Sluit

Sluit

Lid Raad van Toezicht met zorgbestuurlijk profiel voor Slingeland Ziekenhuis

Logo Slingeland Ziekenhuis

Bedrijfsinformatie

Het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem is een modern algemeen ziekenhuis met 29 specialismen, ruim 300 bedden en ca. 1.600 medewerkers. Het SZ is het ziekenhuis voor het Westelijk deel van de Achterhoek. In het verzorgingsgebied wonen om en nabij 200.000 mensen.

Tot 1 januari jl. maakte het SZ deel uit van een overkoepelende organisatie samen met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Onder de naam Santiz waren beide ziekenhuizen in 2017 bestuurlijk gefuseerd met als ambitie: samen voor een vitale Achterhoek. In de afgelopen jaren is die samenwerking, ondanks veel positieve intenties, niet geworden wat iedereen ervan had verwacht. Na veel discussies en beraadslagingen is daarom in de loop van 2020 besloten om over te gaan tot ontvlechting van deze organisatie. Onder leiding van een nieuw benoemde interim voorzitter Raad van Bestuur is deze ontvlechting inmiddels geëffectueerd.

Voor het SZ wordt momenteel gewerkt aan het maken van een nieuwe toekomstvisie en het opnieuw vormgeven van een toekomstbestendige organisatie.
De verschillende overlegstructuren zijn inmiddels opnieuw ingericht en er is een nieuwe Raad van Toezicht ingesteld, die vanaf 1 januari jl. operationeel is.

Meer informatie over het SZ is te vinden op www.slingeland.nl.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor bewaking van:
 • Realisatie van de doelstellingen van het ziekenhuis
 • Strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie
 • Opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • Financiële en niet-financiële verslaglegging
 • Kwaliteit en veiligheid van zorg
 • Naleving van wet- en regelgeving
 • Verhouding met belanghebbenden/stakeholders
 • Op passende wijze uitvoering geven aan de doelstellingen en verantwoordelijkheden
 • Continuïteit van het bestuur van de organisatie
 • Alle overige aspecten, die direct of indirect bijdragen aan het succes van het ziekenhuis (waarbij bijzondere aandacht ook zal uitgaan naar het traject van nieuwbouw voor het ziekenhuis)
De Raad van Toezicht van het SZ volgt de Governancecode Zorg en streeft in zijn samenstelling naar diversiteit ten aanzien van geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

De Raad van Toezicht kent een drietal commissies:
 • Remuneratiecommissie
 • Auditcommissie
 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden. In de huidige samenstelling zijn kennis en ervaring op bestuurlijk, financieel en zorginhoudelijk gebied al in belangrijke mate gewaarborgd. Gelet op de uitdagingen waar het SZ zich voor gesteld ziet, wordt nu gezocht naar aanvulling met een vijfde lid, dat beschikt over relevante zorgbestuurlijke expertise. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Functie-eisen

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Toezicht:
 • Afgeronde opleiding op academisch niveau
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
 • Beschikt over ervaring in of kennis van de ziekenhuiswereld en de landelijke ontwikkelingen in de zorg
 • Een sparringpartner, onderzoekend, nieuwsgierig en stelt vragen
 • Stevige persoonlijkheid, iemand die keuzes durft te maken en die zich durft uit te spreken
 • Heeft overzicht en een extern gerichte blik
 • Beschikt over relativeringsvermogen en realiteitszin
 • Sterk in het creëren van draagvlak
 • Nabij in betrokkenheid, maar steeds ook op gepaste afstand als toezichthouder
 • Reflecterend en beschouwend, zonder snel te oordelen
 • Een goede luisteraar, met een zeker gevoel voor humor
 • Sensitief voor de regionale cultuur en de ‘menselijke maat’
 • Open voor de dialoog met in- en externe stakeholders

Voor het lid RvT dat wij nu zoeken zijn aanvullend de volgende criteria van belang:
 • Ruime ervaring in een leidinggevende positie op het hoogste niveau en/of in een toezichthoudende rol in een grote zorgorganisatie (bij voorkeur een ziekenhuis)
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen op terreinen als zorglogistiek, kwaliteit van zorg en digitalisering en andere innovaties in de zorg; daarnaast is – gelet op de plannen van het SZ om een nieuw ziekenhuis te gaan bouwen – bouwervaring ook nadrukkelijk een pré
 • Kennis van de financiering en het verzekeringsstelsel binnen de zorg
 • Een brede blik en scherp zicht op de belangen van alle zorgprofessionals in en om het ziekenhuis

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht bepalen in gezamenlijkheid de frequentie van de vergaderingen. Normaal gesproken gaat het hierbij om een zestal vergaderingen per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen vraagt de voorbereiding een tijdsinvestering van de leden. De vergaderingen vinden plaats in Doetinchem. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming. De bezoldiging vindt plaats conform inschaling WNT klasse V. Voor de leden bedraagt de bezoldiging € 16.000,- bruto per jaar, inclusief reiskosten.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Slingeland Ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure voor eind maart.

Week 7 Plaatsing vacature online en in een aantal offline media
Week 8-9 Benaderen kandidaten en responstermijn (7 maart)
Week 10-11 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 12 Presentatie van kandidaten aan het SZ
Week 13-14 Vervolggesprekken bij het Slingeland Ziekenhuis
Week 14 Benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 7 maart uw cv en motivatiebrief. U kunt deze uploaden via onderstaande link. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct