Sluit

Sluit

Lid Raad van Toezicht portefeuille financiën, tevens voorzitter auditcommissie voor Zinzia Zorggroep

Boer & Croon is op zoek naar een lid Raad van Toezicht portefeuille financiën, tevens voorzitter auditcommissie voor Zinzia Zorggroep. Bent u een sterke financial op basis van opleiding en werkervaring? Heeft u kennis van - en affiniteit met (zorg)vastgoed? Heeft u een brede en overstijgende blik; ook interesse in/ervaring met de andere portefeuilles binnen de RvT? Klik hier voor het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Zinzia 2

Bedrijfsinformatie

Organisatie
Zinzia Zorggroep (Zinzia) ondersteunt oudere mensen met dementie en/of lichamelijke klachten. Daarbij gaat het altijd om complexe, intensieve zorg. Zorg waarvoor specifieke expertise nodig is. Zinzia gelooft in de eigenheid van mensen, los van de zorg. Eigen gewoontes. Eigen bijzonderheden. Eigen dromen. Dat is wat het leven kleur geeft. Met haar zorg sluit zij daarbij aan. Zo’n 900 betrokken medewerkers (685 fte) en ruim 500 enthousiaste vrijwilligers bieden zorg voor een leven met kleur. De omzet bedroeg in 2022 circa 70 miljoen.

Missie
Specialist voor kwetsbare ouderen

Zinzia is er voor alle kwetsbare ouderen die haar deskundigheid en ondersteuning en aandacht nodig hebben. Daarbij is altijd sprake van een complexe, meervoudige en persoonlijke zorgvraag die multidisciplinaire, kwalitatief goed geregisseerde en gecoördineerde inzet van kennis, kunde en middelen verlangt. Dat biedt Zinzia op haar locaties en waar mogelijk thuis.

Visie
Voor een leven met kleur

Iedereen wil graag een leven met kleur, daarvan is Zinzia overtuigd. Dat betekent dat eigenheid, levensgeluk en een rijke dagelijkse routine haar uitgangspunten zijn. Daarom gaat Zinzia uit van de eigenheid van mensen: zijn gewoontes, bijzonderheden, behoeften, dromen, enz. Daarbij vormt de (individuele) mens en niet het systeem het uitgangs- en middelpunt van ons handelen. Een betekenisvol leven waarin dagelijkse geluksmomenten en de bijzondere relaties tussen mensen cruciaal zijn. Dat vraagt om een voortdurende afstemming en samenwerking tussen de oudere, de naaste(n), de medewerker en de vrijwilliger. Wij realiseren ons daarbij dat in die samenwerking niet iedereen gelijk is, maar wel gelijkwaardig. In dat intensieve samenspel binnen de ‘gouden driehoek’ ontstaat een leven met kleur.

Mensen zijn verschillend en de behoeften zijn divers, maar Zinzia ziet het in de basis vanuit de volgende kernwaarden:
 • Kennis & Kans: te blijven leren en kansen te benutten
 • Liefdevol: nabij te zijn en vanuit je hart aan te sluiten bij de ander
 • Eerlijk: oprechte aandacht en open over wat je kunt bieden
 • Uniek: eenieder voelt zich gezien als uniek persoon en respecteert de ander
 • Resultaat: gericht zijn op een positieve opbrengst en een gezonde bedrijfsvoering

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.zinzia.nl

Governance


Raad van Bestuur
Zinzia kent een eenhoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur volgt de Zorgbrede Governancecode en legt periodiek verantwoording af aan de raad van toezicht.

Raad van Toezicht
De raad van toezicht van Zinzia bestaat uit vijf personen. De raad van toezicht houdt volgens haar statutaire en wettelijke taak toezicht op het bestuur en gevoerde beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zinzia. Over de uitoefening van de taken legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag.

Medezeggenschap
Stichting Zinzia Zorggroep beschikt over drie cliëntenraden (CR) en een centrale cliëntenraad (CCR). Zinzia heeft de medezeggenschap voor medewerkers geformaliseerd in de ondernemingsraad (OR).

Uitdagingen
Zinzia Zorggroep staat zoals veel zorgorganisaties voor grote uitdagingen. De zorgvraag van ouderen is in de afgelopen jaren aan veel veranderingen onderhevig, mensen blijven langer thuis wonen en de complexiteit in de zorginstellingen neemt toe. Daarbij is er enorme druk op de arbeidsmarkt waardoor het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel een kunst is. Het zorglandschap is de laatste jaren flink veranderd en dat biedt kansen om verbeterde vormen van zorg en dienstverlening, al dan niet in samenspel met de zorgvrager en het netwerk van de zorgvrager, aan te kunnen bieden.

Enkele jaren terug heeft Zinzia in zwaar weer verkeerd. De afgelopen twee jaar is de organisatie echter zowel financieel als kwalitatief gezond en toe aan de volgende fase in haar ontwikkeling.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur en ziet toe op de kwaliteit van de besturing. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De raad van toezicht ziet daarop toe, staat de eenhoofdige raad van bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen en treedt op als werkgever van de bestuurder. De betrokkenheid van de raad wordt ervaren als ‘prettig dichtbij’. De raad van toezicht handelt daarbij vanuit haar visie op toezicht houden. Er wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke samenstelling qua diversiteit.

