Sluit

Sluit

Directeur Jeugd- en Gezinsbeschermers voor Partners voor Jeugd

Boer & Croon zoekt een directeur Jeugd- en Gezinsbeschermers voor Partners voor Jeugd. Bent u bedrijfsmatig sterk of heeft u affiniteit met bedrijfsvoering en beschikt u over cijfermatig inzicht? Heeft u ervaring in een complex werkveld? Beschikt u over leidinggevende ervaring met integrale verantwoordelijkheid als directeur of bent u in staat een stap te maken? Lees dan hieronder het volledige functieprofiel

Logo uitgeknipt voor onze site

Bedrijfsinformatie

Partners voor Jeugd is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp in gezinsvormen, te weten William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen en De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De organisatie zet zich in om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken, zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Partners voor Jeugd verricht hiervoor verschillende activiteiten, zowel voor kinderen, jongeren als de ouders. De organisatie is de spil tussen de gemeente en de cliënt. Altijd gericht op het zo snel mogelijk organiseren van de juiste zorg en de juiste plek voor de cliënt. De organisatie heeft ca. 1.500 medewerkers en ruim 12.000 cliënten. De omzet bedroeg in 2020 ruim € 130,5 miljoen.

Missie en visie

Integrale ondersteuning van gezinnen en jongeren
Het kind staat centraal in het handelen van alle professionals binnen Partners voor Jeugd. Elk kind heeft het recht om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige omgeving. Als daarbij problemen ontstaan, al dan niet als gevolg van een beperking bij het kind of bij (één van) hun ouders, dan bieden de experts van Partners voor Jeugd hulp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met het netwerk en de gemeenten. Partners voor Jeugd heeft alle specialismen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in huis. Ze bieden maatwerk en integrale hulpverlening in alle situaties, omdat immers, elk gezin en elke situatie anders is. Ook verrichten ze activiteiten op het terrein van opvoedondersteuning, pleegzorg en gezinshuiszorg.

Betrouwbare kwaliteit
De werkmaatschappijen van Partners voor Jeugd hebben tientallen jaren ervaring in de jeugdbescherming, in de jeugdreclassering en in pleegzorg, gezinshuiszorg en opvoedondersteuning. Zowel in het gedwongen als in het vrijwillig kader. Zij bieden betrouwbare kwaliteit voor die gezinnen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. De strategie is er op gericht om kinderen zo lang mogelijk thuis te laten opgroeien, in de gezinsvorm die past bij de problematiek van het kind en zijn of haar ouders. Door samenwerking en een efficiënte bedrijfsondersteuning kunnen ze vanuit schaalvoordeel en brede inhoudelijke expertise de beschikbare middelen optimaal inzetten voor de ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben.

In 2021 heeft een herijking van de visie en strategie plaatsgevonden, die de opmaat vormt naar een nieuw strategisch meerjarenplan.

Structuur
Partners voor Jeugd is een concern en kent de volgende vier werkmaatschappijen:
 • William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR)
 • William Schrikker Gezinsvormen (WSGV)
 • De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB)
 • Expect Jeugd expertisecentrum (EJ)
Het onderdeel Bedrijfsondersteuning (BO) is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van deze werkmaatschappijen.

De werkmaatschappijen en Bedrijfsondersteuning worden aangestuurd door directeuren, die samen het Partner Overleg vormen. Het geheel staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.partnersvoorjeugd.nl.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB)

DJGB richt zich als gecertificeerde instelling (GI) op bescherming van kinderen en het ondersteunen van ouders in problematische en risicovolle opvoedsituaties, die veelal veroorzaakt worden door conflictscheidingen, psychiatrische problematiek of verslaving. DJGB staat voor de bescherming van kwetsbare jeugdigen en het zodanig versterken van hun eigen kracht en die van hun gezinnen dat zij zich blijvend (verder) kunnen ontwikkelen tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Bij DJGB werken in totaal ongeveer 175 medewerkers. Zij werken in opdracht van Noord-Hollandse gemeenten in 9 jeugdzorgregio’s: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar e.o., Zaanstreek-Waterland, IJmond, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer, Amstelveen-Aalsmeer en Gooi- en Vechtstreek. De omzet van DJGB bedroeg in 2020
€ 16,6 miljoen.

Functieomschrijving

Uitdagingen

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015, zijn de zaken waar de jeugdbescherming mee te maken krijgt steeds complexer geworden, en is de werkdruk gestegen. Ook hebben de lage tarieven geleiden tot een hoge caseload voor de jeugdbeschermers. DJGB heeft hierdoor, net als andere organisaties binnen de sector en de andere werkmaatschappijen binnen Partners voor Jeugd, onder andere te maken met een hoog personeelsverloop en hoog ziekteverzuim.

Inmiddels is landelijk veel aandacht voor de noodzaak van een verbetering en vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen. Het ‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’, dat begin dit jaar is aangeboden aan de Tweede Kamer, biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien, als onderdeel van een brede, gezinsgerichte aanpak. Belangrijk uitgangspunt is dat er voor kind en gezin één vast gezicht is. Rondom het kind is er een lokaal team. Partners voor Jeugd is actief betrokken bij deze ontwikkelingen en plannen.

Om de personele uitdagingen het hoofd te bieden is het de ambitie van Partners voor Jeugd om een van de beste werkgevers binnen de jeugdzorg te worden. Doel daarvan is dat medewerkers zich langer aan de organisatie verbinden, in het belang van ervaringsopbouw en zorgcontinuïteit voor de kinderen en gezinnen. Dat betekent dat Partners voor Jeugd blijft investeren in de medewerkers, in de stem van de cliënt en de kwaliteit van zorg.

Voor DJGB is daarnaast het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van zorg een belangrijk speerpunt. Hiervoor zijn reeds verbeterplannen opgesteld en acties in gang gezet.

Vanwege de overstap van de huidige directeur DJGB naar een andere functie binnen de organisatie, gaat Partners voor Jeugd op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie.

Functie

De nieuwe directeur DJGB speelt een belangrijke rol in het sturing geven aan de genoemde uitdagingen en het voorbereiden van de organisatie op het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Hiertoe is het onder andere belangrijk om de strategische samenwerking in de regio verder te verstevigen. Ook wordt van de nieuwe directeur DJGB een belangrijke bijdrage gevraagd in het verder uitvoeren van de verbeterplannen rond zorgkwaliteit en veiligheid.

De directeur DJGB geeft direct leiding aan zeven managers en indirect aan 175 medewerkers. De directeur DJGB rapporteert aan de Raad van Bestuur en maakt onderdeel uit van het Partner Overleg.

Functie-eisen

Partners voor Jeugd is op zoek naar een stevige en inspirerende directeur DJGB, met (bij voorkeur) kennis van de jeugdzorg, die bestuurt vanuit een grote betrokkenheid bij de werkvloer, de kinderen en de gezinnen. Een boegbeeld voor DJGB, die in staat is op een proactieve manier verbindingen te leggen met interne stakeholders en die het externe spel weet te spelen. De nieuwe directeur combineert visie met daadkracht om tot resultaten te komen, heeft ervaring met het (bege)leiden van veranderprocessen en weet deze in goede banen te leiden. Hij/zij is gericht op leren en verbeteren en draagt bij aan het verder neerzetten van een kwaliteitscultuur binnen DJGB.

Het betrekken van de medewerkers en medezeggenschap van DJGB, alsook de cliëntenraad, bij alle veranderingen is van groot belang. Dit betekent: in verbinding staan, dichtbij medewerkers, en tegelijkertijd het geheel blijven overzien, koers bepalen en focus aanbrengen. Ook is het van belang de interne samenwerking, binnen de werkmaatschappij (tussen de regio’s) en met de andere werkmaatschappijen te verstevigen.

De nieuwe directeur stimuleert de managers van DJGB op een coachende wijze in hun ontwikkeling, inspireert en faciliteert hen bij het dragen van verantwoordelijkheid op het tactische en operationele vlak en weet een team te bouwen. Op een mensgerichte en betrokken manier, maar ook duidelijk en resultaatgericht. Hij/zij is transparant, open en eerlijk en neemt anderen mee in veranderingen en ontwikkelingen.

Functie-vereisten
 • Afgeronde academische opleiding, met aanvullende opleidingen op het gebied van leiderschap en (verander)management.
 • Bedrijfsmatig sterk/affiniteit met bedrijfsvoering en met cijfermatig inzicht.
 • Ervaring in een complex werkveld.
 • Leidinggevende ervaring met integrale verantwoordelijkheid als directeur of in staat een stap te maken.
 • Aantoonbare ervaring met verandermanagement en vraagstukken op het gebied van organisatie- en leiderschapsontwikkeling.
 • Ervaring (in de samenwerking) met gemeenten.
 • Ervaring met het sturen op kwaliteit.
 • Ervaring binnen jeugdzorg of forensische zorg is een pré.
Gevraagde competenties en persoonskenmerken
 • Een boegbeeld, met visie op de toekomst van jeugdzorg.
 • Daadkrachtig, maakt tempo en pakt door vanuit resultaatgerichtheid.
 • Verbindend, gericht op interne en externe samenwerking.
 • Open, transparant, eerlijk.
 • Geeft mensen, binnen heldere kaders, vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid.
 • Onderhandelingsvaardig.
 • Beschikt over relativeringsvermogen, kan goed omgaan met de dynamiek in de sector.
 • Communicatief sterk, concreet en duidelijk.
Diversiteit
Het cliëntenbestand van Partners voor Jeugd is even divers als de samenleving. Partners voor Jeugd streeft naar een personeelsbestand dat hiervan een goede afspiegeling is en wil een diverse en inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor 36 uur per week. Ingeschaald in schaal 14 van de CAO Jeugdzorg (maximaal € 8.125,- bruto per maand in 2021 op basis van 36 uur per week, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering; beide berekend over het verdiende jaarsalaris). De standplaats is Amsterdam.

De secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO Jeugdzorg) zijn goed en omvatten onder meer:
 • Werk dat ertoe doet en waarmee je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan een veilige en kansrijke jeugd voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Volop mogelijkheden voor ontwikkeling, met onder andere toegang tot het opleidingen- en expertisecentrum van Partners voor Jeugd.
 • Een NS-Businesscard, een goede reiskostenvergoeding, laptop en iPhone.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Partners voor Jeugd. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in januari.

Week 51 Plaatsing advertentie online
Week 52-1 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 9 januari)
Week 2-3 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 4 Vervolggesprekken bij Partners voor Jeugd / Referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 9 januari uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!