Sluit

Bestuurder voor Interzorg

Boer & Croon zoekt de nieuwe bestuurder voor Interzorg Noord-Nederland. Interzorg is een betrokken organisatie die mensen ondersteunt hun eigen leven voort te zetten. Hier past een bestuurder die koersvast, vooruitstrevend en mensgericht is. Interesse?

Direct solliciteren
Website formaat 7

Bedrijfsinformatie

Stichting Interzorg Noord-Nederland (Interzorg) ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten. Hiertoe biedt de organisatie een breed pakket aan woon-, zorg-, behandelings- en servicemogelijkheden van hoge kwaliteit in de vijf gemeenten van haar werkgebied Noord- en Midden Drenthe. De cliënten hebben vooral een zware en complexe zorgvraag. Als aanbieder van zorg en behandeling brengt Interzorg focus aan in het zorgaanbod, onder andere op basis van de vijf Interzorg expertises en regio-overstijgende specialisaties, te weten de zorg voor jonge mensen met dementie, mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel), geriatrische revalidatiezorg, oudere mensen met dementie en ouderen met een visuele beperking.

De missie van Interzorg is mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten. Dit doet zij vanuit de volgende visie: ‘We zijn allemaal mensen met een verhaal. Een verhaal dat met de dag groeit en een leven rijk en waardevol maakt. Een mens houdt niet op zichzelf te zijn, zodra hij of zij ‘cliënt’ wordt. Daarom zien wij zorg niet als ‘zorgen voor’ maar vooral als ‘samen leven’. Zodat mensen hun zelfrespect en kwaliteit van leven kunnen behouden, zodat zij dicht bij zichzelf kunnen blijven. Er is ontzettend veel mogelijk.’

De leidende principes hierin hebben medewerkers, vrijwilligers en cliënten eveneens met elkaar geformuleerd en die visueel uitgebeeld in ‘de bloem van Interzorg’. Deze ‘bloem’ wordt in de organisatie breed omarmd en is bepalend voor het maken van keuzes. De volgende principes zijn leidend: ‘Samen zijn we altijd eerst mens. We leren elkaar kennen. We spreken verwachtingen naar elkaar uit. We denken in onbegrensde mogelijkheden. We werken bij mensen thuis. We zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel. De zorg is professioneel en vernieuwend. De maaltijden zijn genietmomenten. We willen weten of we het goed doen.’ De bloem is binnen Interzorg houvast en leidraad in alles wat medewerkers doen.

De cultuur van de organisatie is warm en betrokken. Er wordt gedacht in kansen en mogelijkheden om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en de cliënt nog centraler te stellen. De organisatie is begaan met haar medewerkers, er wordt veel ruimte geboden voor (persoonlijke) ontwikkeling, medewerkers worden aangemoedigd met hun ideeën aan de slag te gaan. Werkgeluk is een belangrijk thema, ook als deze soms onder druk staat. Interzorg is een stabiele en vooruitstrevende organisatie, erop gericht mee te bewegen met de ontwikkelingen in de zorg.

Bij Interzorg werken in totaal ca. 1.400 medewerkers. Zij worden bijgestaan door een team van ongeveer duizend vrijwilligers. De omzet bedroeg in 2021 ruim € 86 miljoen. Interzorg werkt op negen verschillende locaties en heeft een eigen servicecentrum. Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Interzorg is deelnemer aan de MVO Alliantie Noord-Nederland.

Voor meer informatie over de organisatie zie www.interzorg.nl.

Governance

Het dagelijks bestuur is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Interzorg.

De Raad van Toezicht van Interzorg bestaat uit zes leden en houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Interzorg. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht voert zijn kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de Raad van Bestuur, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Interzorg heeft een ondernemingsraad (OR) en een cliëntenraad (CR) per locatie, waarvan afgevaardigden zitting hebben in de centrale cliëntenraad (CCR). Interzorg kent ook een Zorgadviesraad (ZAR). De ZAR heeft een adviserende en stimulerende rol op het gebied van zorgbeleid, kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling van de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep.

Binnen de governance wordt goed en prettig met elkaar samengewerkt, vanuit transparantie en actiegerichtheid.

Functieomschrijving

Uitdagingen

Onder leiding van de huidige bestuurder is Interzorg uitgegroeid tot een solide organisatie die voldoet aan de geldende kwaliteitskaders en een gezonde bedrijfsvoering heeft. Ontwikkeling en innovatie hebben een belangrijke plek in de organisatie. De besturing is professioneel ingericht, met een heldere beleidscyclus en jaarplansystematiek, er staat een sterk MT. Interzorg zet de stabiele lijn van de organisatie graag voort, waarbij de nieuwe bestuurder nadrukkelijk de ruimte krijgt hier zijn/haar eigen kleur aan te geven. Dit tegen de achtergrond van een in hoog tempo veranderend zorglandschap.

Personeel
Voor Interzorg zijn de medewerkers cruciaal. Met de toenemende zorgvraag wordt stevig ingezet op het vinden, goed inwerken, behouden en fit en vitaal houden van medewerkers. In verband met een krimpende arbeidsmarkt zal de organisatie steeds creatiever moeten zijn. Anders omgaan met kwalificatieniveaus en de inzet van informele zorg maken hier deel van uit. Op het verder terugdringen en voorkomen van verzuim wordt stevig ingezet. Dit geldt ook voor ongewenste uitstroom. Binnen dit thema vindt verdieping op de onderwerpen leiderschap en zeggenschap plaats in alle lagen van de organisatie.

Samenwerking in de regio
Interzorg staat in de regio bekend om haar samenwerkingsgerichtheid en goede externe contacten. Samen met de Drentse ouderenzorgpartners heeft Interzorg een regiovisie opgesteld met als leidmotief ‘Samen en Anders’. Thema’s als technologische innovatie, netwerkzorg en arbeidsmarktkrapte pakken zij gezamenlijk op. Hiervoor zetten zij de regionale middelen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in, maar ook landelijk werken zij intensief samen voor de expertises NAH, oudere mensen met een visuele beperking en jonge mensen met dementie. Voor deze laatste doelgroep zijn zij voornemens een regionaal expertisecentrum (REC) te ontwikkelen. Daarnaast wordt er, in samenwerking met externe partners, gewerkt aan het verstevigen en verbeteren van de revalidatie activiteit.

Finance en vastgoed
Net als alle zorgorganisaties is het ook voor Interzorg een uitdaging met de huidige ontwikkelingen een financieel stabiele organisatie te blijven. Doorontwikkeling van zorgconcepten, effectieve inzet van personeel en technologie en vooruitstrevende keuzes in de bedrijfsvoering moeten hierbij helpen. Daarnaast is de vastgoedportefeuille in ontwikkeling en zijn daar strategische keuzes te maken.

Doorontwikkeling en vernieuwing
Interzorg is onderweg naar een nieuwe werkelijkheid waarin de organisatie vanuit de vijf expertises de zorg en dienstverlening steeds meer individueel thuis, tijdelijk, met hulp van technologie en nadrukkelijk in samenwerking met ketenpartners levert.

Bestuurder

Als gevolg van het vertrek van de huidige bestuurder is de Raad van Toezicht van Interzorg op zoek naar een kandidaat voor deze positie. De bestuurder van Interzorg is statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, voor het bepalen van de koers en de vertaling en realisatie hiervan, samen met de organisatie.

Resultaatgebieden
 • Het periodiek herijken implementeren van de meerjarenstrategie en deze intern en extern uitdragen;
 • Het stimuleren en realiseren van innovatie en vernieuwing in de organisatie en het zorgaanbod;
 • Inrichten en (waar nodig) aanpassen van de organisatiestructuur. Dit behelst ook het belangrijke aspect van personeelsinzet, ‘goed werkgeverschap’ en leiderschap in de organisatie;
 • Versterken van de verbinding binnen de organisatie en van alle medewerkers aan de organisatiedoelstellingen;
 • Doorbouwen aan een open, veerkrachtige en verandergerichte cultuur;
 • Zorgdragen voor (lange termijn) financiering om de strategische keuzes te kunnen realiseren;
 • Inrichten van een vastgoedportefeuille die bijdraagt aan een gezonde financiële bedrijfsvoering en die het zorgaanbod ondersteunt;
 • Continu opbouwen en onderhouden van extern stakeholdermanagement.

Functie-eisen

Interzorg is op zoek naar een inspirerende, vernieuwende bestuurder die gericht is op samenwerking en met energie, creativiteit, lef en humor de organisatie leidt. Hij/zij is een toegankelijk en laagdrempelig boegbeeld, zowel extern als intern. Een inspirerend leider die, samen met het managementteam, ruimte geeft aan innovatie binnen de organisatie, binnen heldere kaders, hierbij voortbouwend op de missie, visie, strategie en ingezette koers van Interzorg.

Functie-eisen
 • Academische achtergrond/werk- en denkniveau;
 • Ervaring als bestuurder óf als directeur binnen een grote (zorg)organisatie met integrale verantwoordelijkheid en in staat een stap te maken;
 • Ervaring in de zorgsector heeft de voorkeur, in ieder geval affiniteit met en kennis van de (ouderen)zorg;
 • Beschikt over een generalistisch profiel, met zowel oog voor inhoud als voor bedrijfsvoering (met als belangrijke accenten financiering, bouwtrajecten, regionale en landelijke netwerken, toekomstscenario’s, personeelsbeleid);
 • Financieel kundig (zonder financieel expert te zijn);
 • Beschikt over een relevant netwerk (regionaal/nationaal);
 • Ervaring/affiniteit met duurzaamheid;
 • Binding met de regio of bereid hierin te investeren.
Persoonskenmerken
 • Heeft een moderne visie op de ontwikkelingen in de (langdurige) zorg en is in staat deze, samen met de collega’s, te vertalen naar de strategie van en beleid voor Interzorg en naar discipline in de uitvoering;
 • Koersvast, durft strategische keuzes te maken en prioriteiten te stellen, staat boven de partijen én gelooft in samen;
 • Laagdrempelig in het contact, directe communicatie, zowel intern als extern goed zichtbaar en in staat de organisatie mee te nemen en te vertegenwoordigen;
 • Aimabel persoon, nabij en oprecht betrokken, het hart warm, het hoofd koel;
 • Coachende leiderschapsstijl, stimulerend, geeft vertrouwen en durft los te laten;
 • Hecht belang aan medezeggenschap en participatie en heeft hier visie op;
 • Goed oog en inlevingsvermogen voor de (toekomstige) eisen en verwachtingen van interne en externe stakeholders;
 • Kan goed schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren met als uitgangspunt goede kwaliteit van zorg, cliënt- en medewerkerstevredenheid;
 • Ondernemend, vooruitstrevend, met durf om nieuwe wegen in te slaan.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse IV is.

Contactinformatie

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Interzorg. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in december.
 • Week 43-45: Benaderen kandidaten en responstermijn (13 november)
 • Week 46-47: Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
 • Week 48-49: Gesprekken bij Interzorg / Optioneel: management drives onderzoek / Kennismaking gremia
 • Week 50: Optioneel: assessment / Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 13 november uw CV en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw W. Broerse. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020 – 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!