Sluit

Sluit

Concernmanager voor Gemeente Assen

Boer & Croon zoekt een concernmanager voor de gemeente Assen. Kernpunten in het profiel zijn: affiniteit met het economische domein, organisatie ontwikkeling en opgave-gericht werken. Lees voor meer informatie het uitgebreide profiel

Direct solliciteren
Website formaat 1611 x 900 px

Bedrijfsinformatie

Bij de gemeente Assen staat het Verhaal van Assen centraal: Assen als compacte familiestad waar het prima werken, leven en ontspannen is. De gemeente Assen werkt dagelijks met ruim 650 mensen aan de groei van deze provinciehoofdstad. Het bestuur heeft uitdagende ambities en de gemeentelijke organisatie is voortdurend in ontwikkeling. Vijf thema’s staan hierin centraal: Samen zorgen voor de stad, Passende dienstverlening, Assen als wendbare organisatie, Werkgeluk en Het Verhaal is van iedereen. Onder leiding van het CMT is een manier van werken ingezet waarin samenwerken aan maatschappelijke opgaves gecombineerd wordt met eigen functionele expertise en professionele en persoonlijke ontwikkeling. De cultuur bij de gemeente Assen is informeel. Medewerkers zijn loyaal en betrokken, werken met hart voor de organisatie en de gemeente. Er is veel energie om nieuwe initiatieven te ontplooien.

De gemeente Assen staat dicht bij de inwoners, ondernemers en partners. De organisatie acteert vanuit verschillende rollen: soms nog als de overheid die bepaalt, maar steeds vaker sluit de gemeente aan bij initiatieven van haar doelgroepen. De besturingsfilosofie is die van een netwerkorganisatie: bestuur, managers en medewerkers werken samen met partners aan de opgaven voor Assen. Dit integrale en opgavegericht werken maakt het werk interessanter, maar ook complexer. Intern is de Gemeente Assen ingericht als een organisatie, waarin functionele teams op maat combinaties maken in programma’s en aandachtsgebieden. Flexibiliteit, focus en verbinding zijn nodig om dit systeem goed te laten werken. De organisatie wordt aangestuurd door een CMT bestaande uit de Algemeen directeur (Gemeentesecretaris), drie Concernmanagers, de Concerncontroller en de Bestuurssecretaris.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.assen.nl en Het Verhaal van Assen.

Functieomschrijving

Functie
De Concernmanager is in eerste instantie, samen met het CMT, verantwoordelijk voor de resultaten en ontwikkeling van de gehele organisatie en heeft daarnaast een aantal programma’s onder zijn/haar hoede. De Concernmanager combineert continu de maatschappelijke opgaves met de resultaatgebieden binnen programma’s en zoekt daartoe verbinding met interne collega’s en externe partners.

De gezochte Concernmanager wordt verantwoordelijk voor de begrotingsprogramma’s Samenwerken aan Assen, Vastgoed & Grondbedrijf en Werken in Assen (voor het onderdeel Economie). Daarnaast is de Concernmanager verantwoordelijk voor de programma’s Energietransitie, Economische agenda, het Stadskwartier en Het Informatieverhaal van Assen (de visie op het informatie gestuurd werken binnen de gemeente).
Affiniteit met de processen binnen de eigen portefeuille is belangrijk. De Concernmanager weet dit te verbinden met onderwerpen in de andere domeinen van de gemeente.

De Concernmanager is binnen deze portefeuille specifiek verantwoordelijk voor:
 • Het formuleren van de gewenste resultaten (geven van richting), het organiseren van wat er nodig is om dit te bereiken en het behalen van die resultaten
 • Het bewaken van de samenhang en verbinding tussen beleid en uitvoering binnen de eigen portefeuille (beleidscyclus), waaronder begrepen de praktische uitvoerbaarheid van beleid
 • Planning en control

De Concernmanager is een gezaghebbende adviseur aan het college en beweegt zich makkelijk in politiek bestuurlijke processen. Daarnaast is de Concernmanager opdrachtgever voor complexe opdrachten. Leiding geven aan Teammanagers binnen de eigen portefeuille is een ander aandachtsgebied.

Verder hebben de Concernmanagers met de Algemeen directeur een gedeelde verantwoordelijkheid voor:
 • Het goed functioneren van de organisatie en de algemene ontwikkeling van de organisatie
 • Het faciliteren van de organisatie door de juiste voorwaarden te scheppen
 • Het versterken van de samenwerking van de organisatie met de partners
 • Een goed verloop van de samenwerking tussen teams, tussen managementlagen in de organisatie en tussen organisatie en bestuur
 • Het uitdragen van het Verhaal van Assen om uitvoering te geven aan het programma Organisatie Ontwikkeling
 • De doorontwikkeling van het leiderschap in de organisatie

Van de Concernmanagers vraagt dit dat zij een brede portefeuille kunnen overzien en hierin de samenhang weten te bewaken. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het bereiken van resultaten in de eigen portefeuille en hakken knopen door. Zodat Teammanagers, medewerkers, bestuurders en netwerkpartners weten waar ze aan toe zijn. De Concernmanagers hebben daarbij voldoende verstand van de inhoud om te kunnen sturen, maar spelen zelf geen grote inhoudelijke rol. Zij zijn moderne, mensgerichte leiders die in teamverband hun beste prestaties neerzetten. De Concernmanagers zoeken de partners in het netwerk actief op en werken samen aan het versterken van de relaties.


Functie-eisen

Profiel
Gezien de economische aard van de programma’s heeft de Concernmanager een externe blik en legt vanuit enthousiasme en nieuwsgierigheid de verbinding met initiatieven en behoeften in de buitenwereld. De concernmanager bewaakt de samenhang van beleid en uitvoering en is, op een coachende en richtinggevende manier, faciliterend naar de organisatie.

Het natuurlijke leiderschap van de Concernmanager past goed bij de eigen wijze waarop de gemeente Assen de organisatie aanstuurt. Gemeenschappelijke doelen, strategisch denken, verandermanagement, mensgericht, koersvast én flexibel zijn hierbij kernwoorden.

Een en ander leidt aanvullend tot de volgende functie-eisen en competenties:


Functie-eisen

 • WO opleidingsniveau
 • Ruime leidinggevende ervaring, zowel hiërarchisch als functioneel
 • Affiniteit en/of ervaring met de processen binnen de toegewezen programma’s (economisch domein)
 • Beweegt zich gemakkelijk in overheidsorganisaties en in politiek bestuurlijke netwerken
 • Heeft een duidelijke externe oriëntatie en brengt een relevant netwerk mee
 • Ervaring met projectmanagement en/of projectmatig werken
 • Ervaring bij een gemeentelijke organisatie is een pre
 • In staat zich te verbinden met de regio

Competenties
 • Authentiek leiderschap met een breed sturingsrepertoire, in staat snel te schakelen tussen inhoud, proces en mensen
 • Analytisch sterk, bewaart overzicht en stuurt op grote lijnen en onderlinge verbanden, laat los, geeft vertrouwen en is besluitvaardig waar nodig
 • Relatiegericht, zichtbaar, beweegt zich gemakkelijk binnen en buiten de organisatie
 • Goed gevoel voor verhoudingen en politiek sensitief
 • Heldere communicatie en verwachtingsmanagement, is graag sparringpartner
 • Leergierig, nieuwsgierig en zelfreflectief.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 7.269,- bruto per maand (functieschaal 14) op basis van een fulltime vast dienstverband (36 uur). Daarnaast biedt de gemeente Assen aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een IKB budget van 17.05%.

Contactinformatie

Selectietraject
Namens Boer & Croon zijn Willemijn Broerse en Seerp Leistra verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Zij voeren de eerste gesprekken met kandidaten en dragen vervolgens kandidaten voor aan de Gemeente Assen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in januari.

 • Week 50 Plaatsing vacature in on- en offlinemedia
 • Week 51-01 Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 8 januari 2023)
 • Week 02-03 Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon
  Voordracht van kandidaten
 • Week 04-05 Eerste gespreksronde bij gemeente Assen (23 januari 2023)
  Tweede gespreksronde bij gemeente Assen (26 januari 2023)
  Arbeidsvoorwaardengesprek
  Inwinnen referenties en benoeming
Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 18 januari 2023 uw CV en motivatiebrief. Uw CV en motivatiebrief kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw W. Broerse. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020- 3014004). December 2022

Bijlage toelichting Portefeuille en Programma’s

Samenwerken aan Assen
Binnen dit begrotingsprogramma vallen de samenwerking met partners en dienstverlening. Assen werkt samen in verschillende samenwerkingsverbanden. Dit doet de organisatie met partners in de stad, andere gemeenten en de overheden in Noord-Nederland. Het doel is om de positie in de regio, nationaal en Europees te versterken. Met de ontwikkelopdracht Dienstverlening wordt er gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening van de gehele organisatie. Werken vanuit de bedoeling is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Vastgoed & Grondzaken

Met het gemeentelijk vastgoed zorgt de gemeente ervoor dat verschillende voorzieningen in Assen een plek hebben, zoals sportvoorzieningen en wijkgebouwen. Een grote opgave is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor is een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld. Assen heeft een faciliterend grondbedrijf. Hiermee worden ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Werken in Assen

Vanuit de behoefte om te anticiperen op een veranderende arbeidsmarkt en om zoveel mogelijk Assenaren toekomstgericht op te leiden, stelt de gemeente een agenda op voor de verbinding tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Ook wordt intensief samengewerkt om het mbo- en hbo-onderwijs in Assen te behouden en vraaggericht door te ontwikkelen. De Economische agenda, die samen met onze partners is opgesteld, wordt uitgevoerd. Deze agenda vormt de strategische basis voor de economische structuurversterking en het behouden en creëren van werkgelegenheid in Assen. Niet alleen gericht op de stad, maar ook in verbinding met de regio.

Programma Energietransitie

Assen is op weg naar een duurzaam Assen. Om nu en in de toekomst fijn te kunnen blijven wonen, werken en leven. De eerste stappen worden gezet door energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. Daarnaast is de gemeente Assen op zoek naar andere manieren om woningen en gebouwen te verwarmen. Dat doen de organisatie stap voor stap, samen met inwoners. Ook wordt gekeken waar in Assen plek is om grootschalig energie op te wekken met zonneparken en zon op bedrijfsdaken en met andere hernieuwbare energiebronnen. Hieraan wordt gewerkt vanuit het programma Energietransitie.

Op dit moment werkt de organisatie aan een actualisatie van de visie energietransitie. Deze wordt naar verwachting eind 2022 vastgesteld. In deze visie wordt vastgelegd welke doelstellingen de organisatie wil halen, met welke opgaven de komende jaren aan de slag gegaan wordt en hoe dit ingericht wordt. De visie sluit aan bij de landelijke en wereldwijde afspraken die moeten zorgen voor een beter klimaat.


Het Informatieverhaal van Assen

We leven in een samenleving waarin het belang van informatie toeneemt. Meer en meer wisselen wij ervan met elkaar uit. Dat doen we langs allerlei wegen, vaak ook nieuwe. Want ondertussen gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel. Informatie delen is nog nooit zo makkelijk geweest als nu. Het zijn twee trends die elkaar versterken en niet los van elkaar te zien zijn. Als gemeente kan en wil Assen hierin niet achterblijven. De organisatie wil er juist zo goed mogelijk op inspelen. Slim gebruik van informatie en technologie helpt bij – en is absoluut onmisbaar voor – het werken aan de Assense opgaven. Vanuit die gedachte is het informatieverhaal van Assen opgesteld, als verdieping van het Verhaal van Assen. In de begroting voor de komende jaren is geld opgenomen om te investeren in het beter beheersen en gebruik maken van informatie.

Stadskwartier

Een kwaliteitsimpuls geven aan het woon-, leef- en ondernemersklimaat in en rond het centrum, is het doel van het plan Stadskwartier Assen. Het plan richt zich specifiek op de gebieden Binnenstad, het Havenkwartier en de Stadsboulevard. Tegelijkertijd worden met de uitvoering van het plan Stadskwartier Assen de verbindingen met de andere wijken en het groene buitengebied verbeterd. Daarmee krijgt het plan betekenis voor Assen als geheel. De belangrijkste opgave voor het Stadskwartier Assen is het realiseren van zo’n 1350 woningen. In de binnenstad worden leegstaande winkels omgebouwd tot woonhuizen. Het verouderde bedrijventerrein in het Havenkwartier vermaakt de gemeente tot een eigentijds woongebied.