Sluit

Logo Combinatie Jeugdzorg

Directeur Informatievoorziening en Financiën voor Universitair Medisch Centrum Utrecht - UMCU

Het UMC Utrecht is op zoek naar een kandidaat voor vaste invulling van de positie van Directeur Informatievoorziening en Financiën. Zij zoeken een enthousiaste en veranderingsgezinde directeur die stevig in de schoenen staat en die de afdelingshoofden coacht en betrekt bij de alle veranderingen, zowel binnen de directie Informatievoorziening en Financiën als UMC Utrecht als geheel.

Functieomschrijving

Als lid van het U-team, het organisatie brede leiderschapsteam, heeft de directeur een visie op de ontwikkeling van de organisatie en stuurt die mee vanuit een algemeen managementbeeld. Vanuit gemeenschappelijke doelstellingen en targets wordt een proactieve rol verwacht; niet alleen vanuit het perspectief van de dIF maar vanuit een organisatie breed perspectief zodat de gemeenschap­pelijke richting en uitvoering zo sterk mogelijk is. Hij/zij (hierna hij genoemd) rapporteert aan de CFO.

Belangrijke rol in de veranderingen binnen UMCU
In het licht van de omvangrijke en impactvolle veranderingen is het van belang om vanuit bedrijfsvoerend perspectief nog meer proactief, integraal en domein gericht te sturen. Deze verander opgave maakt onder andere een nieuwe ordening en aansturing noodzakelijk, van budgetgestuurd naar een integraal genormeerde sturing, waarbij bedrijfsvoerende processen efficiënter georganiseerd zullen worden en er meer op KPI’s en capaciteit gestuurd gaat worden.

Afdeling
De directie Informatievoorziening en Financiën (dIF) neemt een centrale positie in binnen het UMC Utrecht. De dIF draagt zorg voor een effectieve en efficiënte (inrichting van de) financiële bedrijfs­voering van het UMC Utrecht en is daardoor de spin in het web van de organisatie.
De directeur dIF (directie Informatievoorziening en Financiën) geeft leiding aan de directie die bestaat uit ongeveer 220 medewerkers. De directie bestaat uit de zorgadministratie, de financiële administratie en Planning & Control (w.o. de zorgverkoop van het UMC Utrecht, AO/IC en Business Intelligence. Binnen de financiële administratie is ook het projectenbureau (administratie en controlling van extern gefinancierde onderzoeksprojecten) van het UMC Utrecht ondergebracht.

Bedrijfsinformatie

Organisatie

Onze strategie
Elke dag werken we aan het verder verbeteren van de zorg en de gezondheid van men-sen. Vooraan staan is niet genoeg. We willen vooroplopen en de zorg in Nederland ver-der brengen.

Onze missie
Samen verbeteren we de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen.

Onze visie
Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt.

Connecting Worlds
Met onze strategie Connecting Worlds geven we betekenis aan onze missie en visie. We geloven in het verbinden van werelden die nu nog vaak gescheiden zijn. Juist daar ont-staan onverwachte inzichten en baanbrekende innovaties. Binnen het UMC Utrecht brengen we de werelden van onderzoek, zorg en onderwijs - onze kerntaken - bij elkaar met multidisciplinair onderwijs en interprofessioneel opleiden. We verbinden de werel-den van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Van onderzoeksinstellingen, laboratoria, commerciële bedrijven en het publieke en maatschappelijke domein. Inter-nationaal, nationaal en regionaal. Van patiënten, medewerkers, studenten en burgers. We verbinden werelden om een omgeving te creëren waar-in patiënten, collega’s en studenten gezien en gehoord worden. Omdat ieder mens telt.

In onze strategie hebben we gedefinieerd wat ons profiel is in zorg, onderzoek en on-derwijs met als basis onze zes speerpunten:
• Circulatory Health
• Brain
• Cancer
• Infection & Immunity
• Child Health
• Regenerative Medicine

Onze missie en visie brengen we tot leven met de unieke Utrechtse Aanpak, waarin we inzetten op multidisciplinariteit als basis voor innovatie, bouwen aan sterke netwerken en focus aanbrengen door duidelijke keuzes te maken voor versnellen en versterken.

Versnellen op inhoud
We versnellen op onderzoek, zorg en onderwijs door te focussen op inhoud. De komen-de jaren versnellen we op de volgende gebieden, ten bate van onze kerntaken en speer-punten:

Healthy Living
We richten ons op de wensen en behoeften van het individu door focus op preventie van ziekten en op het bevorderen van de individuele gezondheid en individualisering van diagnostiek, predictie en behandeling.

Biofabrication & disease modelling
Met een combinatie van technologie en biologie ontwerpen we (regeneratieve) behan-delstrategieën die het lichaamseigen herstel bevorderen. We doen dit op basis van in-zichten in onderliggende mechanismen van de aandoeningen waar we ons op richten.

Molecular science & therapy
We ontwikkelen doelgerichtere therapieën voor ziekten door ze op moleculair en cellu-lair niveau beter te begrijpen. We creëren door fundamenteel onderzoek innovatieve ziektemodellen en meetmethoden (in combinatie met artificial intelligence).

Image-guided Interventions
Optisch-, röntgen- maar vooral MRI-gestuurde ingrepen (opereren zonder snijden) ne-men binnen onze speerpunten een steeds prominentere rol in.

Integrale complexe zorg voor kinderen
We zetten met het Wilhelmina Kinderziekenhuis en in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum in op integrale complexe zorg voor kinderen om complexe aandoenin-gen te ontrafelen en behandelen en preventie te verbeteren.

Acuut complexe zorg
Het UMC Utrecht heeft als traumacentrum met het Calamiteitenhospitaal dat we samen met het Centraal Militair Hospitaal in samenwerking met het ministerie van Defensie (lees meer over onze nationale partners ) beheren een unieke positie in de grootschalige opvang van zieken en gewonden. Om te kunnen versnellen, streven we naar een state-of-the- art spoedeisende hulp, operatiefaciliteiten en intensive care.

De Nieuwe Utrechtse School
De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onderwijsinnovatie en vernieuwing van de opleidingen om onze studenten goed voor te bereiden op de gezondheidszorg van de toekomst. Deze strategie (‘Fit for the future’) zetten we voort en we gaan in onze opleidingen en vervolgopleidingen extra aandacht schenken aan interprofessioneel le-ren, multidisciplinair onderwijs met een inclusieve en diverse leeromgeving. De Nieuwe Utrechtse School noemen we dat. Hierbij werken we nauw samen met de Universiteit Utrecht en onze andere partners in de Kennisalliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht.

Om onze doelstellingen te kunnen behalen, versterken we onze organisatie daartoe op de volgende gebieden:
Dialoog met de patiënt
Met de kennis en ervaring van onze patiënten kunnen we zorg, onderwijs en onderzoek in het UMC Utrecht steeds verbeteren en vernieuwen. Daarom werken we samen met onze patiënten en is het belangrijk dat we naar hen luisteren en van hen leren.

Visie


De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. Het UMC Utrecht gelooft dat zij het verschil kan maken in het leven van mensen door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Omdat ieder mens telt, wil het UMC Utrecht nog beter luisteren naar elke patiënt en hem, afhankelijk van de behoefte, verder helpen om zijn gezondheid te verbeteren.

Het UMC Utrecht is een universitair medisch centrum dat innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doet zij door het uitvoeren van drie kernprocessen:

 1. Zorg: Zorgen voor gepersonaliseerde zorg voor iedere individuele patiënt en tegelijkertijd bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken van de zorg en de duurzaamheid van de zorg.
 2. Onderzoek:Verbinden van ‘fundamentele’ onderzoekers met ‘toegepaste’ onderzoekers.
 3. Onderwijs: Kennis lokaal toepassen en deze vervolgens gegeneraliseerd internationaal toepasbaar maken.

