Sluit

Dokter Drenthe

Lid Raad van Toezicht voor Ziekenhuisgroep Twente

op voordracht CR, tevens lid van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid & HRM

Boer & Croon zoekt een lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad voor Ziekenhuisgroep Twente. De ideale kandidaat brengt zowel mens (patiënt/medewerker) en het maatschappelijk perspectief van de regio in. Bent u bestuurder van een personeel intensieve, dienstverlenende organisatie? Heeft u toezichthoudende ervaring en affiniteit met HR en zorg?

Functieomschrijving

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent een spreiding van kennis en ervaring op bestuurlijk-, financieel-, zorginhoudelijk-, juridisch-, HRM-, informatiebeveiligings-, wetenschappelijk-, technologische innovatie en digitalisering, kwaliteit en veiligheid-, bedrijfsleven-, en cliënt en maatschappelijk gebied. De Raad van Toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Als uitgangspunt voor het eigen functioneren conformeert de Raad zich aan de uitgangspunten van de Governancecode Zorg 2022. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Bestuur ZGT. Een uitwerking van de bevoegdheden, taken en werkwijze van de Raad van Toezicht is opgenomen in het Reglement van Toezicht.

Profiel

Algemene competenties
De leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende algemene competenties te beschikken:
 • onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment;
 • bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels;
 • integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid;
 • reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • proactieve opstelling, informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
 • teamplayer met gevoel voor humor;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • evenwicht tussen Governance en Guidance, tussen distantie en betrokkenheid;
 • strategisch inzicht met helikopterview/ integraal denkend;
 • kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;
 • de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de maatschappij volgen en weten wat er in de organisatie gaande is;
 • maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • inzicht in het veld van de stakeholders (maatschappij/politiek/bank/cliënten/personeel/externe partijen (privaat en publiek).
Specifieke competenties
De leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende specifieke competenties te beschikken:
 • het kunnen beoordelen en toetsen van de Raad van Bestuur, mee kunnen denken met de Raad van Bestuur en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op diens stoel te gaan zitten;
 • in staat zijn op hoofdlijnen het beleid en ontwikkelingen te volgen, en daarbij in staat zijn tijdig te signaleren wanneer specifieke (risicovolle) situaties vragen om een nadere verdieping;
 • begrip hebben voor de complexiteit van een organisatie waarin hulpverleners werken die in de context van de hulpvraag, het instellingsbeleid en de eigen professie zelfstandig beslissingen nemen;
 • gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen kunnen opvangen en die vertalen naar een voldoende abstractieniveau om daarover een beleidsdiscussie aan te gaan;
 • in staat zijn de dialoog met de Raad van Bestuur te voeren en in staat zijn deze kritisch doch constructief te bevragen;
 • initiatief nemen met betrekking tot het in gesprek brengen van de eerder genoemde onderstromen, alsmede ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
 • actieve participatie in het maatschappelijk leven.

Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle benodigde aandachtsgebieden vertegenwoordigd zijn. Aan de leden van de Raad van Toezicht worden aanvullende eisen aan kennis, ervaring en competenties gesteld met betrekking tot de voor hen specifieke aandachtsgebieden.

In de Raad van Toezicht dient voldoende kennis en ervaring op het gebied van de gezondheidszorg aanwezig te zijn. Daarom dienen minimaal 3 leden werkervaring te hebben in de gezondheidszorg, bij voorkeur in de ziekenhuissector.

Commissies

De Raad van Toezicht kent drie commissies:
 • Auditcommissie Financiën, ICT/innovatie
 • Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid & HRM
 • Selectie- en benoemingscommissie
Elke commissie heeft een reglement waarin de doelstelling, werkwijze, samenstelling en frequentie van vergaderen zijn vastgelegd.

Bedrijfsinformatie

Organisatie
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een topklinisch ziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo), een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft het ziekenhuis een belangrijke functie in de regio en heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis. Bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, complexe diabetes, obesitas en geriatrische traumatologie.

Het ziekenhuis werkt samen met andere (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders en staat voor zorg op topklinisch niveau. Dit komt tot uiting in hoogwaardige medisch-specialistische expertise. Steeds gevoed door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleidingen en innovatie. Kwaliteit en veiligheid staan bij ZGT hoog in het vaandel. Het ziekenhuis is Qualicor-geaccrediteerd en de medische apparatuur TÜV-gecertificeerd.

Daarnaast is ZGT één van de grootste werkgevers in Twente. Ruim 3.000 gedreven medewerkers, 230 medisch specialisten en 300 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de beste zorg en dienstverlening aan de patiënten. Het primaire verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest en Midden-Twente. Een verzorgingsgebied van ongeveer 390.000 inwoners. Het exploitatiebudget van ZGT bedraagt ongeveer 340 miljoen (ziekenhuisbudget inclusief honoraria van medisch specialisten).

Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.zgt.nl.

Strategische koers

In 2022 is de meerjarenbeleidsvisie voor de periode 2023-2026 ‘ZGT, ziekenhuis van de toekomst´ tot stand gekomen.

Missie

ZGT draagt bij aan gezondheid. In samenspraak met de patiënt levert ZGT de best passende medisch specialistische zorg. Daarbij heeft zij persoonlijke aandacht voor de mens en kijkt zij met een brede blik op gezondheid naar kwaliteit van leven. ZGT biedt (zorg)professionals een stimulerende werkomgeving, waarin professionaliteit,
samenwerking, opleiding en onderzoek centraal staan. ZGT is vooruitstrevend en continu gericht op verbetering van de zorg. Zij werkt samen met haar zorgpartners om goede gezondheidszorg voor de mensen in Twente en daarbuiten te garanderen.

Visie

De visie ‘ZGT, ziekenhuis van de toekomst’ is het kompas voor deze vier jaar en geeft richting aan de complexe keuzes binnen de context van het leveren van passende zorg met een brede blik op gezondheid en brede inzet van innovatieve mogelijkheden. In de visie staan drie pijlers centraal: medisch specialistische zorg, aandacht voor de mens en duurzame zorg voor een gezonde toekomst.

Onze zorg, samen voor de regio

ZGT verstevigt haar topklinisch profiel, zet in op een sterke acute as en legt focus op de speerpunten: oncologische zorg, metabool syndroom en kwetsbare ouderen. Daarbij heeft zij aandacht voor digitale en toekomstbestendige zorg in samenwerking met partners in de regio.

Aandacht voor de mens, innovatief leren en werken

ZGT heeft aandacht voor de mens, zowel voor de (zorg)professional als de patiënt. Zij laat dat terugkomen in goed werkgeverschap én in haar zorg- en dienstverlening. Als aantrekkelijke werkgever zet zij in op het behouden en aantrekken van voldoende en de juiste professionals, die bij ZGT de kans krijgen om te blijven leren en ontwikkelen. Daarnaast stimuleert zij patiëntparticipatie, eigen regie en samen beslissen. Kennis en expertise wordt binnen ZGT gedeeld, met haar patiënten en in de regio.

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst

ZGT levert duurzame zorg. Duurzame zorg is passende zorg met zo min mogelijk impact op klimaat, milieu en leefomgeving. ZGT zet in op een gezonde omgeving, voor de inwoners van Twente én voor de professionals.

Innovatie is ons fundament

Om deze koers te realiseren maakt ZGT breed gebruik van innovatieve mogelijkheden. Het ondersteunt het leveren van passende zorg, samen met de patiënt én partners in de regio, maakt het werk van zorgprofessionals aantrekkelijker en het helpt het ziekenhuis te verduurzamen.

Onze basis voor goede zorg

Kwaliteit en veiligheid vormen de basis voor alle zorg die ZGT levert. Realisatie van de keuzes voor de toekomst kan alleen wanneer de zorg doelmatig georganiseerd wordt en ZGT financieel gezond blijft.

Cultuur

De kernwaarden van ZGT zijn ‘vooruitstrevend’, ‘verbindend’ en ‘met oprechte aandacht’. ZGT profileert zich als een ambitieuze organisatie in ontwikkeling, met veel potentieel aan kwaliteit. ZGT heeft een sterke regionale en lokale binding. Het is een organisatie waar mensen lang werken en elkaar goed kennen. Er is sprake van een sterke loyaliteit en ZGT is een vriendelijke, informele organisatie. De gewenste cultuur is te definiëren als gastvrij, samenwerkingsgericht met focus op resultaten en elkaar daarop aan durven spreken. Kenmerkend is het oplossingsgericht denken en handelen en de transparante wijze van communiceren.

Structuur

Juridische structuur
ZGT heeft de juridische structuur van een stichting (Stichting Ziekenhuisgroep Twente). Deze stichting bestuurt tevens een aantal dochtermaatschappijen en heeft deelnemingen in verschillende samenwerkingsverbanden.

Topstructuur

De Raad van Toezicht van ZGT bestaat uit zes leden, waarvan op dit moment één vacature. De werkwijzen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn vastgelegd in reglementen en een jaarcyclus voor de behandeling van onderwerpen. Het gehanteerde bestuursmodel is dat van een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur. De functies van de bestuursleden zijn gelijkwaardig met accentverschillen in ieders portefeuille.

Organisatiestructuur

ZGT bestaat uit vier zorgclusters en verschillende stafafdelingen. De zorgclusters worden aangestuurd door een duaal management van een bedrijfskundig- en een medisch manager. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, bedrijfsvoering en de tactisch/operationele aangelegenheden van het cluster. Daarnaast heeft het duaal management, ondersteund door de stafafdelingen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale zorgaanbod. Per specialisme fungeert tevens een medisch manager als inhoudelijk aanspreekpunt.

Relatie met de medische staf

Met de invoering van de integrale tarieven per 1 januari 2015 is binnen ZGT een samenwerkingsmodel ingevoerd. Er is een Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. (CMS) opgericht waaraan zowel de vrijgevestigde vakgroepen van medisch specialisten als de vakgroepen van medisch specialisten in loondienst zijn verbonden. ZGT heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de CMS, waarin is vastgelegd dat partijen strategische partners zijn en zich gezamenlijk verantwoordelijk achten voor de invulling, kwaliteit en veiligheid van de geboden medisch specialistische zorg: de medisch specialisten zijn eindverantwoordelijk voor hun beroepsuitoefening, en ZGT is eindverantwoordelijk voor het aanbieden en verlenen van goede zorg. Als strategisch partner is de CMS nauw betrokken bij de beleids- en de besluitvorming binnen ZGT. In het tweewekelijkse bestuurlijk overleg richten de Raad van Bestuur van ZGT en het bestuur CMS zich op gezamenlijke gedachtenvorming over strategische onderwerpen en vindt besluitvorming plaats.

Functie-eisen

Nieuwe lid Raad van Toezicht
Vanwege het vertrek van een lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad met aandachtsgebied Cliënt en maatschappij & HRM, tevens lid van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid & HRM, zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. Het lid Raad van Toezicht, dat op voordracht van de Cliëntenraad wordt benoemd, vervult een liaisonfunctie tussen de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad.

Aan het lid Raad van Toezicht worden, naast de algemene en specifieke competenties, de volgende eisen aan ervaring en competenties gesteld:

 • ruime bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie met diverse externe stakeholders;
 • aantoonbare affiniteit met de gezondheidszorg en actuele kennis van de ontwikkelingen in de zorg en maatschappij;
 • beschikt over toezichthoudende ervaring;
 • brengt mens (patiënt/medewerker) en het maatschappelijk perspectief in, bijvoorbeeld middels een achtergrond als HR directeur of bestuurder met HRM in portefeuille van een personeel intensieve, dienstverlenende organisatie.
 • denkt vanuit de betrokkenheid en medezeggenschap van cliënten en medewerkers en verbindt het strategisch perspectief met de impact op cliënten en medewerkers;
 • beschikt over expertise op het gebied van werkgeverschap, personeelsbeleid, inrichtingsvraagstukken en veranderingsprocessen;
 • bestuurlijk ondernemend, kent risico’s maar durft ook te ondernemen;
 • een stevige persoonlijkheid met gevoel voor humor en gepaste bescheidenheid;\
 • gericht op samenwerking; binnen de raad, het ziekenhuis en de regio;
 • creatief en out of the box. Brengt een breder perspectief in, stelt verdiepende vragen;
 • creëert een goede verbondenheid met CR, heeft regelmatig contact en haalt informatie breed op;
 • binding met de regio Twente is welkom maar geen vereiste, wel kennis van of ervaring binnen een perifere omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
Beoogde leden van de Raad van Toezicht beschikken over voldoende tijd. Een indicatie van het tijdsbeslag is ten minste 12 tot 16 dagen per jaar. Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht volgt ZGT de criteria van de Wet Normering Topinkomens WNT (klasse V). Concreet bedraagt hiermee (o.b.v. de criteria 2024) de bezoldiging voor de leden Raad van Toezicht € 20.970,- op jaarbasis en kilometervergoeding 32 cent per kilometer.

Contact informatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Ziekenhuisgroep Twente. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober 2024.

 • Week 17-19 Benaderen kandidaten en responstermijn (12 mei)\
 • Week 20-22 Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 25 Presentatie van kandidaten (17 juni)
 • Week 27 Eerste gespreksronde bij ZGT (3 juli vanaf 11.30 uur ZGT Almelo)
 • Week 38 Kennismaking voltallige Raad van Toezicht/Tweede gespreksronde bij ZGT (16 september om 16.00 uur ZGT Almelo)
 • Week 39 Gesprekken adviesgremia (23 september om 17.00 uur digitaal)
 • Week 40 ReferentiecheckWeek 41 Officiële benoeming kandidaat in de RvT vergadering in oktober 2024

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag uiterlijk 12 mei 2024 uw cv en motivatiebrief. Uw CV en motivatiebrief kunt u versturen naar Francijn Steffelaar via f.steffelaar@boercroon.nl. Graag in de titel van uw email vermelden: Lid Raad van Toezicht ZGT. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Willemijn Broerse. Voor vragen kunt u contact opnemen met Willemijn Broerse (via 020 – 301 43 03).

April 2024