Sluit

Directeur Zorg & Bedrijfsvoering voor Lentis

Printscreen 5

Bedrijfsinformatie

Lentis

Lentis is één van de oudste zorgorganisaties in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Na vele jaren geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg én ouderenzorg te hebben geboden heeft Lentis onlangs gekozen voor een nieuw model en een nieuwe fase in de samenwerking van de samenstellende delen van het concern. De drie zorgonderdelen van het huidige Lentis – Lentis GGZ, Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag en Dignis – worden zelfstandig, maar blijven nauw met elkaar samenwerken. Vanuit die zelfstandigheid is er meer ruimte voor focus op het eigen zorgproces en de eigen maatschappelijke opdracht. De drie organisaties worden zelfstandige stichtingen met een eigen bestuur en eigen toezicht. Daarmee ontstaan drie wendbare organisaties, die snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en in de markt.

Via verschillende samenwerkingsverbanden blijven de drie organisaties met elkaar verbonden. Zo wordt een deel van de ondersteunende functies, waaronder (delen van) ICT, inkoop, vastgoedbeheer en het facilitair bedrijf, ondergebracht in een samenwerkingsverband dat bestuurd wordt door de deelnemende lidinstellingen. Overige ondersteunende functies worden verplaatst van centraal (concern) naar decentraal (zelfstandige stichtingen).

Functieomschrijving

Directeur Zorg & Bedrijfsvoering

De directeur Zorg & Bedrijfsvoering is integraal verantwoordelijk voor één van de clusters binnen het primair proces van Lentis GGZ. Die verantwoordelijkheid heeft betrekking op het zorgaanbod en de kwaliteit van de zorg, de productie en productiviteit, de personele bezetting en de organisatiecultuur, de budgetten en het vast te stellen beleid van het betreffende cluster. De zorg- en bedrijfsprocessen worden binnen het eigen cluster effectief en efficiënt ingericht en uitgevoerd.

De directeur Zorg & Bedrijfsvoering werkt nauw samen met de andere directeuren Zorg & Bedrijfsvoering en met de directeuren van de ondersteunende diensten. Deze samenwerking kenmerkt zich door de verantwoordelijkheid om elkaar te helpen en te ondersteunen bij het behalen van de doelen en een gezamenlijk eigenaarschap van overkoepelende aandachtsgebieden die over meerdere directeuren worden verdeeld. Een ieder draagt proactief bij aan de organisatiestrategie en realiseert deze strategie binnen het eigen cluster.

De directeur Zorg & Bedrijfsvoering rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentis GGZ.

Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Beleid en ontwikkeling:
 • Bepaalt als lid van het directieteam van Lentis GGZ mede de visie van de organisatie en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch organisatiebeleid;
 • Signaleert en onderzoekt relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze naar strategisch zorgbeleid. Voorstellen zijn gefundeerd, onderling samenhangend, breed afgestemd en dragen bij aan het verwezenlijken van de ambitie en visie van Lentis GGZ;
 • Initieert ingrijpende organisatieontwikkelingstrajecten op het gebied van organisatiestructuur en -cultuur en (zorg)innovatie en stuurt hierbij veranderingsprocessen aan;
 • Draagt zorg voor de implementatie van het beleid, ziet toe op de uitvoering en neemt indien nodig maatregelen;
 • Vertaalt en/of draagt zorg voor de vertaling van het vastgestelde beleid naar procedures en processen en de inrichting van zorg- en bedrijfsprocessen, ondersteunt bij de implementatie ervan en beheerst risico’s;
 • Neemt binnen de kaders van het organisatiebeleid besluiten over het aanbod van zorgproducten en dienstverlening door het organisatieonderdeel en ontwikkelt nieuwe zorgproducten en diensten.
Leidinggeven:
 • Geeft leiding aan één van de clusters binnen het primair proces van Lentis GGZ en weet daarbij een goed en positief werkklimaat te realiseren waarbij veiligheid, werkplezier en goede onderlinge relaties van essentieel belang zijn;
 • Geeft sturing aan de ingezette koers binnen Lentis GGZ en draagt zorg voor de succesvolle implementatie en borging ervan in het primaire proces;
 • Bewaakt de kennis en kunde van medewerkers zodat medewerkers in staat zijn hun werkzaamheden professioneel en adequaat uit te voeren;
 • Faciliteert en stimuleert een lerende organisatiecultuur, waarin geleerd wordt van fouten en best-practises, binnen teams en over de grenzen van het eigen team en cluster heen;
 • Initieert en stuurt organisatiebrede veranderingsprocessen aan op het gebied van organisatiestructuur en -cultuur;
 • Vertaalt het vastgestelde Lentisbrede beleid naar jaarplannen en bewaakt de samenhang tussen en de opvolging van de plannen binnen het cluster.
Inhoudelijk:
 • Is verantwoordelijk voor de continue verbetering van zorginhoudelijke aspecten, zoals patiënttevredenheid, kwaliteit en veiligheid, behandeleffectiviteit en organisatie van zorg;
 • Bewaakt hiertoe de resultaten, signaleert risico’s en kansen en draagt er zorg voor dat acties en projecten voor verbetering van de zorg worden opgepakt en tot een goed resultaat worden gebracht;
 • Legt waar nodig verantwoording af aan de geneesheer-directeur betreffende de zorginhoud, kwaliteit en veiligheid van de behandeling;
 • Initieert en stimuleert projecten met betrekking tot innovatie van de zorg die Lentis GGZ biedt;
 • Ziet kansen met betrekking tot het aanbod van Lentis en ontwikkelt met collega directeuren en/of in samenwerking met externe partijen nieuw zorgaanbod dat aansluit op de behoefte van cliënten/patiënten en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Fungeert als aanspreekpunt voor de zorginhoudelijke aspecten van de GGZ voor de zorginhoudelijke professionals;
 • Is voortdurend bezig een synergetische balans te creëren tussen de belangen van cliënten/patiënten en hun naasten, medewerkers, de organisatie en externe belanghebbende partijen.
Bedrijfsvoering:
 • Zorgt voor een zorgvuldige afstemming van benodigde capaciteiten c.q. omvang van de formatie op de te verwachten toekomstige zorgbehoefte en past de organisatiestructuur hierop aan;
 • Zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde personele bezetting (functiemix) en voor de uitvoering van het personeelsbeleid;
 • Beheert het budget;
 • Bewaakt afgesproken (productie)doelstellingen en financiële performance, signaleert en analyseert knelpunten en stuurt bij waar nodig.
Omgevingsmanagement:
 • Onderzoekt en initieert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en vertegenwoordigt daarbij de organisatie;
 • Onderhoudt contacten en bouwt een netwerk met in- en externe stakeholders;
 • Hecht veel belang en besteedt tijd en aandacht aan medezeggenschap en participatie van cliënten, naasten en medewerkers;
 • Onderzoekt en initieert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en vertegenwoordigt de organisatie bij besprekingen en onderhandelingen met bedrijfskritische samenwerkingspartners;
 • Sluit binnen het mandaat van de RvB contracten af;
 • Initieert en realiseert samenwerkingsprojecten die gericht zijn op innovatie en verbetering van de bedrijfsprocessen.
 • Onderhoudt contacten en bouwt een netwerk op strategisch niveau met in- en externe stakeholders;
 • Onderhandelt met opdrachtgevers, financiers en andere samenwerkingspartners en sluit contracten af binnen verstrekt mandaat;
 • Initieert contacten met de landelijke politiek en adviseert namens de organisatie de politiek;
 • Is verantwoordelijk voor klanttevredenheidsonderzoek en onderneemt actie om de klanttevredenheid verder te vergroten;
 • Participeert in diverse in- en externe overlegvormen (landelijk en regionaal), zoals onder meer bij het ministerie van VWS, de NZa en de koepelorganisatie.

