Sluit

Sluit

Bestuurder voor Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Vanderkruijs, onderdeel van Boer & Croon, zoekt een bestuurder voor het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Beschikt u over bestuurlijke of eindverantwoordelijke divisie-ervaring binnen het brede zorgdomein óf buiten de zorg in combinatie met bijvoorbeeld toezichthoudende ervaring binnen de zorg? Heeft u een generalistisch bedrijfskundig profiel met bij voorkeur een stevig accent op finance, bouw, operational excellence/capaciteitsmanagement? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

WEBSITE template afbeeldingen 1611 x 1049 px 34

Bedrijfsinformatie

Organisatie

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) staat al meer dan 115 jaar voor veilige en vertrouwde zorg in de Drentse hoofdstad. Het ziekenhuis heeft de ambitie uitgesproken dat de Drent de gezondste en meest vitale inwoner van Nederland is. Om deze ambitie te realiseren wil het ziekenhuis in samenspraak met haar patiënten, de inwoners van Drenthe en betrokken zorgprofessionals binnen én buiten het WZA de best mogelijke zorg leveren op de juiste plek (dichtbij huis of thuis wat kan, in het ziekenhuis wat moet), inclusief het behoud van de medisch specialistische zorg in Drenthe. Daarnaast richt het ziekenhuis zich op het voorkomen dat mensen ziek worden, oftewel gezondheid bevorderen (preventie).

Op geleide van het strategisch meerjarenplan bereidt het WZA zich voor op het ziekenhuis van de toekomst, waarin zij haar rol als vertrouwde zorgverlener wil behouden en uitbouwen. Dit doet zij samen met haar medewerkers, de andere zorgaanbieders in de regio, collega-ziekenhuizen en met haar patiënten. Zij versterkt haar interne organisatie en intensiveert de samenwerking met patiënten en andere zorgverleners.

Het WZA werkt vanuit drie kernwaarden waarmee zij door de buitenwereld wordt herkend: persoonlijk, helder en verbonden. Daarnaast werkt zij vanuit drie interne kernwaarden: continu verbeteren, daadkracht en plezier. Goed werkgeverschap staat hoog in het vaandel. De cultuur van het WZA is betrokken en familiair. Ambitie, energie en samenwerken typeren de organisatie. Het ziekenhuis staat goed bekend. Bij het WZA werken in totaal ca. 1.520 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 ruim € 157,5 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.wza.nl.

Governance

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken, op het handelen van de Raad van Bestuur en op de financiële huishouding van het ziekenhuis. Daarnaast staat zij de Raad van Bestuur met name ook met raad en daad terzijde en fungeert zij als klankbord. De Raad van Toezicht benoemt de Raad van Bestuur en bestaat uit vijf personen.

Raad van Bestuur
De dagelijks leiding van het WZA is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden en is statutair eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het WZA.

Bestuursteam
Het bestuursteam bestaat uit beide leden van de raad van bestuur, de voorzitter en vicevoorzitter van het stafconvent en vanaf 2023 ook uit de voorzitter van de verpleegkundige staf en wordt ondersteund door de secretaris raad van bestuur. Een van de leden van de Raad van Bestuur is voorzitter van het bestuursteam.

Managementteam
Het managementteam (MT) adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over te nemen besluiten. De bestuurssecretaris is voorzitter van het MT. Het MT heeft in totaal 11 leden.

Medezeggenschap en adviesorganen
Vereniging medische staf
De vereniging medische staf WZA heeft tot doel als forum te fungeren voor leden, een goede geneeskundige zorg te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen. Bij de VMS zijn alle medisch specialisten werkzaam in het WZA aangesloten, zowel de specialisten in loondienst (VMSD), als de vrijgevestigden (SCA). De vereniging medische staf benoemt een stafbestuur; het stafconvent.

Verpleegkundige Staf
De Verpleegkundige Staf (VS) bestaat uit zeven leden met verschillende verpleegkundige achtergronden. De VS oefent invloed uit op het ziekenhuisbeleid door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad van bestuur. Daarbij is het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg een prioriteit.

Cliëntenraad
Het WZA heeft een cliëntenraad. Deze raad functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Ondernemingsraad
Conform de Wet op de Ondernemingsraden heeft het WZA een democratisch gekozen ondernemingsraad, bestaande uit vijftien personen uit diverse geledingen van de organisatie.

Functieomschrijving

Uitdagingen

De ontwikkelingen in het veranderende zorglandschap, zoals de toenemende zorgvraag, technologische ontwikkelingen, krapte op de arbeidsmarkt en gelijkblijvende budgetten, hebben tot gevolg dat de zorg blijvend slimmer en efficiënter georganiseerd moet worden. Onder leiding van de huidige Raad van Bestuur heeft het ziekenhuis de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor de toekomst. Het WZA heeft de afgelopen periode gewerkt aan het herijken van de strategie en een duidelijke toekomstvisie. Er is voortgebouwd op de ingezette koers met focus op de beschikbaarheid van de zorg in de regio in samenwerking met ketenpartners, het bieden van passende zorg en het financieel gezond houden van het ziekenhuis.

Interne organisatie
Om alle uitdagingen het hoofd te kunnen blijven bieden, is het van belang dat de interne organisatie van het WZA blijft ontwikkelen. Verbetering van processen, versterking van het leiderschap door de hele organisatie, digitalisering, efficiënt en effectief capaciteitsmanagement, de inrichting van de acute zorg en OK en de Covid opvolging zijn hierin belangrijke onderwerpen. De medische en verpleegkundige staf zijn hier nauw bij betrokken. Ook deze betrokkenheid verdient verdere doorontwikkeling. Bovenal is het ziekenhuis bezig met goed werkgeverschap waarbij de uitdaging is, met alle ontwikkelingen, plezier in het werk in de keten hoog te houden.

Verbouwing
De komende jaren staat het WZA voor de uitdaging om het gebouw ingrijpend te renoveren en te verbeteren. Het Ouder en Kind-centrum en een nieuwe afdeling Intensive Care/Hartbewaking zijn al klaar. De komende jaren zal er verder gebouwd worden aan het WZA van de toekomst. Alles bij elkaar gaan deze verbouwingen tot ongeveer 2024 duren. Er is een bedrag van circa 50 miljoen euro mee gemoeid.

Collegiale Raad van Bestuur

Vanwege het vertrek van Paul van der Wijk, de huidige voorzitter Raad van Bestuur, is de Raad van Toezicht van WZA op zoek naar een kandidaat voor de positie van bestuurder, die samen met het huidige lid Raad van Bestuur, Hans Mulder, een collegiaal bestuur zal vormen. Hiermee brengt het WZA de opzet van de Raad van Bestuur in lijn met het duaal en collegiaal management dat in de organisatie gewoon is.

De nieuwe bestuurder is samen met Hans Mulder statutair eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstelling van het WZA. Het betreft een collegiaal bestuur, waarin de leden gezamenlijk en individueel verantwoordelijk zijn voor en belast zijn met het besturen van het ziekenhuis. Beide leden van de Raad van Bestuur rapporteren gezamenlijk aan de Raad van Toezicht.

De portefeuilleverdeling zal in onderling overleg worden afgestemd. Hierbij is een heldere en passende verdeling van belang en is, indien nodig, het onderling afwisselen van portefeuilles denkbaar. Er is een globale verdeling gemaakt, waarbij de bedrijfsvoering het primaire aandachtsgebied van de nieuwe bestuurder zal zijn, met de portefeuilles financiën, facilitair, vastgoed, operational excellence/ capaciteitsmanagement en HR. Daarnaast vertegenwoordigt de bestuurder binnen het eigen aandachtsgebied het ziekenhuis in het landelijke en regionale netwerk en op politiek/bestuurlijk niveau.

