Sluit

Logo Amerpoort

Directeur Financiën voor Amerpoort

Amerpoort is op zoek naar een Directeur Financiën die op een inspirerende manier de professionaliteit en transformatie van de finance afdeling verder vorm gaat geven. De ideale kandidaat is resultaatgericht en een volwaardig gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, directieteam en medezeggenschapsorganen.

Functieomschrijving

De Directeur Financiën (DF) rapporteert aan de raad van bestuur en wordt lid van het directieteam (samen met de 3 Directeuren Zorg, de Directeur Service Organisatie en de Directeur Expertisecentrum). Als lid van het DT is hij/zij (dit zal niet worden herhaald) medebepalend voor keuzes ten aanzien van de strategische koers van de organisatie en beleidsontwikkeling op organisatieniveau. Daar de DF ook werkt aan strategische analytisch en het genereren van stuurinformatie speelt hij een belangrijke rol in dit strategie ontwikkelingsproces.

De Directeur Financiën zal de integratie leiden van de nieuwe finance organisatie en is de beoogde Directeur Financiën van de fusie organisatie. In die hoedanigheid zal hij de afdelingen integreren, aansturen en verder gaat professionaliseren. De nieuwe directeur Financiën zal ook in het directieteam een strategische bijdrage leveren in brede zin bij de op handen zijnde fusie en integratie met Sherpa.

Het is belangrijk dat de Directeur Financiën pro-actief en integraal stuurt. Hij draagt zorg voor de samenwerking tussen verschillende bedrijfsonderdelen en maakt de vertaalslag van de organisatiedoelstellingen naar de organisatie. De Directeur Financiën creëert samenhang en verbinding tussen de verschillende terreinen van bedrijfsvoering.

Meer specifiek zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Directeur Financiën:
 • Hij geeft bij Amerpoort leiding aan een stafafdeling, bestaande uit Business Control, het Business Intelligence team en de manager administraties (financiële administratie, personeels- en salarisadministratie en zorgadministratie). Het totale team bij Amerpoort is momenteel 40 FTE. De hoofden van de afdelingen vormen samen het MT van de finance organisatie. Om de verbinding met de Service Organisatie te borgen is de Manager Administraties ook lid het MT van deze afdeling.
 • Hij schept voorwaarden voor de cliëntgerichte organisatie die Amerpoort beoogt te zijn en
  is verantwoordelijk voor een efficiënte werkorganisatie en inzet van medewerkers en
  middelen.
 • Hij ondersteunt de raad van bestuur in de contacten met de raad van toezicht.
 • Hij bepaalt als lid van het Directieteam mede de keuzes ten aanzien van de strategische koers van de organisatie, zorgt voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en bewaakt de resultaatafspraken.
 • Hij monitort hij de financieringsbehoefte en liquiditeitspositie van de organisatie, signaleert bijzonderheden, stuurt waar nodig bij en adviseert de raad van bestuur over aan te trekken financieringsmiddelen in overleg met de auditcommissie van de raad van toezicht.
 • Hij draagt zorg voor de totstandkoming van de in- en externe verslaglegging en signaleert regionale en landelijke ontwikkelingen binnen zijn vakgebied die van invloed zijn op het organisatiebeleid en ontwikkelt op basis hiervan strategisch beleid.
 • Hij stelt (mede) de meerjarenplannen en de begroting voor de organisatie op en draagt zorg voor inrichting en uitvoering van de planning & control cyclus.
De belangrijkste opdracht voor de Directeur Financiën is het realiseren van een financieel gezonde bedrijfsvoering, strategische advisering aan de raad van bestuur en directieleden en het verder professionaliseren van de financiële kolom. De planning en control cyclus bijvoorbeeld biedt ruimte voor verbetering en professionalisering. Voor alle onderdelen van financiën geldt dat er
doorontwikkeld moet worden.

De huidige inrichting van de finance organisatie is anders dan hierboven omschreven. Met het aantreden van de nieuwe Directeur Financiën wordt bovenstaande finance organisatie geëffectueerd.

Bedrijfsinformatie

Organisatie
Stichting Amerpoort biedt samen met medewerkers, vrijwilligers, buren, partners en
kennisinstituten de mogelijkheid aan haar cliënten (van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt) mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit gebeurt vanuit 227 locaties. Het werkgebied van Amerpoort concentreert zich in midden Nederland in de regio’s Utrecht en Amersfoort-Eemland.

Binnen Amerpoort werken ongeveer 2750 medewerkers en 700 vrijwilligers die zorg en begeleiding verlenen aan circa 2600 cliënten. De jaaromzet van Amerpoort bedroeg in 2022 €183 miljoen. Amerpoort levert een breed palet aan zorg, van 24 uurszorg tot dagbesteding of begeleiding thuis. Ook biedt Amerpoort zorg in een groot aantal ouder initiatieven. Amerpoort wordt gezien als een belangrijke en grote speler in de gehandicaptenzorg die een brede en in toenemende mate complexe cliëntpopulatie bedient, waarbij de medewerkers er alles aan doen om goede zorg te leveren.