Functie-eisen

Profiel

Lentis GGZ is op zoek naar een verbindende en inspirerende leider met een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven. Iemand die initiatieven durft te nemen en samen met de medewerkers van het cluster zo veel mogelijk zelfstandig organisatorische, personele, budgettaire en inhoudelijke problemen oplost. Maar die zich daarbij tegelijkertijd voortdurend ervan bewust is dat binnen Lentis GGZ het geheel nadrukkelijk meer is dan de som der delen.

Functie-vereisten
 • Een relevante academische masteropleiding (of postacademische opleiding) op het gebied van de GGZ (bijv. gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychiater, verpleegkundig specialist) en/of op het gebied van bedrijfsvoering (bijv. bedrijfskundige, bedrijfseconoom, MBA);
 • Ruime, bewezen succesvolle, leidinggevende ervaring in de zorg;
 • Inhoudelijke kennis van en ervaring met de zorg;
 • Kennis van ontwikkelingen in de GGZ, landelijk beleid en relevante marktontwikkelingen en in staat deze te vertalen in beleidskeuzes en kaders;
 • Kennis van en ervaring met het realiseren van veranderingsprocessen in complexe organisaties.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Een verbindend en inspirerend leider met een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven op basis van geïnformeerd vertrouwen;
 • Organisatiesensitiviteit en een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren;
 • Focus op continu leren, innovatie en vernieuwing;
 • Een sterk ontwikkeld gedragsrepertoire ten behoeve van het aangaan van relaties met cliënten en hun naasten, collega’s en samenwerkings-, netwerk- en ketenpartners;
 • Lef, moed en ondernemerschap;
 • De bereidheid en het vermogen om de teamprestatie boven het individuele belang te stellen;
 • Streeft een hoog kwaliteitsniveau na;
 • De bereidheid en het vermogen om continu te reflecteren op het eigen functioneren, feedback te vragen en te ontvangen en daarvan te leren, niet alleen binnen het eigen aandachtsgebied maar ook op het gebied van persoonlijke vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en arbeidsvoorwaarden

Het betreft in beginsel een fulltime positie. Ingeschaald in FWG 80 van de CAO GGZ.
(maximaal € € 9.278,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Beiden berekend over het verdiende jaarsalaris).

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Lentis GGZ. Daar vindt de verdere selectie plaats. Het beoogde tijdsschema voor de procedure ziet er als volgt uit:

Week 7 Plaatsing vacature online (19 februari)
Week 8-9 Search kandidaten en responstermijn (7 maart)
Week 10-11 Preselectie-gesprekken bij Boer & Croon
Voordracht kandidaten (18 of 19 maart)
Week 12 Gesprekken bij Lentis
Week 13 Assessment* / Referentiecheck en benoeming kandidaat

* Alle kandidaten voor de posities in het nieuwe directieteam maken een ontwikkelassessment. Het assessment is afgestemd op de competentieprofielen van de directieprofielen.

Contactinformatie

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 7 maart 2021 uw cv en motivatiebrief. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S. Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct