Sluit

Sluit

Groepscontroller voor Stichting De Opbouw

Logo De Opbouw

Bedrijfsinformatie

De Opbouw is een landelijke stichting en bestaat uit verschillende zorgorganisaties. Silverein, Prinsenstichting en Zideris. Silverein is gespecialiseerd in de ouderenzorg. Prinsentichting en Zideris bieden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Vanuit de overtuiging dat iedereen er toe doet, zet De Opbouw zich elke dag met hart en ziel in zodat mensen op eigen wijze een zinvol en liefdevol bestaan kunnen leiden. De gezamenlijke kennis, kunde en innovatiekracht zorgt dat medewerkers dat samen met de cliënt en hun verwanten mogelijk maken. De Opbouw zet haar kennis en kunde actief in voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de zorg in de lokale, regionale en landelijke ketens.

De Opbouw werkt regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Het BGO (Bestuurs- en Groepsondersteuning) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op het gebied van Financiën, ICT, Inkoop & Facilitair, HR en Bouw & Vastgoed. Deze afdelingen worden aangestuurd door groepsmanagers.

De Opbouw wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur, waarbij voor de positie van lid op dit moment wordt geworven. De drie zorgorganisaties worden ieder aangestuurd door een directeur, waarbij Silverein een duale directie kent. De directies zijn in collegiaal verband zowel verantwoordelijk voor het integraal management en de opgaven van de betreffende zorgorganisatie als ook voor de opgaven van de zorggroep De Opbouw als geheel. De groepscontroller maakt samen met de Raad van Bestuur en de directeuren van de zorgorganisaties deel uit van de Directieraad. Deze wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. De groepsmanagers sluiten aan als agenda lid.

In 2020 is er een nieuw bedrijfsplan Samen Merkbaar Beter vastgesteld waarmee actief wordt ingezet op een gezamenlijk verandertraject. Dit vormt de basis en het gemeenschappelijk vertrekpunt voor veranderingen in de besturingsstructuur en cultuur bij De Opbouw en symboliseert hoe De Opbouw van strategie, besturen en organiseren naar het samen realiseren van de missie komt. Er is reeds een start gemaakt met implementatie van dit plan.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.opbouw.nl.

Uitdaging

De Opbouw staat voor de opdracht om de financiële stabiliteit en continuïteit van De Opbouw te bewaken en te bewaren. Een gestructureerde en geregisseerde P&C cyclus met objectieve analyses en geüniformeerde informatie is essentieel om te kunnen (be-) sturen. Toezichthouders en externe stakeholders eisen een geprofessionaliseerde vorm van (financiële) verantwoording. Gegeven de vergaande financiële verwevenheid van de zorginstellingen bij de externe financiering voor werkkapitaal en investeringen is dit logisch en begrijpelijk. Door het delen van bedrijfsvoering gegevens in de breedte en de daarbij per zorgorganisatie gemaakte afwegingen, wordt het mogelijk om binnen de
Directieraad van elkaar te leren en elkaar scherp te houden. Tegenvallers of verrassingen voor elkaar kunnen zo voorkomen en de voorspelbaarheid vergroot worden .

In ‘Samen Merkbaar Beter’ is een besturingsstructuur vastgelegd waarin groepscontrol een eigen en onafhankelijke positie krijgt ten overstaan van de Raad van Bestuur en de directieraad. De belangrijkste business en financial control functies binnen de organisatie komen te werken onder hiërarchische leiding van een onafhankelijke groepscontroller. De verantwoordelijkheid van de bedrijfsvoering is belegd bij de directeuren van de zorgorganisaties en de groepsmanagers van de bedrijfsvoeringsdisciplines samen gebracht in het BGO. De directeuren van de zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten van de eigen (zorg)organisatie. Het BGO is de verzameling van gezamenlijke ondersteunende bedrijfsvoeringsdisciplines. Bij de geformuleerde ambities voor groepscontrol past dat groepscontrol ook een onafhankelijke rol en positie krijgt ten overstaan van de overige bdrijfsvoeringsdisciplines.

