Sluit

Isala

Lid Raad van Bestuur voor Isala

Boer & Croon zoekt een lid Raad van Bestuur voor Isala, met portefeuille bedrijfsvoering en een stevig basis in finance. Ruime ziekenhuis ervaring, koersvast en mensgericht zijn belangrijke elementen uit het profiel.

Functieomschrijving

Uitdagingen

Ook Isala zal zich aanpassen aan de veranderingen in het zorglandschap. Van het ziekenhuis, een organisatie die tot nu toe alleen groei heeft gekend, vraagt dat anders denken en doen, onder andere door meer te sturen op efficiency en integraliteit. Van het leiderschap van de organisatie wordt gevraagd de organisatie hierin mee te nemen door naast de zorgprofessional te gaan staan, duidelijk te communiceren en ingesleten patronen zichtbaar te maken. Vanuit een recent ontwikkelde strategie is inmiddels ingezet op een aantal belangrijke thema’s als capaciteitsmanagement, ketensamenwerking en doorontwikkeling van onderzoek en opleiding.

Voor de komende periode staat een drietal opgaves centraal:
 • Het vergroten van het rendement: er ligt een financiële opdracht. Hiertoe is een taskforce opgericht, taskforce Rendement, die al een groot aantal plannen heeft geformuleerd. Door de bedrijfsvoering en processen te optimaliseren en efficiënter in te richten en door strakker te sturen op productie en capaciteitsmanagement zal de organisatie nog toekomstbestendiger worden.
 • Het verder vergroten van de executiekracht in de organisatie. Vanuit taskforce Realisatiekracht wordt hier invulling aan gegeven. Isala is een organisatie van veel ideeën en ruimte om nieuwe dingen te proberen. Meer focus en het afronden van ingezette ontwikkelingen zijn doelstellingen voor de komende jaren. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de besturingsstructuur en het instrumentarium, waarbij finance een scherpere rol zal vervullen wat betreft signalering en toetsing. Daarnaast wordt gekeken of de inrichting van de topstructuur nog passend is bij de opgave die er ligt.
 • Ketensamenwerking en uitvoering IZA: samen met de regiopartners wordt de transformatie van de zorg vormgegeven. De positie van het Isala hierin is aan de ene kant initiërend en aan de andere kant past het ziekenhuis vanuit haar positie ook bescheidenheid en is het van belang ruimte te geven aan de partners.
Lid Raad van Bestuur

Isala gaat op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie, met een profiel gericht op bedrijfsvoering. De portefeuille omvat naast financiën, zorgverkoop, facilitair, ICT en vastgoed, ook onderdelen binnen het primaire proces. De definitieve portefeuilleverdeling zal na aantreden in onderling overleg worden vastgesteld. De OR adviseert om bij de definitieve portefeuilleverdeling de balans in aandacht voor cure, care en financiën te borgen. Van belang is dat de nieuwe bestuurder goed past binnen de context van een ‘collegiaal bestuur’, waarbij hij of zij vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en modern leiderschap denkt en handelt.

In het bestuur delen de bestuurders gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor verschillende facetten van de organisatie, waaronder de ontwikkeling van de visie en strategie, de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg, de bedrijfsvoering, en het onderhouden van externe relaties. Binnen deze verdeling hebben zij specifieke taken op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg, financiën en control, innovatie en ICT/digitalisering, vastgoed en facilitair beleid, HR en sociaal beleid, evenals marketing en communicatie. Hoewel individuele bestuurders specifieke aandachtsgebieden hebben, blijft de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel onverminderd van kracht: elke bestuurder kan aangesproken worden op het totaalbeeld. De voorzitter neemt daarbij een extra verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat het bestuursteam effectief opereert en tijdig besluiten neemt.

Bedrijfsinformatie

Isala is een groot regionaal, topklinisch ziekenhuis en traumacentrum met twee ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel en poliklinieken in Steenwijk, Kampen en Heerde. Onder het motto 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet' waarborgt Isala het aanbod van basis- en topzorg in Zwolle en (ruime) omgeving. In totaal vertrouwen circa één miljoen mensen op Isala voor hun zorg. Isala staat voor kwaliteit van zorg en persoonlijke betrokkenheid. Vanuit de kernwaarden professioneel, open & transparant, met hart & ziel en innovatief wordt gewerkt aan hoogwaardige dienstverlening en de beste zorg. Bijna 700.000 mensen beschouwen Isala als hun ziekenhuis voor algemene ziekenhuiszorg. Isala kenmerkt zich als een bevlogen ziekenhuis met een sterke regionale positie, waar het creëren van toegevoegde waarde voor patiënten leidend is in de dagelijkse werkzaamheden van iedereen die binnen Isala werkt.

Naast algemene medisch specialistische zorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies. Isala is actief op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek en het ziekenhuis biedt opleidingsplaatsen aan studenten uit mbo, hbo en de universiteit. De organisatie heeft circa 7.000 medewerkers en de omzet van Isala bedroeg in 2022 ruim € 830 miljoen. Isala heeft in de afgelopen jaren een gezonde financiële situatie gekend en om dit te continueren zal de organisatie in 2024, net als de hele zorgsector, scherper op de kosten moeten letten.

De cultuur van Isala is dienstverlenend, met zorg voor de patiënt en voor elkaar, gericht op het daadwerkelijk doen en gericht op continu verbeteren. In dit kader werkt de organisatie al lange tijd volgens de Lean methodiek met bijpassende besturingsfilosofie en Lean leiderschap waarin samen optrekken, vragen stellen en het ondersteunen van continu verbeteren en vernieuwing de kernelementen zijn. Het denken en doen volgens de Lean methodiek zit hierdoor in alle haarvaten van de organisatie.

Isala is een breed ziekenhuis met een sterke regionale functie, het grootste niet academische ziekenhuis in Nederland. Voor het door ontwikkelen van haar eigen onderzoek- en opleidingsfunctie wordt nauw samengewerkt met het UMCG in Groningen. Isala is actief op het gebied van het organiseren van zorgketens en zorg rondom patiëntgroepen, waarbij een multidisciplinair team (cure en care) verantwoordelijk is voor de kwaliteit in de zorgketen. De RVE-structuur van het ziekenhuis maakt in deze context een ontwikkeling door naar waarde gedreven zorgketens. Daarnaast werkt Isala hiervoor nauw samen met ketenpartners uit de regio. Conform het IZA richt het Isala zich op versnelling van de inrichting van passende zorg, ook dit in samenwerking met de ketenpartners.

Isala richt zich sinds lange tijd op het inzetten van technologie, digitalisering en datamanagement voor het verbeteren van zorg(processen). Om zorg op afstand mogelijk te maken, zet Isala ‘connected care’ in, bijvoorbeeld door middel van telemonitoring. Isala is een mProve ziekenhuis, een netwerk van zeven vooroplopende ziekenhuizen dat zorg op een innovatieve manier probeert te verbeteren.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.isala.nl

Governance

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is statutair verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie, het beleid en de resultatenontwikkeling. Isala kent een driehoofdige Raad van Bestuur, die naast ieder een eigen portefeuille een integrale manier van kijken en werken heeft.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

Gremia
Isala kent een Ondernemingsraad (OR) die, op basis van de Wet van de Ondernemingsraden, de belangen van de werknemers vertegenwoordigt zonder daarbij het belang van de organisatie uit het oog te verliezen. Isala heeft een Cliëntenraad (CR) die de belangen van de cliënten van Isala en hun wettelijke vertegenwoordigers behartigt. De specialisten van Isala zijn verenigd in de Vereniging de Medische Staf Isala (VMS-I). De VMS-I wordt vertegenwoordigd door een Stafbestuur, bestaande uit de bestuursleden van het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) en de Vereniging voor Medisch Specialisten in Dienstverband Isala (VMSD-I). Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) is het adviesorgaan van de verpleegkundige beroepsgroep van de Raad van Bestuur en maakt zich sterk voor het vergroten van de professionele zeggenschap van deze beroepsgroep. Daarnaast is het VSB strategisch gesprekspartner van de Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur van Isala.

Binnen de organisatie is sprake van een groeiende harmonie en gelijk gerichtheid, met voortdurende stappen in deze richting. De besluitvorming is gebaseerd op een nauwe samenwerking en afstemming tussen de Raad van Bestuur, het Stafbestuur en het verpleegkundig bestuur.

Voor een goede samenwerking zijn er overlegorganen zoals het bestuurlijk overleg, het Stafberaad, het RVE Beraad en op projectmatige basis het Isala Beraad. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar de positionering van elk orgaan en hoe het zich verhoudt tot andere belangrijke actoren, zoals de Staf of het MSB-I, dat ook zijn eigen inbreng heeft.

Functie-eisen

Profiel

Isala zoekt een ervaren, moderne bestuurder met een breed bedrijfsvoering profiel. Een bestuurder die het zorglandschap en de manier van werken in een ziekenhuis goed kent en het vermogen heeft strategisch te opereren vanuit een stevige verbinding met de organisatie. Een leider die van nature sterk maatschappelijk betrokken is en in verbinding zaken voor elkaar krijgt. De ideale kandidaat dient toegankelijk en prettig benaderbaar te zijn, met warmte en een open, informele houding. Communiceert open en transparant, met het dna van een teamspeler. De toekomstig bestuurder is in staat als boegbeeld te fungeren, zowel binnen Isala als op regionaal en landelijk niveau. Gericht op samenwerking, (zelf)reflectie, geeft ruimte en gaat doelgericht uitdagingen aan, opererend vanuit de leiderschapsvisie in de context van de Lean besturingsfilosofie.

Functie-eisen
 • Academisch opgeleid (bedrijfseconomie, bedrijfskunde of bestuurskunde) met stevige basis in finance;
 • Ervaren bestuurder binnen de gezondheidszorg;
 • Relevante ervaring in het aansturen van de bedrijf voerende onderdelen binnen een ziekenhuis, met nadruk op kennis van en ervaring in financiële processen;
 • Diepgaand begrip van de dynamiek binnen een ziekenhuis en het vermogen om effectief te opereren in deze omgeving;
 • Soepele en snelle aanpassing aan veranderende omstandigheden, met het vermogen om boven de materie te hangen en effectief te handelen;
 • Sterke leiderschapsvaardigheden en het vermogen om stevig in de schoenen te staan bij het nemen van beslissingen;
 • Aantoonbare ervaring en vaardigheid in het implementeren van strategieën en het meenemen van de organisatie en cultuur;
 • Ervaring en vaardigheid in het onderhandelen met zorgverzekeraars, het contact met banken en het netwerk binnen de NVZ, en met een focus op het optimaliseren van financiële overeenkomsten en resultaten;
 • Begrip voor mogelijke effecten van belangrijke veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie/ICT of op facilitair gebied, voor de relatie met patiënten/cliënten van Isala;
 • Aantoonbare ervaring en vaardigheden in het implementeren en onderhouden van lean-principes om operationele processen te optimaliseren en verspilling te verminderen;
 • Hecht waarde aan de samenwerking met de diverse adviesgremia;
 • Ervaring in de samenwerking met Medisch Specialistische Bedrijven (maatschappen en/of combi-coöperaties).
Persoonlijkheidskenmerken
 • Beschikt over sterke analytische vaardigheden in combinatie met doelgerichtheid en executiekracht;
 • Open en transparant in communicatie, is vaardig om de eigen mening helder te verwoorden en wezenlijk te verbinden met de ander;
 • Een warme en toegankelijke houding, makkelijk benaderbaar en prettig in de samenwerking;
 • Samenwerkingsgericht, past binnen een cultuur van harmonie en gelijk gerichtheid en omarmt collegiaal bestuur;
 • Stabiel en rustig, met humor en relativeringsvermogen en een gezonde dosis zelfreflectie;
 • Interesse en betrokkenheid bij strategische vraagstukken, met een trackrecord in lange termijn veranderingen;
 • Het vermogen om te verbinden, zowel binnen Isala als met externe partners;
 • Een proactieve houding met de capaciteit om versnelling aan te brengen waar nodig en te vertragen waar vereist;
 • Flexibiliteit en het vermogen om in te spelen op veranderende omstandigheden, koersvast en mensgericht;
 • Besluitvaardigheid, met creativiteit, het vermogen tot loslaten en de durf om te veranderen. Tevens met het vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen, ook in complexe situaties.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wet normering topinkomens (WNT). Voor Isala geldt een bezoldigingsmaximum conform klasse V.

Contact informatie

Selectietraject

Isala laat zich in deze procedure bijstaan door Anoesjka van Aanholt en Willemijn Broerse van Boer & Croon. Zij voeren de eerste gesprekken met kandidaten en dragen vervolgens kandidaten voor aan Isala. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken, met als doelstelling afronding van de procedure eind februari.
 • Week 52 - 2: Benaderen kandidaten en responstermijn (14 januari)
 • Week 3 - 4: Selectiegesprekken bij Boer & Croon
 • Week 5: Voordracht van kandidaten
 • Week 6 - 7: Selectie- en adviesgesprekken bij Isala
 • Week 8: Besluitvorming vanuit de Raad van Toezicht en adviesgremia
 • Week 9: Arbeidsvoorwaardengesprek / Referentiecheck / Benoeming
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 14 januari, uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Anoesjka van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt of Willemijn Broerse (via 020 – 301 43 07).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren