Sluit

Sluit

Bedrijfskundig centrummanager acute zorg voor het Dijklander Ziekenhuis

Boer & Croon is op zoek naar een Bedrijfskundig centrummanager acute zorg voor het Dijklander Ziekenhuis. Bent u strategisch sterk en en een echte doorzetter? Weet u anderen te inspireren en bent u een verbinder die helder communiceert? Lees dan hieronder het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Dijklander Ziekenhuis 1

Bedrijfsinformatie

Organisatie
Het Dijklander Ziekenhuis biedt zorg aan alle inwoners van de regio’s Waterland en West-Friesland en wil een ziekenhuis zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk’; medewerkers willen de patiënten écht begrijpen. Samenwerking met andere partijen zoals (academische) ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg vindt het ziekenhuis voor goede zorg onmisbaar. Als groot perifeer opleidingsziekenhuis heeft het Dijklander Ziekenhuis zeven medische vervolgopleidingen en een breed aanbod aan verpleegkundige en paramedische opleidingen.

In het Dijklander Ziekenhuis wordt de zorg anders georganiseerd: slimmer, beter. Het ziekenhuis wil elke dag verder verbeteren in kwaliteit, innovatie en opleidingen voor haar patiënten en voor medewerkers. Dat is de weg naar het doel: het ziekenhuis zijn waar iedereen op vertrouwt. Medewerkers van het Dijklander gaan door het vuur voor patiënten en vinden elkaar in een mentaliteit van dóen. Kenmerkend daarbij is hun oprechte interesse, lef en een eigen, nuchtere manier van werken; de kernwaarden van de organisatie.

Het Dijklander Ziekenhuis is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn. Er werken in totaal 3.500 medewerkers, verdeeld over vier locaties in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam. De omzet bedroeg in 2021 ca. 367 miljoen euro.

Voor meer informatie zie: www.dijklander.nl

Uitdagingen
Een groeiende en complexere zorgvraag; dat is de belangrijkste uitdaging waar het Dijklander Ziekenhuis voor staat. Dit vraagt om samenwerking, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Daarbij heeft het ziekenhuis ook te maken met de stijgende zorgkosten en de krapte op de arbeidsmarkt. Het aan het ziekenhuis binden van medewerkers door een goede werkgever te zijn die faciliteert, waardeert en ruimte geeft voor ontwikkeling, is steeds crucialer.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zet het Dijklander Ziekenhuis in op transformatie van de zorg in de regio en heeft het recent de meerjarenstrategie herijkt voor de periode 2023-2026. Hierin richt het ziekenhuis zich op de hoofdpijlers 1) passende zorg, 2) netwerkzorg, 3) leren en innoveren 4) en een geprofileerd zorgaanbod, waarbij duurzaamheid te allen tijde hoog in het vaandel staat.

Samengevat wil het Dijklander Ziekenhuis passende zorg op de juiste plek bieden voor inwoners met een medisch specialistische zorgvraag in het verzorgingsgebied. Passende zorg komt samen met en rondom de patiënt tot stand, is waardegedreven, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Netwerkzorg is een belangrijk middel om dit voor elkaar te krijgen, om daarmee kennis en kunde te concentreren rondom de patiënt. Alleen door samen te werken met andere ziekenhuizen, huisartsen, professionals in verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT) en andere netwerkpartners krijgt het Dijklander de zorgtransformatie voor elkaar.

Ten aanzien van het zorgaanbod heeft het Dijklander Ziekenhuis gekozen voor een profilering per locatie. Hoog complexe ingrepen en behandelingen vinden plaats op de locatie in Hoorn. In Purmerend vinden planbare, niet-complexe ingrepen plaats. De buitenpoliklinieken in Enkhuizen en Volendam verbinden de regio en ondersteunen lokaal netwerksamenwerking. Vanuit deze profielen wordt het zorgaanbod de komende jaren verder ontwikkeld en aangescherpt. Daarbij gaat het ziekenhuis speerpunten benoemen om zich hiermee stevig en duidelijk te positioneren in de regio. Daardoor weten patiënten het ziekenhuis beter te vinden en worden kansen gecreëerd voor investeringen en innovatie.

Om van deze nieuwe koers een succes te maken, is het daarnaast van belang om in te zetten op de transitie naar duurzame zorg, integraal capaciteitsmanagement, digitale innovatie, het op orde houden van de financiën en het voeren van toekomstbestendig financieel beleid. Ook wordt er een strategisch vastgoedplan opgesteld, met als uitgangspunten: verduurzaming, minder vierkante meters en het nieuwe werken.

Nieuw besturingsmodel
Met de strategische keuzes hangt een aanpassing in het besturingsmodel van het ziekenhuis samen. Daarbij beweegt het Dijklander van een model waarin alle vakgroepen direct onder de raad van bestuur gepositioneerd zijn, naar een model waarin de besturing in centra rondom de patiënt georganiseerd wordt. Elk met een eigen opdracht in het kader van de in het IZA geformuleerde zorgtransformatie. Doel is dat binnen een centrum vanuit een gezamenlijke focus en belang wordt samengewerkt door medewerkers van verschillende specialismen en/of vakgebieden aan het optimaliseren van zorgprocessen en –paden van individuele patiënten en patiëntengroepen. De volgende vijf centra worden onderscheiden:
 • Centrum voor acute zorg
 • Centrum voor klinieken
 • Centrum voor medisch ondersteunende diensten (MOD)
 • Centrum voor electieve zorg
 • Centrum voor chronische zorg

De centra zullen duaal worden aangestuurd, door een medisch centrummanager en een bedrijfskundig centrummanager.Deze aanpassing is de afgelopen periode voorbereid en wordt in 2023 geïmplementeerd. Alle medisch centrummanagers en drie bedrijfskundig centrummanagers zijn recent vanuit de interne organisatie benoemd. Dit houdt in dat er nog twee vacatures van bedrijfskundig centrummanager zijn, waarvoor naar externe kandidaten gezocht wordt: 1) een vacature voor bedrijfskundig centrummanager acute zorg en 2) een vacature voor een bedrijfskundig centrum manager medisch ondersteunende diensten. Het Dijklander Ziekenhuis is op dit moment op zoek naar kandidaten voor beide posities. In dit profiel wordt ingegaan op de positie van bedrijfskundig centrummanager voor de acute zorg.

Functieomschrijving

Centrum voor acute zorg
Het centrum voor acute zorg van het Dijklander Ziekenhuis bestaat uit de Spoedeisende Hulp (SEH), de Intensive Care Unit (ICU), Coronary Care Unit (CCU) en het Centrum voor Geboortezorg. Hier hebben de volgende vakgroepen hun thuisbasis: cardiologie, chirurgie, intensivisten, kindergeneeskunde, neurologie en SEH-artsen. In Purmerend is spoedeisende hulp op trauma level 3 niveau (onderdeel van de acute zorg unit) en in Hoorn is spoedeisende hulp op trauma level 2 niveau.

De belangrijkste opgave voor het centrum is om de toegankelijkheid van de acute zorg de komende jaren te borgen, binnen de context van de landelijke discussies over (verdere) concentratie van de meer hoog complexe acute zorg. Hiervoor is het van belang de acute zorg stevig(er) in de regio te positioneren en goed samen te werken in de keten. Ook is het nodig de performance van de SEH te verbeteren (in Hoorn en Purmerend), waaronder het verbeteren van de in-, door- en uitstroom van patiënten (zo min mogelijk presentatiestops). De transformatieplannen moeten ingepast worden in de plannen van de ROAZ en voldoen aan de kwaliteitskaders acute zorg.

Onder leiding van het nieuwe centrummanagement staat het centrum voor acute zorg voor de opdracht om met deze transformatieopgave aan de slag te gaan, evenals het nieuwe besturingsmodel te implementeren en hier vorm en inhoud aan te geven.

Bedrijfskundig centrummanager Acute zorg
De bedrijfskundig centrummanager is, samen met de medisch centrummanager, verantwoordelijk voor de aansturing van het centrum voor acute zorg. Hij/zij geeft direct leiding aan drie hoofden (het hoofd SEH, het hoofd van de IC en CCU en het hoofd van het Centrum voor Geboortezorg) en medisch specialisten, waaronder de vakgroepvoorzitters, en indirect aan alle teamleiders en medewerkers binnen het centrum (in totaal ca 277 fte). Hij/zij is samen met de medisch centrummanager budgetverantwoordelijk voor ca.
€ 43 miljoen en legt gezamenlijk verantwoording af aan de raad van bestuur. Als lid van het Dijklander MT levert de bedrijfskundig centrummanager daarnaast een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid en aan organisatiebrede projecten.

De belangrijkste resultaatgebieden zijn:
 • Integraal verantwoordelijk voor beleid, uitvoering en resultaten van het centrum voor acute zorg, samen met de medisch centrummanager;
 • Vertalen van strategische kaders van het ziekenhuis naar doelen van het centrum op het vlak van productie, kwaliteit, personeel en middelen, het opstellen van meerjaren- en jaarplannen, begrotingen en strategisch/tactisch beleid en het realiseren hiervan
 • Zorgen voor een optimale kwaliteit en continuïteit van zorg en een effectieve en gezonde bedrijfsvoering voor het centrum; zorgen voor adequate informatievoorziening en verantwoording naar de raad van bestuur en bijsturing waar nodig;
 • Het borgen van de toegankelijkheid van de acute zorg de komende jaren door de in-, door- en uitstroom op de SEH én de performance van de SEH’s in zowel Hoorn als Purmerend te verbeteren, middels een stevige positionering in de regio, een goede samenwerking met ketenpartners en het bieden van kwaliteit.
 • Verder ontwikkelen en realiseren van de transformatieopgave acute zorg die er voor het centrum ligt (voortvloeiend uit het IZA) over de locaties heen en in lijn met het regiobeeld acute zorg (waaronder projecten als de ouderenkliniek, semi-acute unit geriatrie en het 0-stopsplan SEH).
 • Op inspirerende en coachende wijze (duaal) leiding geven aan hoofden en medisch specialisten (waaronder vakgroepvoorzitters) van het centrum; ondersteunen van de vakgroepvoorzitters bij de functionele aansturing van de medisch specialisten;
 • Vormgeven van een efficiënte en effectieve organisatiestructuur en werkprocessen van het centrum over de ziekenhuislocaties heen, afgestemd op de behoeften van de patiënt;
 • Stimuleren van een goede samenwerking binnen het centrum, maar ook met de andere centra en ondersteunende diensten. Vertegenwoordigen van het centrum, waar nodig, zowel in- als extern en bijdragen aan een goede samenwerking in de regio;
 • Realiseren van een adequate (strategische) personeelsbezetting (kwalitatief en kwantitatief) binnen het centrum;
 • Zorgdragen voor een veilige en prettige werkomgeving binnen het centrum, het bevorderen van de zelforganisatie en het continue verbeteren (Lean) door professionals;
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen, zowel in de markt/specialismen als binnen de organisatie, deze beoordelen op hun consequenties voor het centrum en op basis hiervan initiatief nemen voor innovatie, ontwikkeling en/of bijstelling van de koers;
 • Initiëren en realiseren van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, organisatieontwikkelingstrajecten en verandertrajecten binnen het centrum;
 • Als lid van het Dijklander-MT, mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de strategie van het ziekenhuis als geheel. Actief bijdragen aan de diverse opgaven waar Dijklander Ziekenhuis voor staat en als trekker verantwoordelijk voor (een of meerdere) ziekenhuisbrede projecten.

Functie-eisen

Profiel
Het Dijklander Ziekenhuis is op zoek naar een verbindende en daadkrachtige centrummanager acute zorg die, samen met de medisch centrummanager, een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het verder ontwikkelen en implementeren van de strategische keuzes van het ziekenhuis en de specifieke beleidsopgave voor het centrum. Een manager die open en eerlijk is, oprechte interesse heeft in anderen en bij wie lef en nuchterheid hand in hand gaan. Iemand die visie heeft en strategisch sterk is, maar ook van aanpakken weet, oplossingen zoekt en een doorzetter is. Die de juiste verbindingen weet te leggen, binnen het centrum, breder binnen het ziekenhuis en met externe partners, om gezamenlijk de maatschappelijke opgave in de regio te realiseren. Kortom; een door en door Dijklander, die gericht is op ontwikkeling: van het ziekenhuis, van het centrum, van collega’s en van zichzelf.

Functie-eisen
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau en een afgeronde relevante opleiding (zoals bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen);
 • Financieel en bedrijfskundig goed onderlegd;
 • Ruime leidinggevende ervaring;
 • Ervaring op strategisch niveau in een complexe organisatie; ervaring binnen de (ziekenhuis) zorg is een pré.
 • Bestuurskundig inzicht en kennis van zorg;
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en project- en programmamanagement;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Competenties en persoonskenmerken
 • Visie: in staat problemen en oplossingen in een langer tijdsperspectief te plaatsen en trends en ontwikkelingen te herkennen.
 • Resultaatgerichtheid: stelt ambitieuze doelen, beschikt over doorzettingsvermogen en vasthoudendheid in een dynamisch krachtenveld en is besluitvaardig.
 • Overtuigingskracht: beschikt over onderhandelingsvaardigheden, weet tegenstellingen te overbruggen bij in- en externe afstemming en weet weerstanden ter overwinnen bij het aansturen van veranderingsprocessen;
 • Leidinggeven: weet anderen binnen de organisatie te inspireren en faciliteren op het behalen van maximale resultaten, zoekt daarbij actief verbinding met de werkvloer, communiceert helder en zorgt voor voldoende draagvlak. Plannen en organiseren: weet op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven en aanwenden om het doel te bereiken, denkt en werkt methodisch/planmatig.
 • Samenwerken: werkt vanuit een overstijgende visie en levert een actieve bijdrage aan het gezamenlijke en integrale resultaat, stuurt actief op samenwerking en verbinding met een goede balans tussen resultaat en draagvlak en is organisatiesensitief.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
Het betreft een positie voor 36 uur week. Salariëring is conform in FWG 80 cao Ziekenhuizen (max. € 9.781,- bruto per maand op basis van 36 uur; recent is een onderhandelakkoord voor een nieuwe cao afgesloten, de verhoging is hierin nog niet meegenomen). Het Dijklander Ziekenhuis biedt direct een vast dienstverband aan.

Selectietraject
De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Dijklander Ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juni.
 • Week 18-20 Benaderen kandidaten en responstermijn (21 mei)
 • Week 21 Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 22 Presentatie van kandidaten
 • Week 23-25 Speeddates met kandidaten bij het Dijklander Ziekenhuis - Selectie gesprekken inclusief presentatie casus bij het Dijklander Ziekenhuis
 • Week 26 Arbeidsvoorwaarden, referentiecheck en benoeming

Contactinformatie

Reactie Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 21 mei uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (020 – 301 40 04).Mei 2023