Sluit

Directeur Markt & Ontwikkeling voor Lentis

Printscreen 5

Bedrijfsinformatie

Lentis

Lentis is één van de oudste zorgorganisaties in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Na vele jaren geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg én ouderenzorg te hebben geboden heeft Lentis onlangs gekozen voor een nieuw model en een nieuwe fase in de samenwerking van de samenstellende delen van het concern. De drie zorgonderdelen van het huidige Lentis – Lentis GGZ, Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag en Dignis – worden zelfstandig, maar blijven nauw met elkaar samenwerken. Vanuit die zelfstandigheid is er meer ruimte voor focus op het eigen zorgproces en de eigen maatschappelijke opdracht. De drie organisaties worden zelfstandige stichtingen met een eigen bestuur en eigen toezicht. Daarmee ontstaan drie wendbare organisaties, die snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en in de markt.

Via verschillende samenwerkingsverbanden blijven de drie organisaties met elkaar verbonden. Zo wordt een deel van de ondersteunende functies, waaronder (delen van) ICT, inkoop, vastgoedbeheer en het facilitair bedrijf, ondergebracht in een samenwerkingsverband dat bestuurd wordt door de deelnemende lidinstellingen. Overige ondersteunende functies worden verplaatst van centraal (concern) naar decentraal (zelfstandige stichtingen).

Functieomschrijving

Directeur Markt & Ontwikkeling

De functie Directeur Markt & Ontwikkeling is een nieuwe functie. De directeur geeft leiding aan Lentis Research en de afdeling Zorgverkoop en is verantwoordelijk voor de resultaten van deze afdelingen, dat wil zeggen voor gunstige zorgverkoopafspraken met financiers en voor een research & development (R&D) beleid afgestemd op de strategische koers van Lentis GGZ. Hij/zij is daarnaast, in gezamenlijkheid met collega directeuren, verantwoordelijk voor het resultaat van Lentis GGZ als geheel.

De directeur Markt & Ontwikkeling organiseert continu alertheid op kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in de zorgmarkt en op zorginhoudelijk terrein. Vertaalt de ontwikkelingen naar toegankelijke rapportages en analyses, die zicht geven op korte en lange termijn effecten op de jaarplannen van de zorgclusters en op het meerjarenplan.

Vanuit de missie en visie en het vastgestelde dienstenportfolio werkt de directeur Markt & Ontwikkeling aan een transparante en aantrekkelijke merkenstructuur en positionering van Lentis GGZ. Hij/zij stelt een marketingplan op en regisseert de uitvoering en monitort de ontwikkelingen.

De directeur Markt & Ontwikkeling rapporteert aan de Raad van Bestuur van Lentis GGZ, aan het lid met de portefeuille Bedrijfsvoering.

Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Beleid en ontwikkeling:
 • Bepaalt als lid van het directieteam van Lentis GGZ mede de visie van de organisatie en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch organisatiebeleid;
 • Signaleert en onderzoekt actief relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze in strategische keuzes met betrekking tot het zorgaanbod van Lentis GGZ;
 • Vertaalt en/of draagt zorg voor de vertaling van het vastgestelde beleid naar procedures en processen en de inrichting van bedrijfsprocessen binnen de afdelingen, ondersteunt bij de implementatie ervan en beheerst risico’s.
Adviseren en ondersteunen Raad van Bestuur en Directieteam:
 • Signaleert en onderzoekt relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze naar een visie en strategisch beleid voor de onderdelen zorgverkoop en research & development (R&D). Voorstellen zijn gefundeerd, onderling samenhangend, breed afgestemd en dragen bij aan het verwezenlijken van de ambitie en visie van Lentis GGZ;
 • Adviseert op basis van gesignaleerde ontwikkelingen het management en de Raad van Bestuur met betrekking tot klantaanwas, klantbehoud, klantopbrengst en klanttevredenheid;
 • Draagt zorg voor samenhang in beleid van verschillende opdrachtgevers en stimuleert lange termijn contracten;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur en collega-directeuren op het terrein van zorgfinanciering en daarmee samenhangende financiële en bedrijfseconomische aangelegenheden na analyses;
 • Adviseert de Raad van Bestuur over eventuele mismatches tussen de propositie van Lentis GGZ en de marktontwikkelingen en hoe deze kunnen worden verholpen.
Leidinggeven:
 • Geeft leiding aan de afdelingen Zorgverkoop en Lentis Research en weet daarbij een goed en positief werkklimaat te realiseren waarbij de onderlinge relaties van essentieel belang zijn;
 • Bewaakt de kennis en kunde van medewerkers en zorgt voor deskundigheidsbevordering zodat zij in staat zijn hun werkzaamheden professioneel en adequaat uit te voeren;
 • Zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde personele bezetting en zorgt voor de uitvoering van het personeelsbeleid;
 • Vertaalt het vastgesteld beleid naar jaarplannen voor de afdelingen;
 • Beheert het budget;
 • Bewaakt afgesproken doelstellingen, signaleert en analyseert knelpunten en stuurt bij waar nodig.
Inhoudelijk:
 • Ten behoeve van eenduidig overleg met de stakeholders van Lentis GGZ organiseert de directeur Markt & Ontwikkeling een klantrelatiesysteem, waardoor alle relevante informatie over contracten, afspraken, klachten en wensen snel toegankelijk is;
 • Is verantwoordelijk voor de zorgverkoop en voor gunstige afspraken over tarieven en volumes;
 • Signaleert relevante (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen in het werkveld en binnen de organisatie en komt op basis hiervan met initiatieven voor strategische beleidsontwikkeling op het terrein van verkoop en portfoliomanagement;
 • Doet onderzoek of laat onderzoek doen naar relevante ontwikkelingen, naar mogelijkheden voor innovatie en maakt impact- en risicoanalyses;
 • Signaleert kansen en risico’s in de zorgmarkt en ondersteunt collega’s om hierop in te spelen;
 • Is verantwoordelijk voor het genereren van subsidies voor onderzoek en/of productontwikkeling;
 • Is verantwoordelijk voor het marketingbeleid en zorgt voor een aantrekkelijke (markt)positionering van Lentis GGZ;
 • Monitort (inter)nationale ontwikkelingen binnen de GGZ en vertaalt nieuwe inhoudelijke mogelijkheden naar intern R&D beleid.

Omgevingsmanagement:

 • Onderzoekt en initieert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en vertegenwoordigt daarbij de organisatie;
 • Onderhoudt contacten en bouwt een netwerk op strategisch niveau met in- en externe stakeholders;
 • Onderhandelt met opdrachtgevers, financiers en andere samenwerkingspartners en sluit contracten af binnen verstrekt mandaat;
 • Initieert contacten met de landelijke politiek en adviseert namens de organisatie de politiek;
 • Is verantwoordelijk voor klanttevredenheidsonderzoek en onderneemt actie om de klanttevredenheid verder te vergroten;
 • Participeert in diverse in- en externe overlegvormen (landelijk en regionaal), zoals onder meer bij het ministerie van VWS, de NZa en de koepelorganisatie.

Functie-eisen

Profiel

Lentis GGZ is op zoek naar een verbindend en inspirerend netwerker met een brede kennis van (ontwikkelingen in) de GGZ. In de nieuwe organisatie wil Lentis GGZ focussen op kwalitatief hoogwaardige zorg, waarbij vraag en aanbod optimaal worden afgestemd. De nieuwe directeur Markt & Ontwikkeling begrijpt als geen ander dat een effectieve synchronisatie van de binnen- en buitenwereld van essentieel belang is voor een gezonde en duurzame financiering van de zorg.

Functie-vereisten
 • Een relevante academische masteropleiding op het gebied van de GGZ (bijv. gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychiater) en/of op het gebied van bedrijfsvoering (bijv. bedrijfskundige, bedrijfseconoom, MBA);
 • Bewezen succesvolle ervaring in een vergelijkbare functie op het gebied van zorgverkoop, verkregen in een zorgorganisatie;
 • Kennis van marktontwikkelingen, landelijk beleid en financieringsstromen in de GGZ, en in staat deze te vertalen in beleidskeuzes en kaders;
 • Kennis van wetenschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen in de GGZ ten behoeve van het vertalen naar beleidskeuzes en kaders;
 • Kennis van en ervaring met het realiseren van veranderingsprocessen in complexe organisaties.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Een verbindend en inspirerend netwerker met een brede kennis van (ontwikkelingen in) de branche;
 • Iemand die snel verbanden legt, oog heeft voor kansen en win-win situaties en daarbij het cliëntperspectief, het maatschappelijk belang en het organisatiebelang aan elkaar weet te verbinden;
 • Kennis van zaken en een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven op basis van geïnformeerd vertrouwen;
 • Organisatiesensitiviteit en een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren;
 • Focus op continu leren, innovatie en vernieuwing;
 • Een sterk ontwikkeld gedragsrepertoire ten behoeve van het aangaan van relaties met relevante stakeholders en met collega’s;
 • Lef, moed en ondernemerschap;
 • De bereidheid en het vermogen om teamprestatie boven het individuele belang te stellen;
 • Streeft een hoog kwaliteitsniveau na;
 • De bereidheid en het vermogen om continu te reflecteren op het eigen functioneren, feedback te vragen en te ontvangen en daarvan te leren, niet alleen binnen het eigen aandachtsgebied maar ook op het gebied van persoonlijke vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en arbeidsvoorwaarden

Het betreft in beginsel een fulltime positie. Ingeschaald in FWG75 van de CAO GGZ.
(maximaal € 7.934- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Beiden berekend over het verdiende jaarsalaris).

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Lentis GGZ. Daar vindt de verdere selectie plaats. Het beoogde tijdsschema voor de procedure ziet er als volgt uit:

Week 7 Plaatsing vacature online (19 februari)
Week 8-10 Search kandidaten en responstermijn (17 maart)
Week 11-12 Preselectie-gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht kandidaten
Week 12 Gesprekken bij Lentis
Week 13 Assessment* / Referentiecheck en benoeming kandidaat

* Alle kandidaten voor de posities in het nieuwe directieteam maken een ontwikkelassessment. Het assessment is afgestemd op de competentieprofielen van de directieprofielen.

Contactinformatie

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 17 maart 2021 uw cv en motivatiebrief. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u haar bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct