Sluit

Sluit

Directeur Revalidatie & Herstelzorg voor ZZG zorggroep

Boer & Croon zoekt een inspirerende, krachtige en enthousiaste directeur Revalidatie & Herstelzorg voor ZZG zorggroep. Hebt u meerjarige ervaring in een omvangrijke managementfunctie in een complex en dynamisch zorgveld? Bent u verbindend, gericht op samenwerking en toegankelijk? Beschikt u over daadkracht en weet u mensen mee te krijgen?

Direct solliciteren
Nieuwe gezichten 9

Bedrijfsinformatie

Revalidatie & Herstelzorg van ZZG zorggroep

ZZG zorggroep ondersteunt mensen als het niet meer vanzelf gaat. Bij ZZG zorggroep werken ruim 3.000 medewerkers en 900 vrijwilligers, die jaarlijks tussen de 9.000 en 10.000 cliënten ondersteunen. De organisatie heeft een omzet van circa € 155 miljoen. ZZG zorggroep wil van betekenis zijn voor haar cliënten en medewerkers. De waarden die hierbij centraal staan zijn: deskundig, liefdevol en helder.

De dienstverlening is georganiseerd in drie zorgstromen: Wijkverpleging, Beschermd en Beschut wonen en Revalidatie & Herstelzorg. Om reden van efficiency en effectiviteit zijn de ondersteunende diensten centraal georganiseerd.

Binnen de zorgstroom Revalidatie & Herstelzorg wordt geriatrische revalidatiezorg, herstelzorg en acute zorg geboden vanuit acht specialistische praktijken. Deze praktijken zijn gespecialiseerd in revalidatie- en herstelprogramma's voor specifieke aandoeningen en bieden daarop afgestemde behandelingen. Per praktijk ondersteunt een multidisciplinair deskundig team patiënten bij revalidatie en herstel. De praktijken zijn ondergebracht binnen drie klinieken: de kliniek neurorevalidatie, de kliniek chirurgische revalidatie en de kliniek interne revalidatie.

ZZG zorggroep is de grootste aanbieder van revalidatie en herstelzorg in de regio. Om de zorg tussen de ziekenhuizen en de revalidatie en herstelzorg van ZZG zorggroep goed op elkaar aan te laten sluiten, zijn er zorgpaden ontwikkeld en wordt nauw samengewerkt met specialisten uit diverse ziekenhuizen, huisartsen en VVT organisaties in de regio.

De zorgstroom Revalidatie & Herstelzorg heeft in totaal 178 bedden en de jaaromzet bedraagt ca. € 17,5 miljoen. Er zijn circa 180 fte medewerkers werkzaam.

Voor meer informatie over de organisatie en de revalidatie en herstelzorg zie: www.zzgzorggroep.nl.

Ambitie

De komende jaren staat de maatschappij voor een grote opgave ten aanzien van de zorg voor ouderen en kwetsbaren. Het aantal ouderen in de samenleving groeit, ze wonen langer thuis, hun zorgvragen worden complexer en ze blijven korter in het ziekenhuis na een operatie. De verwachting is daarom dat de vraag van ouderen naar revalidatie-, herstel- en overbruggingszorg tot 2030 met ruim 40% zal toenemen. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt en een voorspelde daling van het aantal beschikbare mantelzorgers. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor ZZG zorggroep als geheel evenals voor de zorgstroom Revalidatie & Herstelzorg.

In 2022 heeft ZZG zorggroep, in het licht van deze ontwikkelingen, de strategische koers herijkt en vanuit de volgende 4 perspectieven beschreven hoe ze haar maatschappelijke bijdrage de komende 5 jaar vormgeeft:
 • Oog voor cliënten; ZZG zorggroep richt zich op cliënten, hun netwerk en de gemeenschap in dorp of wijk. De organisatie kijkt kritisch naar haar bijdrage om gezamenlijk de zorg te dragen en ontwikkelt producten of diensten die dat mogelijk maken.
 • Oog voor medewerkers. ZZG zorggroep richt zich op het ondersteunen van de verantwoordelijkheid die medewerkers dragen. ZZG zorggroep verlaagt de werkdruk waar mogelijk, neemt (administratieve) last weg, vergroot het regelvermogen en ondersteunt veerkracht, vitaliteit en gezonde keuzes.
 • Oog voor de omgeving; ZZG zorggroep stimuleert en voedt het maatschappelijk gesprek over de zorg voor ouderen en kwetsbaren. De organisatie gaat partnerschappen aan die bij kunnen dragen aan gezamenlijke oplossingen, gaat zorgvuldig om met hulpbronnen en draagt bij aan een gezonde leefomgeving.
 • Oog voor technologie; ZZG zorggroep gebruikt technologie om cliënten en hun mantelzorgers te helpen zelf regie te voeren, netwerken te ondersteunen, arbeid te besparen, zorgvragen te voorspellen, informatie uit te wisselen en samen te werken in de regio.
 • Vanuit deze strategische lijnen is een ontwikkelagenda opgesteld voor de komende jaren, waarin is uitgewerkt welke stappen de organisatie zet om de beloftes waar te maken.


Ontwikkelagenda Revalidatie & Herstelzorg
In lijn met de strategische lijnen en ontwikkelagenda van de organisatie als geheel, is de ontwikkelagenda van de zorgstroom Revalidatie & Herstelzorg gericht op het bieden van uitstekende revalidatiezorg, met oog voor vervolgzorg thuis, inzet van technologie en het openhouden van de keten.

Specifieker is de opdracht voor revalidatie en herstel binnen ZZG zorggroep voor de komende jaren:
 1. Het bieden van uitstekende revalidatiezorg waardoor patiënten zo goed en snel mogelijk kunnen revalideren.
 2. Ervoor zorgen dat de patiënt goed in de thuissituatie ‘landt’; dit vraagt van ZZG zorggroep dat er gekeken wordt naar de bredere ondersteunings- en zorgvraag. Op dit moment stroomt een deel van de patiënten uit naar een locatie met wonen en zorg. Dit is in de toekomst naar verwachting minder mogelijk. Dit vraagt een andere manier van kijken, waarbij wordt toegewerkt naar een vorm van revalideren waarbij de patiënt leert om te gaan met de cognitieve beperkingen met behulp van techniek en het eigen netwerk.
 3. Inzetten op het openhouden van de ketens vanuit de huisartsen en ziekenhuizen. Ook in deze sectoren wordt de zorg voor de patiënten steeds complexer, mede door de multimorbiditeit van patiënten. ZZG zorggroep moet en wil zich hierop voorbereiden, om stagnatie in de keten te voorkomen.

Functieomschrijving

Directeur Revalidatie & Herstelzorg

Vanwege de overstap van de Directeur Revalidatie & Herstelzorg naar de positie van lid raad van bestuur bij ZZG zorggroep per 1 februari jongstleden, is de organisatie op zoek naar een kandidaat voor deze positie die verder werkt aan het ontwikkelen en realiseren van de ontwikkelagenda van deze zorgstroom.

De directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van de Revalidatie & Herstelzorg en werkt hierin samen met het management team bestaande uit de adjunct-directeur, de Eerst Medisch Verantwoordelijke (EMV), 3 managers praktijk, de manager facilitaire dienst, de coördinator welzijn & vrijwilligers en de coördinator transferbureau. Daarnaast is de Directeur Revalidatie & Herstelzorg verantwoordelijk voor de infrastructuur van acute zorg voor ouderen en de regionale samenwerking rondom revalidatie en herstelzorg.

Als lid van het organisatiebrede directieteam van ZZG zorggroep is de directeur mede verantwoordelijk voor de strategische lijnen en het functioneren van ZZG zorggroep als geheel. De functie kent daarmee zowel een verticale als horizontale dimensie.

