Sluit

Sluit

Lid Raad van Toezicht voor Elaa

Boer & Croon zoekt een lid Raad van Toezicht voor Elaa. Heeft u affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Elaa? Bent u praktiserend (kader) huisarts of een andere zorg- of welzijnsprofessional? Heeft u helder zicht op het verschil tussen de rol van bestuurder en toezichthouder? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Ontwerp zonder titel 10

Bedrijfsinformatie

Elaa is een van de veertien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS) in Nederland. De maatschappelijke opdracht van elke ROS is het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio, die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken. Elke ROS heeft haar eigen regio. Het ministerie van VWS financiert de ROS’en via de preferente zorgverzekeraars.

Voor zorgprofessionals, organisaties (waaronder branche-, kennis- en onderzoeksinstituten, zorgverzekeraars) en overheid (landelijk en lokaal) zijn de ROS’en een krachtige partner in de transformatie naar gebieds- en populatiegericht werken. De overstijgende thema’s benoemd door de ROS’en zijn: zorg op de juiste plek, persoonsgerichte zorg, kwetsbare ouderen, GGZ, geboortezorg, jeugdzorg en palliatieve zorg.

Elaa is een betrokken partner die samenwerking en vernieuwing stimuleert in de regio Amsterdam en Almere. Om de eerstelijnszorg voor de inwoners te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met de nulde, tweede en derde lijn, het sociale domein, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. Hierbij zijn de volgende kernwaarden richtinggevend voor het gedrag en de attitude van de medewerkers van Elaa: betrokken, samenwerken, onafhankelijk en vernieuwen.

Elaa adviseert en begeleidt al jaren bij gebiedsgerichte samenwerking in en rondom de eerstelijnszorg, vanuit actuele thema's. Via project-, proces- en programmamanagement en vanuit de Quadruple Aim gedachte zet zij zich in voor passende zorg, persoonsgericht, op maat en dichtbij. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel iedereen in Nederland zinnige en betaalbare zorg dicht bij huis te bieden. In dit proces hebben zorgverzekeraars de taak om in hun preferente gebied(en) de ROS te contracteren en toe te zien op de besteding van het ROS-budget. Middels jaarplannen worden specifiekere afspraken gemaakt voor de inzet van de ROS.

De specifieke focus van Elaa ligt op de implementatie van projecten met betrekking tot de thema’s ouderenzorg, jeugd en gezin, chronische zorg en GGZ. Daarbinnen richt zij zich met name op de kwetsbare groepen. De medewerkers van Elaa zijn actief in de rol van voorzitter, penvoerder, projecttrekker, dan wel adviseur. Met de inwoner als uitgangspunt zet Elaa in op het verbinden van het (para)medisch en sociaal domein. Elaa adviseert en versterkt de eerstelijnszorg, treedt op als onafhankelijke regionale partner en stimuleert innovatie.

Organisatiestructuur
Elaa is een platte organisatie bestaande uit een bestuurder, adviseurs, projectmedewerkers, managementassistent, medewerker ict en communicatieadviseur. De bestuurder stuurt de medewerkers aan en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Naast het uitvoeren van de algemene ROS-taken zijn de activiteiten geordend naar thema’s. Elk thema heeft een themaleider die functioneel verantwoordelijk is voor de projectenportefeuille. Voor 2022 staat de doorontwikkeling van de thema’s centraal.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.elaa.nl

Functieomschrijving

Uitdaging

Elaa zet in op verschillende projecten en activiteiten binnen vier zorgthema’s: ouderenzorg, jeugd en gezin en GGZ. Al deze thema’s passen onder het overkoepelende thema ‘positief gezond en wel in de wijk’. Positieve gezondheid, een brede blik op de gezondheid, vormt hierbij de leidraad. Alle projecten en activiteiten streven naar het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen inwoners.

De landelijke visie- en daaruit volgende doelstellingen op de organisatie van zorg zijn de afgelopen jaren impactvol geweest op zorgorganisaties in Amsterdam en Almere en dit zal de komende jaren ook blijven. Dit is ook van invloed op de positie en werkwijze van Elaa. Meebewegen met de omgeving. Nieuwe vormen vinden om gezamenlijk het zorgaanbod te verbeteren. Met de kennis die Elaa heeft over stedelijke en landelijke ontwikkelingen en innovaties in de zorg zijn zij dagelijks bezig de samenhang te verbeteren en vernieuwing te stimuleren. Met als resultaat een hogere kwaliteit van zorg in de buurt waarover zowel de patiënt als de zorgverlener tevreden is.

Innoveren vraagt naast een goed plan vooral om veel daden: het verbeteren van processen en relaties. Een pragmatische, resultaatgerichte aanpak. Elaa verbindt, maakt dingen echt werkbaar en heeft aandacht voor mensen. Elaa kent de maatschappelijke opgaven van morgen en vertaalt deze naar het organiseren van vandaag.

Dit alles dient uiteraard gefinancierd te worden en blijven. Voor de komende jaren zijn hier afspraken over gemaakt met de zorgverzekeraar (Zilveren Kruis). Het is nu en de komende jaren van belang om scenario’s uit te werken waarbij de maatschappelijke meerwaarde van de werkzaamheden van Elaa gecontinueerd kan worden.

Raad van Toezicht

Volgens het rooster van aftreden vertrekken twee leden van de Raad van Toezicht begin september 2022. In goed overleg met de bestuurder van Elaa heeft de huidige Raad van Toezicht besloten om op zoek te gaan naar één nieuw lid. De Raad van Toezicht zal dan bestaan uit drie leden, hetgeen beter past bij de grootte van de organisatie. De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Zorg en ROS Elaa is lid van de NVTZ.

Visie op de samenstelling van de Raad van Toezicht
De profielen van de leden van de Raad van Toezicht moeten blijven aansluiten bij de opgave (maatschappelijk en strategisch) van de organisatie. Om deze reden is de Raad van Toezicht op zoek naar een eerstelijnsprofessional die vanuit die rol wil nadenken over de toekomst van zorg, gezondheid en preventie. De Raad van Toezicht streeft er tevens naar een afspiegeling te zijn van de samenleving en bevolkingsopbouw gerelateerd aan Amsterdam en Almere, waarbij diversiteit in inclusiviteit op alle fronten belangrijk is.

Functie-eisen

Profiel Raad van Toezicht

Algemene eisen aan competenties en persoonlijke stijl:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van de gezondheidszorg, op bestuurlijk en operationeel niveau, van de regio Amsterdam en/of Almere.
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Ervaring met complexe (gemeente)politiek is een pré.
 • De attitude om zich te blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke opdracht van Elaa in het bijzonder.
 • Samenwerkingsgericht. Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te realiseren in een open sfeer, met vertrouwen in elkaar, transparantie en met respect voor de ander.
 • De attitude om zich te blijven bekwamen als toezichthouder vanuit de optiek dat toezichthouden een professie is.
 • Functioneel netwerk in de regio Amsterdam/Almere is een pré.
 • Voldoende beschikbaarheid.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré.
Voor de positie van lid Raad van Toezicht zijn o.a. de volgende specifieke criteria van belang:

Je hebt inzicht in en bent enthousiast over de brede toekomst ontwikkelingen in en rondom de (1e lijns)zorg en sociaal domein. Je toetst de consequenties van de toekomstplannen van Elaa aan de praktijk. Je discussieert graag en op constructief kritische wijze denk je mee over de bevordering van de samenwerking in de zorg en gezondheid. Je hebt kennis van de breedte van de vraagstukken waar de inwoners mee te maken hebben op het gebied van gezondheid en preventie. Je bekijkt vraagstukken in de context en stijgt boven de materie uit. Je bent verbindend en rolbewust, luistert goed en gaat voor samenwerking. Je staat met twee voeten in de klei, bent nuchter en je laat de besturing aan de bestuurder.

Je hebt:
 • Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Elaa.
 • Bestuurlijke ervaring in de zorg is een pré, helder zicht op het verschil tussen de rol van bestuurder en toezichthouder een must.
 • Praktiserend (kader) huisarts of andere zorg- of welzijnsprofessional.
 • Het talent om te balanceren tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om een klankbord voor de bestuurder te zijn.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel voor het team functioneren en een onafhankelijke opstelling.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

De raad van toezicht komt ca. vijfmaal per jaar bijeen. De auditcommissie komt daarnaast ook tweemaal per jaar bijeen, evenals de renumeratiecommissie. De inzet wordt geschat op ongeveer één dag per maand. Voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt de bezoldiging € 6.000,- per jaar.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Elaa. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.
 • Week 36: Plaatsing vacature online
 • Week 37-38: Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 25 september)
 • Week 39-40: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 41: Voordracht van kandidaten (12 oktober)
 • Week 43: Selectiegesprekken bij Elaa (24 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur)
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 25 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via het secretariaat (020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!