Sluit

Sluit

Directeur William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, profiel bedrijfsvoering voor Partners voor Jeugd

Boer & Croon zoekt een directeur William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, profiel bedrijfsvoering voor Partners voor Jeugd. Beschikt u over een afgeronde academische opleiding op bedrijfskundig vlak? Bent u bedrijfsmatig sterk en heeft u cijfermatig inzicht? Beschikt u over leidinggevende ervaring met integrale verantwoordelijkheid als directeur of bent u in staat een stap te maken? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

WEBSITE template afbeeldingen 1611 x 1049 px 28

Bedrijfsinformatie

Partners voor Jeugd is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp in gezinsvormen, te weten William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen en De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De organisatie zet zich in om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken, zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Partners voor Jeugd verricht hiervoor verschillende activiteiten, zowel voor kinderen, jongeren als de ouders. De organisatie is de spil tussen de gemeente en de cliënt. Altijd gericht op het zo snel mogelijk organiseren van de juiste zorg en de juiste plek voor de cliënt. De organisatie heeft ca. 1.500 medewerkers en ruim 12.000 cliënten. De omzet bedroeg in 2020 ruim € 130,5 miljoen.

Missie en visie

Integrale ondersteuning van gezinnen en jongeren
Het kind staat centraal in het handelen van alle professionals binnen Partners voor Jeugd. Elk kind heeft het recht om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige omgeving. Als daarbij problemen ontstaan, al dan niet als gevolg van een beperking bij het kind of bij (één van) hun ouders, dan bieden de experts van Partners voor Jeugd hulp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met het netwerk en de gemeenten. Partners voor Jeugd heeft alle specialismen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in huis. Ze bieden maatwerk en integrale hulpverlening in alle situaties, omdat immers elk gezin en elke situatie anders is. Ook verrichten ze activiteiten op het terrein van opvoedondersteuning, pleegzorg en gezinshuiszorg.

Betrouwbare kwaliteit
De werkmaatschappijen van Partners voor Jeugd hebben tientallen jaren ervaring in de jeugdbescherming, in de jeugdreclassering en in pleegzorg, gezinshuiszorg en opvoedondersteuning. Zowel in het gedwongen als in het vrijwillig kader. Zij bieden betrouwbare kwaliteit voor die gezinnen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. De strategie is er op gericht om kinderen zo lang mogelijk thuis te laten opgroeien, in de gezinsvorm die past bij de problematiek van het kind en zijn of haar ouders. Door samenwerking en een efficiënte bedrijfsondersteuning kunnen ze vanuit schaalvoordeel en brede inhoudelijke expertise de beschikbare middelen optimaal inzetten voor de ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben.

Structuur
Partners voor Jeugd is een concern en kent de volgende vier werkmaatschappijen:
 • William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR)
 • William Schrikker Gezinsvormen (WSGV)
 • De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB)
 • Expect Jeugd expertisecentrum (EJ)
Het onderdeel Bedrijfsondersteuning (BO) is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van deze werkmaatschappijen.

De werkmaatschappijen en Bedrijfsondersteuning worden aangestuurd door directeuren, die samen het Partner Overleg vormen. Het geheel staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.partnersvoorjeugd.nl.

William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR)

WSS JB&JR werkt voor een bijzondere doelgroep. Zij biedt hulp en ondersteuning aan kinderen met een licht verstandelijke beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. Bij veel van haar cliënten is er sprake van een complexe problematiek. Een beperking is immers levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. Het gaat om thuissituaties waar ernstige opvoedproblemen zijn ontstaan. Of waar een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. De hulpvraag en de hulp vereisen maatwerk. Voor elke hulpvraag vanuit de cliënt en gemeenten wil WSS JB&JR er zijn als het moet.

WSS JB&JR is een gecertificeerde instelling die in elke regio gespecialiseerde jeugdzorg verzorgt. Dit betreft zowel de uitvoering van vrijwillige begeleiding als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.

Bij WSS JB&JR werken in totaal ongeveer 800 medewerkers, waarvan het merendeel ambulant hulpverlener is. De omzet van WSS JB&JR bedroeg in 2021 € 88 miljoen.

WSS JB&JR wordt aangestuurd door een driehoofdige directie. Twee van de huidige directeuren maken binnenkort de overstap naar een andere rol buiten de organisatie, waardoor er twee vacatures ontstaan. Deze twee directeuren zijn samen met de collega-directeur, Harriet Poot, integraal verantwoordelijk voor de aansturing van gehele werkmaatschappij. De drie directeuren hebben daarbij ieder hun eigen werkgebied/cluster (Noord-, Midden of Zuid-Nederland) en een eigen inhoudelijke portefeuille. Deze portefeuilleverdeling valt kort uiteen te zetten in de drie volgende profielen:
1. Profiel zorginhoudelijk
2. Profiel bedrijfsvoering
3. Profiel HR / arbeidsmarktbeleid

In dit profiel gaan wij verder in op de positie van directeur met profiel bedrijfsvoering. Gelijktijdig zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de positie van directeur met een van de andere profielen. De definitieve verdeling in werkgebieden en portefeuilles is in onderling overleg nader te bepalen.

Functieomschrijving

Uitdagingen

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015, zijn de zaken waar de jeugdbescherming mee te maken krijgt steeds complexer geworden, en is de werkdruk gestegen. Ook hebben de lage tarieven geleid tot een hoge caseload voor de jeugdbeschermers. WSS JB&JR heeft hierdoor, net als andere organisaties binnen de sector en de andere werkmaatschappijen binnen Partners voor Jeugd, onder andere te maken met een hoog personeelsverloop en hoog ziekteverzuim.

Inmiddels is landelijk veel aandacht voor de noodzaak van een verbetering en vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen. Het ‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien, als onderdeel van een brede, gezinsgerichte aanpak. Belangrijk uitgangspunt is dat er voor kind en gezin één vast gezicht is. Rondom het kind en het gezin is er een lokaal team. Partners voor Jeugd is actief betrokken bij deze ontwikkelingen en plannen.

Om de personele uitdagingen het hoofd te bieden is het de ambitie van Partners voor Jeugd om een van de beste werkgevers binnen de jeugdzorg te worden. Doel daarvan is dat medewerkers zich langer aan de organisatie verbinden, in het belang van ervaringsopbouw en zorgcontinuïteit voor de kinderen en gezinnen. Dat betekent dat Partners voor Jeugd blijft investeren in de medewerkers, in de stem van de cliënt en de kwaliteit van zorg.

Specifiek voor WSS JBJR zijn daarnaast de financiële gezondheid en de kwaliteit en veiligheid van zorg belangrijke aandachtspunten. Ook is het van belang de interne samenwerking, binnen de werkmaatschappij (tussen de clusters) en met de andere werkmaatschappijen binnen Partners voor Jeugd te verstevigen.

Functie

De nieuwe directeur WSS JB&JR speelt, in nauwe samenwerking met de andere twee directeuren, een belangrijke rol in het sturing geven aan de genoemde uitdagingen en het voorbereiden van de organisatie op het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

De driehoofdige directie van WSS JBJR is gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van strategische doelstellingen, de kwaliteit van de dienstverlening en een gezonde (financiële) bedrijfsvoering in het algemeen (binnen de gehele werkmaatschappij), en in het bijzonder voor het toegewezen werkgebied/cluster en de specifieke inhoudelijke portefeuille.
De directeur WSS JB&JR geeft direct leiding aan een aantal gebiedsmanagers. De directeur WSS JB&JR rapporteert aan de Raad van Bestuur en maakt onderdeel uit van het Partner Overleg.

Functie-eisen

Partners voor Jeugd is op zoek naar een inspirerende en stevige directeur WSS JB&JR, met een bedrijfsmatig profiel, die samen met de andere twee directeuren een complementair en samenwerkingsgericht team vormt. Een verbinder, die in staat is op een proactieve manier verbindingen te leggen met interne stakeholders (zowel binnen het eigen cluster, als met de andere clusters en de andere werkmaatschappijen binnen Partners voor Jeugd) en die het externe spel weet te spelen. Hij/zij weet als boegbeeld WSS JB&JR en het eigen cluster stevig te positioneren in de buitenwereld.

De nieuwe directeur is strategisch sterk, weet koers te bepalen en focus aan te brengen, maar doet dit vanuit een grote betrokkenheid bij de werkvloer, de kinderen en de gezinnen. Hij/zij is voor hen dichtbij en toegankelijk. Als leidinggevende stimuleert hij/zij de gebiedsmanagers van WSS JB&JR op een coachende wijze in hun ontwikkeling, inspireert en faciliteert hen bij het dragen van verantwoordelijkheid op tactisch en operationeel vlak en weet een team te bouwen. Op een mensgerichte en betrokken manier, maar ook duidelijk en resultaatgericht. Hij/zij is transparant, open en eerlijk, communiceert makkelijk en neemt anderen mee in veranderingen en ontwikkelingen.

De nieuwe directeur combineert visie met daadkracht om tot resultaten te komen, heeft ervaring met het (bege)leiden van veranderprocessen en weet deze in goede banen te leiden. Het betrekken van de medewerkers en medezeggenschap van WSS JB&JR, alsook de cliëntenraad, bij deze veranderingen is daarbij van groot belang.

Functie-vereisten
 • Afgeronde academische opleiding op bedrijfskundig vlak, met aanvullende opleidingen op het gebied van leiderschap en (verander)management.
 • Bedrijfsmatig sterk en met cijfermatig inzicht.
 • Aantoonbare affiniteit met en bij voorkeur ervaring in de jeugdzorg of aanpalende sector met vergelijkbare dynamieken.
 • Leidinggevende ervaring met integrale verantwoordelijkheid als directeur of in staat een stap te maken.
 • Aantoonbare ervaring met verandermanagement en vraagstukken op het gebied van organisatie- en leiderschapsontwikkeling.
 • Ervaring (in de samenwerking) met gemeenten is een pré.
Gevraagde competenties en persoonskenmerken
 • Verbindend, gericht op interne en externe samenwerking.
 • Open, transparant, eerlijk.
 • Geeft mensen, binnen heldere kaders, vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid.
 • Onderhandelingsvaardig.
 • Beschikt over relativeringsvermogen, kan goed omgaan met de dynamiek in de sector.
 • Communicatief sterk, concreet en duidelijk.
 • Daadkrachtig, maakt tempo en pakt door vanuit resultaatgerichtheid.
Diversiteit
Het cliëntenbestand van Partners voor Jeugd is even divers als de samenleving. Partners voor Jeugd streeft naar een personeelsbestand dat hiervan een goede afspiegeling is en wil een diverse en inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur per week. Ingeschaald in schaal 14 van de CAO Jeugdzorg (maximaal € 8.125,- bruto per maand in 2021 op basis van 36 uur per week, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering; beide berekend over het verdiende jaarsalaris). De standplaats is Amsterdam.

De secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO Jeugdzorg) zijn goed en omvatten onder meer:
 • Werk dat ertoe doet en waarmee je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan een veilige en kansrijke jeugd voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Volop mogelijkheden voor ontwikkeling, met onder andere toegang tot het opleidingen- en expertisecentrum van Partners voor Jeugd.
 • Een NS-Businesscard, een goede reiskostenvergoeding, laptop en iPhone.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Partners voor Jeugd. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juli.
 • Week 21: Delen advertentie binnen Partners voor Jeugd en online
 • Week 22-23: Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 12 juni)
 • Week 24-25: Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
 • Week 26-27: Vervolggesprekken bij Partners voor Jeugd / Referentiecheck en benoeming kandidaat
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 12 juni uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!