Sluit

Sluit

Bestuurssecretaris voor Universitair Medisch Centrum Utrecht - UMCU

UMCU

Bedrijfsinformatie

De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. Het UMC Utrecht ambieert het verschil te kunnen maken in het leven van mensen door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Omdat ieder mens telt, wil het UMC Utrecht nog beter luisteren naar elke patiënt en hem, afhankelijk van de behoefte, verder helpen om zijn gezondheid te verbeteren.

Het UMC Utrecht innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doet zij door het uitvoeren van drie kernprocessen:
1. Het zorgen voor gepersonaliseerde zorg voor iedere individuele patiënt en tegelijkertijd bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken van de zorg en de duurzaamheid van de geleverde zorg.
2. Het verbinden van ‘fundamentele’ onderzoekers met ‘toegepaste’ onderzoekers.
3. Het lokaal toepassen van kennis en vervolgens gegeneraliseerd internationaal
toepasbaar maken.

Deze kernprocessen worden uitgevoerd met de Utrechtse aanpak: het inzetten op multidisciplinariteit in zorg, onderwijs en onderzoek als basis voor innovatie. Het UMC Utrecht creëert sterke netwerken, om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van en innovaties in zorg te bewerkstelligen, en om nog betere opleidingen te verzorgen.
Dit doen ze door met netwerkpartners, zowel regionaal, nationaal als internationaal, multidisciplinair samen te werken, te innoveren op de grensvlakken van kennisgebieden en door focus aan te brengen in activiteiten.

Het UMC Utrecht verlegt grenzen binnen zes speerpunten: Circulatory Health, Brain, Infection & Immunity, Cancer, Child Health en Regenerative Medicine. Deze speerpunten zijn leidend in onderzoek en in de zorg, zodat innovaties snel in de praktijk worden toegepast. Daarnaast zet het UMC Utrecht in op vernieuwing van zorg waarvoor een wettelijke taak bestaat op en op de meest complexe zorg. Nieuwe generaties zorgprofessionals worden opgeleid vanuit dezelfde visie, met extra aandacht voor interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs (‘de Nieuwe Utrechtse School’).

De speerpunten versnellen de komende jaren door innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen, namelijk: (1) Healthy Living, (2) Biofabrication & disease modelling, (3) Molecular science & therapy, (4) Image-guided Interventions, (5)
Integrale complexe zorg voor kinderen, (6), Complexe acute zorg en (7) De Nieuwe Utrechtse School.

Hiervoor is het nodig dat de organisatie versterkt wordt. De afgelopen jaren is al flink op deze versterking ingezet en ook de komende jaren wordt onverminderd ingezet op de volgende zeven onderwerpen: (1) Dialoog met de patiënt, (2) Een fijne plek om te werken, (3) IJzersterke netwerken, (4) Data science en e-health, (5) Betaalbare en duurzame zorg, (6) Wendbare organisatie en (7) Goede huisvesting.

Voor meer informatie over het UMC Utrecht zie: www.umcutrecht.nl

Governance

Raad van toezicht
De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van bestuur. Ook het vaststellen en toetsen van het beleid is een taak van de raad van toezicht. De raad van toezicht van het UMC Utrecht wordt benoemd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en bestaat uit 6 leden.

Raad van bestuur
Het UMC Utrecht heeft een zelfstandig bestuur en telt 4 leden. De raad van bestuur bepaalt het algehele beleid van het UMC Utrecht. Daarbij gaat het om de koers en grote lijnen, de taak en functie en de missie en de ambitie van het UMC Utrecht. Dit alles in relatie tot de ontwikkelingen in de zorgsector en de maatschappij als geheel. De raad van bestuur vertegenwoordigt het UMC Utrecht bij de overheid, de wetenschappelijke- en onderwijswereld, de media en andere belanghebbenden. Tegelijkertijd is de raad van bestuur nauw betrokken bij wat er speelt in de organisatie.

Medezeggenschap
De medewerkers van het UMC Utrecht zijn vertegenwoordigd in een ondernemingsraad (OR). De Studentenraad (SR) is i.v.m. de universitaire taak van het UMC Utrecht een wettelijk orgaan met rechten gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad) is het orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire onderwijs en onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad is de gemeenschappelijke vergadering van de SR (9 studenten) en een delegatie van de ondernemingsraad (9 personeelsleden met O&O profiel). De cliëntenraad (CR) adviseert de raad van bestuur bij alles dat raakt aan de belangen van patiënten van het UMC Utrecht. In het Stafconvent zijn medisch specialisten van alle vakgroepen verenigd met als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te bewaken. De Ledenraad, het vertegenwoordigend overlegorgaan van het Stafconvent, geeft de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over medisch-inhoudelijke ontwikkelingen en bestuurlijke zaken die daarmee verband houden. De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is een adviesorgaan dat door de raad van bestuur is ingesteld om - gevraagd en ongevraagd - te adviseren over zaken die de verpleegkundige zorg aangaan.

Functieomschrijving

Als bestuurssecretaris ben je verantwoordelijk voor effectieve en integrale ondersteuning van de raad van bestuur en de raad van toezicht in de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarbij geef je leiding aan de kernstaf en ben je lid van het leiderschapsteam van de directie strategie & beleid.

Dit ga je doen
In deze functie ben je de bestuurssecretaris van de raad van bestuur en van de raad van toezicht en geef je leiding aan de kernstaf van de raad van bestuur. Je bent verantwoordelijk voor effectieve en integrale ondersteuning van de raad van bestuur en de raad van toezicht in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Als bestuurssecretaris:
 • Coördineer en organiseer je het besluitvormingsproces van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Je adviseert daarbij over de prioriteit en fasering van te nemen besluiten en in te nemen bestuurlijke standpunten.
 • Ben je verantwoordelijk voor de totale procesgang bij vergaderingen: het opstellen van de agenda's, het verzamelen en (laten) samenstellen en toevoegen van schriftelijke informatie, waaronder de conceptbesluiten. Ook ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen.
 • Initieer je diverse overleggen en zorg je voor de voorbereiding daarvan. Zo nodig licht je (voorgenomen) besluitvorming van de raad van bestuur toe, toets je deze, stimuleer je afstemming en bevorder je het draagvlak voor de bestuurlijke besluiten.
 • Draag je zorg voor het communiceren van (beleids)besluiten.
 • Bewaak je de uitvoering van genomen besluiten en monitor je of de besluiten ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.
 • Ben je het eerste aanspreekpunt voor stakeholders. In de praktijk betekent dit dat je vragen beantwoordt over het besluitvormingsproces en in dit proces draagvlak creëert voor onder andere de procesgang.
 • Ben je sparringpartner voor de raad van bestuur en geef je gevraagd en ongevraagd advies over algemeen bestuurlijke zaken, actuele wet- en regelgeving en good governance.
 • Stuur je de kernstaf aan (bestuursadviseurs en secretaresses) en zorg je ervoor dat het secretariaat van de kernstaf goed functioneert.
 • Stuur je de procesgang van besluitvorming aan. Als bestuurssecretaris heb je een visie om deze procesgang verder te optimaliseren en ben je in staat deze visie ook daadwerkelijk te realiseren.
Er wordt op dit moment een junior bestuursadviseur geworven die je kan ondersteunen in organisatorische werkzaamheden.

Hier ga je werken
Als bestuurssecretaris geef je leiding aan de afdeling kernstaf, onderdeel van de directie strategie & beleid.

De directie strategie & beleid adviseert strategisch en tactisch over, voert de regie op, en ondersteunt de raad van bestuur, divisies en directies op het gebied van organisatie-brede onderwerpen gerelateerd aan zorg, onderwijs, onderzoek en organisatie.

Je wordt onderdeel van het leiderschapsteam van de directie strategie & beleid. Deze directie bestaat naast de kernstaf uit de afdelingen strategie & transformatie, digital health, research office, marketing & communicatie, juridische zaken, audit & riskmanagement, strategische allianties, integraal capaciteitsmanagement en vastgoed & huisvesting.

Je rapporteert hiërarchisch aan de directeur strategie & beleid en functioneel aan de voorzitter van de raad van bestuur. Inhoudelijk schakel je op verschillende dossiers rechtstreeks met de portefeuillehouders uit de raad van bestuur en raad van toezicht. Ook neem je deel aan bepaalde overleggen van het U-team, het leiderschapsteam van het UMC Utrecht.

Functie-eisen

Functie-eisen
 • Afgeronde academische opleiding; een juridische opleiding is een pre.
 • Ervaring als bestuurssecretaris.
 • Je hebt gewerkt in een complex bestuurlijk krachtenveld, bij voorkeur in de zorg en/of een academisch ziekenhuis.
 • Je hebt herkenbare leidinggevende kwaliteiten.
 • Je hebt kennis van en ervaring met (de bestuurlijke impact van) wet- en regelgeving en governance.
Persoonskenmerken
 • Als persoon: senioriteit, krachtige persoonlijkheid, resultaatgericht, gewend om te schakelen op hoog niveau, open, proactief en communicatief. Met relativeringsvermogen en humor.
 • Omdat je zowel voor de raad van bestuur als voor de raad van toezicht werkt met ieder een eigen dynamiek, heb je uitstekend gevoel voor verhoudingen en voor vertrouwelijkheid. Je bent integer en weet goed om te gaan met informatie en verschillende rollen.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent in staat de raad van bestuur en de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren.
 • Je bent in staat een duidelijke visie op het besluitvormingsproces te ontwikkelen en hier ook uitvoering aan te geven.
 • Je bent in staat een goede organisatie neer te zetten, waarin je zaken structureel goed inricht en waarin mensen met plezier hun werk doen.
 • Je hebt een goede pen en kunt vertrouwelijke correspondentie en documenten (voorbereidend) opstellen namens de raden.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur per week. Een interessante, uitdagende functie bij een nationaal en internationaal toonaangevende organisatie, waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen. De functie is ingeschaald in schaal 15 conform de CAO Universitair Medische Centra (per 1 augustus 2022 max. € 8.268,- bruto per maand op basis van 36 uur per week). Het betreft een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Standplaats Utrecht.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het UMC Utrecht. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van het proces. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in september.
 • Week 24: Plaatsing vacature online
 • Week 24-32: Responstermijn (14 augustus)
 • Week 33-34: Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht kandidaten
 • Week 35-37: Selectie- en adviesgesprekken bij UMC Utrecht / Assessment / Arbeidsvoorwaardengesprek / Referentiecheck en benoeming kandidaat
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 14 augustus uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u haar bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!