Sluit

Sluit

COO a.i. voor Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)

Boer & Croon zoekt een COO a.i. voor Medisch Centrum Leeuwarden. Beschikt u over bestuurlijke ervaring binnen een ziekenhuis? Heeft u een breed en generalistisch bedrijfskundig profiel met aandacht/affiniteit voor operations, finance, HR en facilities? Heeft u ervaring in het omgaan met bestuurlijk complexe dossiers en governance in de gezondheidszorg? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Website formaat 1611 x 900 px 7

Bedrijfsinformatie

Organisatie
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen, voor acute, hoogcomplexe én basiszorg in Friesland. Het ziekenhuis is gericht op onderwijs, onderzoek en innovatie en biedt uitzonderlijke zorg voor iedere individuele patiënt. Als regionaal topklinisch ziekenhuis werkt het MCL samen met (Friese) ziekenhuizen, Noorderbreedte, Revalidatie Friesland, huisartsen en andere ketenpartners. MCL behoort sinds 2003 tot de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). MCL heeft ruim 3.000 medewerkers. De verbondenheid met de regio is groot. Het MCL heeft een vooruitstrevende, betrokken en vriendelijke cultuur.

Zorgpartners Friesland is een stichting die vanaf 1 januari 2008 100% eigenaar/aandeelhouder is van Medisch Centrum Leeuwarden, Noorderbreedte, Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen en Thuiszorg Het Friese Land. De voorgenomen fusie met het Tjongerschans ziekenhuis zal per januari 2024 leiden tot een nieuwe organisatie en organisatiestructuur.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.mcl.nl.

Governance

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken, op het handelen van de Raad van Bestuur en op de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Daarnaast staat zij de Raad van Bestuur met name ook met raad en daad terzijde en fungeert zij als klankbord. De Raad van Commissarissen benoemt de Raad van Bestuur en bestaat uit vijf personen.

Besturing MCL
Het MCL kent sinds 2019 een organisatiestructuur met zes zorgeenheden en medisch ondersteunende en stafdiensten. De besturingsfilosofie van het MCL is duaal. Deze duale structuur is inmiddels op alle niveaus geïmplementeerd en geëffectueerd; teammanagers met vakgroep coördinatoren, ZE-managers met medisch managers en de Raad van Bestuur (statutair verantwoordelijk) met medisch bestuurders in de Bestuursraad. Daarnaast is de voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) volwaardig lid van de Bestuursraad.

Het tweede besturingsprincipe is dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. Ten derde streeft het MCL ernaar een voortdurend lerende en verbeterende organisatie te zijn.
De Raad van Bestuur gaat bestaan uit drie leden (voorzitter en twee leden). Het betreft een collegiale Raad van Bestuur.

Het managementteam (MT MCL) leidt de operationele organisatie van het ziekenhuis, heeft beslissingsbevoegdheid binnen de afgesproken kaders en adviseert de Bestuursraad gevraagd en ongevraagd. Het MT MCL bestaat uit de managers en de medisch managers van de zorgeenheden en de medisch ondersteunende en stafdiensten.

Medezeggenschap en Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
MCL vindt het belangrijk dat de stakeholders invloed hebben op het beleid. Er is periodiek overleg met onder meer de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de VAR, het Stafbestuur, de verbonden Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s), de huisartsenorganisaties, het gemeentebestuur en de zorgverzekeraars.

Functieomschrijving

Situatieschets
MCL en Tjongerschans hebben het voornemen om te fuseren. De beoogde datum voor de juridische fusie is 1 januari 2024. In de komende periode worden de fusieplannen verder uitgewerkt, leidend tot een voorgenomen fusiebesluit. De fusie stelt beide ziekenhuizen in staat om vanuit één verantwoordelijkheid met één team en één ambitie de zorg voor de regio zo goed mogelijk te organiseren.

In het najaar van 2021 is de Strategisch Beleidsplan MCL 2021-2030 vastgesteld. In deze meerjarenstrategie is een aantal cruciale thema’s benoemd (zie bijlage 1). Centraal staat de patiënt. Overal wordt de patiënt zoveel mogelijk betrokken vanuit het motto ‘Gezien, gehoord, geholpen’. Met betrekking tot het thema ‘een sterk topklinisch profiel’ zijn er zes onderscheidende gebieden aangewezen. Het gaat daarbij om het leveren van excellente complexe topklinische zorg. In die gebieden wil het MCL de komende jaren groeien. Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie, de pijlers onder ieder STZ-ziekenhuis.

Voor het komende jaar zijn de volgende vier prioriteiten vastgesteld:
 1. Continu lerende en verbeterende organisatie
 2. Arbeidsmarkt en goed werkgeverschap
 3. Fusie MCL-Tjongerschans + Toekomstbestendige Ziekenhuiszorg Friesland
 4. Uitvoering Strategisch Beleidsplan 2021-2030

Onderdeel van punt 4 is dat het MCL, op basis van haar strategisch vastgoedplan, een gefaseerde nieuwbouw voorbereidt. Fase 1 van dit plan betreft de bouw van een nieuwe OK, IC en dagbehandelcentrum. Hiervoor wordt momenteel een financieringsaanvraag voorbereid.

Functie
Aanleiding voor het vacant stellen van de functie COO a.i. is het vrijkomen van de financiële functie binnen de Bestuursraad. Hierop is opnieuw gekeken naar de benodigde invulling van de bestuurlijke portefeuilles. Er is voor gekozen om bij de invulling van deze vrijgekomen positie te kiezen voor een derde bestuurder.

De Raad van Commissarissen van het MCL is op zoek naar een kandidaat voor de positie van COO a.i., die samen met de huidige bestuurders een collegiaal bestuur zal vormen. De gezochte interim COO wordt, volgens voorgenomen besluit, statutair bestuurder voor de periode tot maximaal de beoogde fusiedatum (MCL – Tjongerschans) van 1 januari 2024.

Het betreft een brede COO rol. De leidraad van handelen van de te werven COO a.i. zijn de vier prioriteiten, zoals eerder benoemd. De COO a.i. staat achter de duale besturingsfilosofie en draagt deze uit. De interim COO richt zich op het primaire proces en zorgt voor goede bestuurlijke ondersteuning voor de toegewezen portefeuilles. Binnen de Raad van Bestuur wordt de interim COO verantwoordelijk voor o.a. finance en control, inkoop, supply chain management, integraal capaciteitsmanagement, strategie, verkoop, HR en in ieder geval een tweetal zorgeenheden. De definitieve invulling van de portefeuille volgt in afstemming met de huidige bestuurders.

De interim COO werkt nauw samen met de managers van de verschillende diensten en is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering binnen het MCL. De interim COO maakt mensen bewust van hun rol en impact op het grotere geheel en daagt de organisatie uit helder te zijn in het nemen van de eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid. De interim COO levert een bijdrage aan de voorbereidingen voor de voorgenomen fusie.

MCL zoekt een daadkrachtige interim bestuurder met een zakelijke inslag, die weet te verbinden, te stimuleren en te inspireren. De interim COO helpt de organisatie bij de verdere ontwikkeling van de organisatiestructuur (aansturing). Blijft op strategisch niveau acteren zonder de verbinding en nabijheid met de managers en medewerkers in de operatie te verliezen. Is positief kritisch, denkt door, spiegelt en is de sparringpartner van medebestuurders en het management.

Qua achtergrond en ervaring zoekt het MCL een stevige en ervaren bestuurder uit de zorg met brede ervaring op het gebied van bedrijfsvoering. Ervaring met organisatieontwikkeling, operational support, fusie trajecten en verandermanagement zijn waardevol en relevant voor een goede invulling van deze interim-positie.

Verantwoordelijkheden:
Aansturen van de stafdiensten, zoals finance en control, inkoop, supply chain management, integraal capaciteitsmanagement, strategie, verkoop, HR;
 • Aansturen eenheden, zoals OK en de zorgeenheid Snijdend;
 • Verder ontwikkelen van de organisatiestructuur om het besturingsmodel goed te laten functioneren;
 • Het consolideren en afmaken van de ingezette plannen, prioriteren en faseren;
 • Oriëntatie op de voorgenomen fusie vanuit procesinrichting.

Functie-eisen

Bestuurlijke ervaring binnen een ziekenhuis;
 • Een breed en generalistisch bedrijfskundig profiel met aandacht/affiniteit voor operations, finance, HR en facilities;
 • Ervaring in het omgaan met bestuurlijk complexe dossiers en governance in de gezondheidszorg;
 • Ervaring met organisatie-ontwikkeltrajecten, wijziging van sturingsmodel en cultuur- en verandermanagement;
 • Ervaring met fusie en integratie is een pré;
 • Ervaring met collegiaal bestuur en duaal management is een pré;
 • Kan zich verbinden met de aard en cultuur van de regio;
 • Bij geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Persoonlijkheidskenmerken
 • In staat als eenheid met de collegae binnen de Bestuursraad te functioneren; geeft en neemt, stuurt en absorbeert, luistert en acteert, benut de complementariteit door een focus op doen;
 • Zakelijk, strategisch sterk met oog voor governance en het aansturen van organisaties vanuit het overkoepelende, brede perspectief. Helicopterview en scherpte. Rolvast;
 • Heeft een visie op zorginrichting in de toekomst, denkt vanuit patiënt- en kwaliteitsbelang;
 • Faciliteert: in staat professionals te inspireren en te helpen duidelijke keuzes te maken;
 • Vanuit charisma en persoonlijke drijfveer gericht op samenwerking. Werkt vanuit het organisatiebelang;
 • Sterk verbindend, zowel op de inhoud voor betere processen, als op de mens;
 • Een netwerker, in staat relaties op te bouwen en te onderhouden en blijft hierbij de zakelijkheid in het oog houden;
 • Besluitvaardig, kan prioriteren en faseren, op juiste moment temporiseren, met een focus op afmaken. Helder in de communicatie;
 • Oplossingsgericht, pragmatisch en realistisch vanuit congruentie en consistentie, overzicht en inzicht.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet

Het betreft een fulltime positie. De duur van deze tijdelijke aanstelling zal tot maximaal de beoogde fusiedatum (MCL – Tjongerschans) van 1 januari 2024 zijn. Honorarium passend binnen de geldende WNT normen.

Contactinformatie

Selectietraject

Het MCL laat zich in deze procedure bijstaan door Willemijn Broerse, partner Boer & Croon. Zij voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan MCL. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken.
 • Week 50 Search kandidaten en responstermijn (18 december)
 • Week 51 Preselectie-gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 51 Voordracht kandidaten (inclusief akkoord RvC op shortlist)
 • Week 02 Gesprekken bij Medisch Centrum Leeuwarden

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 18 december uw CV. Voor vragen kunt u contact opnemen met Willemijn Broerse (020 – 301 43 07).

December 2022