Sluit

Sluit

Lid Raad van Toezicht voor De Hoven

Boer & Croon zoekt een lid Raad van Toezicht voor De Hoven, een betrokken en unieke organisatie voor ouderenzorg op het Hogeland in Groningen. Hier past een bevlogen toezichthouder met passie voor (ouderen) zorg en medisch-ethische vraagstukken. Interesse? Lees hier het volledige functieprofiel.

De Hoven

Bedrijfsinformatie

Organisatie

De Hoven biedt in Noord-Groningen in en vanuit verpleeg- en verzorgingshuizen zorg aan ouderen, revalidanten en mensen die tijdelijk verpleegzorg nodig hebben. De visie van de Hoven is dat ouderen in Noord-Groningen goede zorg krijgen in hun laatste levensfase, waarbij eigen gewoonten, zin en betekenis in relatie staan tot het dagelijkse welbevinden. Goed welbevinden in de laatste levensfase is het uitgangspunt. Daarbij probeert De Hoven familie en dierbaren te helpen om de achteruitgang of de vooruitgang te begrijpen, waardoor de verbondenheid met elkaar kan worden voortgezet.

De Hoven stelt het welbevinden van de individuele cliënt centraal. Dat doet zij vanuit het Werken aan Welbevinden, wat wordt getoetst middels de Groninger Wellbeing Indicator (GWI). Het negatief welbevinden, de fysieke en mentale achteruitgang, het verdriet, de pijn en onrust die daarmee gepaard gaat, wordt verzacht door (para)medische behandeling, verpleging en verzorging. Wat het positief welbevinden is, wordt door de bewoner bepaald. De bewoner en diens familie geven aan wat voor de individuele bewoner kwaliteit van leven is, wat de betekenis is die de bewoner geeft aan de laatste kwetsbare fase van het leven. Daar wordt de individuele zorg en de omgang met de bewoner op afgestemd.

Deskundige medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn voor de Hoven het hart van de organisatie. Zij maken samen De Hoven en zoeken verbinding met elkaar en de gemeenschappen in Noord-Groningen. De Hoven zet zich in voor toekomstbestendige ouderenzorg, voor voorzieningen in de regio die aantrekkelijk zijn voor (toekomstige) zorgprofessionals en waar ouderen goede zorg kunnen krijgen. Dat doet zij samen met inwoners, huisartsen, zorgpartners, onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio.

De huizen van De Hoven zijn gelegen in de gemeenten Het Hogeland (Bedum, Baflo en Winsum) en Eemsdelta (Appingedam en Delfzijl). Met rond de 1.250 medewerkers en 600 vrijwilligers, die werken vanuit twee verzorgingshuizen en vier verpleeghuizen, is De Hoven een grote werkgever op het gebied van ouderenzorg in de provincie Groningen. De cultuur van de organisatie is laagdrempelig, open en transparant. Medewerkers en management zijn goed benaderbaar en geven elkaar feedback vanuit het vertrouwen er met elkaar altijd weer uit te komen. Men werkt prettig en met trots bij De Hoven.

De Hoven heeft de basis kwalitatief goed op orde en is een financieel gezonde organisatie. De omzet bedroeg in 2021 ruim € 70 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.dehoven.nl.

Governance

De Hoven kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De RvB is statutair en integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. De huidige bestuurder is Jannie Nijlunsing.

De Raad houdt integraal toezicht op het functioneren van de instelling als geheel en de Raad van Bestuur in het bijzonder. De Raad ziet erop toe dat voldaan wordt aan de Zorgbrede Governance Code. De RvT bestaat uit vijf leden.

De Hoven kent een Centrale Cliëntenraad (CCR), een Ondernemingsraad (OR) en een Verpleegkundige Adviesraad (VAR).

Uitdagingen


De Hoven staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Zij biedt zorg in Noord-Groningen, een prachtige plattelandsregio met creatieve en inventieve bewoners. Tegelijkertijd wordt de regio gekenmerkt door vergrijzing, ontgroening en een lage sociaaleconomische status. De Hoven is ervan overtuigd dat alleen in samenwerking de integrale zorg voor ouderen in Noord-Groningen blijvend gerealiseerd kan worden. Daarom is De Hoven actief betrokken bij kansrijke samenwerkingsinitiatieven voor toekomstbestendige zorg in de regio. Deze initiatieven zijn bekrachtigd in samenwerkingsovereenkomsten en het Groninger Zorgakkoord. Het Groninger Zorgakkoord is een afspraak tussen 18 partijen die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren. Bij de verschillende samenwerkingen zijn zorgaanbieders, huisartsen, medisch specialisten, onderwijsinstellingen, Menzis, gemeenten, provincie en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) betrokken.

Binnen De Hoven gaan binnen 10 jaar bijna 300 medewerkers met pensioen, een derde van het totaal aantal medewerkers. Gezien de demografische ontwikkelingen moet er in Noord-Nederland in de toekomst met 10% minder professionals en afnemende mantelzorg 15% meer ouderen zorg en behandeling geboden worden. Daarnaast neemt de complexiteit van de zorgvraag toe omdat ouderen op een later moment bij De Hoven zullen binnenkomen. Dat vraagt, naast het aantrekken van voldoende nieuwe medewerkers, ook het op een andere, vernieuwende wijze organiseren van zorg voor ouderen. Binnen het Groninger Zorgakkoord wordt gewerkt aan innovaties ten behoeve van de arbeidsmarkt. De Hoven heeft hier een actieve rol in en daagt zichzelf continue uit voorop te lopen in de veranderingen in de zorg.

Alle locaties van De Hoven staan in het aardbevingsgebied. Ook veel medewerkers wonen in dit gebied. Dit heeft zijn weerslag op bewoners en personeel, zowel psychisch als praktisch. Vanwege de aardbevingsproblematiek zal er voor 60% van de wooneenheden van De Hoven vernieuwing of versterking plaatsvinden. In Winsum wordt de nieuwbouw van de Tirrel naar verwachting begin 2023 opgeleverd. In Delfzijl en Appingedam wordt gewerkt aan planontwikkeling voor vernieuwing van twee verpleeghuizen en de realisatie van een expertisecentrum. In Bedum moet de locatie Alegunda Ilberi waarschijnlijk versterkt worden. Voor alle locaties geldt dat in de nieuwbouw ook zorgaanbieders gehandicaptenzorg en/of GGZ hun zorg onderbrengen – en dat er geïntegreerd MBO/HBO onderwijs-zorg gerealiseerd zal worden. De vernieuwing wordt gedaan in het kader van het Groninger Zorgakkoord. In de nieuwbouwprojecten integreert De Hoven samen met partners innovaties ten aanzien van anders samenwerken, duurzame voedselketen, e-health, domotica, en elektronische gegevensuitwisseling, arbeidsmarkt en innovatieve opleidingsconcepten. Het totaal van nieuwbouw en innovaties is een zwaar programma in relatie tot de omvang van de organisatie De Hoven. Om naast de sturing van de staande organisatie ook deze projecten en innovatie te realiseren heeft de Hoven een projectorganisatie ingericht.

In de visie van De Hoven staat welbevinden in de laatste levensfase centraal. De strategische discussie gaat over de invulling hiervan in relatie tot bovenstaande problematiek. Vragen als ‘wat is goed welbevinden?’, ‘wat is zingeving?’, ‘hoe neem je waardig afscheid van het leven?’, ‘hoe werken zorgprofessionals en familie hierin samen?’ zijn belangrijke vragen, naast de meer praktische uitdagingen waar De Hoven voor staat. Medisch-ethische thema’s nemen in belang toe als het gaat over de definitie van goede zorg.

Gezien bovengenoemde ontwikkelingen heeft De Hoven te maken met een complexe omgeving en uitdagende opdracht. Er is veel ambitie in deze, relatief kleine, organisatie om vanuit een heldere strategie voorop te lopen en zaken wezenlijk anders te organiseren in het belang van haar bewoners en medewerkers.

De Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht heeft de taak om integraal toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en richt zich bij de vervulling van haar taak vooral op het maatschappelijk belang van de instelling. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het Bestuur over de belangrijkste ontwikkelingen binnen een aantal portefeuilles van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht functioneert conform de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code en het bepaalde in de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert haar eigen functioneren jaarlijks. Voor het uitoefenen van haar taken kent de Raad van Toezicht kent drie commissies:


 1. De financiële commissie
 2. De remuneratiecommissie
 3. De commissie veiligheid en kwaliteit

Bestuurder en Raad van Toezicht werken op basis van een transparante verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zij hebben daarbij een goede werkrelatie. Binnen de Raad van Toezicht bestaat een balans tussen de verschillende deskundigheden. Zowel relevante kennis en ervaring in de zorg, als noodzakelijke kennis en ervaring op financieel en bedrijfsmatig terrein is aanwezig. De balans wordt zorgvuldig bewaakt en in stand gehouden.De Raad van Toezicht van De Hoven bestaat uit een vijftal leden. Per 1 januari 2023 ontstaat er een vacature in de Raad van Toezicht vanwege het verstrijken van de tweede termijn van de zittende toezichthouder. Met het ontstaan van deze vacature is er aanvulling nodig van deskundigheid op het gebied van kwaliteit en van zorg, bij voorkeur in ouderenzorg. Gezien de focus op welbevinden wordt expliciet gezocht naar iemand met ervaring met medisch-ethische vraagstukken. Het nieuwe lid Raad van Toezicht zal tevens lid worden van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Functieomschrijving

De Hoven is op zoek naar een kandidaat die goed toezicht weet te houden op de strategische en organisatorische positionering van de instelling, waarbij hij/zij het belang van de ouderen vooropstelt en daarnaast het werknemersperspectief goed in het oog houdt. Hij/zij is sparringpartner en adviseur van de bestuurder en is in staat out of the box en strategisch mee te denken over de inrichting van zorg in de toekomst. Kennis van de zorg en politiek-bestuurlijke relaties is een vereiste.

De kandidaat beschikt over de persoonlijkheid om een kritische en stimulerende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht en kan zo nodig naar interne en externe stakeholders een rol in het belang van de instelling vervullen. De kandidaat is een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, de OR, CCR en VAR, en andere relevante externe partijen, nationaal en in de regio.

Functie-eisen

 • Zorginhoudelijke ervaring en/of kennis, bij voorkeur ouderenzorg;
 • De ervaring en/of kennis is opgedaan in een zorgorganisatie of in de wetenschap als hoogleraar of arts in het zorgdomein;
 • Op strategisch niveau acteren of geacteerd hebben in de zorg of anderszins goed op de hoogte zijn van zorginhoudelijke vraagstukken en veranderingen in de zorg. Kent ook de dynamiek ‘aan het bed’;
 • Ervaring met ethische reflectie op vraagstukken;
 • Ervaren toezichthouder;
 • Beschikking over een landelijk netwerk is een pré;
 • Ervaring en/of affiniteit met problematiek en dynamiek van landelijk gebied/platteland is een pré;
 • Gezien de samenstelling van de raad gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Persoonlijkheidskenmerken
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van De Hoven;
 • Een stevige sparringpartner met visie op zorgethiek vanuit de eigen kennis en ervaring;
 • Inlevingsvermogen en communicatief vaardig;
 • Een intelligent persoon, genuanceerde denker, die kritische vragen stelt;
 • Gericht op de toekomst, denkt out of the box én is realistisch;
 • Kan een stevige discussie goed aan, vanuit respect en met humor;
 • Heeft voldoende tijd om zich daadwerkelijk in te zetten voor De Hoven tegen de achtergrond van aanzienlijke uitdagingen en ontwikkelingen met veel impact op de organisatie;
 • In staat zijn om een landelijk netwerk aan te boren, wordt (h)erkend in de markt op de eigen inhoudelijke expertise.
Hier past een toezichthouder met een groot hart voor de zorg en affiniteit met complexe thematiek. Een teamplayer die met oprechte betrokkenheid op intelligente, positieve en vernieuwende wijze wil bijdragen aan De Hoven en haar bewoners in dit bijzondere gebied.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6-8 keer per jaar in Onderdendam. In de meeste gevallen vinden deze vergaderingen op een woensdagmiddag/avond plaats. Elk jaar heeft de Raad daarnaast een themadag waarin de Raad uitgebreider geïnformeerd wordt over een onderwerp en twee keer per jaar wordt voorafgaand aan de vergadering een locatie bezocht en medewerkers gesproken. De Raad van Toezicht heeft twee keer per jaar overleg met de OR, CCR en VAR. Op deze manier is de Raad van Toezicht in staat haar taak van intern toezicht op de organisatie en advisering aan de Raad van Bestuur effectief uit te voeren.

De bezoldiging is conform de WNT en bedraagt voor een lid Raad van Toezicht €13.200,- per jaar.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan De Hoven. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in december.

Week 41 - 43 Benaderen kandidaten en responstermijn (30 oktober)
Week 45 - 47 Gesprekken bij Boer & Croon, kantoor Groningen
Week 48 - 50 Voordracht van kandidaat
Selectie- en adviesgesprekken bij De Hoven
Kennismaking voltallige RvT
Week 50 - 51 Inwinnen referenties en benoeming binnen de vergadering van de Raad van Toezicht (21 december 2022)


Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 30 oktober uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Willemijn Broerse. Voor vragen kunt u contact opnemen met Willemijn Broerse (via 020 – 301 43 07).