Amerpoort is een informele organisatie met betrokken professionals, die grote aandacht hebben voor de kwaliteit van zorg en daarbij ook het beste willen voor de (gecompliceerde) doelgroep. Dit staat soms op gespannen voet met de financierbaarheid van de zorg. Een kenmerk van Amerpoort is dat er veel plannen, ideeën en programma’s zijn gericht op ontwikkeling, maar dat kaders, heldere
sturing, executie van plannen, betrouwbare stuurinformatie en aandacht voor bedrijfsvoering niet altijd gelijk oplopen. Sturing op proces, aandacht voor bedrijfsvoering ook waar het gaat om het verbinden van de zorg met de financiering, kostenbewustzijn en het afmaken van de PDCA-cyclus zijn thema’s waarop Amerpoort zich verder kan en moet ontwikkelen.

Recente ontwikkelingen/financiële situatie
Amerpoort is in vergaande fusiegesprekken met Sherpa (omzet circa €100 miljoen, eveneens actief in de langdurige zorg). Er wordt gestreefd naar een bestuurlijke fusie op 1 juli 2024 en in de periode erna zal gewerkt worden aan de juridische fusie en de volledige integratie van de twee organisaties.

De druk vanuit de maatschappij, politiek, gemeenten en zorgverzekeraars op de gehandicaptenzorg om een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen is de afgelopen jaren
toegenomen. Amerpoort bevindt zich in een complex krachtenveld door onder anderen de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde professionals en de noodzaak om wendbaar te zijn. Dit maakt de uitdaging voor Amerpoort en Sherpa des te groter.

Om financieel gezond te blijven wordt continue gewerkt gewerkt aan resultaatverbetering. De liquide middelenpositie is ruim voldoende en er zijn geen bankconvenanten die eisen stellen aan bestaande financieringsarrangementen. Amerpoort is aangesloten bij het Wfz.

Functie-eisen

De Directeur Financiën beschikt over:

 • Een academische financieel-economische opleiding bij voorkeur RA/RC;
 • Minimaal 12 jaar werkervaring in financieel management in de langdurige zorg/VG, brede bedrijfskundige sectorkennis, evenals ervaring op het gebied van strategische beleidsontwikkeling strekt tot de aanbeveling;
 • Ruime ervaring met het ontwikkelen van meerjarenplannen en optimalisatie van financiële cycli, evenals goede kennis van geldende wet- en regelgeving;
 • Ruime people management ervaring en ervaring met het leiden van veranderings-/integratie-c.q. professionaliseringstrajecten: is in staat mensen te inspireren en te ontwikkelen in hun taken en verantwoordelijkheden;
 • Autoriteit binnen het financiële vakgebied: meerjarige ervaring als lid van een management team en klankbord van de raad van bestuur.

Persoonlijk en competenties

De persoonlijkheid en de competenties van de nieuwe Directeur Financiën zijn essentieel.
Amerpoort is op zoek naar een ontwikkelingsgerichte en verbindende people manager die op een inspirerende manier de professionalisatie en integratie vorm gaat geven.

De Directeur Financiën beschikt over de volgende kwaliteiten/competenties:

 • Een stevige persoonlijkheid en communicatief sterk, volwaardig gesprekspartner voor de raad van bestuur, bestuurssecretaris, directieteam en medezeggenschapsorganen;
 • Een dynamische persoonlijkheid: in staat om effectief te zijn op alle niveaus in de Amerpoort organisatie;
 • Resultaatgericht en innovatief en weet hierin mensen mee te krijgen richting de volgende fase van de organisatieontwikkeling;
 • Biedt comfort, overzicht en structuur voor de inrichting en optimalisatie van financiële/ bedrijfsvoering processen in relatie tot het primaire zorgproces. Heeft de ‘rust’ om dit volledig tot wasdom te brengen binnen de hele organisatie (gestaag blijven bouwen);
 • Verbindend leiderschap: in staat om medewerkers en collega´s te ontwikkelen in hun professionaliteit, eigenaarschap en samenwerking in lijn met de ambities van de organisatie;
 • Is analytisch sterk: stuurt op integrale processen en procesinnovatie, onderbouwend o.b.v. feiten en richtlijnen, verzamelen van informatie, scenario-ontwikkeling en risicoanalyse rekening houdend met actuele wet- en regelgeving;
 • Ontwikkelingsgericht: heeft de professionele eagerness en drive om de processen, systemen en mensen te veranderen naar een higher performance;
 • Hoge accuratesse: punctueel, grondig en gericht op het leveren van kwaliteit;
 • Samenwerkingsgericht: ontwikkelt de professionals in hun integrale verantwoordelijkheid op het brede terrein van zorg en bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden

De functie Directeur Financiën is ingedeeld in FWG-schaal 75. Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO en eventueel aanvullend beleid van Amerpoort. Na de beoogde fusie zal een herweging van de functie plaatsvinden.

Contact informatie

Amerpoort laat zich in deze procedure bijstaan door Boer&Croon. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 20 mei 2024 een korte Motivatie plus actueel cv te sturen aan k.tavy@yessboercroon.nl, Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met het secretariaat 020-3014113.

Kati Tavy

Research Consultant

Neem contact op