Sluit

Zorgbalans

Bestuurder voor Zorgbalans

Boer & Croon is op zoek naar de bestuurder voor Zorgbalans. Bent u een ervaren bestuurder binnen de gezondheidszorg met een breed bestuurlijk profiel, gewend om zowel de bedrijfsvoering als zorgonderdelen aan te sturen? Bent u een strategisch denker met executiekracht, die de organisatie stimuleert en medewerkers uitdaagt en ruimte en vertrouwen geeft om te komen tot toonaangevende oplossingen? Bent u in staat om een gedragen en toekomstbestendige organisatie-inrichting en topstructuur te ontwerpen, in te richten en te borgen? Lees dan verder of solliciteer direct.

Functieomschrijving

Vacature bestuurder

De huidige bestuurder van Zorgbalans, mevrouw Tamara Pieterse, heeft tijdig aangekondigd de organisatie per 1 juni 2024 te verlaten. Dit om de Raad van Toezicht de mogelijkheid te bieden om na te denken over de meest passende inrichting van de topstructuur voor de toekomst.

Op basis van interne ontwikkelingen en de ontwikkelingen die de komende jaren in het zorglandschap worden verwacht heeft de Raad van Toezicht, in samenspraak met de organisatie, de voorkeur uitgesproken om de Raad van Bestuur over 1 tot 2 jaar uit te breiden naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht wenst echter dat deze uitbreiding onderdeel is van het herijken van de volledige topstructuur. Daarom zal vooralsnog één bestuurder worden geworven met een duidelijke ontwikkelopdracht voor de interne organisatie.

De Raad van Toezicht geeft de nieuw aan te stellen bestuurder de opdracht mee om:
 • Te onderzoeken hoe een tweehoofdige Raad van Bestuur binnen Zorgbalans kan worden ingesteld en wat daarbij naar de toekomst toe de best passende organisatie-inrichting en bijbehorende topstructuur is.
 • Indien mogelijk, gebruik te maken van het natuurlijk verloop in de topstructuur om toe te werken naar deze constellatie.
Voorwaardelijk voor een goede werking van elk inrichtingsmodel is een organisatiecultuur waarin effectieve samenwerking het uitgangspunt blijft, met oog voor de financiële draagkracht van Zorgbalans en de wens dat de topstructuur niet topzwaar wordt.

De Raad van Toezicht van Zorgbalans is op dit moment op zoek naar een kandidaat voor de positie van bestuurder, die met energie en in verbinding met de organisatie aan de slag gaat met deze ontwikkelopdracht.

Bedrijfsinformatie

Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en is daarnaast één van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Zij ondersteunt mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm én inhoud te geven aan hun leven. Zorgbalans is daarbij altijd op zoek naar innovatieve oplossingen voor het zorgaanbod, woonvormen, technologie en vastgoed. Zodat Zorgbalans nu én in de toekomst de juiste zorg en ondersteuning kan bieden aan mensen voor wie dat noodzakelijk is.

Met ruim 3.600 professionele medewerkers en ruim 900 vrijwillige medewerkers biedt Zorgbalans tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, en begeleiding bij dementie voor behandeling en revalidatie. Dat doet zij bij mensen thuis en in hun ontmoetings- en woonzorgcentra.

Zorgbalans gaat uit van de vragen, wensen en mogelijkheden van cliënten, veelal ouderen en chronisch zieken. Daarbij is er specifieke zorg voor gezinnen, partners en mantelzorgers. Zij organiseert de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de buurt. Ten opzichte van de voorgaande jaren gaat Zorgbalans nog intensiever samenwerken met andere partijen in zorg en welzijn. Daarnaast gaat zij een groter beroep doen op de samenwerking met naasten, mensen in de buurt en cliënten zelf. Continu zoeken zij met elkaar naar de juiste balans in zorg en ondersteuning.

Visie en strategie 2024-2027
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een, zoals we dat binnen Zorgbalans noemen, exploderende zorgvraag. Mensen worden gemiddeld ouder, de zorg verplaatst zich (deels) van ziekenhuis naar thuis, het aantal mantelzorgers staat onder druk en er zijn minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn voor deze groeiende zorgvraag beperkte financiële middelen beschikbaar. Daarom bereidt Zorgbalans zich voor om nu én in de toekomst de juiste zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. De afgelopen jaren heeft Zorgbalans deze beweging succesvol ingezet. Met ingang van 1 januari 2020 is de, samen met Zorgbalansmedewerkers ontwikkelde, visie en strategie officieel van start gegaan, gekoppeld aan een daarbij passende strategische agenda voor de toekomst.
 • Hoger doel/Missie: uw leven, uw wensen, samen onze zorg.
 • Gewaagd doel: In 2030 toonaangevend in Nederland met oplossingen voor exploderende zorgvraag.
 • Kernwaarden
  • toegewijd (vanuit het hart);
  • verbindend (samen doen, vertrouwen);
  • vindingrijk (lef, vernieuwend, open).
Het doel is om in planperiodes van vier jaar richting te geven aan de organisatie, met het gewaagde doel voor 2030 in het achterhoofd. Het concreet maken van de visie en strategie vindt stapsgewijs plaats door middel van de Jaarplan-systematiek. In 2023 is de strategische veranderopgave voor de komende planperiode (2024 – 2027) herijkt en geborgd in de jaarplannen en meerjarenplanning (inclusief begroting).

Hierin brengt zij focus aan door te kiezen voor drie strategische thema’s:
1. Medewerkers – onze medewerkers doen ertoe.
 • Zorgbalans van waarde voor jou
 • investeren in jouw ontwikkeling
2. Zorg – samen leven, samen zorgen
 • zelfredzaamheid en omzien naar elkaar
 • passend aanbod in de regio
3. Organisatie – slagvaardig organiseren
 • zonder drempels samenwerken
 • ruimte voor en regie op innovatie
Dat vraagt van de organisatie dat zij (nog) bewustere keuzes maakt in wat zij wel en niet meer kan doen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.zorgbalans.nl.

Governance

Zorgbalans is een stichting met een 100% dochterbedrijf: FlexiCura B.V. FlexiCura B.V. richt zich volledig op zorg- en welzijnsactiviteiten voor de particuliere markt. FlexiCura levert haar diensten onder de merken Servicepaspoort en Nobilis. Zorgbalans is lid van de coöperatieve vereniging Buurts Haarlem (https://www.buurts.nl/governance).

Bestuur
Zorgbalans wordt op dit moment bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Tussen de bestuursorganen van Stichting Zorgbalans en FlexiCura B.V. bestaat een personele unie zodat de bestuurder van Zorgbalans tevens de bestuurder is van FlexiCura B.V. en de Raad van Toezicht van Zorgbalans tevens de Raad van Commissarissen van FlexiCura B.V. is. Stichting Zorgbalans en FlexiCura BV hebben elk een eigen economisch bedrijfsmodel waardoor de bedrijfsuitvoering verschilt.

Directie(beraad)
De dagelijkse leiding is in handen van het directieteam dat bestaat uit drie directeuren (Wonen en Revalidatie, Wijkzorg en Strategie & Verbinding) onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur. Het directieberaad van Zorgbalans bereidt maandelijks gezamenlijk de besluiten voor en adviseert de bestuurder. Dit directieberaad bestaat uit het directieteam, de bestuurssecretaris, de concerncontroller, de strategisch adviseur informatievoorziening, de strategisch adviseur cultuur, ontwikkeling en innovatie, de strategisch adviseur vastgoed en de specialist ouderengeneeskunde.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Zorgbalans bestaat uit vijf leden en houdt, als werkgever van de Raad van Bestuur, toezicht op het behalen van de doelen die afgesproken zijn. Naast deze wettelijke taken adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur. Tweemaandelijks vindt er een overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder en worden actuele onderwerpen besproken. Daarnaast wordt gewerkt in commissies.

Medezeggenschap
Zorgbalans kent een actieve en betrokken Ondernemingsraad (OR), een Centrale Cliëntenraad (CCR), een Vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde (VSO) en een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR).

Functie-eisen

Profiel bestuurder

Zorgbalans is op zoek naar een ervaren bestuurder binnen de gezondheidszorg met een breed bestuurlijk profiel, gewend om zowel de bedrijfsvoering als zorgonderdelen aan te sturen. Een strategisch denker met executiekracht, die de organisatie stimuleert en medewerkers uitdaagt en ruimte en vertrouwen geeft om te komen tot toonaangevende oplossingen. In staat om een gedragen en toekomstbestendige organisatie-inrichting en topstructuur te ontwerpen, in te richten en te borgen. De nieuwe bestuurder heeft een belangrijke rol bij het verder vormgeven van samenwerking binnen de regio. Daarnaast is van belang dat hij/zij de huidige strategie van Zorgbalans onderschrijft en voortzet en de cliënten en medewerkers een centrale rol geeft in de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaren bestuurder binnen de gezondheidszorg, met brede kennis en ervaring, zowel bedrijfsmatig als zorginhoudelijk. Ervaring in een complex krachtenveld, waaronder ervaring met financiers;
 • Organisatiekundig sterk, ervaring met vraagstukken op het gebied van organisatie-inrichting en -ontwikkeling;
Persoonskenmerken
 • Passend bij de kernwaarden van Zorgbalans: toegewijd, verbindend en vindingrijk;
 • Betrouwbaar, ontwikkelingsgericht en ondernemend;
 • Gericht op samenwerking, gelijkwaardig en open, niet vanuit hiërarchie maar vanuit inhoud;
 • Geloofwaardig en zichtbaar voor alle lagen van de organisatie, weet mensen mee te nemen, makkelijk benaderbaar;
 • Brengt een goede combinatie van soft en hard skills;
 • Blik naar buiten gericht, stevige gesprekspartner voor externe partijen, betrokken bij de regio;
 • Invoelend vermogen, spreekt de taal van de zorgprofessionals;
 • Toont lef, is creatief en innovatief, denkt buiten kaders en geeft medewerkers het vertrouwen en de ruimte dit ook te doen;
 • Strategisch sterk; heeft een langetermijnvisie, maar ook zicht op de opgaven van nu, is in staat deze visie te vertalen naar concrete stappen en acties en deze uit te (laten) voeren;
 • Hecht veel waarde aan medezeggenschap en cliënt- en medewerkerparticipatie.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse V is (max € 233.000,- bruto per jaar).

Contact informatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Zorgbalans. Daar vindt de verdere selectie plaats. De gesprekken bij Zorgbalans vinden plaats in een carrousel. Dit betekent dat de kandidaten meerdere gesprekken voeren met alle geledingen binnen de organisatie.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen kunnen deel uitmaken van het selectietraject. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.
 • Week 7-8: Benaderen kandidaten en responstermijn (25 februari 2024)
 • Week 9-10: Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon
 • Week 11: Voordracht van kandidaten
 • Week 12: Selectiegesprekken op één dag in carrouselvorm bij Zorgbalans (vrijdag 22 maart)
 • Week 13: Kennismaking voltallige Raad van Toezicht / Arbeidsvoorwaarden / Inwinnen referenties / Formele benoeming
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 25 februari 2024, uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. (Anoesjka) van Aanholt. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen (via 020 - 301 40 04).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw sollicitatie.

Direct solliciteren