Sluit

Sluit

Lid Raad van Toezicht voor Parlan

Krijg jij er energie van om werkzaam te zijn voor een organisatie die jaarlijks aan 5000 kinderen en jongeren in Noord-Holland hulp en behandeling biedt? Heb jij een scherpe blik en kun je hoofd van bijzaken onderscheiden in een toezichthoudende rol? Durf jij het aan om te werken in een complex en dynamisch krachtenveld? Grijp dan deze kans bij Parlan!

Direct solliciteren
Logo Parlan 4

Bedrijfsinformatie

Parlan biedt jaarlijks hulp en behandeling aan ongeveer 5.000 kinderen en jongeren in Noord-Holland die door complexe meervoudige problemen in hun ontwikkeling bedreigd worden. Parlan is er voor hen en hun gezinnen. Met specialistische kennis en een warm hart helpt zij ze veilig en gezond opgroeien. Dit gebeurt zoveel mogelijk thuis, in het gezin en op school. Als thuis niet kan, biedt Parlan een woonplek, zo lang als dat nodig is. Bij Parlan werken ruim 700 betrokken collega’s vanuit verschillende teams.

Het werkgebied van Parlan bestaat uit de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West-Friesland, IJmond en Zuid-Kennemerland. Er zijn vestigingen in elke regio.

Naast de gemeenten uit deze regio’s heeft Parlan te maken met nog zo’n 50 andere financiers. Dit zijn zowel gemeenten, zorgverzekeraars, het Nidos en organisaties via wie Parlan als onderaannemer diensten levert.

Binnen Noord-Holland werkt Parlan nauw samen met andere aanbieders van specialistische jeugdhulp, scholen en gemeenten. Vanuit deze bovenregionale samenwerking wordt gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van het zorglandschap.

Parlan wordt aangestuurd door de bestuurder, Mariëtte Vos-Lambooy. Zij vormt samen met de directeuren primair proces, de directeur bedrijfsvoering, de inhoudelijke directeuren en de bestuurssecretaris het directieteam van Parlan.

Uitdaging Parlan
Parlan opereert in een complex en dynamisch krachtenveld. De sector is sinds 2015 sterk in beweging. Inhoudelijk zijn er waardevolle ontwikkelingen die de hulp aan jongeren en gezinnen beter maken. Financieel kampen zowel veel opdrachtgevers als aanbieders met financiële tekorten. Dit zet druk op de organisaties, ook op Parlan. De organisatie gaat de uitdaging aan om de volgende stap te zetten naar een duurzaam gezonde bedrijfsvoering.

Vanuit de visie van Parlan, die aansluit bij een bovenregionale visie van haar opdrachtgevers, blijft de organisatie bouwen aan de ontwikkeling van integrale zorg, kleinschalig verblijf en samenwerking tussen onderwijs en zorg. Ondanks de complexe situaties waarin gezinnen verkeren, werkt Parlan er aan om een ‘zo gewoon mogelijke’ hulp te bieden die kinderen een stabiele plaats geeft, thuis en op school. De organisatie zoekt hier steeds meer de samenwerking met partners anders dan jeugdzorg in het publiek-private domein in Noord-Holland, bijvoorbeeld de volwassenen ggz, schuldhulpverlening en het welzijnswerk in gemeenten.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.parlan.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Parlan bestaat uit vijf personen. Als gevolg van het vertrek van een van de leden RvT zoekt de RvT een kandidaat voor deze positie, tevens lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

De RvT is een open, samenwerkingsgerichte en vooruitstrevende raad. De leden hebben uiteenlopende achtergronden en expertise en vullen elkaar daarin goed aan. Er is een balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid. De verstandhouding tussen de RvT en de RvB is goed, er is vertrouwen, de RvT volgt de RvB positief kritisch. Er wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke samenstelling qua diversiteit.

Taken Raad van Toezicht
 • Ziet toe op het maatschappelijk functioneren van Parlan en de borging van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen, de ondersteuning van cliënten, samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners en het personeelsbeleid.
 • Houdt toezicht op het beleid van de RvB.
 • Geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleid.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen; de RvT keurt de begroting en de jaarrekening goed.
 • Benoemt de accountant.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de RvB.
 • Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van de RvB.
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de RvB.
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.

Functie-eisen

Profiel

De profielwensen voor een RvT lid bestaan uit wensen voor de RvT als team en uit aandachtsgebieden voor de individuele leden. Hierin is meegenomen dat de RvT zoekt naar een lid dat deelneemt aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Profielwensen voor RvT-leden als onderdeel van het team:
 • Collegiaal, samen optrekken, met een collectief verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Kan op alle aspecten van de organisatie toezicht houden; strategisch acteren en op afstand betrokken zijn.
 • Affiniteit met en betrokkenheid bij het werkveld van Parlan, maar niet actief werkzaam in de jeugdzorg en/of bij stakeholders in de regio; binding met de regio is een pré.
 • Met betrokkenheid de rol van sparringpartner kunnen vervullen.
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de klankbord en toezichthoudende taak ten goede komt.
 • Scherp analytisch en positief-kritisch, gericht op maatschappelijk belang van Parlan.
 • Integer en onafhankelijk.
 • Inzet en beschikbaarheid.
 • Humor.
Als lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn de volgende profielwensen van belang:
 • Een stevige persoonlijkheid met bestuurlijke ervaring in de zorg.
 • Ervaring met grote interne veranderopgaven en transities.
 • Toezichthoudende ervaring.
 • Ervaring met het publieke domein, in de samenwerking met gemeenten.
 • Heldere visie op kwaliteit van zorg.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en beloning

De RvT vergadert vijf keer per jaar met de bestuurder, heeft een keer per jaar een bijeenkomst met de medezeggenschapsorganen en organiseert eenmaal per jaar een evaluatiebijeenkomst. De RvT zorgt ervoor dat hij ook op informele wijze in contact komt met de organisatie en het werkveld.

Daarnaast heeft de RvT een Auditcommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. De commissie Kwaliteit en Veiligheid komt drie keer (online) bijeen. Daarnaast worden er, waar nodig, aanvullende overleggen gepland.

Totaal komt het neer op een gemiddelde tijdsbesteding van een dag per maand.

Duur van benoeming en vergoeding
Het lid wordt benoemd voor de duur van vier jaar en is ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

Leden van de RvT ontvangen in 2022 een vergoeding van € 9.950,- per jaar, inclusief reiskosten.

Contactinformatie

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Parlan. Daar vindt de verdere selectie plaats. Het streven is het nieuwe lid aan te laten sluiten bij de Raad van Toezicht vergadering begin maart 2023 met deze planning:
 • Week 47-50: Search kandidaten en responstermijn (18 december)
 • Week 51-1/2023: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 2-3: Voordracht kandidaten (9 januari) / Vervolggesprekken bij Parlan (eerste gespreksronde 13 januari vanaf 10.30 uur en tweede gespreksronde 18 januari in de ochtend)
 • Week 4: Referentiecheck
 • Week 5: Formele benoeming binnen de RvT
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 18 december uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!