Sluit

Sluit

Lid Raad van Commissarissen aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid voor Coloriet

Boer & Croon is op zoek naar een Lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid voor Coloriet. Heeft u bestuurlijke ervaring en bent u begaan met de ouderenzorg? Bent u een goed netwerker, bereid zich te verdiepen in Flevoland en te investeren in het netwerk? Een teamplayer en verbinder, met zelfkennis en reflectief? Bekijk dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Coloriet

Bedrijfsinformatie

Zorgen doen we samen bij Coloriet. Met meer dan 1.400 cliënten en hun familieleden, ruim 1.200 medewerkers en 600 vrijwilligers geeft Coloriet samen kleur aan waardevol leven.

Het leven is van jou. Dat is wat Coloriet belooft. Zij kijkt met andere ogen naar de zorg. Door vooruit te gaan en te vernieuwen. Door te stimuleren om alles uit het leven te halen, zodat de bewoner en cliënt het zelf kan, zoveel als mogelijk. Coloriet heeft drie kernwaarden centraal staan: verbindend, vooruitstrevend en eigen-wijs.

Coloriet is dé specialist voor de ondersteuning van het hele zorgpad van ouderen in Lelystad, Zeewolde, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Wij bieden zorg thuis, (tijdelijke) zorg in kleinschalige woongroepen en hebben ook een breed aanbod voor behandeling, revalidatie, dagopvang en dagactiviteiten. Coloriet heeft 5 woonzorgcentra en eind 2023 komt hier nog een locatie bij in Dronten. De omzet bedroeg in 2022 ruim € 68,5 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.coloriet.nl.

Governance
Als maatschappelijke organisatie waar de beste zorg voor bewoners en cliënten centraal staat volgt Coloriet de governancecode zorg. Een goed bestuur en toezicht zijn daarbij belangrijke voorwaarden en daarom heeft Coloriet een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Coloriet houdt integraal toezicht op de besturing en op de algemene gang van zaken van Coloriet als maatschappelijke onderneming. De Raad van Commissarissen adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur en fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen voert de taken uit vanuit een onafhankelijke positie en houdt daarbij altijd de doelstellingen van Coloriet in het oog: de beste zorg bieden voor bewoners en cliënten en het zijn van een goede werkgever voor alle zorgprofessionals. De Raad van Commissarissen van Coloriet telt vijf leden.

Raad van Bestuur
Het dagelijks bestuur van Coloriet is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstellingen van Coloriet. De Raad van Bestuur is eenhoofdig en rapporteert aan de Raad van Commissarissen.

Directieteam
Het directieteam ondersteunt de Raad van Bestuur. Het directieteam bestaat uit 5 directeuren (3 zorgdirecteuren, een HR directeur en een directeur bedrijfsvoering) en de bestuurssecretaris.

Medezeggenschap en adviesorganen
Coloriet heeft een verpleegkundige Adviesraad (VVAR), een Platform Cliëntenraden (PCR) en een Ondernemingsraad (OR). De VVAR, PCR en OR worden binnen Coloriet nauw betrokken bij de beleidsvorming, strategie en besluitvorming. Zo wordt samen kleur gegeven aan waardevol leven.

Uitdagingen
Coloriet zal zich moeten voegen naar actuele en toekomstige ontwikkelingen zoals de grote toestroom van cliënten, personele krapte, sociale en technologische innovatie, een grote vastgoedopgave en dalende inkomsten.

In 2021 heeft Coloriet haar strategische koers herijkt. Het strategiedocument 2022 – 2025 van Coloriet heeft als titel meegekregen: ‘Samen werken aan toegankelijke en duurzame ouderenzorg in Oostelijk Flevoland’. Daarbij is een drietal doelen geformuleerd, die de basis vormen voor het te voeren beleid tot en met 2025. Deze doelen zijn:
1. Zorg van A tot Z: ondersteuning van het hele zorgpad ouderen in Flevoland;
2. Nederland vergrijst: door innovatie en samenwerking met een soortelijke zorgorganisatie
inspelen op de sterk groeiende vraag naar zorg;
3. Tekort aan zorgpersoneel: Coloriet als beste zorgwerkgever in Flevoland.

Functieomschrijving

Samenwerkingen
Coloriet heeft ervoor gekozen om haar positie uit te breiden in Oostelijk Flevoland. Dit doet Coloriet onder andere door haar krachten te bundelen in een strategische alliantie met Woonzorg Flevoland, waarmee zij een aantal diensten en activiteiten gaat samenvoegen o.a. op het vlak van HR, innovatie, vastgoed, wijkzorg en behandeling. Een mooi voorbeeld van deze bundeling van krachten is de oprichting van Getijde (tijdelijk verblijf Flevoland). Hier kunnen kwetsbare ouderen en chronisch zieken tijdelijk verblijven als er nog geen goede diagnose gesteld kon worden, er langer herstel nodig is of nog geen plek vrij is in een verpleeghuis. Hierbij is ook ziekenhuis St Jansdal betrokken. Coloriet en Woonzorg Flevoland hebben samen een strategische ontwikkelagenda opgesteld die als goede basis fungeert om de samenwerking verder vorm te geven.

Innovatie & transitie
Voor Coloriet is innovatie een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie; er is een duidelijke behoefte zich hier de komende jaren verder op te richten. Coloriet zit midden in een transitie waarbij Coloriet wil veranderen, zich wil ontwikkelen en wil vernieuwen. Het versterken van het professioneel leiderschap van de zorgprofessionals en het door ontwikkelen van het middle-management zijn hierbij belangrijke issues. De leiderschapsontwikkeling van zowel teams, middle-management als directie en de beweging naar ‘anders werken’ vanuit het concept ‘passende zorg’ vraagt veel van de organisatie. Coloriet realiseert zich dat sociale en technologische innovatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen en wil daar meer op inzetten. Dit transitietraject is vanuit verschillende perspectieven belangrijk voor een duurzame bedrijfsvoering en vraagt de komende jaren nog de nodige aandacht. Een forse wijziging met impact voor zowel de directie, de nieuwe managers als de teams daaronder.

Lid Raad van Commissarissen
Coloriet zoekt een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. Deze commissaris is onderdeel van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Gezien dit aandachtsveld is het belangrijk dat het nieuwe lid kennis van en affiniteit met de ouderenzorg heeft. De te benoemen commissaris is op voordracht van het Platform Cliëntenraden (PCR). Het PCR heeft in deze procedure dan ook een belangrijke plek.
Coloriet hecht sterk aan een diverse samenstelling van de Raad van Commissarissen. In dat verband geniet bij gelijke geschiktheid een vrouw de voorkeur. Ook streeft de Raad van Commissarissen verjonging na.

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Coloriet, het (strategisch) beleid, het functioneren van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie en fungeert als werkgever van de bestuurder. De Raad van Commissarissen is tevens adviseur en klankbord voor de bestuurder. De relatie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kenmerkt zich als constructief, positief en transparant. De Raad van Commissarissen is een multidisciplinair team en maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de raad is een “high” level generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen. De Raad van Commissarissen voert de taken uit vanuit een onafhankelijke positie

In dit kader bewaakt de Raad van Commissarissen:
 • Realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie
 • Strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie
 • Opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • Financiële verslaglegging
 • Kwaliteit en veiligheid van zorg
 • Naleving van wet- en regelgeving
 • Verhouding met belanghebbenden
 • Als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie
 • Continuïteit van het bestuur van de organisatie
De Raad van Commissarissen heeft drie commissies ingericht waarbij meerdere leden van de Raad van Commissarissen betrokken zijn:
 • Auditcommissie; deze commissie wordt betrokken bij het beleid van Coloriet op financieel en vastgoed gebied. Hieronder vallen o.a. de jaarrekening, de begroting, risicomanagement, treasury, investeringen, (strategisch) vastgoedbeleid, ICT en de bedrijfsvoering van Coloriet.
 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid; deze commissie wordt betrokken bij het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van Coloriet en de gang van zaken rondom het leveren van (medische) zorg. Tevens wordt de commissie betrokken bij vraagstukken aangaande cliëntvertegenwoordiging. Ook actuele issues zoals de arbeidsmarktkrapte (HR-beleid) en de transitie naar VBHC (Value Based Healthcare) zijn gespreksonderwerpen in deze commissie.
 • Remuneratiecommissie; deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de Raad van Bestuur, het beloningsbeleid en vraagstukken aangaande HR en medezeggenschap.
De Raad van Commissarissen komt zes tot acht maal per jaar bijeen, naast aanvullende bijeenkomsten met de OR, het PCR, het directieteam en (werk)bezoeken aan locaties.

Jaarlijks evalueert de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren. Uitgangspunt is waarde-gericht toezicht vanuit een reflectieve en open stijl van samenwerken, gericht op elkaar aanspreken met oog voor verschillende belangen.

Functie-eisen

Profiel

Basisprofielschets Lid Raad van Commissarissen:
 • aantoonbare affiniteit met en ervaring in de zorgsector in het algemeen en met de doelstelling/missie/ visie/kernwaarden van Coloriet in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke inbedding en een relevant netwerk;
 • bewezen algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of ervaring;
 • in staat een professioneel evenwicht te creëren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • kennis, vaardigheden en attitude om de Raad van Bestuur met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren, weet een relevant netwerk in te brengen;
 • vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • vermogen om integraal toezicht te houden op het door de Raad van Bestuur ontwikkelde beleid en op de algemene gang van zaken binnen Coloriet;
 • onderschrijven van de governancecode zorg en handelen overeenkomstig deze code.
Functie-eisen Lid Raad van Commissarissen met expertise op het gebied van zorg, kwaliteit en veiligheidsvraagstukken:
 • heeft zorginhoudelijke kennis en ervaring, bij voorkeur opgedaan in de ‘care’ in een bestuurlijke rol, met gevoel voor de cliëntgerichte benadering van Coloriet en de rol van Coloriet in de zorgketen (in verhouding tot bijvoorbeeld de eerstelijns- en ziekenhuiszorg);
 • denkt vanuit de zorginhoudelijke ontwikkeling van Coloriet met gevoel voor (digitale) innovatie van de zorg- en dienstverlening, maar kijkt vooral ook naar sociale innovatie, die een rol kan spelen bij bijv. het behoud van medewerkers en organisatie-processen; heeft bij voorkeur ervaring met sociale en technologische innovatie in de zorg;
 • heeft een visie op kwaliteit en veiligheid in de zorg, passend binnen een veranderende context en heeft kennis van de ontwikkelingen en uitdagingen in de (ouderen)zorg;
 • heeft oog voor de landelijke trends en ontwikkelingen met gevoel voor het slaan van een brug naar de specifieke situatie van Coloriet en haar (regionale) omgeving;
 • brengt kennis mee van kwaliteit & veiligheidssystemen en weet dit te vertalen naar de vraagstukken en dynamiek in de zorg;
 • heeft affiniteit met zorginhoudelijke professionals en met de cliënten en heeft gevoel voor de dynamiek waarbinnen medewerkers hun werk doen en cliënten zorg en begeleiding ontvangen;
 • is ondernemend ingesteld met oog voor (inhoudelijke) kansen en ontwikkelingen voor de organisatie; mede gericht op de ontwikkeling en toekomst van het HR- vraagstuk in de zorg (met oog voor opleiding en diversiteit van teams);
 • heeft ervaring met en gevoel voor de 'cliëntreis' en de positie van de cliënt-medezeggenschap;
 • gezien de samenstelling van de raad is, door de bijzondere dynamiek in Flevoland, het hebben van een regionale binding een pré voor de kandidaat.
Persoonskenmerken:
 • Bestuurlijke ervaring , academisch werk- en denkniveau
 • Begaan met de ouderenzorg
 • Een goed netwerker, bereid zich te verdiepen in Flevoland en te investeren in het netwerk
 • Teamplayer en verbinder
 • Zelfkennis en reflectief
 • Inlevingsvermogen vanuit het perspectief van de cliënt binnen de context van organisatorisch mogelijkheden
 • Toegankelijk, dichtbij, betrouwbaar en transparant
 • Een gebalanceerd ego, acteert vanuit eigen kracht, kan tegengeluid geven
 • Innovatief, zakelijk en to the point
 • Kan omgaan met de dynamiek van strategische (netwerk)samenwerkingen, daarin zoeken naar een goede balans in samenwerking en synergie en acteren vanuit eigen kracht en kwaliteiten
 • Resultaatgericht, in staat processen te vertalen naar resultaat
 • Durft nieuwe business modellen te introduceren
 • Daagt uit, weet te ‘challengen’ en waar nodig te begrenzen
Bovenal is het van belang dat de kandidaat goed past in het team en een aanvulling is op de bestaande kennis, ervaring en persoonlijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
Het nieuwe Lid Raad van Commissarissen wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar (1e termijn) met een eventuele verlenging van deze periode voor wederom 4 jaar (2e termijn).
De vergoeding voor deze nevenfunctie is volgens de WNT-norm.

Contactinformatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Coloriet. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juni.

Uiteraard kan onderstaande planning in overleg aangepast worden.
 • Week 19-21: Search kandidaten en responstermijn
 • Week 22-24: Preselectie-gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht kandidaten
 • Week 25-26: Selectie- en adviesgesprekken bij Coloriet (RvC & PCR) / Referentiecheck en benoeming kandidaat
Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 21 mei uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Herwijnen. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020- 3014100).