Sluit

Dokter Drenthe

Lid Raad van Commissarissen voor Dokter Drenthe

portefeuille Financiën

Boer & Croon is op zoek naar een lid Raad van Commissarissen portefeuille Financiën voor Dokter Drenthe. Een vooruitstrevende huisartsenorganisatie die staat voor innovatie in de huisartsenzorg. Beschik je over een bedrijfseconomisch profiel, met een RC/RA achtergrond? Heb je interesse in de complexe dynamiek van huisartsenzorg? En beschik je over toezichthoudende ervaring?

Functieomschrijving

Uitdagingen

Het veranderende zorglandschap vormt ook voor Dokter Drenthe een uitdaging. Dat vraagt om een visie op de toekomst: toekomstbestendige huisartsenzorg. Omdat de zorg van later niet meer vanzelfsprekend is. Dokter Drenthe vernieuwt waar dat nodig is en neemt uit het oude mee wat waardevol is. Met digitale oplossingen waar de kwaliteit van zorg beter van wordt, zodat de huisartsen de juiste zorg kunnen bieden. De organisatie geeft meer ruimte aan de huisarts en meer gereedschap aan de patiënt voor zelfzorg.

Toekomstbestendige huisartsenzorg
Dokter Drenthe werkt programmatisch aan vijf veranderopgaven die bijdragen aan toekomstbestendige huisartsenzorg in Drenthe. Al haar diensten komen hieruit voort:
 1. 1. Persoonsgerichte en integrale zorg.
  Meer tijd voor 'het andere gesprek' in de huisartsenpraktijk. Dokter Drenthe heeft het niet meer over ziekte, maar over gezondheid. Bij complexe problematiek stapt zij af van protocollen en kijkt naar wensen en behoeften. Waar wil de patiënt zelf aan werken? Zij gelooft in deze manier van zorg verlenen. Inmiddels is 95% van de huisartsen aangesloten om op deze manier te gaan werken.Praktijkorganisatie.
 2. Huisartsen met een eigen praktijk zijn niet alleen huisarts. Ze zijn ook werkgever, ondernemer en verantwoordelijk voor de communicatie. Niet iedere huisarts heeft daar tijd voor of vindt dat leuk om te doen. Daarom biedt Dokter Drenthe allerlei HR-, ICT-, communicatie- en financiële diensten aan die huisartsen ontlasten. Denk aan het overnemen van de functioneringsgesprekken, de inrichting van telefonie en (digitale) werkplekken en de praktijkwebsite.
 3. Drenthe werkt.
  Dokter Drenthe helpt ook door het stimuleren en faciliteren van praktijkovernames, het promoten van het huisartsenvak en het ondersteunen van huisartsen bij de steeds complexere problematiek waar huisartsen in landelijk gebied voor staan.
 4. Werkdrukvermindering in de ANW.
  De huisartsenspoedposten van Dokter Drenthe worden drukbezocht en dat geeft druk op de organisaties. Dokter Drenthe faciliteert hier met digitale oplossingen, waaronder chat met digi-artsen op afstand, en heldere communicatie over mogelijke alternatieven.
 5. Open, inzicht en samen.
Dokter Drenthe biedt een digitaliseringsprogramma voor het digitaliseren van het contact tussen patiënt en huisartspraktijk en de aanpassingen in de bedrijfsvoering die hiervoor nodig zijn.

Positie lid Raad van Commissarissen

In verband met het eindigen van de tweede zittingstermijn van één van de leden van de RvC is er een vacature ontstaan binnen de RvC voor een lid met de portefeuille Financiën, tevens voorzitter auditcommissie Financiën.

Algemeen profiel
Dokter Drenthe kent een tripartite model waarin binnen de governance het coöperatiebestuur, de RvC en RvB samenwerken. Deze manier van werken is relatief jong en in de driehoek wordt gewerkt aan optimaliseren van de samenwerking.

De RvC houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Dokter Drenthe en heeft als voornaamste taak toezichthouden op de RvB en op de werkzaamheden van Dokter Drenthe. De RvC staat de RvB met gevraagd en ongevraagd advies bij en fungeert als sparringpartner. Daarnaast voert de RvC voor de RvB de formele werkgeverstaken uit, zoals beloningen en beoordelingen. De RvC adviseert de AVA over benoemingen en ontslag van de RvB.

De RvC adviseert de Drentse huisartsen bij beleidsbeslissingen over de strategische koers van het coöperatief verband en van Dokter Drenthe. De RvC is vertegenwoordigd op de algemene leden vergaderingen (ALV) van het coöperatief verband van de huisartsen.