Deze kernprocessen worden uitgevoerd met de Utrechtse aanpak: het inzetten op multidisciplinariteit in zorg, onderwijs en onderzoek als basis voor innovatie. Het UMC Utrecht creëert sterke netwerken om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van en innovaties in zorg te bewerkstelligen en om nog betere opleidingen te verzorgen.

De kern van de UMC Utrecht strategie ‘Connecting Worlds’ is het verbinden
van werelden om samen waarde toe te voegen aan het leven van mensen. Dit doet zij door met de partners uit haar netwerken multidisciplinair samen te werken, te innoveren op de grensvlakken van kennisgebieden en door focus aan te brengen in de activiteiten. Zo brengt het UMC Utrecht de werelden van onderzoek, zorg en onderwijs bij elkaar met multidisciplinair onderwijs en interprofessioneel opleiden (‘de Nieuwe Utrechtse School’). Met deze aanpak versnelt het UMC Utrecht innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen en wordt de organisatie op een aantal specifieke onderdelen versterkt.

Met ruim 12.000 medewerkers is het UMC Utrecht een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio.

Voor meer informatie over het UMC Utrecht zie: Home - UMC Utrecht
Meer over de strategie 2020-2025 ‘Connecting Worlds’ is hier te vinden: Strategie UMC Utrecht - UMC Utrecht

Programma Zorg van morgen
Het UMC Utrecht staat voor grote uitdagingen. Er is een toenemende zorgvraag en een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Met minder mensen, moet meer bereikt worden. Dit vraagt onder andere om een andere manier van werken. Binnen de Zorg van morgen denken collega's en patiënten na over hoe het UMC Utrecht zich kan organiseren over specialismen heen. Maar ook hoe ze kunnen blijven innoveren en slimmer werken. Zo verhogen ze gezamenlijk de kwaliteit van de zorg en het werkplezier.

Binnen de Zorg van morgen worden de processen eenduidig vormgeven vanuit een nieuwe ordening in domeinen. Domeinen zijn een gekozen ordening van processen die divisie en directie overstijgend zijn, zoals Kliniek, Polikliniek, of Farmacie. Voor de verschillende domeinen zijn ontwerpteams ingericht. Deze teams bestaan uit collega’s uit alle hoeken van de organisatie én patiënten.

De ontwerpteams kijken hoe de zorg er in 2030 uit moet zien. Vanuit hun eigen kennis en ervaring richten ze de zorgprocessen opnieuw in, gedacht vanuit de patiënt én de zorgprofessional. Vervolgens wordt samen met een aantal experts gekeken wat er nodig is op het gebied van digitaliseren, operationaliseren en huisvesten om zo uiteindelijk de ontworpen processen in de praktijk te brengen. Na deze ontwerpfase, eind 2023, begint de realisatie van de Zorg van morgen in vervolgprojecten.

De belangrijkste projecten zijn:

Ver(nieuw)bouwing
In de periode 2020 - 2030 vernieuwt het UMC Utrecht de fysieke en technologische omgeving. De Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) is het fundament onder de vernieuwingen.

Er zijn zes uitvoeringsprogramma's ingericht:

 • Nieuwe inrichting van het Buitengebied met Utrecht Science Park-partners en gemeente;
 • Ontwerpen, bouwen, inrichten ontvangstruimten en dienstverlening in Publieke Gebieden;
 • Fysieke en digitale vernieuwing, en uniformering van de poliklinieken binnen het programma;
 • Renovatie van de Klinieken in de drie zorgtorens;
 • Creëren schuifruimte en nieuwe werkomgeving staffuncties in het programma Kantoren;
 • Modernisering en uitbreiding van IC’s en geboortecentrum tijdens de WKZ-verbouwing.

Digitalisering programma’s
Belangrijke en grote programma’s zijn HIX de standaard, de implementatie van het nieuwe EPD-systeem. Daarnaast speelt de implementatie van nieuwe ERP-systemen, voor Finance, HRM en IT.

Doelmatigheidsoperatie op financieel gebied
UMC Utrecht heeft verder de komende tijd een doelmatigheidstaakstelling te realiseren.

Aanscherpen van zorgprofiel
Met het oog op het Integraal Zorgakkoord is het UMC Utrecht enige tijd geleden gestart met het aanscherpen van het zorgprofiel. Op basis van de opgedane ervaringen en inzichten is een aanpak ontwikkeld voor het aanscherpen van het zorgprofiel.

Functie-eisen

Profiel Directeur dIF
Het UMC Utrecht zoekt een enthousiaste en veranderingsgezinde directeur die stevig in de schoenen staat en die de afdelingshoofden coacht en betrekt bij de alle veranderingen, zowel binnen de dIF als UMC Utrecht als geheel. Het is belangrijk dat de directeur zichtbaar en toegankelijk is naar zowel de eigen afdelingen als de rest van de interne organisatie als ook naar externe partijen.

Achtergrond en ervaring
Belangrijke elementen in de achtergrond en ervaring van Directeur dIF zijn:

 • Academisch werk- en denkniveau met een financieel bedrijfseconomische achtergrond, bijvoorbeeld een RA opleiding;
 • Minimaal 20 jaar ervaring in financieel management waarvan substantiële ervaring op senior management niveau in grote en complexe organisaties waar verandering een constante is;
 • Ervaring met het professionaliseren en transformeren van financieel administratieve processen en bij voorkeur ervaring met de implementatie van een nieuwe ERP.
 • Ruime ervaring op het gebied van leidinggeven aan grote teams, teamontwikkeling en coaching. Daar waar nodig weten hoe urgentie te creëren en de status quo te challengen.
 • Ervaring met grote strategische veranderprocessen in complexe organisaties, Heeft een vernieuwende visie en is bekend met moderne besturingsconcepten;
 • Ervaring met financieringsvraagstukken onder andere met betrekking tot grootschalige ver(nieuw)bouw;
 • Bij voorkeur ervaring in profit gerichte organisaties. Ervaring in de zorg is niet noodzakelijk, begrip van en affiniteit met de zorg wel.

Persoonlijkheid en competenties
De persoonlijkheid en competenties van de nieuwe directeur zijn heel belangrijk en gaan het verschil maken. Het volgende wordt gevraagd:

 • Sterke strategisch denker met daadkracht; weet plannen om te zetten in resultaten, dit is noodzakelijk voor het doorvoeren van veranderingen in de financiële kolom
 • Intrinsiek gemotiveerd om maatschappelijk toegevoegde waarde te creëren, koers (mede) te bepalen en de zorg nog beter maken.
 • Mensgerichte manier people manager die zijn team vertrouwen geeft;
 • Werkt verbindend om alle partners in de zorg- en financieel administratieve keten optimaal te laten samenwerken.
 • Hanteert verschillende beïnvloedings- en gedragsstijlen, kan anderen overtuigen van een bepaald standpunt en krijgt instemming door gebruik te maken van de juiste argumenten en methoden.
 • Heeft een grote mate van organisatie sensitiviteit en countervailing power richting RvB, collega directeuren en divisiemanagers
 • Heeft gevoel voor complexe bestuurlijke verhoudingen en processen en het vermogen en de persoonlijkheid om daarbinnen effectief te opereren.
 • Is innovatief, heeft frisse ideeën, benadert zaken out of the box, met humor en relativeringsvermogen.
 • Is oplossingsgericht, weet keuzes te maken en focus aan te brengen in de veelheid aan thema’s die spelen en weet rust te bewaren.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie van 1fte (36 uur per week). Een interessante, uitdagende functie bij een nationaal en internationaal toonaangevende organisatie, waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen. De functie is ingeschaald in schaal 18 conform de CAO Universitair Medische Centra (max. € 12.427 - bruto per maand op basis van 36 uur per week).

Contact informatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 3 januari uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Margreth Jonk. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via +31 6 55196525 / m.jonk@yessboercroon.nl.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren