Sluit

Sluit

Bestuurder voor Altrecht

Boer & Croon zoekt een bestuurder voor Altrecht. Bent u financieel goed onderlegd en heeft u een brede ervaring binnen bedrijfsvoering, waaronder met vastgoedtrajecten? Heeft u ervaring als bestuurder of in een zware directierol binnen een grote organisatie met integrale verantwoordelijkheid? Heeft u ervaring binnen de zorgsector en bent u in staat de complexiteit van de GGZ te begrijpen?

Logo Altrecht uitgeknipt

Bedrijfsinformatie

Altrecht staat bekend als een vooraanstaande zorgaanbieder van behandeling in de ggz. Dit betreft zowel de kwaliteit van de specialistische zorg als het brede palet van dienstverlening en de zich steeds verder ontwikkelende samenwerking met ketenpartners. Om ervoor te zorgen dat professionals goed zijn toegerust om een kwalitatief goede en passende behandeling te kunnen bieden, draagt Altrecht zorg voor ruime mogelijkheden rondom innovatie, wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en -ontwikkeling. Dit draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van de behandeling, maar ook aan het boeien en binden van professionals. Altrecht kent een goed opleidingsklimaat voor onder andere de A- en P-opleidingen en de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz (GGZ-VS).

Altrecht biedt herstelgerichte, integrale en transdiagnostische behandelingen aan patiënten met een ernstige en complexe psychiatrische aandoening. Dit geldt voor jong en oud, in alle fasen van het leven. De zorg, die varieert van een klinische behandeling tot aan ambulant aanbod thuis en alle vormen er tussenin, wordt regionaal aangeboden vanuit een netwerkorganisatie. Naast specialistische behandeling biedt Altrecht topklinische ggz op het gebied van eetstoornissen, psychosomatische klachten, angstklachten en de bipolaire stoornis.

De specialistische behandeling wordt gegeven vanuit de overtuiging dat de behandeling zoveel als mogelijk gericht is op herstel en het benutten van de mogelijkheden van een patiënt om weer, waar mogelijk, meer regie te nemen op zijn/haar eigen leven. Daarbij is de inzet van ervaringsdeskundigen van groot belang. De wijze waarop Altrecht de behandeling vormgeeft komt ook terug in de kernwaarden: werken vanuit vertrouwen, verbindend en (veer)krachtig en het aanbod is altijd passend.

Om de zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt aan te bieden zijn de behandelteams sinds 1 januari 2022 ondergebracht in vier regio’s: Utrecht Stad, Utrecht Zuidoost, Lekstroom en Utrecht-West. Dit zijn tevens de vier resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Daarnaast is Altrecht de regionale speler voor de acute ggz en dit wordt regio-overstijgend aangeboden vanuit de RVE Acute Psychiatrie.

Bij Altrecht werken ongeveer 2.000 medewerkers (ca. 1.600 fte). De omzet bedroeg in 2020 ruim € 244 miljoen inclusief de deelnemingen Fivoor en IMN. De omzet van het zorgbedrijf Altrecht bedroeg € 166 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.altrecht.nl.

Governance

Raad van Bestuur
Het dagelijks bestuur is in handen van de tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Altrecht. Hierbij is sprake van een portefeuilleverdeling, afgestemd op de profielen van de bestuurders. De portefeuilleverdeling zal gezamenlijk worden afgestemd, waarbij de collega bestuurder een zorginhoudelijk profiel heeft.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Altrecht bestaat uit zes leden en houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Altrecht. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Altrecht. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur en functioneert als klankbord.

Managementteam
De behandelteams van Altrecht werken sinds 1 januari 2022 vanuit vijf RVE’s. Elke RVE heeft een duaal directieteam dat bestaat uit een inhoudelijke en een bedrijfsvoerende directeur. De vier directeuren van de ondersteunende diensten: HRM, Financiën, Control & Zorgcontractering, Informatisering & Zorgadministratie, Vastgoed & Facilitair en de bestuurssecretaris, maken naast hen eveneens deel uit van het managementteam.

Adviesgremia
Altrecht kent een actieve ondernemingsraad (OR), een cliëntenraad (CR) en een familieraad (FR).
 • De OR is de zelfstandige vertegenwoordiging van de medewerkers en voert overleg met de Raad van Bestuur over het goed functioneren van de organisatie.
 • De CR is zelfstandig en onafhankelijk, zij behartigt de belangen van de cliënten van Altrecht.
 • De FR is een medezeggenschapsraad die bestaat uit familieleden en andere naastbetrokkenen van cliënten van Altrecht. De raad zet zich in voor de gezamenlijke belangen van alle naasten.
Daarnaast is er een professionele staf in oprichting binnen Altrecht, waar de verschillende vakgroepen onderdeel van uitmaken.

Functieomschrijving

Uitdagingen

De externe ontwikkelingen in de ggz, zoals de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, de toenemende zorgvraag en de invoering van het zorgprestatiemodel, volgen elkaar snel op en zijn van grote betekenis. Altrecht staat voor de uitdaging om in deze snel veranderende context een duurzame en gezonde organisatie verder door te ontwikkelen.

In het meerjarenplan ‘Samen Passend Herstel’ staat de ontwikkeling van Altrecht tot netwerkorganisatie centraal om cliënten sneller de juiste behandeling te bieden. Een behandeling die past bij de vraag van de cliënt en die herstelgericht is. Dichter bij huis en in intensievere samenwerking met de cliënt, familie en naasten en andere professionals zoals de huisarts, het buurt- of wijkteam en organisaties uit het sociaal domein. Dit vereist niet alleen een aanpassing in organisatiestructuur, maar ook het optimaal faciliteren en ondersteunen van medewerkers.

Hiertoe is in het meerjarenplan, naast initiatieven gericht op zorginhoudelijke doorontwikkeling, ook een groot aantal projecten opgenomen gericht op (zorglogistieke) processen, informatisering, verdergaande technologische ondersteuning en vastgoedontwikkeling. Zo is bijvoorbeeld vorig jaar binnen Altrecht een nieuw EPD geïmplementeerd (ONS Nedap). Samen met de invoering van het nieuwe zorgprestatiemodel behoeft dit nog verdere optimalisatie om ten volle bij te dragen aan de administratieve lastenverlichting van behandelaren.

Van de nieuwe bestuurder wordt een belangrijke bijdrage gevraagd aan het verder vorm en inhoud geven aan Altrecht als duurzame netwerkorganisatie en de facilitering daarvan. Bij het invullen van deze ontwikkelopgave staat de integrale verantwoordelijkheid voor zowel de bedrijfsmatige als de zorginhoudelijke aspecten centraal.

De druk op de financiële positie van Altrecht is de afgelopen jaren toegenomen. De organisatie staat voor de uitdaging om de financiële positie te verbeteren en stabiliseren om de ambities waar te maken. Ontwikkelingen als de toenemende zorgvraag, de druk op de tarieven en de invoering van het zorgprestatiemodel, hebben tot gevolg dat de zorg en bedrijfsvoering blijvend slimmer en efficiënter georganiseerd moet worden en keuzes in het portfolio moeten worden gemaakt. Een cultuur waarin medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen, waarin afspraken worden nagekomen en inhoud en bedrijfsvoering hand in hand gaan, zijn hiervoor randvoorwaardelijk.

Bestuurder

Als gevolg van het vertrek van de zittende bestuurder rond de zomer van 2022 is de Raad van Toezicht van Altrecht op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. De bestuurder van Altrecht is samen met de collega-bestuurder, Mariëlle Ploumen, statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, voor het bepalen van de koers en de vertaling en realisatie hiervan, samen met de organisatie.

Resultaatgebieden
 • Bestendigen en doorontwikkelen van de reeds ingezette strategische koers van de organisatie, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en worden uitgevoerd.
 • Zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering/exploitatie en het realiseren van hoogwaardige, kwalitatief verantwoorde zorg.
 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waarin het nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd, waarin afspraken worden nagekomen en inhoud en bedrijfsvoering hand in hand gaan.
 • Bijdragen aan een goed functionerend leiderschapsteam binnen de organisatie.
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met externe stakeholders, waaronder de zorgverzekeraars, financiers, gemeentes en netwerkpartners.
 • Zorgen voor heldere interne en externe communicatie, constructief overleg en een goede verhouding met de adviesgremia.
 • Vormen van een complementair en samenwerkingsgericht team met de collega-bestuurder.

Functie-eisen

Altrecht zoekt een stevige en verbindende bestuurder die de reeds ingezette strategische koers wil bestendigen en doorontwikkelen, samen met de collega-bestuurder. Een leider die de samenwerking zoekt en stimuleert, zowel binnen als buiten de organisatie. Kritisch, daadkrachtig, met doorzettingsvermogen en in staat om de organisatie in beweging te brengen om de beoogde resultaten te behalen. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en Altrecht financieel gezond te houden, dient de bestuurder bewezen financiële en bedrijfskundige kennis en ervaring te hebben en deze te kunnen verbinden met de zorg. De bestuurder is in staat om met een dynamische en veranderende externe context om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. Hierbij weet hij/zij het overzicht en de rust te behouden. De bestuurder geeft de directeuren en managers binnen Altrecht de ruimte, haalt het beste in hen naar boven en stuurt op resultaat, met vertrouwen in hun kwaliteit. Hij/zij heeft oog en oor voor de positie van de cliënt, zijn naasten en vooral de medewerkers en ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner.

Functie-eisen
 • Academische achtergrond/werk- en denkniveau.
 • Financieel goed onderlegd en met een brede ervaring binnen bedrijfsvoering, waaronder met vastgoedtrajecten.
 • Ervaring als bestuurder of in een zware directierol binnen een grote organisatie met integrale verantwoordelijkheid.
 • Ervaring binnen de zorgsector en in staat de complexiteit van de GGZ te begrijpen.
 • Aantoonbaar succesvol in het leiden en realiseren van complexe verandertrajecten.
 • Ervaring en affiniteit met stakeholdermanagement en externe vertegenwoordiging.
 • Ervaring of affiniteit met digitalisering.
Persoonskenmerken
 • Overzicht, in staat koers voor de lange termijn te bepalen en vast te houden.
 • Heeft natuurlijk overwicht en gezag en staat voor de organisatie.
 • Implementatie- en realisatiekracht, durft (ingewikkelde) keuzes te maken en deze op te volgen.
 • Gericht op samenwerking (intern en extern), vernieuwing en ontwikkeling.
 • Stevig, verbindend, straalt rust uit en heeft relativeringsvermogen.
 • Luistert, geeft ruimte en staat open voor anderen.
 • Is aanspreekbaar en in staat tot zelfreflectie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse V (max € 216.000,- bruto per jaar).

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Altrecht. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.
 • Week 8: Plaatsing vacature online
 • Week 9-10: Benaderen kandidaten en responstermijn (13 maart)
 • Week 11-12: Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
 • Week 13-14: Selectiegesprekken bij Altrecht / Management drives onderzoek / Informele kennismaking met collega bestuurder / Adviesgesprekken bij Altrecht
 • Week 15-16: Gesprek met voltallige RvT / Optioneel: assessment / Arbeidsvoorwaardengesprek / Inwinnen referenties en benoeming
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 13 maart uw CV en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt of mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020- 3014004).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!