De RvC zorgt ervoor in zijn oordeel onafhankelijk te zijn. Elke commissaris werkt à titre personnel: zonder mandaat en onafhankelijk. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen tussen de leden van de Raad van Commissarissen (diversiteit). De Raad kent de volgende drie specifieke deskundigheden/ profielen:
 • Zorginhoudelijk en kwaliteit
 • Financieel-economisch
 • Bestuurlijk-juridisch
De zittingsperiode van de leden van de Raad van Commissarissen is maximaal vier jaar. Er kan slechts één keer worden herbenoemd. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de (herijkte) profielschets. De RvC kent een rooster van herbenoeming en aftreden. De RvB en RvC bepalen samen, in samenspraak met het bestuur van de DHC, de inrichting van de governance, die voldoet aan de Governancecode Zorg.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Binnen Dokter Drenthe en de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar een open en prettige manier van samenwerken.

Werkzaamheden van de RvC
Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden, het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van, de RvB bij:
 • De realisatie van de doelstellingen van Dokter Drenthe;
 • De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Dokter Drenthe;
 • De opzet en werking van interne risico-, beheersings-, en Controlesystemen;
 • Het kwaliteitsbeleid;
 • Het financiële verslagleggingsproces;
 • Het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting;
 • Het in behandeling nemen van, en beslissingen nemen over, mogelijke tegenstrijdige belangen tussen Dokter Drenthe, en de RvB en de accountant.

Bedrijfsinformatie

Dokter Drenthe is de regio-organisatie van én voor Drentse huisartsen. Voorheen beter bekend als Huisartsenzorg Drenthe (HZD) voor ketenzorg en Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) voor de spoedzorg in ANW-uren. In 2020 samengegaan en sinds 2022 heet de organisatie Dokter Drenthe. Met 150 collega’s wordt samengewerkt om de huisartsenzorg in Drenthe 24x7 te organiseren. Het werkgebied is Drenthebreed plus de kop van Overijssel en Friesland.

Met een team van 60 kantoorcollega’s helpt Dokter Drenthe de Drentse huisartsenpraktijken toekomstbestendig te maken. Dit doet zij door het anders organiseren van zorg (persoonsgericht en integraal) en optimalisering van de praktijkvoering. Dokter Drenthe heeft een duidelijke visie op de toekomst. Zij maakt het mogelijk dat huisartsen slimmer samenwerken met andere zorgverleners: geen dubbele administratie en optimale informatie-uitwisseling.

Dokter Drenthe is het aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in Drenthe. Hieronder valt dus ook de spoedzorg in de avonden, nachten en weekenden. Zij heeft meer dan 90 triagisten en 6 physicians assistants in dienst die de huisartsenzorg in de ANW-uren mogelijk maken op de huisartsenspoedposten in Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

Dokter Drenthe heeft meerdere diensten waarmee zij de huisartsenpraktijken verder helpt, van HR en digitalisering tot vrij roosteren en coaching naar integrale zorg. Elke huisartsenpraktijk en elke huisarts is anders. Net zoals geen enkele patiënt gelijk is. Daarom doet zij aan maatwerk. Dokter Drenthe kent haar huisartsen, zodat zij – wanneer zij dat willen – kan helpen met wat op dat moment het beste voor ze werkt. Hierdoor krijgen de huisartsen meer tijd voor zorg en kunnen ze met plezier hun mooie vak uitoefenen.

Organisatiestructuur
Dokter Drenthe heeft als fusieorganisatie een vliegende start gemaakt. Zo is er hard gewerkt aan een heldere positionering en de praktische vertaling van de visie en missie. Er is veel te doen op het gebied van huisartsenzorg in Nederland en Dokter Drenthe kiest voor de positieve insteek. De organisatie profileert de waarde en pracht van het huisartsenvak actief én staat voor innovatie van de huisartsenzorg. Haar goede relatie met de zorgverzekeraar helpt hierbij. De cultuur is mensgericht, collegiaal, positief en vooruitstrevend.

Missie
“Samen streven we naar hoge kwaliteit van zorg door een krachtige positie van de huisarts. Door onderlinge samenwerking in het Drentse zorgnetwerk te verbeteren, maken we de zorg voor Drentse inwoners beter en toegankelijker. Vooroplopen in vernieuwing. Dat is waar we voor staan.”

Governance
Dokter Drenthe ressorteert onder de Drentse Huisartsen Coöperatie (DHC). De DHC is een coöperatie die in algemene zin de belangen van huisartsen in Drenthe behartigt en voorziet in (praktische) behoeften van Drentse huisartsen c.q. diensten voor hen verricht. In totaal zijn 256 praktijkeigenaren aangesloten. De DHC is 100% aandeelhouder van HZD Holding.

Door de fusie is er op 1 januari 2020 een Raad van Bestuur (RvB, 3 leden) op holding niveau aangesteld. Ook is op ditzelfde niveau een Raad van Commissarissen (RvC) aangesteld. De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) stelt de RvC aan. De AvA is eindverantwoordelijk voor het beleid en is bevoegd de RvC te benoemen, te schorsen en te ontslaan.

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers die in dienst zijn bij Dokter Drenthe B.V. en stichting Dokter Drenthe. De cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en is gesprekspartner over het beleid.

Voor meer informatie zie www.dokterdrenthe.nl

Functie-eisen

Kwaliteiten
Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, dient de RvC – zowel collectief als individueel- over een aantal kwaliteiten te beschikken.

De leden van de RvC:

 • Onderschrijven de positie van Dokter Drenthe als maatschappelijke speler en bewaken de invulling van de missie van Dokter Drenthe;
 • Hebben een helicopterview, analytisch vermogen en kunnen hoofd- en bijzaken, vanuit hun rol als commissaris, goed onderscheiden;
 • Zijn vernieuwend, hebben een scherp oog voor kansen én durven buiten de gebaande paden denken;
 • Onderschrijven alle onderdelen van de zorgbrede governancecode én hebben ervaring met uitvoering daarvan vanuit een toezichthoudende rol;
 • Signaleren maatschappelijke trends en trends in de zorg, en zijn in staat de vertaling daarvan naar de huisartsenzorg te beoordelen;
 • Hebben een onafhankelijke en positief-kritische grondhouding ten opzichte van de RvB;
 • Hebben zicht op - en respecteren - de te onderscheiden rollen van bestuurder, Toezichthouder en (vertegenwoordiging) van aandeelhouders;
 • Gedragen zich als lid van een team en zijn bereid zich kwetsbaar op te stellen: leden durven een afwijkende mening te ventileren en onderwerpen binnen de raad ter discussie te stellen;
 • Beschikken over, en onderhouden, van een netwerk dat ook ten dienste van de Dokter Drenthe Holding kan worden gesteld;
 • Zijn kritisch over hun eigen functioneren en evalueren dit jaarlijks.

Portefeuille Financieel
Voor de financiële portefeuille is de RvC op zoek naar een ervaren toezichthouder met bedrijfseconomisch profiel en hart voor huisartsen. Iemand die past in een vooruitstrevende en positieve organisatie, en die met een frisse blik en financieel verstand de driehoek helpt met het inrichten van de audit agenda en bijbehorende rapportages. De voorkeurskandidaat heeft dit al een keer eerder gedaan.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding tot registeraccountant of registercontroller;
 • Actief werkend en ruime ervaring in het financiële werkveld, bijvoorbeeld als accountant of CFO/financieel directeur, bij voorkeur binnen (zakelijke) dienstverlening;
 • Toezichthoudende ervaring;
 • Begrip van de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming;
 • Ervaring met investeringsbeslissingen en risicomanagement; en het beoordelen van budgetten, begrotingen en jaarstukken.
 • Inzicht in de daarvoor relevante wet- en regelgeving binnen de huisartsenzorg of de ambitie zich hierin te willen verdiepen;
 • Een relevant en actief bestuurlijk netwerk in het financiële domein dat hij/zij kan inzetten ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Dokter Drenthe en haar werkmaatschappijen;
 • Ervaring binnen de zorg mag maar hoeft niet. Kennis van zorg in het algemeen en bij voorkeur van huisartsenorganisaties is wel gewenst;
 • Regionale binding is een pre, geen must.

Persoonskenmerken

 • Is een stevige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur fungeert als klankbord;
 • Goed bedrijfseconomisch verstand, hands on op gebied van financiën;
 • Durft anders te denken, ondernemend en creatief;
 • Heeft plezier in en begrip van het samenwerken binnen de driehoek Coöperatiebestuur, Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 • Stijlflexibel, verschillende perspectieven snappen en in mee kunnen bewegen, vasthoudend waar nodig;
 • Nieuwsgierig, stelt vragen en brengt scherpte aan;
 • In staat tegenwicht te bieden, doet dit met natuurlijke flair;
 • Teamspeler, humor, pragmatisch en gericht op vooruitgang.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

De Raad van Commissarissen vergadert gemiddeld 4 à 5 maal per jaar met de Raad van Bestuur van Dokter Drenthe. Daarnaast vindt er jaarlijks overleg plaats met de AvA, de huisartsenadviesraad, de ondernemingsraad en de cliëntenraad (in oprichting). In totaal komt dit neer op een gemiddelde tijdsbesteding van ca. 0,5 tot 1 dag per maand.

Op basis van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) valt Dokter Drenthe in Klasse III. Momenteel bedraagt de bezoldiging € 9.000,- bruto per jaar voor een lid van de Raad van Commissarissen.

Contact informatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Dokter Drenthe. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in november.
 • Week 39: Plaatsing advertentie online
 • Week 40-41: Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 15 oktober)
 • Week 42-44: Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
 • Week 45-47: Selectie- en adviesgesprekken bij Dokter Drenthe / Informele kennismaking RvC / Officiële benoeming kandidaat door de AvA
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 15 oktober uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw Willemijn Broerse-Rienks. Voor vragen kunt u contact opnemen met Willemijn Broerse-Rienks (via 020 - 301 43 07).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren