Sluit

Sluit

Bedrijfskundig manager vrouw & kind, geriatrie, psychiatrie en medische psychologie voor Gelre ziekenhuizen

Boer & Croon zoekt een bedrijfskundig manager vrouw & kind, geriatrie, psychiatrie en medische psychologie voor Gelre ziekenhuizen. Bent u strategisch sterk en brengt u senioriteit in functioneren? Heeft u overzicht en bent u in staat te schakelen tussen de korte en de (middel)lange termijn en tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau? Heeft u executiekracht, weet u keuzes te maken en prioriteiten aan te brengen? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Gelre Ziekenhuizen

Bedrijfsinformatie

Organisatie

Gelre ziekenhuizen
Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. De ruim 3.500 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, werken iedere dag aan een betere gezondheidszorg voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Op deze manier is Gelre ziekenhuizen letterlijk en figuurlijk (in) het hart van de zorg in de regio. Gelre ziekenhuizen excelleert op het gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige (medisch specialistische) vervolgopleidingen blijft de zorgverlening ook richting de toekomst geborgd. De omzet van Gelre ziekenhuizen bedraagt ruim € 370 miljoen.

Missie
“Als Gelre is het onze missie om excellente en persoonlijke zorg voor de mensen in onze regio bereikbaar en betaalbaar te houden. We bieden hiervoor medisch specialistische basiszorg en passende topklinische functies vanuit ons STZ-profiel. Door intensief samen te werken met onze partners houden we de zorg in de regio persoonlijk én doelmatig. Onze kernwaarden – persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend – dragen wij uit in ons werk.”

Ambitie
Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament gaan transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre ziekenhuizen biedt haar medewerkers een inspirerende en stimulerende werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en krachtige samenwerking. Gelre ontwikkelt zich qua cultuur en structuur richting een organisatie waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie worden belegd. In 2019 heeft Gelre de strategie voor de periode tot 2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. Onder die vlag werkt Gelre sindsdien aan de uitdaging de zorg menselijk én betaalbaar te houden.

De strategie is samengevat in 4 lijnen op weg naar 2025:
 1. Gelre biedt waardegedreven zorg.
 2. Gelre is een belangrijke speler in een sterk georganiseerde keten in de regio.
 3. Gelre brengt zorg naar de patiënt thuis.
 4. Gelre biedt mensen een waardevolle werkomgeving.
Deze strategisch lijnen zijn overzichtelijk samengevat op een metrokaart met tussen- en eindstations en goed geland in de organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.gelreziekenhuizen.nl

Actuele ontwikkelingen
Vanuit de strategische lijnen t/m 2025 is Gelre ziekenhuizen volop in transitie naar een duurzaam en toekomstbestendig ziekenhuis. Daarbij zijn onder andere de volgende ontwikkelingen van belang.

Locatieprofilering

Gelre ziekenhuizen staat voor de uitdaging om met het hetzelfde aantal of minder medewerkers voor steeds meer patiënten te zorgen. Om de ziekenhuiszorg toch toegankelijk te houden voor de inwoners van de regio, zal Gelre de dingen slimmer en efficiënter moeten organiseren, zowel binnen het ziekenhuis als in de samenwerking met huisartsen en zorgorganisaties in de regio.

Om die reden heeft Gelre recent in een voorgenomen besluit keuzes gemaakt over welke zorg op welke locatie aangeboden zal worden. Hierbij wordt in Zutphen toegewerkt naar een locatie voor planbare (electieve) zorg, met onder andere focusklinieken voor chirurgie en orthopedie. De hoge kwaliteit en efficiëntie van deze klinieken gaan helpen meer patiënten te behandelen met uitstekende kwaliteit van zorg. Daarnaast zal in Zutphen 24/7 dagen laagcomplexe acute zorg worden geboden, in samenwerking met de huisartsen. In Apeldoorn worden de complexe spoedzorg en acute verloskunde geconcentreerd, als onderdeel uit van het topklinische profiel van deze locatie. Op beide locaties heeft Gelre een breed aanbod poliklinieken. De komende maanden wordt dit voorgenomen besluit verder uitgewerkt.

Gezond Gelre

Onder de noemer ‘Gezond Gelre’ werkt Gelre ziekenhuizen op dit moment hard aan het verbeteren van de financiële positie. Binnen dit programma wordt een aantal werkstromen onderscheiden, waaronder ten aanzien van doelmatige diagnostiek, slimmere werkprocessen op de polikliniek om ruimte te creëren voor nieuwe patiënten en een snellere doorstroom van patiënten uit het ziekenhuis naar verpleeghuis of thuis. Met de introductie van een nieuw elektronisch patiënten dossier (HiX) in november vorig jaar, zijn ook belangrijke stappen gezet in het (verder) standaardiseren van zorgprocessen.

Nieuw besturingsmodel

De ontwikkelingen in en om Gelre ziekenhuizen onderstrepen de noodzaak en urgentie om het besturingsmodel aan te passen. Om snel te kunnen anticiperen op veranderingen in de strategische context, is een simpel, slagvaardig en wendbaar sturingsmodel van belang waarin het mandaat zo laag mogelijk in de organisatie ligt. Daarbij beweegt Gelre zich van een model met 37 zorgeenheden naar een matrixstructuur met een indeling in vakgroepen die onderverdeeld worden in een beperkt aantal clusters. Deze clusters worden ingericht naar patiëntstromen, met een centrale positie voor integraal capaciteitsmanagement (ICM). Het streven is om, door zorgprocessen op deze manier te clusteren, de stuurbaarheid en de persoonsgerichtheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren en de efficiëntie te verbeteren door te sturen op capaciteiten.
De organisatie bevindt zich nu in de laatste fase van het ontwerp van het nieuwe besturingsmodel en de bijbehorende clusterindeling. Definitieve besluitvorming en implementatie vindt de komende periode plaats.

Vrouw & kind, geriatrie, psychiatrie en medische psychologie
In het huidige besturingsmodel worden de eenheden gynaecologie & verloskunde, kindergeneeskunde, geriatrie (inclusief expertisecentrum ouderen) en psychiatrie & medische psychologie duaal bestuurd door de medisch managers van de betreffende eenheden en een bedrijfskundig manager.

Vrouw & kind (gynaecologie & verloskunde, kindergeneeskunde)

Gelre ziekenhuizen heeft op beide locaties goede ingerichte afdelingen gynaecologie, verloskunde en kindergeneeskunde, met poliklinische zorg, dagbehandeling en verpleegafdelingen. De beoogde concentratie van de acute verloskunde in Apeldoorn, vraagt om het opnieuw inrichten van de zorg, teams en processen over de locaties, in nauwe samenwerking met verwijzers en andere ziekenhuizen in de regio.

Geriatrie

De zorgeenheid Klinische Geriatrie is in Gelre ziekenhuizen al jaren sterk aanwezig en levert zorg in Apeldoorn en Zutphen. Naast poliklinische zorg is er een verpleegafdeling met 18 bedden en speelt de afdeling een belangrijke rol in klinische consulten/ medebehandelingen. Vanuit het streven naar optimale medische zorg voor ouderen, is een aantal jaar geleden het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde (ECO) opgericht. Het ECO is een STZ erkend specialistisch centrum waar expertise en kennis over de beste multidisciplinaire zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis gebundeld is en wetenschappelijk onderbouwd wordt.

Psychiatrie en medische psychologie

De afdeling psychiatrie binnen Gelre biedt op locatie Apeldoorn poliklinische zorg, deeltijdbehandeling en er is een Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Speciaal voor moeders met een psychiatrische aandoening is er een Moeder Baby Unit. Het unieke van deze unit is dat moeder en baby samen op één afdeling, in een eigen kamer opgenomen worden, om de hechting tussen moeder en baby zo optimaal mogelijk te stimuleren.

De medische psychologie binnen Gelre biedt op beide locaties (meestal) kortdurende hulp bij een combinatie van psychische en lichamelijke uitdagingen, in afstemming met de behandelend arts(en).

Functieomschrijving

Bedrijfskundig manager vrouw & kind, geriatrie, psychiatrie & medische psychologie
Vanwege het vertrek van de huidige bedrijfskundig manager van de hiervoor beschreven eenheden, is Gelre ziekenhuizen op zoek naar een kandidaat voor de invulling van deze vacature. De definitieve keuzes die Gelre ziekenhuizen maakt in het nieuwe besturingsmodel en de clusterindeling, hebben (mogelijk) impact op de samenstelling van zijn/haar portefeuille. Hier kan dus nog verandering in komen. Onder leiding van de nieuwe manager staan de verschillende eenheden voor de opdracht het nieuwe besturingsmodel te implementeren en hier vorm en inhoud aan te geven, evenals aan de andere ontwikkelingen binnen Gelre ziekenhuizen, waaronder de keuzes rond locatieprofilering en de rendementsverbeteringen. Het is van belang de medewerkers hier goed in mee te nemen.

De bedrijfskundig manager gynaecologie & verloskunde, kindergeneeskunde, geriatrie, psychiatrie & medische psychologie is verantwoordelijk voor de aansturing van deze eenheden, samen met de medisch managers. Hij/zij geeft direct leiding aan vijf afdelingsmanagers en medewerkers in staf en ondersteuning en indirect aan circa 365 medewerkers (circa 248 fte). Deze bedrijfskundig manager heeft ook ICT in portefeuille en fungeert op dit gebied als liaison voor de zorgbesturen, om daarmee de brug tussen ICT en de zorg te slaan. De bedrijfskundig manager levert daarnaast een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid en aan organisatiebrede projecten, zoals aan ‘Gezond Gelre’. De bedrijfskundig manager rapporteert aan de Raad van Bestuur.

De belangrijkste resultaatgebieden zijn:
 • Verantwoordelijk voor beleid, uitvoering en resultaten van de eenheden gynaecologie & verloskunde, kindergeneeskunde, geriatrie en psychiatrie & medische psychologie, samen met de medisch managers.
 • Het vertalen van het strategisch beleid van Gelre ziekenhuizen naar een duidelijke koers voor en passende inrichting van de eenheden; zorgdragen voor de uitvoering van het beleid, onder andere voortvloeiend uit de strategie van de organisatie en actuele ontwikkelingen zoals rond locatieprofilering en het besturingsmodel.
 • Zorgen voor een effectieve en gezonde bedrijfsvoering voor de eenheid, een efficiënte inzet van capaciteiten en een optimale patiëntenlogistiek; zorgen voor adequate informatievoorziening en verantwoording en bijsturing waar nodig.
 • Op motiverende en coachende wijze leiding geven aan de afdelingsmanagers en (indirect) aan de professionals binnen de eenheid; hen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.
 • Verantwoordelijk voor het succesvol maken van de onderlinge samenwerking binnen de eigen afdeling, maar ook met de andere organisatieonderdelen en externe partners. Vertegenwoordigt de afdeling waar nodig zowel in- als extern.
 • Vanuit de zorgbesturen verantwoordelijk voor de ICT-portefeuille, in de rol van liaison, om daarmee de brug tussen ICT en de zorg te slaan.
 • Vanuit inzicht en overzicht een proactieve en initiërende rol nemen in de innovatie van zorg, processen en werkwijzen en techniek.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en (helpen) realiseren van aantrekkelijk werkgeverschap.
 • Mede verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en -implementatie van Gelre als geheel, als lid van het organisatiebrede managementteam. Actief bijdragen aan de diverse opgaven waar Gelre voor staat en verantwoordelijk voor ziekenhuisbrede projecten.

Functie-eisen

Profiel
Gelre ziekenhuizen zoekt een stevige en verbindende bedrijfskundig manager, die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het implementeren van (onder andere) de keuzes in locatieprofilering en het besturingsmodel voor de eenheden binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied. Een inspirerende leider, die stevig in de schoenen staat. besluitvaardig is en op inhoud de discussie aan durft te gaan, maar altijd met oog voor en behoud van de relatie. Hij/zij is gericht op samenwerking en samenhang, zowel intern als extern. De ideale kandidaat is toegankelijk en benaderbaar, heeft een coachende stijl van leidinggeven en weet de afdelingsmanagers en medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling. Communiceert makkelijk en transparant en weet mensen mee te nemen in veranderingen en ontwikkelingen.

De nieuwe bedrijfskundig manager geeft enerzijds leiding en sturing aan de veranderingen binnen de eigen eenheden, maar is zelf ook onderdeel van de bredere transities binnen Gelre. Zo moet de definitieve clusterindeling binnen het nieuwe besturingsmodel nog worden bepaald. Dit kan (onder andere) gevolgen hebben voor de eenheden/vakgroepen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de bedrijfskundig manager. Dit vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Functie-eisen
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op bedrijfskundig vlak, met aanvullende opleidingen op het gebied van leiderschap en (verander)management.
 • Financieel en bedrijfskundig goed onderlegd.
 • Ruime leidinggevende ervaring, zowel direct als indirect middels een managementteam.
 • Ervaring op strategisch niveau in een complexe organisatie of in staat een stap te maken. Ervaring binnen het ziekenhuis is een pre.
 • Aantoonbaar succesvol in het leiden en realiseren van verandertrajecten.
 • Affiniteit met ICT.

Persoonskenmerken
 • Strategisch sterk en brengt senioriteit in functioneren.
 • Heeft overzicht en is in staat te schakelen tussen de korte en de (middel)lange termijn en tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Heeft executiekracht, weet keuzes te maken en prioriteiten aan te brengen.
 • Is stevig en duidelijk, maar ook een mensgericht manager, coachend en met een luisterend oor.
 • Is verbindend en werkt graag en makkelijk samen met alle geledingen, zowel intern als extern.
 • Communiceert proactief, duidelijk en realistisch. Is zichtbaar, benaderbaar en staat dicht bij de werkvloer.
 • Is overtuigend, enthousiasmerend, met relativeringsvermogen en humor.
 • Politiek vaardig, weet om te gaan met het krachtenveld binnen een ziekenhuis.
 • Gericht op het continu verbeteren van werkwijzen en processen, proactief en in staat om vanuit de patiënt te denken.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
Het betreft een positie voor 36 uur week. Salariëring is marktconform in FWG 75 cao Ziekenhuizen (max. €8.291,- bruto per maand op basis van 36 uur; recent is een onderhandelakkoord voor een nieuwe cao afgesloten, de verhoging is hierin nog niet meegenomen). Aanstelling vindt plaats voor de periode van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Standplaats Apeldoorn en Zutphen.

Selectietraject
De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Gelre ziekenhuizen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei.
 • Week 15-17 Benaderen kandidaten en responstermijn (30 april)
 • Week 18-19 Gesprekken bij Boer & Croon - Presentatie van kandidaten
 • Week 20-21 Vervolggesprekken bij Gelre ziekenhuizen - Assessment
 • Week 22 Arbeidsvoorwaarden, referentiecheck en benoeming

Contactinformatie

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 30 april uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (020 – 301 40 04).

April 2023