Sluit

Sluit

Directeur-bestuurder voor KNGF Geleidehonden

Boer & Croon zoekt een directeur-bestuurder voor KNGF Geleidehonden. Heeft u ervaring als bestuurder of in een directierol met integrale verantwoordelijkheid? Ervaring met leiding geven binnen een professionele organisatie; dit kan zowel binnen het publieke domein zijn als in het bedrijfsleven? En bent u een ervaren verandermanager met affiniteit met goede doelen en fondsenwerving? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Logo KNGF onze site

Bedrijfsinformatie

KNGF Geleidehonden is in 1935 opgericht. Sindsdien heeft de organisatie duizenden honden opgeleid en daarmee de levens van veel mensen ingrijpend veranderd. Het is de missie van KNGF Geleidehonden om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een professioneel opgeleide hond. Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid en opent daarmee werelden.

Sinds de oprichting van KNGF Geleidehonden ligt de focus op het trainen van blinden-geleidehonden. De afgelopen jaren zijn de ervaring, kennis en kunde op het snijvlak van hond en handicap ook beschikbaar gemaakt voor mensen met andere beperkingen. Zo leidt de organisatie naast blindegeleidehonden ook assistentie- en buddyhonden op voor mensen in een rolstoel, personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en kinderen met autisme.

Samengevat houdt KNGF Geleidehonden zich bezig met:
 • Fokken van toekomstige geleidehonden.
 • Socialiseren en opvoeden van jonge honden, samen met puppypleeggezinnen.
 • Opleiden van blindengeleide-, assistentie- en buddyhonden.
 • Instructie, begeleiding, advies en nazorg bieden aan de mensen die een geleidehond krijgen.
 • Geleidehondeninstructeurs opleiden.
 • Fondsenwerving en voorlichting.
 • Belangen behartigen van cliënten.
KNGF Geleidehonden is een stichting en erkend als goed doel. De organisatie krijgt als aanbieder van zorg een klein deel van de kosten van sommige honden vergoed van de zorgverzekeraars. Voor het overgrote deel moet zij een beroep doen op de steun en sympathie van filantropische partners; de honderden vrijwilligers en duizenden mensen die de organisatie financieel steunen. Kenmerkende elementen in de organisatiecultuur zijn een grote maatschappelijke gedrevenheid, inhoudelijke passie en betrokkenheid bij de dieren.

Bij KNGF Geleidehonden werken ruim 100 professionals. Zij werken vanuit de kernwaarden: samenwerken, klantgericht en resultaatgericht. Jaarlijks levert KNGF Geleidehonden ruim 100 combinaties (hond/cliënt) af, in totaal zijn er momenteel 750 combinaties actief. KNGF Geleidehonden is financieel een gezonde organisatie.

Voor meer informatie over KNGF Geleidehonden zie: www.geleidehond.nl.

Governance

KNGF Geleidehonden wordt aangestuurd door een eenhoofdige statutaire directie. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en de strategie en het vaststellen van de begrotingen. Daarnaast is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, die deels is gedelegeerd aan de drie leden van het managementteam. Dit managementteam bestaat uit de manager Training & Zorg, de manager Bedrijfsvoering en de manager Fondsenwerving & Communicatie. De HR adviseur neemt in een adviesrol deel aan het managementteam. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van KNGF Geleidehonden bestaat uit zes leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de strategie van de organisatie, de financiële situatie, en op de algemene gang van zaken bij KNGF Geleidehonden. Naast de toezichthoudende functie staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde. De raad kent een financiële auditcommissie, een beleggingsadviescommissie en een remuneratiecommissie.

De medewerkers worden bij de directie vertegenwoordigd door een Ondernemingsraad (OR). Deze bestaat uit vijf leden.

Functieomschrijving

Uitdagingen

De afgelopen jaren heeft KNGF Geleidehonden haar werkveld uitgebreid. Het aanbod van blindengeleidehonden werd in korte tijd uitgebreid met assistentiehonden, autismegeleidehonden en buddyhonden voor mensen met PTSS. De behoefte aan al deze honden is groot en de wachtlijsten voor cliënten zijn gegroeid.

Vanuit de missie om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een professioneel opgeleide hond, wil KNGF-geleidehonden meer cliënten in alle doelgroepen kunnen helpen. Daarom is in de langetermijnvisie voor de organisatie de ambitie vastgelegd om naar 2030 een stapsgewijze groei door te maken richting verdubbeling van het aantal afgeleverde combinaties (hond/cliënt) per jaar. Dat wil zeggen dat KNGF Geleidehonden over tien jaar, met behoud van kwaliteit, twee keer zoveel cliënten wil helpen met een professioneel getrainde hulphond. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het regelen van de voorwaarden om de beoogde groei mogelijk te maken.

Om de organisatie toekomstgericht en wendbaar te maken, is in 2019 een wijziging in de organisatiestructuur doorgevoerd en is vervolgens gewerkt aan het goed inbedden van die structuur, aan het aanpassen van de interne processen en de cultuur. Deze wijzigingen hebben onrust en uitdagingen in de organisatie met zich meegebracht. Hier is veel aandacht aan besteed door de huidige directeur-bestuurder en het managementteam.
Daarnaast heeft Corona invloed gehad op de bedrijfsvoering van KNGF Geleidehonden, waardoor het realiseren van de groei-ambities vertraging heeft opgelopen.

De komende jaren staat KNGF Geleidehonden voor de uitdaging om, ondanks een wat tragere start dan gehoopt, de groei-ambities uit het toekomstplan daadwerkelijk te realiseren. Dit betekent onder andere het (verder) werken aan een stabiele organisatie en het invullen van de organisatorische randvoorwaarden voor de beoogde groei, in een juiste balans tussen de vragen van cliënten en het voldoen aan de behoeften van de honden en met aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en de cultuur. Het betekent ook het nog steviger positioneren van KNGF Geleidehonden in de buitenwereld. De focus heeft de afgelopen jaren vooral gelegen op de interne herpositionering van de organisatie.

Bestuurder

Als gevolg van het vertrek van de huidige directeur-bestuurder per april 2022, is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. De directeur-bestuurder is statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, voor het bepalen van de koers en de vertaling en realisatie hiervan, samen met de organisatie.

Resultaatgebieden:
 • Bestendigen en doorontwikkelen van de ingezette koers van de organisatie, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en de ambities en doelen worden gerealiseerd.
 • Doorvertalen van missie, visie en strategie naar beleid en realistische doelstellingen voor de afdelingen.
 • Aansturen van de KNGF-organisatie, door (binnen heldere kaders) ruimte te geven aan het managementteam, het beste in hen naar boven te halen en te sturen op resultaat.
 • Zorgdragen voor een gezonde, effectieve bedrijfsvoering en voor het behouden van de hoge kwaliteit.
 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waarin het nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd, waarin afspraken worden nagekomen en medewerkers met plezier werken.
 • Intern en extern uitdragen van de missie en doelstellingen van KNGF en de organisatie extern vertegenwoordigen en positioneren.
 • Ontwikkelen, onderhouden en benutten van het relatienetwerk van belanghebbenden, vrijwilligers, samenwerkingspartners en donateurs.
 • Zorgdragen voor en actief bijdragen aan de fondsenwerving. Sturen op verdere inkomstendiversificatie.
 • Bewaken en stimuleren van de tevredenheid van cliënten en medewerkers en fungeren als gesprekspartner voor de Ondernemingsraad.

Functie-eisen

KNGF Geleidenhonden zoekt een stevige en verbindende directeur-bestuurder die het reeds ingezette toekomstplan – méér cliënten helpen – verder ten uitvoer kan brengen. Een boegbeeld voor KNGF Geleidehonden, die in staat is de organisatie goed zichtbaar te maken in de markt, maar in goede balans met aandacht voor de ontwikkeling van de eigen organisatie en mensen. Een empathisch leider die de samenwerking zoekt en stimuleert, zowel binnen als buiten de organisatie. De nieuwe directeur-bestuurder heeft visie en strategisch denkvermogen, maar ook de executiekracht om focus aan te brengen, zaken te realiseren en te borgen. Hij/zij is toegankelijk en benaderbaar, heeft een open en luisterende houding en kan goed schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hij/zij geeft leiding vanuit aandacht en vertrouwen en biedt ruimte binnen heldere kaders. De ideale kandidaat is daarnaast positief ingesteld en beschikt over relativeringsvermogen en humor.

Voor de nieuwe directeur-bestuurder zijn o.a. de volgende criteria van belang:

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring als bestuurder of in een directierol met integrale verantwoordelijkheid.
 • Ervaring met leiding geven binnen een professionele organisatie; dit kan zowel binnen het publieke domein zijn als in het bedrijfsleven.
 • Ervaren verandermanager.
 • Affiniteit met goede doelen en fondsenwerving.
 • Duidelijke verbinding met de doelgroepen en missie van KNGF.
 • Affiniteit met dieren en dierenwelzijn, in het bijzonder honden.
Persoonskenmerken
 • Boegbeeld met visie en flair; in staat KNGF goed zichtbaar te maken in de markt.
 • Overzicht, in staat koers voor de lange termijn te bepalen en vast te houden.
 • Besluitvaardig, durft keuzes te maken en deze op te volgen.
 • Stevig, verbindend, straalt rust uit en heeft relativeringsvermogen.
 • Gericht op samenwerking (intern en extern), vernieuwing en ontwikkeling.
 • Mensgericht en betrokken, maar ook duidelijk en resultaatgericht.
 • Toegankelijk, laagdrempelig en aanspreekbaar.
 • Met humor, positief ingesteld, viert successen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie. De directeur-bestuurder ontvangt een bezoldiging conform de richtlijn die door de Goede Doelen Nederland is opgesteld en voortvloeit uit de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (max. ca. € 125.000,- bruto per jaar). Standplaats Amstelveen.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan KNGF Geleidehonden. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei.
 • Week 15: Plaatsing vacature online
 • Week 16-17: Responstermijn (t/m 1 mei)
 • Week 18-19: Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht kandidaten
 • Week 20-22: Selectie- en adviesgesprekken bij KNGF Geleidehonden / Optioneel assessment / Arbeidsvoorwaardengesprek / Referentiecheck en benoeming kandidaat
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 1 mei uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u haar bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!