De individuele leden dragen zorg voor hun eigen kennisontwikkeling door het volgen van scholingen, seminars en kennisbijeenkomsten. Zij lopen daarnaast op regelmatige basis mee binnen de locaties/processen van Zinzia. Eens per jaar evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Elke 2e evaluatie wordt ondersteund door een externe begeleider.

Taken Raad van Toezicht

 • Ziet toe op het functioneren van Zinzia en de borging van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie (vanuit proven technology filosofie), de ondersteuning van cliënten, samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners en het personeelsbeleid.
 • Houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur.
 • Geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleid.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen; de raad van toezicht keurt de begroting en de jaarrekening goed.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de raad van bestuur.
 • Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van de raad van bestuur.
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.
Heeft regelmatig contact met de OR, CCR en de PAR.

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van haar taken te kunnen kwijten, dient de raad van toezicht tezamen tenminste over de volgende kwaliteiten, deskundigheden en achtergrond te beschikken:

 • Zorginhoudelijke ervaring & deskundigheid op bestuurlijk niveau.
 • Financiële deskundigheid.
 • HRM deskundigheid.
 • ICT-deskundigheid.
 • Vastgoed deskundigheid.
 • Toezichthoudende ervaring.
 • Relevante netwerken.
 • Denken in termen van markt, positionering, ontwikkeling van diensten en verkoop daarvan.
Gezien de cultuurgebonden zorg die wordt geboden door Zinzia, dient een van de leden een Indisch - Molukse achtergrond te hebben.

Criteria voor RvT-leden als onderdeel van het team:
 • Collegiaal, samen optrekken, met een collectief verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Kan op alle aspecten van de organisatie toezicht houden; strategisch acteren en op afstand betrokken zijn.
 • Affiniteit met en betrokkenheid bij het werkveld van Zinzia.
 • Met betrokkenheid de rol van sparringpartner kunnen vervullen.
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de klankbord en toezichthoudende taak ten goede komt.
 • Scherp analytisch en positief-kritisch, gericht op het maatschappelijk belang van Zinzia.
 • Integer en onafhankelijk.
 • Inzet en beschikbaarheid.
Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden kent de raad van toezicht drie vaste commissies die elk een eigen aandachtsgebied adresseren: 1) een benoemings- en remuneratiecommissie, 2) een auditcommissie en 3) een commissie zorg, kwaliteit en veiligheid. De commissies worden door de raad van toezicht uit haar midden in- en samengesteld. De commissies bereiden de onderwerpen over hun aandachtsgebied voor en lichten e.e.a. toe ter vergadering van de voltallige raad.

Functie-eisen

Voor het lid raad van toezicht portefeuille financiën, tevens voorzitter auditcommissie zijn de volgende aanvullende criteria van belang:

Functie-vereisten
 • Sterke financial op basis van opleiding en werkervaring.
 • Kennis van - en affiniteit met (zorg)vastgoed.
 • Bij voorkeur ervaring met / kennis van (financiën in) de zorg.
 • Affiniteit met de zorg.
 • Brede en overstijgende blik; ook interesse in / ervaring met de andere portefeuilles binnen de RvT.
 • Enige ervaring als toezichthouder is gewenst.

Persoonskenmerken
 • Verbindende competenties.
 • Overstijgende en integrale blik op een organisatie, zowel financiën, ICT, processen en systemen als de psychologie van de organisatie.
 • Humor en relativeringsvermogen, met een natuurlijke aanleg voor bepaalde sense of urgency.
 • Trekt in gezamenlijkheid met de raad van bestuur op en is tegelijkertijd in staat de werkgeversrol voor de bestuurder te vervullen.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en beloning
De raad vergadert 6 maal per jaar in de middag of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht. Aan de hand van de agenda kan de direct betrokken lijnmanager of beleidsfunctionaris uit de organisatie worden uitgenodigd om informatie te geven en uitwisseling van gedachten mogelijk te maken. Daarnaast probeert (een delegatie van) de raad van toezicht aanwezig te zijn op diverse bijeenkomsten met medewerkers, cliënten en verwanten. De auditcommissie komt 3 keer per jaar bijeen. In totaal komt dit neer op een gemiddelde tijdsbesteding van een tot twee dagen per maand.

Duur van benoeming en vergoeding
Leden worden benoemd voor de duur van vier jaar en zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar. De raad van toezicht krijgt een vergoeding die is gebaseerd op de klasse-indeling volgens en in overeenstemming met de WNT. Het uitgangspunt voor de vergoeding is een compensatie ter hoogte van 80% van het maximum van de schaal (max € 16.400,- bruto per jaar).

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Zinzia Zorggroep. Daar vindt de verdere selectie plaats. Doelstelling is afronding van de procedure in juni. De planning is als volgt:
 • Week 18-19 Search kandidaten en responstermijn (t/m 14 mei 2023)
 • Week 19-20 Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 21-22 Voordracht kandidaten
 • Week 23-24 Vervolggesprekken bij Zinzia Zorggroep
 • Week 25 Referentiecheck en formele benoeming binnen de RvT

Contactinformatie

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon liefst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 7 mei 2023 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 40 04).

April 2023