Sluit

Sluit

Bestuurder voor Flevoziekenhuis

Boer & Croon zoekt een bestuurder voor het Flevoziekenhuis. Heeft u ruime ervaring als bestuurder in de zorg? Heeft u ervaring binnen een ziekenhuis en heeft u een breed profiel met oog voor zowel bedrijfsvoering als inhoud? Lees dan hier het volledige functieprofiel.

Logo Flevoziekenhuis

Bedrijfsinformatie

Organisatie

Het Flevoziekenhuis ligt in het centrum van Almere en biedt voor het sterk groeiende Almere en de provincie Flevoland een breed spectrum aan medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis heeft een Intensive Care en een SEH (spoedeisende hulp). Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, waar de medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst worden opgeleid. Het bestaansrecht, de missie van het Flevoziekenhuis is om waarde voor de (toekomstige) patiënten te creëren door altijd én samen te streven naar gezondheidswinst en kwaliteit van leven, in alle fasen van het leven. De waarden van het Flevoziekenhuis helpen om invulling te geven aan deze missie: betrokken, betrouwbaar, flexibel en samenwerkend.

Het Flevoziekenhuis is in 1991 opgericht. Anticiperend op een flinke groei van de stad Almere heeft het Flevoziekenhuis in 2008/2009 een gefaseerde uitbreiding en verbouwing ondergaan, waarmee het ziekenhuis 3 tot 4 keer zo groot is geworden. In de periode van 2015 tot 2022 ontstond een nieuwe strategische fase, gericht op regionale samenwerking waarin het Flevoziekenhuis in een prominente rol een steeds groter en serieuzer ziekenhuis is geworden: van een klein algemeen ziekenhuis richting een middelgroot algemeen ziekenhuis, waarbij een steeds verdere specialisatie en focus plaatsvindt. Om altijd de beste zorg te kunnen (blijven) bieden brengt het ziekenhuis 'topzorg dichtbij' door uitstekend samen te werken met academische en regionale partners.

Er werken circa 2000 medewerkers bij het Flevoziekenhuis. De omzet bedroeg in 2021 circa € 230 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.flevoziekenhuis.nl.

Governance

De Raad van Toezicht van het Flevoziekenhuis bestaat uit zes leden en is een onafhankelijk orgaan dat proactief en integraal toezicht houdt op het bestuur van het ziekenhuis en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur, fungeert als klankbord en sparringpartner bij bestuurlijk strategische vraagstukken en vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

Het Flevoziekenhuis kent een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is statutair en integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Het Flevoziekenhuis past de Zorgbrede Governance Code en de Corporate Governance Code toe voor professioneel bestuur en toezicht.

Het Flevoziekenhuis kent 4 adviesorganen: de medische staf, de verpleegkundige staf, de ondernemingsraad (OR), die de belangen van de medewerkers behartigt en de cliëntenraad (CR), die de belangen van de cliënten in de regio behartigt.

Context

De Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis bestaat op dit moment uit een voorzitter (Anita Arts) en twee leden (Marc Seelen en Jeroen van Duren). De voorzitter Raad van Bestuur heeft aangegeven het Flevoziekenhuis per juli 2022 te zullen verlaten. De Raad van Toezicht is van mening dat op termijn een tweehoofdige Raad van Bestuur voor het Flevoziekenhuis passend is. Vanzelfsprekend met de juiste complementariteit en achtergrond om het Flevoziekenhuis te besturen in de complexe omgeving waarin zij opereert.

Marc Seelen en Jeroen van Duren zijn beiden in de zomer van 2021 als bestuurder bij het Flevoziekenhuis gestart. Er speelt op dit moment een aantal complexe dossiers in het ziekenhuis, waaronder het consolideren van de ingezette verbetering van de prestaties en verandering van de cultuur op de IC, het benutten van kansen in de acute zorgketen en het uitbouwen van de samenwerking in de regio, in het bijzonder op het gebied van veilige gegevensuitwisseling, juiste zorg op de juiste plaats en medische monitoring. Tevens spelen financiële uitdagingen en de implementatie van een nieuw EPD. Deze dossiers vragen veel bestuurlijke aandacht, waardoor is besloten dat het nu te vroeg is om het tweehoofdige model te introduceren. Gezien genoemde uitdagingen/dossiers wordt de Raad van Bestuur tijdelijk (2 - 4 jaar) uitgebreid met een derde bestuurder (COO). Het is de intentie dat Marc Seelen en Jeroen van Duren na die periode samen doorgaan als tweehoofdige Raad van Bestuur voor het Flevoziekenhuis. De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een kandidaat voor de positie van bestuurder voor een bepaalde periode.


Functieomschrijving

Uitdagingen

Voor het einde van 2022 zal een meerjarenplan en begroting voor de periode 2023-2025 worden opgesteld waarin de koers en activiteiten vanaf 2023 helder zijn. Eind 2024 moet een nieuw strategisch meerjarenplan 2025-2030 beschikbaar zijn wat de basis is voor een nieuwe periode.
 • Belangrijkste uitdagingen voor het ziekenhuis en de Raad van Bestuur voor de komende periode zijn:
 • Afronden meerjarenbeleidsplan, focus brengen in de organisatie.
 • Borgen beheerste bedrijfsvoering, perspectief financiële continuïteit 2023-2025.
 • Optimaliseren integrale primaire processen (Poli, OK, Kliniek); zowel logistiek als inzet capaciteit.
 • Voorbereiden en executie implementatie nieuw EPD.
 • Borgen en verdere uitwerken regionale samenwerking met partners in 1e, 2e en 3e lijn.
 • Opstellen ontwerp en vervolgens uitvoering verbouwing SEH.
 • Qualicor audit, verder versterken van de kwaliteit van de zorg.
 • Opstarten leiderschapstraject.

