Sluit

Omrin

Drie leden Raad van Commissarissen Omrin voor Afvalsturing Friesland (Omrin)

Boer & Croon zoekt drie leden voor de Raad van Commissarissen van Omrin, bouwer van circulaire afvalketens. Ervaring met duurzaam ondernemen en/of de energietransitie, efficiënte bedrijfsvoering en publieke stakeholders zijn belangrijke pijlers van het profiel.

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen
Het toezicht op het beleid van de statutair bestuurder van Afvalsturing Friesland en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden ondernemingen wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen die bestaat uit zeven leden. Deze leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn voor een aansluitende periode van vier jaar herbenoembaar. Drie van de zeven leden worden benoemd door de raad van commissarissen. De overige vier leden worden benoemd door de algemene vergadering, waarvan drie op voordracht van de letteraandeelhouders-A en één op voordracht van de letteraandeelhouders-B.

In de periode december 2023 – mei 2024 zullen drie commissarissen overeenkomstig het daarvoor opgestelde rooster aftreden als lid van de RvC. Eén van hun opvolgers wordt benoemd door de RvC, één wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de letteraandeelhouders-A en één wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de letteraandeelhouders-B.

Bedrijfsinformatie

Afvalsturing Friesland, met als handelsnaam Omrin, is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen op dit moment worden gehouden door 31 publieke overheidspartijen: alle Friese gemeenten, vijf Groningse gemeenten, zes Noord-Veluwse gemeenten, de gemeente Aalsmeer en het overheidsbedrijf Irado. De Friese gemeenten houden letteraandelen-A en de overige (samenwerkende) gemeenten houden letteraandelen-B in het kapitaal van Afvalsturing Friesland. Om ook in de komende jaren te kunnen blijven faciliteren in toetreding van nieuwe overheidspartijen als aandeelhouder van Afvalsturing Friesland, zal na instemming door de huidige aandeelhouders worden voorzien in de mogelijkheid voor uitgifte van letteraandelen-C in het kapitaal van Afvalsturing Friesland.

Omrin heeft als centraal doel het bouwen van circulaire (afval)ketens voor het welzijn van volgende generaties. Het bestaansrecht en de leidraad van alles wat er bij Omrin gebeurt, wordt als volgt verwoord in de missie: het afvalbeleid van gemeenten uitvoeren via verwerking en valorisatie van huishoudelijk afval op de meest duurzame wijze. De visie is als volgt:

 • innovatieve, meest duurzame afvalinzamelaar en verwerker (80% hergebruik in 2024) met een top-3 laag netto tarief en aantoonbare maatschappelijke meerwaarde;
 • regisseur van impactvolle circulaire ecosystemen;
 • aantrekkelijke werkgever.

Als publiek bedrijf blijft Omrin bouwen aan het eigen onderscheidende vermogen met een uniek concept (‘bronscheiden waar het moet, nascheiden waar het kan’ en het optimaal benutten van innovatieve installaties) en met het versterken van de
proactieve rol in de transitie naar een circulaire economie. Dit laatste door samenwerking met ketenpartners, het bouwen van ecosystemen en het participeren in communities). Omrin geeft dit invulling vanuit een integrale circulaire visie, waarbij, naast het sluiten van grondstofketens en de productie van duurzame energie, ook biodiversiteit en inclusiviteit belangrijke pijlers onder het concept zijn.

Omrin hanteert de volgende strategische uitgangspunten:

 • Omrin kiest voor een publiek profiel;
 • Omrin is en blijft als totaaloplosser de gehele afvalketen van huishoudelijk restafval bestrijken;
 • Omrin neemt de regierol in de transitie naar een circulaire economie;
 • Omrin verricht commerciële activiteiten ter ondersteuning c.q. versterking van de nutstaken;
 • Omrin zoekt de balans tussen circulaire bedrijfsvoering, service en kosten;
 • Omrin voert een financieel solide beleid;
 • Omrin is een aantrekkelijke werkgever;
 • Omrin zorgt voor meerwaarde voor de omgeving.

Bij het uitvoeren van de strategie staan de volgende doelen centraal:
a) tevreden klanten: goede service, lage kosten en uitstekende dienstverlening;
b) inzet op het maximaal terugwinnen van grondstoffen en duurzame energie uit afval: door innovatie, door verbetering van voor- en nascheiding en door het aangaan van nieuwe
samenwerkingen; c) circulaire bedrijfsvoering: volledig duurzaam transport, meer biodiversiteit op onze bedrijfslocaties en circulaire inkoop;
d) handelen overeenkomstig de kernwaarden: innovatief, klantgericht, verantwoordelijk, verbindend en professioneel; e) een optimale benutting van de installaties: de scheidings- en bewerkingsinstallatie (SBI), de kunststoffensorteerinstallatie (KSI) en de reststoffenenergiecentrale (REC).

Voor meer informatie over Omrin zie ook: www.omrin.nl en het duurzaamheidsjaarverslag via https://www.omrindigitaaljaarverslag.nl/2021/.

Functie-eisen

Profiel
De Raad van Commissarissen is vanzelfsprekend op zoek naar uitstekende kandidaten ter aanvulling van het team. Passende kandidaten kennen en begrijpen de context van een organisatie met publieke aandeelhouders. En aan de andere kant ondernemen volgens de spelregels van de private markt. Zij brengen visie, eigen deskundigheid en scherpte mee, dit ten dienste van de verdere ontwikkeling van Omrin en de maatschappelijke opgave die er ligt.

Uitgangspunt voor het invullen van deze vacatures zijn kandidaten die voldoen aan een goede mix van (een aantal van) de volgende competenties:

 • conceptueel denkniveau in relatie tot een toekomstgerichte en duurzaam gezonde bedrijfsvoering;
 • inzicht in bestuurlijke verhoudingen;
 • affiniteit met samenwerking op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven;
 • ervaring in een toezichthoudende functie;
 • helikopterview;
 • integriteit en moreel besef;
 • onafhankelijke oordeelsvorming;
 • teamspeler.

Specifiek voor de vacature geldt dat Omrin op zoek is naar vakinhoudelijke kennis van en ervaring met:

 1. het bedrijfsleven c.q. de procesindustrie: ondernemend, ervaring met het optimaliseren van processen, gewend scherp aan de wind te varen;
 2. op financieel-economisch gebied: bij voorkeur als financieel directeur of CFO, in staat op strategie niveau sparringskracht en scherpte te brengen;
 3. ervaring in de energietransitie als directeur of bestuurder, bekend met aspecten als duurzaamheid (CSRD)/innovatie (in samenwerkende ketens)/artificial intelligence, het vorenstaande in brede en toepassingsgerichte zin.

Conform de maatschappelijke visie van Omrin en de principes van Good Governance en Diversiteit en Inclusie zal bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen gestreefd worden naar diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur en leeftijd. In het verlengde hiervan ligt het voor de hand om minimaal twee vrouwen te benoemen.

De te benoemen commissarissen mogen geen zitting hebben in een college van burgemeester en wethouders of een gemeenteraad van een gemeente die aandelen in Afvalsturing Friesland houdt.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
De tijdsbesteding voor dit commissariaat is circa acht RvC vergaderingen per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen vraagt de voorbereiding een tijdsinvestering van de leden. De auditcommissie vergadert drie keer per jaar, de renumeratiecommissie vergadert twee keer per jaar. Daarnaast is de Raad van Commissarissen aanwezig bij de Aandeelhoudersvergadering, deze vindt drie keer per jaar plaats. De vergaderingen vinden plaats op de locaties van Omrin in Heerenveen, Leeuwarden of Harlingen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het commissariaat kwalificeert als een punt volgens de governance code.

Contact informatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan de RvC. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hierna de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in februari 2024:

 • Week 47-48 Plaatsing vacature online en in een aantal on- en offline media
 • Week 49 Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 8 december)
 • Week 50-51 Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 2 Voordracht kandidaten
 • Week 3 Gesprekken bij Afvalsturing Friesland
 • Week 6-7 Kennismaking Aandeelhouders A en B
 • Week 17 Benoeming kandidaten


Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 8 december, 2023 uw cv en motivatiebrief. Uw brief kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. Willemijn Broerse. Voor vragen kunt u haar bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren