Sluit

Sluit

Bestuurder voor Fier

Boer & Croon zoekt een ondernemende bestuurder voor Fier die, samen met de collega-bestuurder, met ziel en zakelijkheid verder werkt aan de ambities van dit unieke expertise- en behandelcentrum. Beschik je over een allround profiel: inhoudelijk gedreven en bedrijfsmatig sterk? Ben je een out-of-the-box denker, die tegen de stroom in durft te gaan? Heb je affiniteit met de missie en doelgroepen van Fier en ben je gericht op samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Nieuwe gezichten 2

Bedrijfsinformatie

Organisatie

Fier is het landelijke expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen; slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. De opdracht van Fier is het voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). De expertisegebieden van Fier zijn: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, (vroegkinderlijke) traumatisering, mensenhandel (criminele en seksuele uitbuiting), criminele ondermijning, radicalisering en extremisme.

Fier wil de best mogelijke zorg bieden. Dit doet zij vanuit een holistische visie: zij ziet de mens als totaal. De kinderen, jongeren en volwassenen die Fier helpt hebben wel een probleem, maar ze zijn niet hun probleem. Ze zijn in de eerste plaats mens. Bij Fier ligt het accent op de toekomst, op ambities en dromen. Vanuit deze holistische visie heeft Fier een integraal concept ontwikkeld op basis waarvan gewerkt wordt: het bieden van (complexe) specialistische behandeling (High Intensive Care/HIC), het bieden van veiligheid en bescherming (High Safety/HS), en het ‘meedoen’, waarin het leren participeren, bieden van goed onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding en toekomst centraal staan (Intensive Education & Participation/IE&P). In lijn met dit concept ontwikkelt Fier zorgprogramma's waarin (jeugd-)ggz, (jeugd)zorg, vrije tijd, systeemtherapie, sport en onderwijs volledig geïntegreerd zijn en elkaar versterken. Waar zorg niet verantwoord ambulant geboden kan worden biedt Fier veilige opvang én integrale zorg in de Veilige Vestes (in Leeuwarden en Capelle aan den IJssel). Het motto van Fier: Trauma - Trots – Toekomst.

Expertiseontwikkeling en zorgontwikkeling gaan bij Fier hand in hand. Naast de gespecialiseerde hulp die aan (jonge) mensen en gezinnen wordt geboden, krijgt de expertisefunctie van Fier handen en voeten vanuit onder andere vak-, expertise- en onderzoeksgroepen, het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE), het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Spine.

Fier is een organisatie met lef en met een betekenisvolle maatschappelijke opdracht, hoge ambities en enthousiaste en bevlogen medewerkers. De cultuur is ondernemend, informeel, innovatief en er is veel ruimte voor de (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers. De lijnen zijn kort en er is veel passie, visie, bevlogenheid en enthousiasme ten aanzien van de doelgroepen en (kwaliteits)ontwikkeling in de organisatie. Fier stimuleert out of the box denken, vragen stellen en nieuwsgierig zijn.

Bij Fier werken ca. 450 medewerkers. In 2021 bood Fier hulp aan 2.057 cliënten en de omzet bedroeg in dat jaar ca. € 34,9 miljoen, met een positief resultaat van circa € 1,2 miljoen. De verwachting is dat 2022 ook met een positief resultaat zal worden afgesloten.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.fier.nl. Zo zijn hier inspirerende verhalen te vinden van cliënten, medewerkers en andere mensen die nauw verbonden zijn aan de missie van Fier. En is hier meer specifieke informatie te vinden over wat het werken bij Fier zo bijzonder maakt.

Governance

Fier hanteert de Governance Code voor de zorg.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Fier houdt toezicht op de besturing en op de algemene gang
van zaken van Fier als maatschappelijke onderneming. De Raad van Toezicht van Fier telt vijf leden.

Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur van Fier is in handen van een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de visie en doelstellingen van Fier. De Raad van Bestuur vormt een collegiaal bestuur. Beide bestuurders rapporteren aan de Raad van Toezicht.

Managementteam

Het managementteam (MT) ondersteunt de Raad van Bestuur. Het MT bestaat uit 4 inhoudelijke managers, de manager CKM (Centrum Kinderhandel Mensenhandel), een manager HR en een manager Finance & ICT.

Medezeggenschap en adviesorganen

Fier heeft een cliënten-/familieraad (CR) en een ondernemingsraad (OR). De cliëntenraad en de ondernemingsraad brengen belangrijke informatie in over alle lagen van de organisatie en de zorg. Zo ontstaat goed inzicht in wat er speelt.

Context

Onder leiding van de huidige Raad van Bestuur heeft Fier zich sinds 2005 ontwikkeld van een kleinschalige voorziening voor meiden, jonge vrouwen, moeders en kinderen in Leeuwarden, tot een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Vanuit visie en een grote gedrevenheid om kinderen, jongeren en volwassenen een nieuwe kans op een gezond leven te bieden, ontwikkelde Fier een integrale aanpak voor hulp bij (de gevolgen van) geweld in de persoonlijke en relationele sfeer. Vanuit de eerder benoemde holistische visie investeert Fier in alle levensgebieden van cliënten. Naast veiligheid, bescherming, opvang, begeleiding en behandeling zet Fier in op de relatie met familie en vrienden, op sport, onderwijs, (praktijk)opleiding en werk. Fier heeft diverse locaties in Nederland en biedt daarmee ook hulp buiten de eigen regio wanneer de dreiging dit nodig maakt.

Strategie 2023-2026

Recent heeft Fier heeft het Koersdocument 2023 – 2026 opgesteld waarin de strategie van Fier voor de komende jaren beschreven staat. Daarin is voor een duidelijke lijn gekozen: het doorontwikkelen van Top Integrale Zorg op het snijvlak van zorg (HIC), veiligheid (HS) en educatie/participatie (IE&P); voor meisjes en jongens, mannen en vrouwen en gezinnen die problemen hebben op een groot aantal levensterreinen als gevolg van trauma’s, bedreiging en geweld. En dat is niet vanzelfsprekend.

Waar Fier landelijke functies vervult, systeemgericht werkt en integrale hulp over de domeinen heen levert, is de financiering in de zorg per domein georganiseerd, gericht op individuele aanspraken en sterk gedecentraliseerd. Het integrale en domeinoverstijgende zorgconcept van Fier past daarmee niet naadloos binnen de huidige financieringsstelsels en het waardegedreven werken en denken botst vaak met het systeemdenken in de sector. Desondanks is Fier zeer succesvol in het bereiken van haar doelen. Dat betekent al jaren pionieren, lef tonen, over grenzen heen kijken, veel investeren in lobby, samenwerken en waar nodig strijden.

Ook de komende jaren wil Fier een waardegedreven en toonaangevende organisatie blijven op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, met behoud van de unieke-Fier kwaliteiten. Fier wil blijven staan voor het integrale zorgconcept en bijdragen aan de betere beleidsmatige en financiële randvoorwaarden voor waardegedreven en integrale zorg.

Inhoudelijk zet Fier de komende drie jaar (verder) in op het integraal en afgestemd aanbieden van residentiële en de ambulante zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen met complexe problemen. Zo wordt bijvoorbeeld een opname integraal onderdeel van een ambulant traject, of een opname van een jongere gecombineerd met ambulante hulp aan het gezin. Verder wil Fier nog veel meer aandacht besteden aan onderwijs, participatie en talentontwikkeling als onderdeel van integrale zorg- en behandelprogramma’s, om zodoende niet alleen aan problemen en trauma’s te werken maar ook aan een mooie toekomst. Ook blijft Fier prioriteit geven aan het ontwikkelen van gendersensitieve zorg in het algemeen en hulp voor jongens en mannen in het bijzonder.

Verder is het streven om de verschillende expertisefuncties binnen Fier (Fier Academy, Onderzoeksgroep, CKM, Spine, LSE en de chatfuncties) stap voor stap bijeen te brengen om verder uit te groeien tot een gezaghebbend expertisecentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Ook de aanpak van ondermijning en criminaliteit staat de komende jaren prominent op de agenda. Fier zal er ook voor pleiten om een Landelijk Steunpunt Gedwongen Criminaliteit en/of een Steunpunt voor Slachtoffers van Ondermijning te realiseren.

Last but not least blijft Fier zich de komende jaren inzetten voor excellent werkgeverschap en blijft duurzaamheid een richtinggevend thema. Fier laat zich hierbij inspireren door de Sustainable Development Goals en concepten als cradle-to-cradle en de circulaire economie. Fier wil bijdragen aan een rechtvaardiger, duurzamere en mooiere wereld.

Professionaliseren

Het ontwikkelen van Fier voor de toekomst gaat hand in hand met het verder professionaliseren van de organisatie. Belangrijk thema hierin is onder andere het investeren in een meer robuuste, eenvoudiger, heldere organisatie (structuur, stijl, bemensing, control), zonder de visie, flexibiliteit en wendbaarheid van het huidige Fier te verliezen. Recent heeft een externe partij een advies uitgebracht over de governance en de inrichting van de topstructuur van Fier. Dit advies vormt de basis voor een andere werkwijze en organisatie-inrichting, die de komende periode geïmplementeerd kan worden.

Om de zorginhoudelijke ambities te kunnen verwezenlijken is noodzakelijk dat ook de bedrijfsvoering op een (nog) hoger plan komt. De komende jaren ligt daarbij de focus op de implementatie van nieuwe systemen (o.a. een nieuw financieel systeem, BI-tools, roosterplanningssysteem), het doorontwikkelen en optimaliseren van bestaande systemen (zoals het ECD), het vereenvoudigen en standaardiseren van processen, het inrichten en doorontwikkelen van de compliance functie en het investeren in een optimale samenwerking tussen medewerkers en management van de primaire processen en de ondersteunende afdelingen.

Bestuurswissel

Fier wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Linda Terpstra, zal medio dit jaar de organisatie verlaten. Samen met haar collega, mevrouw Anke van Dijke, vormt zij sinds 2005 een collegiaal bestuur. Deze aanstaande bestuurswissel markeert voor Fier, na een lange periode van stabiel bestuur, een nieuwe fase.

Functieomschrijving

Bestuurder
Fier is op zoek naar een kandidaat voor de positie van bestuurder, die in collegialiteit met de collega-bestuurder, met ziel en zakelijkheid verder zal werken aan de ambities van Fier. De nieuwe bestuurder van Fier is samen met de collega-bestuurder statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, voor het bepalen van de koers en de vertaling en realisatie hiervan, samen met de organisatie.

Resultaatgebieden
 • Bestendigen en doorontwikkelen van het unieke van Fier en van de reeds ingezette strategische koers van de organisatie, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en worden uitgevoerd.
 • Stimuleren van ondernemerschap en innovatie in de organisatie, om duurzame en integrale oplossingen te kunnen blijven bieden en ontwikkelen voor de doelgroepen van Fier.
 • Extern vertegenwoordigen van de organisatie, met als resultaat een heldere en stevige positionering van de organisatie.
 • Zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering/exploitatie, het realiseren van hoogwaardige, kwalitatief verantwoorde zorg en het verder ontwikkelen, verstevigen en inbedden van de expertisefunctie.
 • Doorbouwen aan een open, veerkrachtige en verandergerichte cultuur.
 • Bijdragen aan een goed functionerend leiderschapsteam binnen de organisatie.
 • Opbouwen en onderhouden van constructieve relaties met externe stakeholders, waaronder de politiek en overheden, het veiligheids- en zorgdomein, financiers en netwerkpartners.
 • Zorgen voor heldere interne en externe communicatie, constructief overleg en een goede verhouding met de adviesgremia.
 • Vormen van een complementair en samenwerkingsgericht team met de collega-bestuurder.

Functie-eisen

Fier zoekt een innovatieve en verbindende bestuurder die met passie en bevlogenheid de reeds ingezette strategische koers wil bestendigen en doorontwikkelen, samen met de collega-bestuurder. Een toegankelijk en laagdrempelig boegbeeld, dat in staat is om zowel intern als extern op een inhoudelijk gedreven wijze het gezicht van Fier te zijn. Een leider die de samenwerking zoekt en stimuleert, zowel binnen als buiten de organisatie. Die eenheid weet te creëren door mensen mee te nemen in veranderingen, vertrouwen te geven en naar hen te luisteren. Die tegelijkertijd duidelijk is en keuzes durft te maken, met een goed oog voor een gezonde bedrijfsvoering en de verdere professionalisering van de organisatie. Hij/zij heeft oog en oor voor de positie van cliënten, voor medewerkers en ziet de medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht als belangrijke sparringpartners.

Voor de nieuwe bestuurder zijn de volgende criteria van belang:

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring en/of affiniteit met de doelgroepen van Fier.
 • Bestuurlijke ervaring in de zorg en/of ervaring als directeur binnen een complexe zorgorganisatie met integrale verantwoordelijkheid en in staat een stap te maken.
 • Kennis van en visie op (ontwikkelingen in) het veiligheidsdomein, de zorg, het zorgstelsel en zorgfinanciering.
 • Een generalistisch profiel; inhoudelijk gedreven en met een goed en ervaren oog voor bedrijfsvoering.
 • Bedrijfsmatig sterk, met een moderne visie op HR.
 • Aantoonbaar succesvol in het leiden en realiseren van complexe verander- en implementatietrajecten.
 • Ervaring en/of affiniteit met expertise-ontwikkeling.
 • Een voor Fier relevant netwerk, zowel landelijk als regionaal, is een pre.
Competenties en persoonlijkheidskenmerken
 • Een boegbeeld, inspirerend, waardengedreven.
 • Is ondernemend en innovatief, denkt out of the box en durft tegen de stroom in te zwemmen.
 • Analytisch sterk en met strategisch inzicht; in staat om in politiek-bestuurlijk complex krachtenveld te acteren.
 • Koersvast, durft strategische keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
 • Stevig, straalt rust uit en heeft relativeringsvermogen.
 • Verbindend; gericht op samenwerking (intern en extern).
 • Laagdrempelig in het contact, zowel intern als extern goed zichtbaar en in staat de organisatie mee te nemen en te vertegenwoordigen.
 • Coachende leiderschapsstijl; werkt vanuit vertrouwen, geeft verantwoordelijkheid en ruimte en durft los te laten.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse IV is.

Contactinformatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Fier. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een verdiepend gesprek met de toekomstige collega-bestuurder zal zorgvuldig worden gepland als onderdeel in het traject. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in april/mei.

 • Week 8-10 Benaderen kandidaten en responstermijn (12 maart)
 • Week 11-13 Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon + Voordracht van kandidaten
 • Week 14-16 Selectie- en adviesgesprekken bij Fier + Informele kennismaking met collega-bestuurder
 • Week 17-18 Arbeidsvoorwaardengesprek + Inwinnen referenties en benoeming

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 12 maart, uw CV en motivatiebrief. Uw CV en motivatiebrief kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020 - 301 40 04).

Februari 2023