Binnen het Flevoziekenhuis is het van belang dat er aandacht is voor leiderschap en eigenaarschap om verander- en executiekracht te organiseren en daarmee versnelling op dossiers. Daarnaast is het borgen van voldoende verbinding in de regio (JZOJP/Alliantiezorg) van belang.

Bovenstaand wordt breed in de organisatie gevoeld. Van belang is dan ook dat de nieuwe bestuurder zich kan vinden in de reeds uitgezette koers en keuzes voor de komende periode.

Lid Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis betreft een collegiaal bestuur. Voor het derde, nog te zoeken nieuwe lid, is het Flevoziekenhuis op zoek naar een kandidaat die voor 2 - 4 jaar in deze positie blijft. In deze periode kan de basis verder op orde worden gebracht, voortgang worden geboekt op belangrijke uitdagingen, dossiers worden afgerond, zoals de implementatie van het EPD, en een leiderschapstraject worden gestart.

Marc Seelen is de bestuurder met de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg, Jeroen van Duren is de bestuurder met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. De derde bestuurder zal zich richten op het optimaliseren van de zorg gerelateerde bedrijfsvoerende processen van het ziekenhuis. De implementatie van het nieuwe EPD (HIX) vormt een uitgelezen kans om dit de komende jaren te doen. Als zodanig zal de derde bestuurder de verantwoordelijkheid dragen over het EPD/ICT domein en, wat betreft de uitwerking hiervan op de processen, de coördinatie voeren richting de managers Zorg en Bedrijfsvoering. Ook wordt overwogen om de HR portefeuille te beleggen bij het derde lid. De uiteindelijke portefeuilleverdeling zal in gezamenlijkheid worden besproken binnen de Raad van Bestuur en in overleg met de Raad van Toezicht worden bepaald.

Profiel

Het derde lid beschikt over ruime bestuurlijke ervaring in de zorg, bij voorkeur binnen een ziekenhuis en een bewezen track record in het omgaan met bestuurlijk complexe dossiers en verandermanagement. Gezien de huidige samenstelling van de RvB gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouw.

Functie-eisen

Voor het nieuwe lid Raad van Bestuur zijn de volgende criteria van belang:

Functie-eisen
 • Beschikt over een afgeronde opleiding op academisch niveau.
 • Ruime bestuurlijke ervaring in de zorg.
 • Bestuurlijke ervaring binnen een ziekenhuis is een pré.
 • Ervaring binnen een ziekenhuis op tactisch of strategisch niveau.
 • Een breed profiel, met oog voor zowel bedrijfsvoering als inhoud.
 • Kennis van (ziekenhuis)processen en het optimaliseren en stroomlijnen hiervan.
 • Ervaring in het omgaan met bestuurlijk complexe dossiers.
 • Ervaring met organisatie-ontwikkeltrajecten en verandermanagement.
 • Ervaring met HR en de implementatie van een EPD is een pré.
 • Een voor het Flevoziekenhuis relevant netwerk is een pré.
Competenties en persoonlijkheidskenmerken
 • Inspirerende, enthousiaste en verbindende persoonlijkheid; neemt mensen mee.
 • Coachende en laagdrempelige stijl van leiding geven; werkt vanuit vertrouwen, geeft verantwoordelijkheid en ruimte.
 • Visie op (toekomstige) ontwikkelingen in de sector en in staat die te vertalen naar de organisatie.
 • Een netwerker, goed in het bouwen en onderhouden van contacten.
 • Een teamspeler, die gaat voor het gezamenlijk belang.
 • Heeft aandacht voor leiderschap en eigenaarschap om verander- en executiekracht te organiseren.
 • Stevig, met lef, doortastend en besluitvaardig, ook onder complexe omstandigheden.
 • Brengt rust, communicatief sterk en organisatiesensitief.
 • Open, eerlijk, relativerend en met humor.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse V (max € 216.000,- bruto per jaar).

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Flevoziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats door de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en twee leden van de Raad van Bestuur. Een verdiepend gesprek met beide toekomstige collega-bestuurders zal zorgvuldig worden gepland als onderdeel in het traject. De kandidaat van voorkeur gaat vervolgens in gesprek met de voltallige Raad van Toezicht, waarna hij/zij wordt voorgedragen aan de OR, cliëntenraad, bestuur VMS en VVS ter advisering.

Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juli.

Week 21 Plaatsing vacature online
Week 22-23 Benaderen kandidaten en responstermijn (10 juni)
Week 24-25 Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
Week 26 Selectiegesprekken bij het Flevoziekenhuis
Week 27 Informele kennismaking met collega-bestuurders (1 a 2 kandidaten) / Gesprek met voltallige Raad van Toezicht
Week 28 Adviesgesprekken bij het Flevoziekenhuis / Arbeidsvoorwaardengesprek / Inwinnen referenties en benoeming

Contactinformatie

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10 juni, uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt of Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 43 07).

Mei 2022

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!