Functie-eisen

Wilhelmina Ziekenhuis Assen zoekt een ‘warme’ bestuurder, die met gezag en in gezamenlijkheid van het collegiaal bestuur, de ingezette strategische koers wil implementeren en versterken en de positie van het WZA als regionaal ziekenhuis omarmt. Een leider die zelf de samenwerking zoekt en stimuleert dat medewerkers samen werken, zowel in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen als met (keten)partners. Toegankelijk, zakelijk en met doorzettingskracht in staat om de organisatie in beweging te houden om de beoogde resultaten te behalen. Hierbij weet hij/zij het overzicht en de rust te behouden, heldere keuzes te maken en een open en veilige sfeer en cultuur te stimuleren waarin professionals tot hun recht komen.

Van belang is dat de nieuwe bestuurder overtuigd is van de kracht van een collegiaal bestuur: complementair en gelijkwaardig met de collega-bestuurder. Voor deze vacature is het Wilhelmina Ziekenhuis Assen daarom op zoek naar een energieke kandidaat gericht op innovatie en realisatie, passend bij de familiaire, hands-on cultuur en met hart voor de regio.

Functie-eisen
 • Bestuurlijke of eindverantwoordelijke divisie-ervaring binnen het brede zorgdomein óf buiten de zorg in combinatie met bijvoorbeeld toezichthoudende ervaring binnen de zorg;
 • Een generalistisch bedrijfskundig profiel met bij voorkeur een stevig accent op finance, bouw, operational excellence/capaciteitsmanagement;
 • Ervaring in het omgaan met bestuurlijk complexe dossiers en met samenwerking met de verschillende organen binnen de governance;
 • Kan zich verbinden met de aard en cultuur van de regio;
 • Ervaring met organisatie-ontwikkeltrajecten en verandermanagement;
 • Ervaring met collegiaal bestuur is een pré;
 • Een voor WZA relevant netwerk is een pré;
 • Een landelijk netwerk in de zorg is een pré.
Persoonlijkheidskenmerken
 • In staat een duo als eenheid te laten opereren; geeft en neemt, stuurt en absorbeert, luistert en acteert;
 • Strategisch sterk met oog voor de positie van WZA als kleiner ziekenhuis in de regio;
 • Vanuit kracht en charisma verbindend en gericht op samenwerking;
 • In staat mensen mee te nemen en keuzes duidelijk te motiveren;
 • Een netwerker, in staat relaties op te bouwen en te onderhouden;
 • Besluitvaardig, kan prioriteren en faseren, op juiste moment temporiseren, met een focus op afmaken. Helder in de communicatie.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse V is (max € 216.000,- bruto per jaar).

Contactinformatie

Selectietraject

Wilhelmina Ziekenhuis Assen laat zich in deze procedure bijstaan door Willemijn Broerse en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, onderdeel van Boer & Croon, partner in executive search. Zij voeren de eerste gesprekken met kandidaten en dragen vervolgens kandidaten voor aan het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een verdiepend gesprek met de toekomstige collega-bestuurder Hans Mulder zal zorgvuldig worden gepland als onderdeel in het traject, ondersteund door een persoonlijkheidsanalyse van de nieuwe Raad van Bestuur. Hieronder de beoogde planning in weken, rekening houdend met de vakantieperiode, met als doelstelling afronding van de procedure in september.
 • Week 24: Plaatsing vacature online
 • Week 25-26: Benaderen kandidaten en responstermijn (3 juli)
 • Week 27-28-32: Gesprekken met kandidaten Vanderkruijs / Voordracht van kandidaten
 • Week 33-34: Selectiegesprekken bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen / Informele kennismaking met collega-bestuurder (1 à 2 kandidaten) / Gesprek met voltallige Raad van Toezicht / Inwinnen referenties
 • Week 35: Adviesgesprekken bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen / Arbeidsvoorwaardengesprek / Benoeming
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 juli, uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Willemijn Broerse. Voor vragen kunt u contact opnemen met Willemijn Broerse (020 – 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!