Sluit

Sluit

Directeur-bestuurder voor Monumentenwacht Flevoland, Drenthe, Fryslân en Overijssel

Boer & Croon zoekt voor Monumentenwacht Flevoland, Drenthe, Fryslân en Overijssel een directeur-bestuurder. Heeft u grote affiniteit met de missie van de organisatie en enige kennis van het vakgebied cultuurhistorie en/of van vastgoedonderhoud en -beheer?

Vacatures

Bedrijfsinformatie

De Monumentenwacht heeft tot doel het verval van cultuurhistorische objecten (zowel in de bebouwde omgeving als in het groen) te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. Monumentenwachten opereren in iedere provincie in een specifieke context die wordt bepaald door regionale en provinciale erfgoedorganisaties, belangenverenigingen, beheerorganisaties en overheden. Daarnaast functioneren de Monumentenwachten ook in een landelijk netwerk (denk aan de contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting ERM en MonumentenwachtNL, de vereniging van provinciale Monumentenwachten).

De Monumentenwacht kent een platte organisatie. Er is geen sprake van midden-management, de organisatie is lean en mean. De organisatie wordt deels door de provincies en deels vanuit particuliere bijdragen gefinancierd. Eigenaren van monumenten kunnen bij de Monumentenwacht een abonnement afsluiten voor periodieke inspecties, met rapportage en eventueel klein (nood)herstel in combinatie met de inspecties. De Monumentenwacht kent als geen ander de karakteristieken van cultuurhistorische panden en waardevol groen en archeologisch erfgoed, de verschillende types en de stijlen in de verschillende streken van Nederland.

Aanleiding
De Nederlandse maatschappij maakt flinke veranderingen door. Die doen zich ook voelen in de wereld van de monumentenzorg. De ontwikkelingen manifesteren zich in sociale, economische en technologische zin en uiten zich op het niveau van de burger en dat van het bestuur. Voor de regio’s waarin Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’ (voorlopige werktitel) werkzaam is denkt zij dit het beste te kunnen doen door tot een overkoepeling te komen van de bestaande organisaties. Hierdoor kan zij haar dienstverlening bij de tijd houden en tegelijkertijd optimale voeling blijven houden met de noordelijke provincies.

Fryslân en Drenthe kennen voor de Monumentenwacht momenteel aparte dochterstichtingen per provincie. Daarboven fungeert een overkoepelende moederstichting. Overijssel en Flevoland worden bediend vanuit een Monumentenwacht die één bedrijfsstructuur kent. Binnenkort wordt de overkoepeling tot stand gebracht van de Monumentenwachten van Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland: er komt dan één moederstichting met één raad van toezicht en één directeur-bestuurder. Bij de geïntegreerde organisatie werken dan ca. 25 mensen.

Meer informatie over Monumentenwacht Nederland: www.monumentenwacht.nl.

Uitdaging

In de komende periode wil Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’ toegroeien naar één overkoepelende organisatie voor alle regio’s van het werkgebied, met een centrale aansturing via één directeur-bestuurder en één Raad van Toezicht. Ook worden het primaire proces en de backofficetaken zodanig doorontwikkeld dat per regio een goede mix ontstaat en er tegelijkertijd gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise.
De kwetsbaarheid van de – thans relatief kleine – organisaties zal verminderen door deze krachtenbundeling.

Bestuurlijke opgave
Een belangrijke opgave voor de komende jaren is om de positie in de provinciale en regionale netwerken te consolideren en verder te versterken. Dit is één van de waarborgen voor de continuïteit van de organisatie(s) op de langere termijn. Voor de nieuwe directeur-bestuurder is wat dit betreft een belangrijke rol weggelegd. Hij/zij is bij uitstek de ‘spin-in-het-web’, dat wil zeggen degene die binnen de hiervoor aangeduide netwerken de contacten aanhaalt en bestendigt en samenwerkingsprojecten aangaat waar dat mogelijk is.

Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’ wil zich daarnaast in het bijzonder richten op innovatieve projecten op onontgonnen terreinen: nieuwe activiteiten die door de overheid of door fondsen met projectsubsidies mogelijk worden gemaakt. Momenteel is de organisatie afhankelijk van de abonnees (eerste geldstroom) en van provinciesubsidies (tweede geldstroom). In de toekomst wil Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’ haar dienstverlening verbreden via nieuwe diensten voor haar abonnees, meer keus aan diensten en combinaties en het delen van kennis met andere beheerorganisaties en Monumentenwachten in het land.

Binnen delen van de organisatie is in de afgelopen jaren ook meer commercieel gewerkt vanuit een adviesbureau-opzet. De betaalde dienstverlening die in dit verband werd aangeboden leidde her en der wel eens tot discussie. Besloten is om aan dit aspect binnenkort afzonderlijk en uitgebreider aandacht te besteden en de rol en positie van het adviesbureau dat nu in Flevoland en Overijssel actief is ten principale te overdenken in relatie tot de nieuwe organisatiestructuur.
Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’ heeft een aantal strategische doelen geformuleerd, namelijk monumenteigenaren zodanig informeren dat zij worden gestimuleerd om hun erfgoed voor de toekomst te behouden, door ervoor te zorgen dat:
 • Eigenaren beschikken over een gedetailleerd inzicht in de staat van hun monumentale bezit;
 • Eigenaren zich ervan bewust zijn welke bouwkundige en ook energiebesparende maatregelen mogelijk zijn;
 • Eigenaren op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen die voor hun monument relevant zijn;
 • Eigenaren op de hoogte zijn van actuele subsidiemogelijkheden.
Om deze strategische doelen te bereiken zijn de volgende bedrijfsvoeringsdoelen van belang:
 • Voldoende gekwalificeerde medewerkers
 • Expertise en innovatie borgen
 • Interne processen logistiek en technisch up-to-date houden
 • Optimale voeling houden met de abonnees in de diverse regio’s
 • De samenhang tussen erfgoedwaarden aanbrengen
 • Risico kunnen nemen om te kunnen innoveren
 • Zorgen voor meer zichtbaarheid
 • Zorgen dat de organisatie als geheel toekomstbestendig is

Functieomschrijving

Voor opvolging van de huidige directeur-bestuurder is Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’ op zoek naar een directeur-bestuurder die de transitie richting één Monumentenwacht voor Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland kan voltooien en de geïntegreerde organisatie verder kan uitbouwen. Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’ zoekt iemand die werkt vanuit een inhoudelijke visie en die zowel affiniteit heeft met erfgoed en monumenten alsook thuis is in de wereld van het provinciale beleid, iemand die van nature initiatiefrijk is én vertrouwd is in een aantal van de regio’s waarin ‘De Vier Provinciën’ actief is.

De directeur-bestuurder is belast met het leidinggeven aan de medewerkers van de Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’, het zorgen voor een geïntegreerde bedrijfsvoering, het zorgdragen voor het financiële beleid en het vertegenwoordigen van de stichting naar buiten. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een optimale
uitvoering van de aan de organisatie opgedragen taken.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Grote affiniteit met de missie van de organisatie
 • Enige kennis van het vakgebied cultuurhistorie en/of van vastgoedonderhoud en -beheer
 • Affiniteit met bouwtechniek
 • Ervaring met het werken met professionals
 • Ervaring met planmatig werken
 • Goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden.
Persoonlijke competenties:
 • Enthousiasmerend
 • Ondernemend
 • Sterk in plannen, initiëren en organiseren
 • Teamspeler
 • Netwerker
 • Verbindend en inspirerend
 • Ondernemend, initiatiefrijk
 • Zakelijk
 • Besluitvaardig
 • Innovatief
 • Klantgericht
 • Omgevingsbewust
 • Organisatiesensitief
 • Financieel onderlegd
 • Met een politieke antenne
 • Kan de werkgeversrol goed invullen
 • Een ambassadeur/ambassadrice binnen de sector

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in beginsel een fulltime positie. Er wordt een marktconform salaris geboden.
Aanstelling vindt in eerste instantie plaats op basis van een jaarcontract. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Omdat de fusie formeel ingaat op 1 januari 2022 wordt de directeur-bestuurder in de aanloop daar naartoe benoemd in een gecombineerde aanstelling bij de twee huidige stichtingen. Wel vindt vanaf het moment van aanstelling meteen eenduidige aansturing plaats door de gezamenlijke Raden van Toezicht.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure medio juli.

Week 24 Plaatsing vacature online en in een aantal on- en offline media
Week 25-26 Responstermijn (tot 3 juli)
Week 27 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 28 Presentatie van kandidaten aan Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’
Week 29-30 Vervolggesprekken bij de Monumentenwacht ‘De Vier Provinciën’
Week 30 Benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 3 juli uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).