De opdracht is de zorgorganisaties en BGO te faciliteren in het proces van integrale besluitvorming. Voorstellen daartoe worden zowel vanuit het bedrijfseconomische als zorg- en maatschappelijke perspectief getoetst aan strategische doelen, geldende (beleids-) kaders en wet- en regelgeving. Kernvragen zijn telkens of de organisatie op koers ligt en of de gestelde doelen op een beheerste en verantwoorde c.q. doel- en rechtmatige wijze kunnen worden bereikt. Het gaat hierbij om het geheel van (consistente) belangenafweging en te maken keuzes. Deze verantwoordelijkheid gaat samen met de zorg voor een betrouwbaar (organisatie-) proces met daarin voldoende checks & balances. Groepscontrol opereert in de organisatie van hoog tot laag; op al die plekken waar vragen liggen inzake sturen en beslissen, beheersen en verantwoorden.

Functieomschrijving

Groepscontrol is onderdeel van de zorggroep en deelt daarmee dezelfde doelen, maar denkt en handelt vanuit een ander perspectief: ‘Het tegenlicht’. Daaruit ontstaat de toevoegde waarde. Die toegevoegde waarde zit ook in het aanbieden van het instrumentarium voor sturing en verantwoording. Het integraal interpreteren van stuurinformatie, het benoemen van risico’s en het onderkennen van trends, ontwikkelingen en best practices maken daar onderdeel van uit. De dagelijkse aansturing wordt namens de Raad van Bestuur uitgevoerd door het Lid Raad van Bestuur bedrijfsvoering.

De verantwoordelijkheid voor de financiële administraties van de zorggroep en de financiële verslaglegging van alle onderdelen van de zorggroep zijn belegd bij de groepsmanager financiën.

De groepscontroller draagt actief bij aan:
 • De verdere doorontwikkeling van de financiële organisatie.
 • Het bevorderen van samenwerking.
 • Het vergroten van het strategische vermogen.
 • De verdere professionalisering van organisatie, functies en medewerkers op het gebied van control.
Functie

Op dit moment wordt de positie van groepscontroller op interim basis vervuld. De Opbouw is nu op zoek naar een kandidaat die deze positie op vaste basis gaat vervullen.

De groepscontroller is adviseur van de Raad van Bestuur en (medeverantwoordelijk) lid van de Directieraad. De groepscontroller verbindt als strategisch business partner beleidsdoelen, financieel-economische doelen en organisatiedoelen evenwichtig met elkaar. Hij/zij draagt verantwoordelijkheid voor de ondersteuning bij vraagstukken van sturing en besluitvorming, beheersing en verantwoording, de strategie, inrichting en ondersteuning van het allocatieproces en de inrichting en kwaliteit van het control-instrumentarium. Treedt in voorkomende gevallen ook op als vertegenwoordiger van zorggroep De Opbouw in het financieel-economische domein.

De groepscontroller is verantwoordelijk voor de hiërarchische aansturing van de business en financial controllers (10 mws) die hun dagelijks werkterrein in de zorgorganisaties of Bestuurs- en Groepsondersteuning (BGO) hebben. De groepscontroller leidt een team van zelfstandige professionals op het vlak van control, treasury, audit en informatieveiligheid & AVG (FG en CISO). Opereert in een bestuurlijke context, de afstand tussen groepscontrol, directeuren en bestuur is klein. De groepscontroller past in deze omgeving opgavegericht effectieve en geaccepteerde werkwijzen toe.

De groepscontroller is als lid van de directieraad van de zorggroep mede verantwoordelijk voor het algemene beleid van de organisatie. Dit met als doel het evenwichtig verbinden van beleidsdoelen, financieel-economische doelen en organisatiedoelen en bij te dragen aan een financieel gezonde organisatie.

De groepscontroller rapporteert aan het lid Raad van Bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering en is onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, lid van de AC/RvT.

Resultaatgebieden
 • Hiërarchisch leidinggeven aan het team van groepscontrol (de directeuren van de zorgorganisaties alsmede de desbetreffende verantwoordelijke van BGO geven functioneel leiding aan de desbetreffende business controllers).
 • Adviseren over, bewaken en beoordelen van de door de Raad van Bestuur en Directieberaad vastgestelde beleidsdoelen (mede) in relatie tot de budgettaire kaders en maakt hierin een consistente belangenafweging.
 • Bijdragen aan de strategische ontwikkeling en strategische planning van de groep.
 • Regie en coördinatie in het kader van Planning & Control (allocatieproces).
 • Bijdragen aan het vergroten van de doel- en rechtmatigheid van primaire en secundaire processen.
 • Onderhouden en ontwikkelen van het control framework en bijhorende instrumentarium. Ten aanzien van de inrichting van het control framework heeft de groepscontroller een eigenstandige verantwoordelijkheid en is kaderstellend.
 • Verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van het control(e)proces.
 • Eerste aanspreekpunt voor de accountant en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, lid van de AC/RvT. Op hoofdlijnen doorgronden van het zorgproces en verbinden van deze kennis met de prioriteiten, budgettaire kaders en vraagstukken rondom organisatieontwikkeling, beheersing, doel- en rechtmatigheid.
 • Organisatorische sturing en inrichtingsvraagstukken, ook met betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering.
 • Ontwikkeling en onderhoud van de financieel-organisatorische inrichting en het toezicht op de naleving daarvan.
 • Onderhoud van relaties in het verkeer van groepscontrol.
 • Ontwikkeling en onderhoud van het systeem van bestuurlijke en beleidsmatige targets (opgave- en resultaatgericht bestuur).
 • Planning en uitvoering van de jaarrekeningencontrole (financial audit) en uit hoofde van die taak intermediair en eerste aanspreekpunt voor de externe accountant.
 • Ontwikkeling en onderhoud van het systeem van informatievoorziening in het kader van sturen en verantwoorden.
 • De zorg voor liquiditeit en financiering.
 • Beheer en ontwikkeling van het instrument van risicomanagement.
 • Interne onderzoeken en evaluaties; het opstellen van een kader en een audit- en evaluatiejaarplan met de jaarlijkse uitvoering daarvan.
 • Bewaken van informatieveiligheid en privacy.

Functie-eisen

Naast een professional met ruime kennis en ervaring op de inhoud vraagt de functie nadrukkelijk om een bouwer, verbinder en een regisseur.

Een bouwer, omdat de transitie van de huidige naar de nieuwe situatie vraagt om iemand met durf en innovatieve kracht, om de transitie van de opgave vorm en inhoud te geven. Een verbinder, omdat het vraagt om een groepscontroller die zich bewust is van de gevolgen van het handelen op anderen. Die de samenwerking bevordert, tegenstelde belangen overbrugt, weerstanden weet te overwinnen en bekend is met de bestuurlijke context alsmede die van de organisatie. Binnen die brede context onderhoudt en benut de groepscontroller een voor de functie relevant gevarieerd netwerk. En tot slot een regisseur, omdat het voor de groepscontroller van belang is dat je weet wat er bestuurlijk speelt (politiek en organisatorisch) en hij/zij daar adequaat op kunt reageren en acteren.

Functie-eisen
 • Afgeronde opleiding op academisch niveau op financieel/bedrijfseconomisch gebied, bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot RC.
 • Beschikt over relevante ervaring (concern/business controlling) op strategisch niveau.
 • Ervaren leidinggevende.
 • Ervaren adviseur op strategisch niveau.
 • Ervaring binnen de zorg mag, maar hoeft niet, maatschappelijk drive is wel van belang.
 • Kennis van de zorgfinanciering is een pré. Het vermogen zich dit snel eigen te maken een must.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Strategisch sterk, met visie op organisatieontwikkeling.
 • Rolvast, vakinhoudelijk sterk en een stevig sparringpartner.
 • Een leidinggevende die mensen in hun kracht zet en helpt in hun ontwikkeling.
 • Neemt mensen mee, is verbindend en gericht op samenwerking.
 • Pakt door en is positief kritisch waar nodig.
 • Gericht op het verbeteren van kwaliteit.
 • Stevig, analytisch, organisatiesensitief.
 • Integer, met gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Communicatief vaardig.
 • Geen ego maar lego, ontspannen en met humor.
 • Onafhankelijk oordelend en biedt countervailing power vanuit een constructieve bejegening.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie waarbij de salariëring conform FWG 80 cao Gehandicaptenzorg is (max. € 9.815,- bruto per maand op basis van 36 uur per week).

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed en omvatten onder meer:
 • Een arbeidsovereenkomst voor 36 uur, waarin je in redelijkheid flexibel bent in hoe je de werkweek inricht.
 • Ruimte om jezelf te ontplooien en verder te ontwikkelen middels diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk hybride te werken.
 • Een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, een vakantietoeslag van 8% en een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan De Opbouw. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het aanleveren van een VOG is bij indiensttreding een voorwaarde. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei.

Week 12: Plaatsing vacature online
Week 13-14: Benaderen kandidaten en responstermijn (10 april)
Week 15-17: Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
Week 18-19: Selectie- en adviesgesprekken bij De Opbouw
Week 20: Assessment
Week 21: Arbeidsvoorwaardengesprek / Inwinnen referenties en benoeming

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 10 april uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!