Sluit

Logo SZ

Lid Raad van Bestuur voor Slingeland Ziekenhuis

Boer & Croon is op zoek naar een lid Raad van Bestuur voor het Slingeland Ziekenhuis. Het nieuwe lid is bedrijfsmatig opgeleid, heeft brede ervaring met bedrijfsvoering in de zorg en is financieel goed onderlegd. De ideale kandidaat denkt in kansen en mogelijkheden, weet daadkracht te combineren met verbindend vermogen, mensen in beweging te krijgen en is zichtbaar en laagdrempelig benaderbaar. Herkent u zich hierin? Bekijk hier het volledige functieprofiel en reageer:

Functieomschrijving

Per januari van dit jaar heeft het lid van de Raad van de Bestuur van het Slingeland Ziekenhuis, de heer Hazekamp, de organisatie verlaten. De heer Nijssen heeft als lid van de Raad van Bestuur a.i. de taken van hem overgenomen. De Raad van Toezicht is nu op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de positie van lid Raad van Bestuur die samen met de voorzitter en de andere leden van de Bestuursraad verder zal werken aan de ambities van het Slingeland Ziekenhuis. De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Otwin van Dijk, is per 1 maart jl. in zijn rol gestart.

Het lid Raad van Bestuur is samen met de voorzitter gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Het lid Raad van Bestuur is primair verantwoordelijk voor de aansturing van de bedrijfsvoering en de externe vertegenwoordiging van de organisatie in het verlengde van deze portefeuille. De portefeuille omvat naast financiën, vastgoed & bouw, zorgverkoop, facilitair, ICT & informatiebeveiliging, waarschijnlijk ook onderdelen binnen het primaire proces. De definitieve portefeuilleverdeling zal na aantreden in onderling overleg en samenspraak met de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

Samengevat zijn de specifieke resultaatgebieden voor het lid Raad van Bestuur met profiel bedrijfsvoering:
 • Vormen van een complementair en samenwerkingsgericht team met de voorzitter Raad van Bestuur en bijdragen aan een goede en effectieve samenwerking binnen de topstructuur.
 • In gezamenlijkheid met de voorzitter verantwoordelijk voor de verschillende facetten van de organisatie, waaronder de strategische koers, de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg, de bedrijfsvoering, en het onderhouden van externe relaties, met voor het lid een specifieke eindverantwoordelijkheid voor financiën, vastgoed & bouw, zorgverkoop, facilitair, ICT & informatiebeveiliging.
 • Verder helpen ontwikkelen en realiseren van de transformatie- en innovatieopgave van het Slingeland Ziekenhuis, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en worden uitgevoerd; daarbij een goede koppeling maken tussen visie, bedrijfsvoering en zorginhoud.
 • Begeleiden van het ziekenhuis in de realisatie van de nieuwbouw binnen de afgesproken kaders en zorgdragen voor een verantwoorde overgangsperiode, met een scherp zicht op de risico’s gedurende dit proces.
 • Zorgdragen voor (het behouden van) een gezonde en duurzame financiële basis voor het Slingeland Ziekenhuis, ook na ingebruikname van de nieuwbouw.
 • Actief zoeken naar mogelijkheden voor een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering, die de kwaliteit en uitvoering van zorg optimaal faciliteert en de bedrijfseconomische positie versterkt. Sturing geven aan een succesvolle implementatie hiervan.
 • Vertalen van ontwikkelingen in de zorgmarkt en zorgvraag naar de bedrijfsvoering van het ziekenhuis en financieel beleid.
 • Fungeren als verbindende leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor directie, management en professionals. Vanuit vertrouwen en ruimte bijdragen aan hun ontwikkeling, waardoor zij plezier hebben in hun werk en optimaal kunnen presteren.
 • Continueren en verder uitbouwen van constructieve relaties met externe stakeholders in het verlengde van de eigen portefeuille, waaronder zorgpartners, zorgverzekeraars en banken.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief coördineren en sturen van het onderhandelen over en managen van contracten met zorgverzekeraars en andere strategische partners.
 • Bevorderen van een open, lerende cultuur waarin samenwerken, vertrouwen en nemen van verantwoordelijkheid centraal (blijven) staan; stimuleren van intern ondernemerschap.
 • Zorgen voor heldere interne en externe communicatie, constructief overleg en een goede verhouding met de medezeggenschapsraden en adviesgremia.

Bedrijfsinformatie

Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis organiseert medisch specialistische en verpleegkundige zorg dichtbij huis voor alle inwoners van de Achterhoek. Het is een gastvrij en deskundig ziekenhuis waar medewerkers oog hebben voor de persoon achter de patiënt. De ambitie is om bij de top van de regionale ziekenhuizen in Nederland te horen als het gaat om patiëntgerichtheid, kwaliteit en innovatie.

Het Slingeland is een betrokken partner in de zorgnetwerken in de regio. Zo heeft het een belangrijke rol in de opvang van acute patiënten en is het nauw betrokken in het ROAZ-netwerk. Daarnaast is er al jaren een intensieve samenwerking met de ziekenhuizen Rijnstate en de Gelderse Vallei als ook de Radiotherapie Groep, verenigd in de Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ), op het gebied van complexe oncologische zorg. Tevens is het een opleidingsziekenhuis met medische opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en beroepsopleidingen.

In het Slingeland Ziekenhuis werken professionals die trots zijn op hun organisatie en zich iedere dag samen inzetten voor positieve gezondheid en zorg met menselijke maat. Het ziekenhuis beschikt over 283 bedden en ruim 1.200 fte aan medewerkers. Er zijn ongeveer 150 medisch specialisten werkzaam. In het verzorgingsgebied wonen circa 200.000 mensen.

Ambitie

Het Slingeland Ziekenhuis zet zich in voor behoud van hoge kwaliteit van zorg, goede bereikbaarheid en betaalbare ziekenhuiszorg met menselijke maat in de Achterhoek: de beste zorg dichtbij. Het ziekenhuis wil een bijdrage leveren aan een vitale Achterhoek waarin de inwoners gezond en gelukkig zijn. Vanuit deze ambitie onderzoekt het ziekenhuis ook welke rol het kan spelen in de preventieve gezondheidszorg in de Achterhoek. Daarbij is het begrip ‘samen’ een belangrijk uitgangspunt: samenwerking met andere zorgverleners en met patiënten en hun sociale netwerk, maar ook met zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijsinstellingen en burgerinitiatieven.

Koers

In 2021 heeft het Slingeland Ziekenhuis de strategische koers voor 2022-2026 opgesteld. Die laat zien hoe zij naar zorg in de regio kijkt en naar haar plek in het zorglandschap. En ook naar samenwerking met partners, naar de inrichting en besturing van de organisatie en naar cultuur en leiderschap. Vanuit deze koers werkt het Slingeland Ziekenhuis intensief aan de beste zorg voor haar patiënten.

De koers in 5 pijlers:

 1. Zelfbewust: we zijn ambitieus en gaan uit van onze eigen kracht.
 2. Verbindend: we werken samen voor de beste zorg.
 3. Toekomstgericht: we bieden de juiste zorg op de juiste plek.
 4. Gezond en slagvaardig: we zijn financieel gezond en goed georganiseerd.
 5. Aantrekkelijk: iedereen wil bij ons werken.

In aansluiting op deze vijf pijlers heeft het Slingeland Ziekenhuis drie kernwaarden geformuleerd, die aangeven wat de organisatie belangrijk vindt in het omgaan met elkaar: persoonlijk, deskundig en duidelijk.

Uitdagingen
Om ook in de toekomst uitstekende en innovatieve zorg te kunnen blijven bieden, start het Slingeland dit najaar met de bouw van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem. Recent is de financiering van de nieuwbouw definitief rondgekomen. Het Slingeland verwacht in september van dit jaar de eerste paal te kunnen slaan; de opening is beoogd in 2027.

Het nieuwe ziekenhuis wordt een patiëntvriendelijk, overzichtelijk en duurzaam gebouw, dat goed past in het Achterhoekse landschap en waarin de samenwerking met zorgpartners optimaal kan worden vormgegeven. Zo komt er op de begane grond een gecentraliseerde spoedpost, waar de huisartsenpost, spoedeisende hulp, intensive care en een deel van de radiologie worden samengebracht, bouwt Sensire een revalidatiecentrum naast het ziekenhuis en komt er een geïntegreerd kind centrum, waarin verloskunde en kindergeneeskunde worden samengebracht met eerstelijnszorg.

Het nieuwe ziekenhuis wordt qua oppervlakte compacter dan het huidige gebouw. In combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt en een stijgende zorgvraag, staat het Slingeland Ziekenhuis voor de uitdaging om met minder mensen in een kleiner ziekenhuisgebouw meer zorg te bieden. Ook is de organisatie zich ervan bewust dat de financiële situatie in de eerste jaren na ingebruikname van de nieuwbouw een punt van aandacht is en het van belang is om hier, waar mogelijk, op te anticiperen.

Om de ambities waar te maken en de organisatie toekomstbestendig in te richten, is een transformatie- en innovatieprogramma opgezet, waarin onder andere wordt ingezet op efficiënte(ere) processen, het voorkomen, verminderen en verplaatsen van zorg, de inzet van innovatieve en slimme technologie en samenwerking met anderen in de regio.

Het transformatieprogramma gaat verder dan alleen de nieuwbouw. Het zal ook leiden tot een bijdrage aan passende zorg, een vermindering van de administratieve lasten voor de zorgprofessionals en borging van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. Het past daarmee ook goed bij de beweging die het Slingeland Ziekenhuis moet en wil maken in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Governance
De Raad van Toezicht van het Slingeland Ziekenhuis bestaat uit vijf leden en ziet toe op de correcte vorming en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur, fungeert als klankbord en sparringpartner bij bestuurlijk strategische vraagstukken en vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

Het Slingeland Ziekenhuis kent een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur, die bestaat uit een voorzitter en een lid. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van het Slingeland Ziekenhuis, de strategie, het beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de bedrijfsvoering. De bestuurders vertegenwoordigen het Slingeland ook bij externe stakeholders zoals de overheid, financiers, het onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en in de pers. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Bestuurders, medisch specialisten én verpleegkundigen zijn samen verantwoordelijk voor de koers van het Slingeland Ziekenhuis. Hiervoor is een Bestuursraad ingesteld waarin naast de twee leden van de Raad van Bestuur, de medisch specialisten worden vertegenwoordigd door twee leden uit het bestuur Medisch Specialistisch Coöperatief en de verpleegkundigen door twee Chief Nursing Officers.

Het Slingeland Ziekenhuis kent de volgende overlegorganen: het Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC), de verpleegkundige raad (VR), de ondernemingsraad (OR), die de belangen van de medewerkers behartigt en de cliëntenraad (CR), die de belangen van de cliënten in de regio behartigt.

Functie-eisen

Het Slingeland Ziekenhuis is op zoek naar een verbindende bestuurder, die verder mee wil bouwen aan de ambities van de organisatie. Iemand met een profiel in bedrijfsvoering, die een visie heeft op het toekomstbestendig inrichten van de organisatie, deze visie weet te vertalen naar relevante en concrete veranderingen en mensen in beweging weet te krijgen om deze veranderingen te realiseren. Een bestuurder die het zorglandschap goed kent, kennis heeft van ziekenhuisfinanciering en het vermogen heeft met daadkracht te opereren vanuit een stevige verbinding met de organisatie. De ideale kandidaat is zichtbaar en laagdrempelig benaderbaar, denkt in kansen en mogelijkheden, is gericht op samenwerken, is besluitvaardig en heeft het vermogen anderen de ruimte te geven in de uitvoering.

Functie-vereisten
 • Academisch werk- en denkniveau, opgeleid in bedrijfsmatige richting (zoals bedrijfseconomie)
 • Ervaring als bestuurder of in een zware directierol binnen een complexe zorgorganisatie met integrale verantwoordelijkheid en in staat een stap te maken.
 • Brede ervaring binnen bedrijfsvoering in de zorg, bij voorkeur in een ziekenhuis.
 • Financieel stevig onderlegd, met kennis van ziekenhuisfinanciering in relatie tot de zorginhoud.
 • Kennis van en ervaring met (zorg)vastgoed, bouw en ICT.
 • Aantoonbaar succesvol in het leiden en realiseren van complexe verandertrajecten.
 • Affiniteit met een regionaal ziekenhuis in de Achterhoek.
Persoonskenmerken
 • Verbindend en gericht op het bouwen en onderhouden van relaties binnen en buiten de organisatie.
 • Daadkrachtig en besluitvaardig; weet visie neer te zetten, mensen in beweging te krijgen, waar nodig tegenwicht te bieden en resultaten te behalen.
 • Een prettige persoonlijkheid, betrokken, zichtbaar en aanspreekbaar voor medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis.
 • Innovatief en creatief, stimuleert en staat open voor ideeën om de bedrijfsvoering te optimaliseren en de organisatie slimmer in te richten.
 • Procesmatig sterk en goed in het aanbrengen van structuur.
 • Betrouwbaar, transparant en integer
 • Positieve instelling, relativeringsvermogen, met humor en souplesse.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Wet Normering Topinkomens.

Contact informatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 9 juni uw cv en korte motivatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Veerle Dietz of Janneke van der Kruijs v.dietz@boercroon.nl.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren

Veerle Dietz

Research Consultant

Neem contact op