Sluit

DE Hoven

Lid Raad van Bestuur voor Stichting De Hoven

met portefeuille vastgoed, financiën en bedrijfsvoering

Boer & Croon zoekt een lid Raad van Bestuur met portefeuille vastgoed, financiën en bedrijfsvoering voor De Hoven in Noord-Groningen. We zoeken kandidaten met brede bestuurlijke ervaring, hart voor de regio en hart voor zorg. Lees voor meer informatie verder:

Functieomschrijving

Functie
Van bestuurders in de ouderenzorg wordt op dit moment veel gevraagd. Er zijn grote veranderingen gaande en deels ook nog aanstaande. Van bestuurders wordt innovatief denken en handelen verwacht in een context die nog allerminst is uitgekristalliseerd. Dat vraagt anders kijken naar de verhouding tussen zorgverlener en familie en bijvoorbeeld ook het beoordelen en als dat wenselijk is het adopteren van mogelijke en behulpzame zorgtechnologie.

De Hoven is tot voor kort steeds bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur.
Gelet op de complexe omgeving, de uitdagende context en het organisatieperspectief voor de komende jaren (grote nieuwbouwprojecten waarin de nodige innovaties worden geïntegreerd, de noodzaak om als organisatie weerbaar en veerkrachtig te zijn en te blijven, de steeds intensievere samenwerking met andere partijen en het toenemende belang van een actieve rol voor familie en vrijwilligers) is in de loop van 2023 besloten over te gaan tot een tweehoofdig bestuur.

Naast zittend bestuurder c.q. voorzitter Raad van Bestuur Jannie Nijlunsing is in het verlengde van dat besluit inmiddels Karin van der Vries benoemd tot lid Raad van Bestuur. Op 1 juni 2024 zal Jannie Nijlunsing met pensioen gaan en neemt Karin van der Vries de positie van voorzitter Raad van Bestuur over. Voor in elk geval de komende vier jaar zal er daarna een tweehoofdig bestuur blijven functioneren. Op basis van een evaluatie wordt na die vier jaar besloten de tweehoofdigheid al dan niet te continueren.

Een en ander betekent dat De Hoven nu op zoek is naar een lid Raad van Bestuur voor in elk geval de komende vier jaar. Deze bestuurder zal een collegiaal bestuur vormen met de nieuwe voorzitter Karin van der Vries. Beide bestuurders zullen in dat model integraal verantwoordelijk zijn voor het beleid en de resultaten van De Hoven. Het accent van de portefeuille van de voorzitter Raad van Bestuur ligt op de Zorg. De portefeuille van het nu te selecteren lid Raad van Bestuur heeft als kern vastgoed, financiën en bedrijfsvoering en de uitvoering van het Groninger Zorgakkoord.

Bedrijfsinformatie

Organisatie
De Hoven biedt in Noord-Groningen in en vanuit verpleeg- en verzorgingshuizen zorg aan ouderen, revalidanten en mensen die tijdelijk verpleegzorg nodig hebben. De visie van De Hoven is dat ouderen in Noord-Groningen goede zorg verdienen in hun laatste kwetsbare levensfase, waarbij eigen gewoonten, zin en betekenis is relatie staan tot het dagelijkse welbevinden. Daarbij proberen de medewerkers van De Hoven familie en dierbaren te helpen om de achteruitgang of de vooruitgang van de cliënt te begrijpen, waardoor de verbondenheid met elkaar kan worden voortgezet.

De Hoven stelt het welbevinden van de individuele cliënt centraal. Dat gebeurt vanuit het ‘Werken aan Welbevinden’, wat wordt getoetst middels de Groninger Wellbeing Indicator (GWI). Het negatief welbevinden, de fysieke en mentale achteruitgang, het verdriet, de pijn en de onrust die daarmee gepaard gaan, worden verzacht door (para)medische behandeling, verpleging en verzorging. Wat het positief welbevinden is, wordt door de bewoner bepaald. De bewoner en diens familie geven aan wat voor de individuele bewoner kwaliteit van leven is en wat de betekenis is die de bewoner geeft aan de laatste kwetsbare fase van het leven. Daar wordt vervolgens de individuele zorg en de omgang met de bewoner op afgestemd.

Deskundige medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn voor De Hoven het hart van de organisatie. Zij maken samen De Hoven en zoeken verbinding met elkaar en de gemeenschappen in Noord- Groningen. De Hoven zet zich in voor toekomstbestendige ouderenzorg en voor voorzieningen in de regio die aantrekkelijk zijn voor (toekomstige) zorgprofessionals en waar ouderen goede zorg kunnen krijgen. Dat wordt gedaan samen met inwoners, huisartsen, zorgpartners, onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio.

De huizen van De Hoven zijn gelegen in de gemeenten Het Hogeland (Bedum, Baflo en Winsum) en Eemsdelta (Appingedam en Delfzijl). Met rond de 1.250 medewerkers en 600 vrijwilligers, die werken vanuit twee verzorgingshuizen en vier verpleeghuizen, is De Hoven een grote werkgever op het gebied van ouderenzorg in de provincie Groningen.

De Hoven heeft de basis kwalitatief goed op orde en is een financieel gezonde organisatie.
Wel staat de organisatie de komende jaren voor grote uitdagingen, zoals de druk op de gezondheidszorg, het tekort op de arbeidsmarkt, de verlaging van tarieven en een steeds grotere duurzaamheidsopgave. De regio waarin De Hoven zorg biedt, wordt daarbij gekenmerkt door vergrijzing, ontgroening, krimp, een lage sociaaleconomische status, jongeren die naar de stad gaan om te studeren en niet meer terugkomen, een tekort aan gekwalificeerd personeel en de aardbevingsproblematiek. Gezien de demografie wordt in de komende jaren een toenemende vraag verwacht naar verpleeghuiszorg, een afnemende omvang van mantelzorg en een groeiend tekort op de arbeidsmarkt.

Vanwege de aardbevingsproblematiek zal er voor 60% van de wooneenheden vernieuwing of versterking plaatsvinden. In Winsum is de nieuwbouw van de Tirrel in mei 2023 opgeleverd. In Delfzijl en Appingedam wordt gewerkt aan planontwikkeling voor vernieuwing van twee verpleeghuizen en de realisatie van een expertisecentrum (3 grote nieuwbouwprojecten). In Bedum zal de locatie Alegunda Ilberi versterkt worden. Voor alle locaties geldt dat in de nieuwbouw ook zorgaanbieders van gehandicaptenzorg en/of GGZ hun zorg onderbrengen en dat er geïntegreerd MBO/HBO onderwijs-zorg gerealiseerd zal worden. De vernieuwing wordt gedaan in het kader van het Groninger Zorgakkoord, waarin naast nieuwbouw ook afspraken zijn gemaakt over innovaties. Het programma van de nieuwbouw loopt door tot in 2027/2028.

Voor meer informatie over De Hoven zie: www.dehoven.nl.

Functie-eisen

Raad van Bestuur
De profielschets van de Raad van Bestuur sluit aan op de visie en het perspectief van De Hoven.
Op basis van de visie denkt en handelt de Raad van Bestuur vanuit het welbevinden van de bewoners en medewerkers, een gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendigheid van zorg voor kwetsbare ouderen in de regio. Van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij in de rol van bestuurder de visie vergelijkbaar vertalen en voorleven in handelen en besluitvorming.
Betrokkenheid bij bewoners en hart voor de regio is hier onlosmakelijk onderdeel van, evenals het faciliteren van het geven van een stem aan bewoners, hun familie, medewerkers en vrijwilligers.
Gesprekken met de medezeggenschap (OR, CCR, VAR) maken daarom als vanzelfsprekend deel uit van de agenda van de bestuurders en van besluitvormings- en evaluatieprocessen.

Vanuit persoonlijkheid en overtuigde visie, met betrokkenheid bij bewoners, medewerkers en de regio, geven de bestuurders collegiaal leiding aan de organisatie en de strategische vraagstukken van De Hoven. De bestuurders zetten het ingezette proces van versterking van het primaire proces en de leidinggevenden voort. De bestuurders geven sturing aan een strategische koers ten behoeve van toekomstbestendige verpleeghuiszorg in de regio Noord-Groningen, zowel wat betreft kwaliteit van zorg, kwaliteit van werken als een (financieel) gezonde bedrijfsvoering. De bestuurders vullen elkaar hierbij aan met hun onderscheiden deskundigheden.

Collegiaal bestuur betekent dat de beide bestuurders in consensus de bestuursbesluiten nemen.
Ze zijn verbindend en zichtbaar, zowel voor de interne als voor de externe stakeholder, maar ook zeker naar elkaar.

Profiel lid Raad van Bestuur
Om sturing te geven aan het geschetste perspectief in de eveneens geschetste complexe omgeving worden aan het lid Raad van Bestuur de volgende functie-eisen gesteld:
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Affiniteit met zorg in het algemeen en die voor ouderen in het bijzonder
 • Brede bestuurlijke ervaring met vastgoed en bedrijfsvoering in een (zorg-)organisatie
 • Kennis van financieringsstromen en vastgoedfinanciering in de zorgsector
 • Visie op actuele ontwikkelingen, risico’s en toekomst van de langdurige zorg
 • Visie op toekomstige ontwikkelingen, maatschappelijke en politieke bewegingen die van impact zijn op de organisatie
 • In staat om de complexiteit van de extern gedreven opgave (bouw, arbeidsmarkt) op een passende manier te verbinden aan de werkelijkheid van de interne organisatie
 • Een scherp oog voor gezonde bedrijfsvoering, financieel sterk onderlegd, in staat om inzichtelijkheid te vergroten en voortgang te bewaken
 • Affiniteit en ervaring met duurzaamheidsvraagstukken en (zorg)technologie
 • Inspirerend leiderschap, verbonden aan de visie van De Hoven, waarbij ontwikkeling, eigenaarschap en integraliteit worden gestimuleerd
 • Gericht op collegiale samenwerking en besluitvorming met de medebestuurder
 • Daarnaast sterk gericht op samenwerking met externe partijen, om gezamenlijk de toekomstbestendigheid van de ouderenzorg in de regio te realiseren
 • Affiniteit met P&O, capaciteitsmanagement en organisatieontwikkeling
 • Open houding naar medezeggenschap (OR, CCR, VAR), gericht op dialoog
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren en borgen van complexe transitie- en veranderingstrajecten
 • Beschikt over een regionaal/landelijk politiek-bestuurlijk en zorg netwerk of is in staat dit snel op te bouwen
Daarnaast wordt van het lid Raad van Bestuur verwacht dat zij/hij beschikt over de volgende competenties en eigenschappen:
 • Toegankelijke persoonlijkheid, benaderbaar, geïnteresseerd in de ander en zichtbaar aanwezig voor bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en externe relaties
 • Verbinder en teamspeler, coachend leider
 • Besluitvaardig en praktisch ingestelde visionair, analytisch en beschouwend
 • Goed gevoel voor verhoudingen, omgevingssensitief
 • Flexibel en veerkrachtig, in staat om ook bij tegenslag effectief te blijven presteren
 • In staat om nieuwe werkelijkheden te zien en vanuit nieuw perspectief te kunnen handelen
 • Gezonde balans in aandacht voor ‘hard’ en ‘zacht’
 • Een ego dat past bij de branche, de omgeving en het informele karakter van de organisatie
 • Scherp in inhoudelijke discussies, maar altijd oplossingsgericht
 • Af en toe ‘bewust rebels’, goed in het geven én ontvangen van feedback
 • Warm menselijk karakter, maar daarbij altijd wel werkend vanuit een professionele blik
 • Snapt hoe het werkt in de regio; heeft interesse in en aandacht voor de maatschappelijke situatie van de bewoners (waaronder werknemers) en verdiept, waar nodig, haar/zijn kennis van de culturele aspecten, die ten grondslag liggen aan het doen en laten van die bewoners.

Arbeidsvoorwaarden

Er wordt uitgegaan van een fulltime tijdsinzet en een aanstelling voor in eerste instantie vier jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn verder conform de Wet Normering Topinkomens.

Contact informatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie.
Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan De Hoven. Daar vindt de verdere selectie plaats.
Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in februari 2024:
 • Week 51: Plaatsing advertentie on- en offline ( op 23 december)
 • Week 52-02: Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 15 januari)
 • Week 03-04: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 05: Presentatie van kandidaten
 • Week 06-07: Gesprekken bij De Hoven met selectiecommissie
 • Week 08: Gesprekken voor eindkandidaat met adviesgremia, Nadere kennismaking met de medebestuurder
 • Week 09: Optioneel assessment, referentiecheck en benoeming kandidaat
Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 15 januari 2024 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. mevrouw W. Broerse-Rienks. Zij is te bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (Ivanka Jeffery, 020 – 3014307).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren