prof. dr. ir. A. van den Berg, lid Raad van Toezicht, tevens lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en Innovatie Wetenschap & Onderwijs;
 • Prof. dr. A. Bruggink, lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de Auditcommissie;
 • Drs. S.M. Bronmans MCM, lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de commissie Innovatie Wetenschap & Onderwijs;
 • P.E.J. den Oudsten, voorzitter Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie;
 • Drs. B.J.M. Gallé, lid Raad van Toezicht, tevens lid van de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid;
 • Mr. B.G.M. Lemstra, lid Raad van Toezicht, tevens lid van de Auditcommissie.
De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:
 • Remuneratiecommissie
 • Commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Auditcommissie
 • Commissie Innovatie, Wetenschap & Onderwijs
De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten van MST en in het toezicht reglement vastgelegd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een visie op toezicht vastgelegd waarin de accenten en speerpunten van het toezicht zijn aangegeven. De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig van verschillende maatschappelijke sectoren en bezitten aanvullende deskundigheden. Ook wordt gestreefd naar een evenwichtige man-vrouw-verdeling.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Ze treden af volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster van aftreden.

Vacature binnen de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van MST bestaat op dit moment uit zeven personen. Conform het rooster van aftreden nemen twee toezichthouders (Prof. dr. F.H. Bosch en Prof. dr. ir. A. van den Berg) per maart 2024 afscheid. De Raad van Toezicht kiest ervoor om één nieuwe toezichthouder te benoemen en daarmee terug te gaan naar een Raad van Toezicht bestaande uit zes personen. De vacature die hiermee ontstaat betreft de positie van lid Raad van Toezicht met de portefeuille Innovatie, Wetenschap & Onderwijs.

Bedrijfsinformatie

Kernactiviteiten
Medisch Spectrum Twente (MST) is een Santeon Ziekenhuis en één van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen (505 fysieke bedden in 2022). Circa 3.500 medewerkers zetten zich in om de gezondheid in de regio Twente in nauwe samenwerking met haar regionale zorgpartners te bevorderen. MST is één van de elf traumacentra in Nederland en organiseert het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) in de Euregio. Extra trots is MST op de bijzondere topzorg die door haar centra geleverd wordt. Op onderdelen worden patiënten uit heel Nederland naar hen doorverwezen. In de hoofdlocatie in Enschede staat een modern ziekenhuis. Daarnaast zijn patiënten welkom in het dagcentrum in Oldenzaal en de polikliniek in Haaksbergen. Topklinische zorg is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van het zorgaanbod van de STZ-ziekenhuizen (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), waarvan MST onderdeel uitmaakt.

Regionale samenwerking op het gebied van medisch-specialistische zorg
MST en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) verzorgen een adherentiegebied van circa 630.000 inwoners en hebben bij een intensieve samenwerking de mogelijkheid om een breed pakket in de regio te blijven aanbieden. De ziekenhuizen zijn individueel niet in staat een dergelijk breed pakket te blijven bieden. Raden van Bestuur en medisch stafbesturen van MST en ZGT nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de medisch- specialistische zorg in de regio nu en in de toekomst. In 2020 is een visiedocument opgesteld als basis voor het programma ‘Medisch Specialistisch Spoor’. In 2022 zijn de samenwerkingen op de zorggebieden Bekkenbodem, Fasttrack verhoogd PSA en Kaakchirurgie beklonken. In 2022 zijn gesprekken tot verdere samenwerking met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk gevoerd en is afgesproken de samenwerking tussen de drie ziekenhuizen verder uit te werken.

De organisatiestructuur
De poortspecialismen en de ondersteunende diensten fungeren conform de besturingsfilosofie binnen MST als Resultaatverantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Op het niveau van specialismen wordt gestuurd op kwaliteit, efficiëntie en financieel resultaat. Een RVE wordt bestuurd volgens integraal management dat niet alleen verantwoordelijk is voor het primaire proces, maar ook voor de ondersteunende processen, de besturing en de beheersing ervan. De organisatie is momenteel ingedeeld in verschillende RVE's. De RVE's in het primaire proces worden duaal aangestuurd door een bedrijfskundig manager en een medisch manager, waarbij een medisch manager verantwoordelijk is voor één RVE en een bedrijfskundig manager meerdere RVE's onder zijn hoede heeft. In de praktijk vormt een bedrijfskundig manager dus een duaal management met meerdere medisch managers.
Om de kwaliteit van de zorg structureel te kunnen verbeteren, is het een uitdaging de uitkomsten van de zorg inzichtelijk te maken. Uit deze resultaten wordt duidelijk wat de toegevoegde waarde van de zorgverlening is voor de patiënten, ook wel Value Based Health Care (VBHC) genoemd. MST voert een inspirerend HRM-beleid, werkt intensief aan management- en talent-development en biedt zijn personeel een prestatiegerichte en lerende werkomgeving met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In Santeon-verband zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling vertaald naar “Sterk in je werk”. Dit omvat initiatieven voor werving en selectie, coaching en ondersteuning tijdens loopbaan en uitdiensttreding.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.mst.nl.

Governance
Raad van Bestuur
De organisatie werkt onder leiding van een 3-hoofdige Raad van Bestuur, waarvan één persoon de rol van voorzitter vervult. De samenstelling is als volgt:

 • Voorzitter Raad van Bestuur, per juni 2021: Drs. J. (Jan) den Boon
 • Lid Raad van Bestuur, per januari 2022: J.C. (Joyce) Berger-Roelvink RA
 • Lid Raad van Bestuur, per maart 2022: Prof. dr. M.M.R. (Miriam) Vollenbroek-Hutten

De RVB van MST bestuurt het ziekenhuis en draagt de eindverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de RvB verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire doelstellingen, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De bestuurders zijn benoemd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid, het functioneren van de RvB en de algemene stand van zaken van de Stichting MST. Naast het houden van toezicht is de RvT werkgever van de RvB en staat hij deze met advies terzijde. De RvT bestaat momenteel uit zeven leden. De Raad is verantwoordelijk voor de benoeming, de schorsing en het ontslag van zijn individuele leden en daarnaast voor de vaststelling van de vergoeding. De Raad van Toezicht werkt conform het Reglement Raad van Toezicht MST.

Medezeggenschap
De medisch specialisten (en daaraan gelijk gestelde beroepsbeoefenaren) zijn met elkaar verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). De VMS wordt in de organisatie vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur, het Medisch Stafbestuur (MSB). Daarnaast kent het MST een Verpleegkundige Adviesraad (VAR), een Ondernemingsraad (OR) en een Cliëntenraad (CR).

MST hanteert de Zorgbrede Governance Code.

Functie-eisen

Profiel lid Raad van Toezicht
Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan de volgende generieke criteria:

 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg;
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 • Diversiteit in deskundigheid en achtergrond;
 • Onafhankelijkheid.

Elk lid afzonderlijk moet beschikken over:

 • Een onafhankelijke opstelling;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;
 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • Voldoende inzicht over taken en rollen tussen RvT en RvB;
 • Het vermogen het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te beoordelen;
 • Integriteit en voldoende toewijding en beschikbaarheid;
 • Het bewustzijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de rol van de raad van toezicht hierin.

Aanvullende criteria voor het lid Raad van Toezicht portefeuille Innovatie Wetenschap & Onderwijs

 • Grote affiniteit met de thema’s innovatie en wetenschap: iemand met sporen in de academische wereld en/of een verbinder in technologische vernieuwing in de zorg;
 • In staat mee te denken in de context van de opgave uit het IZA; verder ontwikkelen van regionale samenwerkingen en netwerksturing, behouden van de topklinische zorg in de regio, inhoudelijke beweging van de zorghervorming met bijbehorende dilemma’s en kansen;
 • In staat als klankbord te fungeren voor de Raad van Bestuur, in het bijzonder t.a.v. het lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille wetenschap, innovatie en onderwijs;
 • Heeft een creatieve geest en frisse blik, denkt out of the box, is ondernemend en brengt energie;
 • Beschikt over een medisch specialistische achtergrond.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en bezoldiging
De Raad van Toezicht heeft 6 vergaderingen per jaar. De commissies komen jaarlijks minimaal drie keer bijeen. De Raad van Toezicht heeft zowel informele ontmoetingen als tweejaarlijkse formele ontmoetingen met de medezeggenschapsorganen. Gemiddeld komt dit neer op een tijdsbesteding van een dag per maand.

De bezoldiging is conform de vigerende WNT classificatie V.

Contact informatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan MST. Daar vindt de verdere selectie plaats. Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen kunnen deel uitmaken van het selectietraject. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in februari en benoeming van het nieuwe lid Raad van Toezicht per maart 2024.

 • Week 48-49: Benaderen kandidaten en responstermijn (10 december)
 • Week 50-51: Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon
 • Week 2 (2024): Voordracht van kandidaten
 • Week 3-4: Selectie- en adviesgesprekken bij MST / Kennismaking voltallige Raad van Toezicht
 • Week 5: Inwinnen referenties / Formele benoeming

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10 december, uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen (via 06-15823769).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren

Anoesjka van Aanholt

Partner

06-15823769
Neem contact op