Sluit

Alle scholen in Nederland krijgen van het Rijk geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit geld wordt ingezet om de negatieve effecten van de pandemie aan te pakken binnen het onderwijs. Boer&Croon heeft Curio, de mbo van West-Brabant, geholpen bij het opstellen van een aanpak en coördineert deze aanpak vervolgens binnen de organisatie.

Ontwerp zonder titel

Curio
Public Solutions

Locatie curio frankenthalerstraat 15 2

De Opdracht

Het coördineren van het programma, de interne en externe verantwoording en (bij)sturing op de gemaakte plannen.


Aanpak van Boer & Croon

Kennis over wat studenten nodig hebben, wat mogelijk is qua onder andere roosters en wat effectief is om de negatieve gevolgen van Corona aan te pakken is het meest aanwezig op de werkvloer: bij docenten. Daarom is er binnen Curio gekozen voor een bottom-up benadering bij het bepalen hoe het NPO-geld het beste kan worden benut. Onderwijseenheden hebben zelf een scan gemaakt van bijvoorbeeld cognitieve en sociaal-emotionele achterstanden onder studenten en leerlingen. Daar hebben teams zelf plannen bij gemaakt. Na een lichte toets op effectiviteit, fit met de bredere visie en strategie van de organisatie en op betaalbaarheid zijn deze plannen samengevoegd in één NPO-plan van de organisatie. Deze is in de zomer van 2021 goedgekeurd door medezeggenschap. De coördinator heeft dit proces begeleid. Nu monitort hij op de voortgang en rapporteert hij daarover intern en extern. Ook faciliteert de coördinator bij(sturing), kennisdeling en communicatie over het NPO.


Het Resultaat

De inzet van de coördinator van Boer&Croon heeft geleid tot de volgende resultaten:
1. Soepele totstandkoming van en instemming door medezeggenschap met het NPO-plan;
2. Juiste interne en externe verantwoording over voortgang van NPO-interventies;
3. Interne coördinatie, afstemming en bijsturing.

Neem voor meer informatie contact op met Ine Frings en Frank van de Wolde