Sluit

Directeur Mens & Ontwikkeling voor Catharina Ziekenhuis

Boer & Croon zoekt een directeur Mens & Ontwikkeling voor het Catharina Ziekenhuis. Heeft u meerjarige leidinggevende ervaring op het domein van mens en ontwikkeling? Heeft u ervaring binnen een professionele, complexe en veranderende organisatie? Bent u innovatief, resultaatgericht en gericht op samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Catharina logo

Bedrijfsinformatie

Organisatie

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus topklinisch opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. Door de geografische ligging heeft het Catharina Ziekenhuis landelijk een unieke positie. Na de Randstad heeft de regio Zuidoost Brabant de dichtste bevolking en de academische centra liggen relatief ver weg. Bovendien is het Catharina Ziekenhuis het enige 24-uurs ziekenhuis in Eindhoven. Het biedt een breed pakket aan medisch specialistische zorg en vervult een centrumfunctie op het gebied van hart- en vaatziekten en oncologie.
Het Catharina Ziekenhuis is groot geworden door de ondernemende, innovatieve cultuur en gedreven professionals. Er werken ruim 4.200 medewerkers met als missie om elke dag de kwaliteit van leven van patiënten merkbaar te verbeteren. Dit doen zij vanuit de kernwaarden: ambitieus, verbindend en veerkrachtig.

De organisatie staat er goed voor. Momenteel beschikt het ziekenhuis over 23 van de 25 topklinische functies en is daarmee vergelijkbaar met een universitair medisch centrum. Er wordt veel onderzoek verricht dat tot gezaghebbende wetenschappelijke publicaties leidt en er zijn 15 hoogleraren werkzaam. Het Catharina Ziekenhuis biedt tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werkt daarin nauw samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio. Op het gebied van onderzoek werken het Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Kempenhaeghe, Philips en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) samen binnen het Eindhoven MedTech Innovation Center e/MTIC. De organisatie heeft een gezonde financiële basis. De omzet bedroeg in 2021 ruim € 494 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.catharinaziekenhuis.nl

Uitdagingen

Om de zorg in de toekomst voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, is een ingrijpende transformatie van de sector nodig. De ambitie, onlangs beschreven in het Integraal Zorgakkoord, is om in te zetten op passende zorg. Passende zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Dit betekent dat de zorg onder andere voor de opgave staat om zorgpersoneel te behouden en blijvende aandacht te hebben voor nieuwe (zij-)instroom, onder andere door het werkplezier te vergoten, hun talenten te ontwikkelen en de werkdruk beheersbaar te houden. De inzet van technlogische (ehealth) toepassingen waardoor kan ook helpen om de schaarse capaciteit aan zorgmedewerkers gericht te ondersteunen of vervangen.

Het Catharina Ziekenhuis zet volop in op de beweging naar passende zorg.
In het periodeplan voor 2022-2023 richt het ziekenhuis zich op de resultaatgebieden digitalisering, waardegedreven zorg en portfoliosturing. Hierin werkt het ziekenhuis nauw samen met andere ziekenhuizen, huisartsen, de VVT sector (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg), de GGZ en netwerkpartners als Santeon, Prosper en het Nederlands Hart Netwerk.

Mens & Ontwikkeling

Binnen het ziekenhuis levert de service-eenheid Mens & Ontwikkeling een belangrijke bijdrage aan de (ondersteuning van de) verdere ontwikkeling en verandering in het ziekenhuis.Recent is bijvoorbeeld het programma ‘Collega’s op 1’ gestart. Dit programma vormt de jaaragenda waarmee Mens & Ontwikkeling werkt aan de volgende programmalijnen.
 1. Behouden, ontwikkelen en aantrekken van collega’s.
 2. Autonomie en leiderschap in een plezierige werkomgeving.
 3. Medewerkervriendelijke processen.

Per programmalijn is een helder doel benoemd. Daarnaast zijn er projecten benoemd die kortcyclisch opgepakt worden. Dit allemaal vanuit de belofte aan medewerkers om hen oprechte aandacht en waardering te geven, met ruimte voor ontwikkeling, vakmanschap en eigen regie en in een plezierige werkomgeving waarin gezond en vitaal wordt samengewerkt.

De service-eenheid Mens & Ontwikkeling is recent ontstaan, na integratie tussen de eenheden HRM en Onderwijs & Onderzoek. Doel van de integratie was en is om in gezamenlijkheid de bedrijfsprocessen nog beter te kunnen ondersteunen en bij te dragen aan meer integrale beleidsontwikkeling.

Door deze integratie zit de eenheid Mens & Ontwikkeling momenteel in een transitie, met als doel de dienstverlening en servicegerichtheid van de eenheid te optimaliseren en de bijdrage aan de strategische agenda van het ziekenhuis te vergroten. Hiermee wordt het belang van het thema mens en ontwikkeling binnen het Catharina Ziekenhuis verder verstevigd.

In de afgelopen periode is de integratie technisch afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan een optimale inrichting van de afdeling en het (verder) versterken van de onderlinge samenwerking en samenwerking met anderen binnen en buiten de organisatie. Recent is besloten het domein Onderzoek direct onder de Raad van Bestuur te positioneren. Dit zal ook de komende periode geëffectueerd worden.

Sinds april van dit jaar wordt de rol van directeur Mens & Ontwikkeling op interimbasis ingevuld. De organisatie is nu op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie.

Functieomschrijving

Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij een vernieuwende bijdrage levert aan de toekomstige strategische uitdagingen en transformatie van het Catharina Ziekenhuis, sturing geeft aan de (verdere) leiderschaps- en teamontwikkeling en op strategisch niveau stevige verbindingen maakt en onderhoudt, zowel binnen als buiten de organisatie. Van belang is verder dat hij/zij de nieuw gekozen inrichting van de eenheid verder implementeert en op onderdelen zorgt voor stabiele continuering, realisatie en borging van de ingezette koers.

De belangrijkste resultaatgebieden zijn:
 • Leidinggeven aan de afdelingsmanagers (direct) en medewerkers (indirect) van de service-eenheid Mens & Ontwikkeling; hen stimuleren en faciliteren om het beste uit zichzelf te halen en zich continu te ontwikkelen.
 • Het (verder) ontwikkelen van een innovatieve en toekomstbestendige strategische koers in het domein van mens en ontwikkeling, in nauwe samenwerking met interne en externe partners.
 • Het vertalen van het strategisch beleid van het ziekenhuis naar een duidelijke koers en prioriteiten voor de service-eenheid. Mens & Ontwikkeling; zorgdragen voor de uitvoering van het beleid.
 • Zorgdragen voor een constructieve samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis, regionaal en landelijk in Santeon-verband.
 • Financiën en beheer van de service-eenheid Mens & Ontwikkeling; zorgdragen voor een effectieve en efficiënte inzet van medewerkers en faciliteiten.
 • Fungeren als strategisch sparringpartner voor organisatiebrede vraagstukken op het gebied van mens en ontwikkeling voor de Raad van Bestuur en managers binnen het ziekenhuis.
  Als lid van het organisatiebrede managementteam: het dragen van mede- verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen het Catharina Ziekenhuis in totaliteit.
De directeur Mens & Ontwikkeling geeft op dit moment direct leiding aan vier afdelingsmanagers en indirect aan ca. 130 medewerkers. De manager ontvangt leiding van en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur en maakt onderdeel uit van het managementteam van het Catharina Ziekenhuis.


Functie-eisen

Het Catharina Ziekenhuis is op zoek naar een vernieuwende en verbindende directeur Mens & Ontwikkeling, die vanuit een innovatieve visie op HRM, leren en ontwikkelen bijdraagt aan het realiseren van de ambities van het Catharina Ziekenhuis en aan de verdere ontwikkeling van de service-eenheid. De nieuwe directeur heeft visie en strategisch denkvermogen, maar weet ook focus aan te brengen, resultaten te boeken en te borgen. Hij/zij is een toegankelijke en inspirerende persoonlijkheid, die de afdelingsmanagers op een coachende wijze in hun ontwikkeling stimuleert en hun kwaliteiten goed weet te benutten. De directeur is een echte netwerker en gericht op samenwerking en samenhang, zowel intern als extern. Hij/zij is zowel intern als extern het boegbeeld voor de thema’s rond mens en ontwikkeling en fungeert op deze gebieden als adviseur van de Raad van Bestuur en het management. Daarbij biedt hij/zij, waar nodig, countervailing power vanuit het perspectief van de medewerker. Hij/zij herkent zich in de kernwaarden van het Catharina Ziekenhuis: ambitieus, verbindend en veerkrachtig.


Functie-eisen
 • Een afgeronde academische opleiding.
 • Ervaring binnen een grote, complexe organisatie en kennis van bestuurlijke processen.
 • Ervaring binnen de (ziekenhuis)zorg is een pre.Meerjarige leidinggevende ervaring op strategisch niveau op het domein van mens en ontwikkeling.
 • Aantoonbare ervaring met het realiseren van veranderingen.
 • Bedrijfskundig en cijfermatig inzicht.

Persoonlijkheidskenmerken
 • Een stevige persoonlijkheid, die senioriteit uitstraalt.
 • Innovatief, benadert zaken out of the box, met humor en relativeringsvermogen.
 • Is verbindend, kan goed samenwerken en schakelt makkelijk op alle niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Organisatiesensitief en politiek vaardig, weet om te gaan met het krachtenveld binnen een ziekenhuis.
 • Laagdrempelig en mensgericht, met aandacht voor de ontwikkeling van anderen.
 • Weet anderen te stimuleren en motiveren, werkt op basis van vertrouwen.
 • Resultaatgericht, durft keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
 • Weet rust en stabiliteit te brengen.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
Het betreft een positie voor 36 uur week. Salariëring is marktconform FWG 80 cao Ziekenhuizen (max. € 9781,- bruto per maand op basis van 36 uur in 2022) en afhankelijk van kennis en ervaring.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Catharina Ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in november.

Week 42-43 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 30 oktober)
Week 44-45 Gesprekken bij Boer & Croon Presentatie van kandidaten

Week 46-47 Vervolg gesprekken bij het Catharina Ziekenhuis
Week 48 Referentiecheck, arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 30 oktober uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 40 04).