Sluit

Sluit

Lid Raad van Toezicht voor ASVZ

Boer & Croon zoekt een lid Raad van Toezicht voor ASVZ. Heeft u ervaring op bestuurlijk- of directieniveau? Kennis van/ervaring met zorginnovatie en zicht op hoe zorginnovatie kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg, met oog voor de menselijke maat? Bent u methodisch, nieuwsgierig en reflecterend en daarmee in staat de raad van bestuur te ‘challengen’?

Website formaat

Bedrijfsinformatie

Organisatie en opdracht

ASVZ richt zich op wat mensen met een beperking wèl kunnen. De kernactiviteiten van ASVZ zijn: (1) ondersteuning thuis, (2) dagbesteding en werk, (3) wonen en (4) diagnostiek en behandeling. Samen met ouders, verwanten, vrijwilligers en met name met cliënten zelf. Het doel is om ervoor te zorgen de mensen met een beperking sterker, autonomer en zelfredzamer in het leven staan.

ASVZ bestaat sinds 1969 en is actief in 62 gemeenten in Midden- en Zuid-Holland, West- en Midden-Brabant; het grootste gedeelte daarvan in 10 grote gemeenten. ASVZ heeft een uitstekende financiële positie. De omzet bedraagt ruim € 340 miljoen. Met 5.000 medewerkers en ruim 2.300 vrijwilligers zet zij zich in voor ongeveer 6.000 cliënten.

Samenwerking is voor ASVZ van groot belang. Om alle cliënten de beste zorg te kunnen bieden werkt ASVZ samen met de cliënten en hun omgeving. ASVZ stemt de behandeling of begeleiding af op de individuele wensen van de cliënt. Daarnaast spelen ook ouders, verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers een grote rol in het proces. Binnen ASVZ ligt tevens de nadruk op interdisciplinaire samenwerking om tot nieuwe werkvormen en maatwerk te komen. Tot slot werkt ASVZ intensief samen met gemeenten, werkgevers en andere zorgaanbieders.

Missie en visie
De missie van ASVZ is om mensen met een beperking te ondersteunen om het gewone leven te ervaren. Juist als dat niet vanzelfsprekend is. Met alles wat daarbij hoort: een menswaardige leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle daginvulling of werk, en de ruimte om zelf keuzes te maken. ASVZ wil menswaardige en kwalitatief goede zorg bieden aan mensen met een beperking en bijkomende problematiek, gebaseerd op visie en vakmanschap, binnen de gegeven financiële randvoorwaarden.

Mogelijkheden in beperkingen zien en cliënten het gewone leven laten ervaren, is de zorgvisie van de organisatie. ASVZ gelooft dat iedereen zijn eigen krachten en talenten heeft. Met een open blik kijken naar wat wèl kan en dit samen aanpakken. Daarnaast biedt ASVZ zorg op maat, door zo goed mogelijk in te spelen op de menselijke behoeften.

Deze missie en visie worden op alle niveaus binnen ASVZ herkend en uitgedragen; het zit in de haarvaten en het gedrag van iedereen.

Waarden
ASVZ heeft vijf kernwaarden die samen haar identiteit vormen:
1. ASVZ zet de cliënt ècht centraal. Door niet te praten over de cliënt, maar met de cliënt en/of zijn of haar vertegenwoordiger. Met een open blik kijken naar wat iemand wèl kan en focussen op het gewone leven.
2. ASVZ is bescheiden en trots. Alle cliënten en medewerkers boeken elke dag opmerkelijke resultaten en ervaren tegelijkertijd elke dag dat ze er nog lang niet zijn. Dat er nog veel te leren valt om de zorg, ondersteuning en behandeling beter te maken. Daarom blijft ASVZ bescheiden, maar natuurlijk wèl trots op alle resultaten.
3. ASVZ zorgt voor een veilige omgeving. Samen met cliënten, hun netwerk en medewerkers wil zij een optimale vorm van veiligheid creëren, zonder hiermee de vrijheid en zelfbeschikking van cliënten en medewerkers te begrenzen.
4. ASVZ is betrouwbaar: “Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”, dat kenmerkt ASVZ. Door de afspraken naar cliënten, medewerkers, verwanten en andere belanghebbenden na te komen en dat andersom ook van anderen te verwachten.
5. ASVZ gelooft in nabijheid. Volgens ASVZ is nabijheid essentieel voor het leveren van goede zorg. Nabijheid tussen medewerkers en cliënten, maar ook tussen medewerkers onderling.

Besturingsfilosofie
De omgeving van ASVZ is sterk in verandering. Decentralisatie en verandering van wet- en regelgeving, gecombineerd met de invloed van politieke besluitvorming doet een beroep op flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie. Het bestuur van ASVZ wil voortdurend, vanuit een visie en gebaseerd op vakmanschap en intuïtie, veranderen en ontwikkelen.

ASVZ stuurt incrementeel op basis van een iteratief proces (stapsgewijs door middel van reflectie en het benutten van kansen om te verbeteren en te ontwikkelen). In de overtuiging dat een beperkte mate van voorspelbaarheid van de toekomst niet zozeer om vastomlijnde lange termijnplannen vraagt, maar om inrichting en sturing van de organisatie zodanig dat het iteratief denken en doen gefaciliteerd wordt.

ASVZ bestaat uit een groot aantal kleinere eenheden in een uitgestrekt werkgebied, waar eigen verantwoordelijkheid gepaard gaat met bezieling en verbinding. Iedereen heeft zijn of haar eigen positie in besluitvorming en wordt daarin ondersteund, de individuele medewerker maakt deel uit van de gemeenschap.

Triple-C is naast Houvast en LACCS één van de leidende behandelmodellen die ASVZ gebruikt en die in de afgelopen 25 jaar voortdurend verder vormgegeven is. Inmiddels wordt het behandelmodel ook door diverse andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg ingezet. Triple-C veronderstelt wederzijds leren van begeleider en cliënt en steunt op drie fundamenten: (1) de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie tussen begeleider en cliënt, (2) zorgen voor een betekenisvolle invulling van dagelijks leven van de cliënt en (3) een andere kijk op problemen: een cliënt is geen probleem. Achter problematisch gedrag liggen onvervulde en onbegrepen verlangens van cliënten. Om Triple-C als organisatiekeuze te bekrachtigen en modelgetrouw, methodisch en gecoördineerd binnen ASVZ uit te voeren is de Triple-C Werkplaats opgericht.

Functieomschrijving

Organisatiestructuur
ASVZ is een platte organisatie met korte lijnen. Er wordt waardengedreven gewerkt met een beperkt aantal hiëarchische lagen: kleinschalig werken in een grote organisatie. De organisatie is gericht op ondersteuning van de teams, waardoor onderling overleg en transparantie hoog in het vaandel staan. Op deze manier kan ASVZ optimaal de kwaliteit van de zorg waarborgen en de verbinding tussen medewerkers positief beïnvloeden.

Deze organisatorische structuur heeft als consequentie dat hoger in de organisatie grote betrokkenheid bij operationele zaken en snel schakelen van strategisch naar operationeel en weer terug een voorwaarde is. Ook is bij een platte structuur integraal management mogelijk. Bevoegdheden en besluitvorming moeten zo dicht mogelijk bij de plek liggen waar het werk gebeurt. Verantwoordelijkheden liggen bij de lijnfunctionarissen.

Er zijn drie managementniveaus te onderscheiden: raad van bestuur, (sector)manager en teamleider. De raad van bestuur wordt vanzelfsprekend geadviseerd door de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Voor de aansturing van het primaire proces zijn er 30 sectormanagers. Er zijn ruim 400 meewerkend teamleiders, die de teams aansturen van de verschillende woonvoorzieningen, dagactiviteitengroepen en medewerkers ondersteuning thuis. Daarnaast zijn er 8 ondersteunende diensten: facilitair bedrijf, finance & control (f&c), huisvesting, I&A, kwaliteit, medewerkers & organisatie (M&O), talentontwikkeling en zorgondersteuning & ontwikkeling.

Ontvlechting Carante Groep
Carante Groep is een samenwerkingsverband van negen zelfstandige organisaties. Verspreid over heel Nederland zijn deze organisaties regionaal actief in de zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, de psychiatrie, (psycho)geriatrie, de jeugdhulpverlening en de welzijnssector. Eind 2021 hebben de deelnemers aan het samenwerkingsverband Carante Groep, waaronder ASVZ, gezamenlijk besloten de samenwerking te gaan beëindigen. Met de ontbinding van Carante Groep per 31 december 2022 staat ASVZ onder meer voor de taak om de ICT weer geheel zelfstandig te gaan organiseren. Hiertoe is in 2021 het programma ‘Digitaal op Koers’ gestart. Dit meerjarenprogramma geeft invulling aan de nieuwe ICT-strategie, waarvoor de vernieuwing van het elektronisch zorgdossier, e-health en de uitbreiding van dagelijkse zorgtechnologie belangrijke aanleidingen zijn geweest.

Concreet heeft ‘Digitaal op Koers’ tot doel de ICT onder te brengen bij een nieuwe externe dienstverlener en de ICT (techniek en applicaties) te moderniseren. Daarnaast zal dit meerjarenprogramma leiden tot een nieuwe afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) met de juiste expertise voor regievoering op de ICT. Hierbij kijkt ASVZ nadrukkelijk naar de al aanwezige expertise in Carante Groep. De vernieuwing van ICT-voorzieningen heeft gevolgen voor de medewerkers, zodat de adoptie van de veranderingen in de organisatie daarom een belangrijk onderdeel vormt van het succes van ‘Digitaal op Koers’.

Onderzoek, innovatie en technologie om kwaliteit te garanderen
Dankzij nieuwe inzichten op het gebied van kwaliteit van zorg en vakmanschap kan ASVZ de kwaliteit van zorg borgen én verbeteren. Samen met diverse universiteiten doet zij wetenschappelijk (praktijk)onderzoek en verkent zij het nut en de mogelijkheden van data-analyse. Ook innovatie wordt altijd gekoppeld aan de bijdrage die dit nu of op termijn kan leveren aan het behoud en de versterking van menswaardige zorg. Innovatie is binnen ASVZ per definitie meer dan alleen het inzetten van technologie of ICT.

In 2020 is de stuurgroep informatisering opgericht om technologie en innovatie te verbinden. Belangrijke projecten zijn de ontwikkeling en implementatie van Smart Work (een ‘digitale snelweg’ over de applicaties waar zorgmedewerkers mee werken), een PvE voor een nieuw elektronisch zorgdossier, toenemende aandacht voor e-health en de uitbreiding van dagelijkse zorgtechnologie.

Het programma van eisen voor een nieuw elektronisch cliëntendossier dat in 2020 is vastgesteld, heeft in 2021 geleid tot een keuze voor ONS van Nedap. In november 2021 is gestart met de implementatie en de verwachting is dat in Q2 2023 de overstap van Plancare2 naar ONS wordt gemaakt.

Gedurende de pandemie is het aantal aansluitingen voor beeldzorg flink toegenomen. In 2021 is veel inzet gepleegd om medewerkers in deze ontwikkeling mee te nemen. Beeldzorg beschouwt ASVZ als een vast onderdeel van het ondersteuningsaanbod aan cliënten, zodat dit de komende jaren borging binnen de organisatie vraagt.

Eureka is het expertisecentrum van ASVZ op het gebied van zorgtechnologie. Eureka kijkt en onderzoekt welke technologische toepassingen helpen om de kwaliteit van leven van de cliënten te verbeteren. De uitleenservice van Eureka laat cliënten op een laagdrempelige manier kennismaken met nieuwe innovaties. In 2021 is aan de uitleenservice een nieuwe impuls gegeven door de aanschaf van allerlei nieuwe toepassingen. Verder is binnen het samenwerkingsverband ELVB (ASVZ, Alliade en Ambique) een lifestyle-app ontwikkeld die zich richt op positieve gezondheid (Be-appy).

Functie-eisen

Uitdaging

ASVZ richt zich, op basis van de wensen van interne en externe stakeholders en de trends in de sector, op drie zorginhoudelijke thema’s en zeven strategische lijnen. Door middel van kwalitatief onderzoek heeft ASVZ de wensen van haar stakeholders geïnventariseerd. Hieruit heeft ASVZ een aantal kwetsbare elementen geïdentificeerd waar zij zich op wil richten in de komende jaren. De externe trends die zijn meegewogen zijn: eigen regie en zeggenschap, de krappe arbeidsmarkt, demografische ontwikkelingen, de opkomst van nieuwe spelers, technische ontwikkelingen en politieke ontwikkelingen.

ASVZ wil zich de komende jaren nog meer inzetten op regie en zeggenschap van de cliënt, met inachtneming van de uitdaging qua haalbaarheid, realisatie en betaalbaarheid. Ook wil ASVZ meer werken aan de versterking van inclusiviteit van cliënten in de samenleving, door bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan de doorstroom vanuit de dagbesteding naar mogelijke andere werkplekken. Daarnaast wil zij de interne en externe communicatie verbeteren. Bijvoorbeeld door verwachtingsmanagement naar verwanten, in het maatschappelijk debat en door het delen van kennis.

De komende jaren richt ASVZ zich op de volgende zeven strategische lijnen. Deze lijnen geven richting aan het beleid voor een toekomstbestendig ASVZ:

1. Ambulantisering om thuis te kunnen blijven wonen.
Om tegemoet te komen aan de wensen over meer regie en zeggenschap, met betaalbaarheid in het achterhoofd, zet ASVZ in op ambulantisering zodat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen wonen.
2. Samenwerkingsverbanden aangaan om de beste zorg te kunnen leveren.
Zowel interne als externe samenwerkingsverbanden worden de komende jaren versterkt. ASVZ heeft een belangrijke traditie van multidisciplinair werken (intern samenwerken).
3. Talentontwikkeling en opleiding als sleutel voor het behoud van medewerkers.
ASVZ is een lerende uitvoeringspraktijk. Door opleidingsmogelijkheden en loopbaanontwikkeling verder te versterken wordt er ingezet op talentontwikkeling.
4. Samen creëren gebaseerd op flexibiliteit en wendbaarheid met stevige basis.
ASVZ maakt plannen op het gebied van huisvesting, financieringsvormen, specialistische zorg en groei van de organisatie.
5. Positionering en marketing als ondersteuning van cliënt, medewerker en organisatie.
ASVZ wil zorgvuldiger kijken naar verschillende marketingvormen die ten goede komen aan de huidige en toekomstige cliënten en medewerkers. Bijvoorbeeld door het delen van cliëntervaringen en storytelling.
6. Publieke waarde vergroten: een externe strategie.
Bij ASVZ staat kennisdeling hoog in het vaandel. Door bijvoorbeeld te investeren in een regionaal innovatieplatform om kennis te delen over Triple-C, kunnen andere organisaties Triple-C succesvol implementeren.
7. Onderzoek, innovatie en technologie om kwaliteit te garanderen.
ASVZ vindt het een maatschappelijke taak om initiatief te nemen tot onderzoek. Nieuwe inzichten op het gebied van kwaliteit van zorg en vakmanschap zijn noodzakelijk om duurzaam kwaliteit te kunnen bieden.

De raad van toezicht

De raad van toezicht van ASVZ bestaat uit zes leden. De raad streeft naar een waardengericht toezicht. Belangrijke waarden zijn een goed leven voor de cliënten, cliënt- en medewerkerstevredenheid, kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg, openheid en goede samenwerking met de raad van bestuur.

De raad streeft naar pluriformiteit wat betreft leeftijd, sekse, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van haar leden. Binnen de raad zijn relevante kennisvelden en deskundigheden aanwezig op bestuurlijk en maatschappelijk terrein. Meer specifieke deskundigheid is aanwezig op juridisch gebied, het bedrijfsleven, kwaliteit en veiligheid van (gehandicapten)zorg, financiën, personeel en organisatie en zorgvastgoed.

De raad van toezicht werkt met drie commissies, te weten:
1. Auditcommissie financiën
2. Remuneratiecommissie
3. Commissie kwaliteit en veiligheid

Belangrijke thema’s waaraan de raad van toezicht aandacht zal besteden:
 • Meer verantwoordelijkheid voor de zorgverlener met als uitgangspunt een vraaggerichte dienstverlening en het appelleren aan de zelfredzaamheid van de cliënten; er wordt meer een beroep gedaan op ouders/verwanten en vrijwilligers.
 • De ontwikkeling van ASVZ langs de gedefinieerde zeven strategische lijnen.
 • Versterken van het relatiebeheer met interne en externe stakeholders.
 • Monitoring van kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.
 • Aanscherpen van de vastgoedstrategie in relatie tot het scheiden van wonen en zorg vanuit het besef dat een consistente vastgoedstrategie steeds meer een concurrentiebepalende factor zal worden.
 • Gedegen financieel toezicht dat past bij de veranderingen en uitdagingen waar ASVZ voor staat.
 • De Governancecode Zorg en het kader Toezicht op Goed Bestuur zijn leidend voor de raad van toezicht evenals verdieping en modernisering van de rol van toezichthouders.
Per januari 2023 ontstaat er een vacature binnen de raad van toezicht met aandachtsgebied innovatie en zorgtechnologie. Vanuit de visie dat de zorg en de inhoud van de zorg altijd centraal staan en innovatie en technologie hieraan ondersteunend zijn. De raad van toezicht van ASVZ is daarom op zoek naar een kandidaat voor deze positie. Dit lid wordt vicevoorzitter van de raad van toezicht en lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. Daarnaast is het, met het oog op het vertrek van de voorzitter van de raad van toezicht per 1 januari 2024, een mogelijkheid dat het nieuwe lid vanaf dat moment voorzitter wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Profiel

De vacature betreft de positie van lid raad van toezicht, waarbij ervaring op het vlak van innovatie en zorgtechnologie belangrijke criteria zijn. Tevens is kennis van en visie op de ontwikkelingen binnen de zorg van belang, waarbij het een pré is als iemand daadwerkelijk ‘met de voeten in de klei’ heeft gestaan.

Functie-vereisten
 • Een afgeronde opleiding op academisch niveau.
 • Ervaring op bestuurlijk- of directieniveau.
 • Kennis van/ervaring met zorginnovatie.
 • Een zorginhoudelijke achtergrond met werkervaring binnen de care is een pré.
 • Toezichthoudende ervaring is een nadrukkelijke pré.
 • Kennis van en ervaring met medezeggenschap op verschillende niveaus.
 • Ervaring in toezicht houden op netwerken is een pré.
Persoonskenmerken
 • Zicht op zorginnovatie die kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg, met oog voor de menselijke maat.
 • Methodisch, nieuwsgierig en reflecterend en daarmee in staat de raad van bestuur te ‘challengen’.
 • Het vermogen om op strategisch niveau een oordeel te vormen en een juist evenwicht tussen betrokkenheid, toegankelijkheid en bestuurlijke afstand te houden.
 • Een integere en onafhankelijke opstelling en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Straalt vertrouwen en gezag uit.
 • Voldoende tijd voor een adequate invulling van de functie en om eigen informatie uit de organisatie en het eigen netwerk te verkrijgen.
 • Affiniteit met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en met de missie en visie van ASVZ.
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
Inzet en vergoeding

De raad van toezicht komt minimaal zes keer per jaar in vergadering bijeen, in aanwezigheid van de raad van bestuur. De onderwerpen waarover de raad van bestuur de Raad van Toezicht informeert zijn opgenomen in het informatieprotocol. De auditcommissie financiën en de commissie kwaliteit en veiligheid komen enkele malen per jaar bijeen, de remuneratiecommissie in principe eenmaal per jaar. In ieder geval eenmaal per jaar heeft de raad van toezicht een vergadering zonder de raad van bestuur, waarin het eigen functioneren centraal staat. Eens per twee of drie jaar wordt deze bijeenkomst begeleid door een externe deskundige. De raad van toezicht heeft jaarlijks informeel overleg met de ondernemingsraad en met de centrale cliëntenraad en ontmoet medewerkers en cliënten op informele gelegenheden, openingen en werkbezoeken. De bezoldiging is conform de WNT en bedraagt voor een lid raad van toezicht € 17.280,- per jaar en voor de voorzitter raad van toezicht € 25.920,- per jaar. ASVZ valt in zorgklasse V.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ASVZ. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in november.
 • Week 39-41: Benaderen kandidaten en responstermijn (16 oktober)
 • Week 42-43: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 44: Voordracht van kandidaten (31 oktober)
 • Week 45: Selectiegesprekken bij ASVZ (7 november)
 • Week 46-47: Adviesgesprekken (18 november in de ochtend) en kennismaking voltallige RvT (9 december in de ochtend) / Inwinnen referenties en benoeming
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 16 oktober uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via Rian Sleumer (020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!