Resultaatgebieden
 • Verder ontwikkelen van de strategische lijnen van de zorgstroom Revalidatie & Herstelzorg, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en de ontwikkelagenda wordt uitgevoerd.
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen (zowel in de markt en maatschappij als binnen de organisatie), deze beoordelen op hun consequenties voor de Revalidatie & Herstelzorg van ZZG zorggroep en op basis hiervan initiatief nemen voor innovatie, ontwikkeling en/of bijstelling van de strategische lijnen en het beleid.
 • Realiseren van passende, kwalitatief goede en verantwoorde zorg.
 • Zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering/exploitatie van de zorgstroom.
 • Initiërende en coördinerende rol en fungeren als kartrekker in de relaties met externe stakeholders, waaronder de collega-zorgorganisaties in care en cure, zorgverzekeraars en zorgkantoor, gemeenten, politiek, woningcorporaties en andere netwerkpartners, met als doel de maatschappelijke opgave in de regio te kunnen realiseren.
 • Realiseren van resultaten in deze externe overleg- en onderhandelsituaties, waaronder in de onderhandelingen met zorgverzekeraars.
 • Zorgen voor heldere interne en externe communicatie en constructief overleg. Actief betrekken van de medezeggenschap (OR en CR) bij beleid en uitvoering, zorgdragen voor een goede samenwerking.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor het managementteam en hen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en (helpen) realiseren van aantrekkelijk werkgeverschap, met het oog op onder andere het werven en behouden van medewerkers, een hoge medewerkerstevredenheid en duurzame inzetbaarheid.
 • Mede verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en -implementatie van ZZG zorggroep als geheel, als lid van het organisatiebrede directieteam.
 • Voorzitten van verschillende inhoudelijke commissies ZZG zorggroep-breed.
 • Proactief initiëren van innovaties en begeleiden van innovatietrajecten.

Functie-eisen

Profiel

ZZG zorggroep is op zoek naar een krachtige, zakelijke en verbindende Directeur Revalidatie & Herstelzorg, die verantwoordelijk is voor het verder ontwikkelen en realiseren van de strategische lijnen van de zorgstroom Revalidatie & Herstelzorg en van ZZG zorggroep als geheel. Een ondernemende en innovatieve leider, die in staat is als boegbeeld de ambities van de Revalidatie & Herstelzorg uit te dragen en de juiste verbindingen te leggen. Vanuit een inspirerende visie en aanstekelijk enthousiasme, participeert hij/zij hiertoe actief in relevante netwerken (zowel regionaal als landelijk) en weet soepel te schakelen tussen extern en intern. De ideale kandidaat is laagdrempelig en toegankelijk, een inspirerende samenwerkingspartner voor de adjunct-directeur en eerst medisch verantwoordelijk en staat dichtbij het managementteam en de professionals. Tegelijkertijd weet hij/zij het geheel te overzien, koers te bepalen en focus aan te brengen. De directeur stimuleert de managers en medewerkers van de Revalidatie & Herstelzorg op een coachende wijze in hun ontwikkeling en weet een team te bouwen. Op een mensgerichte en betrokken manier, maar ook duidelijk en resultaatgericht. De nieuwe directeur kan buiten de kaders denken en met innovatieve oplossingen komen om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en de ambities van de Revalidatie & Herstelzorg te blijven realiseren.

Functie-eisen
 • Meerjarige ervaring in een omvangrijke managementfunctie in een complex en dynamisch zorgveld.
 • Kennis van revalidatie- en herstelzorg, het stakeholderveld daaromheen en de verschillende doelgroepen.
 • Inhoudelijk gedreven en bedrijfsmatig sterk.
 • Aantoonbaar succesvol in het leiden en realiseren van verandertrajecten.
 • Ervaring met stakeholdermanagement en externe vertegenwoordiging.

Persoonskenmerken
 • Verbindend, gericht op interne en externe samenwerking; legt makkelijk contacten en bouwt duurzame relaties.
 • Enthousiast, inspirerend, warm, zet anderen in hun kracht en geeft vertrouwen.
 • Toegankelijk, humor, dichtbij en transparant.
 • Visie op ontwikkelingen in de herstel- en revalidatiezorg (of in staat deze te ontwikkelen), weet deze te vertalen naar inhoud en uitvoering binnen de Revalidatie & Herstelzorg en mensen daarin mee te nemen.
 • Heeft executiekracht, weet keuzes te maken (daadkrachtige sturing) en prioriteiten aan te brengen met daarbij aandacht voor borging van de besluitvorming.
 • Bewaakt structuur en weet belastbaarheid en haalbaarheid goed in te schatten.
 • Onderhandelingsvaardig.
 • Authentiek, staat stevig in de schoenen.
 • Geeft professionals de ruimte en weet mensen mee te krijgen.
 • Heeft oog voor duurzaamheid.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur per week, ingeschaald in FWG 80 CAO VVT.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ZZG zorggroep. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in april.
 • Week 11-12 Benaderen kandidaten en responstermijn (26 maart)
 • Week 13-14 Gesprekken bij Boer & Croon en voordracht van kandidaten
 • Week 15-17 Gesprekken commissies ZZG zorggroep en formele benoeming

Contactinformatie

Reactie Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 26 maart uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (020 - 301 40 04).

Maart 2023