Sluit

Bestuurder voor Coloriet

Boer & Croon zoekt de bestuurder van Coloriet. Heeft u ervaring als bestuurder óf in een zware directierol binnen een grote (zorg)organisatie met integrale verantwoordelijkheid? Beschikt u over een allround profiel: bedrijfsmatig sterk met oog voor de kwaliteit van zorg? Bent u aantoonbaar succesvol in het leiden en realiseren van complexe verandertrajecten? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Direct solliciteren
Website formaat 21

Bedrijfsinformatie

Coloriet is dé specialist in wonen en zorg voor senioren in Dronten, Lelystad en Zeewolde. Met meer dan 1.400 cliënten en hun familieleden, ruim 1.200 medewerkers en 600 vrijwilligers geeft zij samen kleur aan waardevol leven.

Het leven is van jou. Dat is wat Coloriet belooft. Zij kijkt met andere ogen naar de zorg. Door vooruit te gaan en te vernieuwen. Door te stimuleren om alles uit het leven te halen, zodat de cliënt het zelf kan, zoveel als mogelijk. Coloriet heeft drie kernwaarden centraal staan: verbindend, vooruitstrevend, eigenwijs.

Coloriet biedt wijkzorg in de gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde, heeft 5 woonzorgcentra, een advies- en behandelcentrum en 2 woonzorgcentra in aanbouw. De omzet bedroeg in 2021 ruim € 66,5 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.coloriet.nl.

Governance

Coloriet hanteert de Governance Code voor de zorg.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Coloriet houdt toezicht op de besturing en op de algemene gang van zaken van Coloriet als maatschappelijke onderneming. De Raad van Commissarissen beoordeelt vanuit haar onafhankelijke positie de integraliteit en integriteit van haar besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van de diverse belanghebbenden. De Raad van Commissarissen van Coloriet telt vijf leden.

Raad van Bestuur
Het dagelijks bestuur van Coloriet is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstellingen van Coloriet. De Raad van Bestuur is eenhoofdig en rapporteert aan de Raad van Commissarissen.

Directieteam
Het directieteam (DT) ondersteunt de Raad van Bestuur. Het directieteam bestaat uit 4 directeuren (3 zorgdirecteuren en een directeur bedrijfsvoering) en de bestuurssecretaris.

Medezeggenschap en adviesorganen
Coloriet heeft een verpleegkundige adviesraad (VVAR), een platform cliëntenraad (PCR) en een ondernemingsraad (OR). De VVAR, PCR en OR worden binnen Coloriet nauw betrokken bij de beleidsvorming, strategie en besluitvorming. Zo wordt samen kleur gegeven aan waardevol leven.

Uitdagingen

Coloriet zal zich moeten voegen naar de ontwikkelingen van de grote toestroom van cliënten, personele krapte, sociale en technische innovatie, grote vastgoedopgave en dalende inkomsten.

In 2021 heeft Coloriet haar strategische koers herijkt. Het strategiedocument 2022 – 2025 van Coloriet heeft als titel meegekregen: ‘Samen werken aan toegankelijke en duurzame ouderenzorg in Oostelijk Flevoland’. Daarbij is een drietal gewaagde doelen geformuleerd, die de basis vormen voor het te voeren beleid tot en met 2025. Deze gewaagde doelen zijn:
1. De volledige zorgcarrière van ouderen in Oost Flevoland ondersteunen met passende zorg.
2. In het krachtenveld van betaalbare zorg voor een steeds grotere groep ouderen, complexere problematiek en een groeiend arbeidsmarktprobleem antwoorden vinden zodat Coloriet kwalitatieve zorg kan blijven leveren en een waardevol leven kan faciliteren.
 • a. Vanuit eigen kracht en positie antwoorden vinden t.a.v. arbeidsmarkt, carrièrepaden, een leven lang leren.
 • b. Early follower in technologische ontwikkelingen.
 • c. Ambitieuze innovatie-agenda.
3. Dé zorgpartij in de regio Oostelijk Flevoland zijn voor de huidige en toekomstige cliënten, in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties, opleidingscentra en financier Zilveren Kruis.

Coloriet heeft ervoor gekozen om haar positie uit te breiden in Oost Flevoland. Dit doet Coloriet onder andere door haar krachten te bundelen in een strategische alliantie met Woonzorg Flevoland, waarmee zij een aantal diensten en activiteiten gaat samenvoegen o.a. op het vlak van HR, innovatie, vastgoed, wijkzorg en behandeling. Coloriet en Woonzorg Flevoland hebben samen een strategische ontwikkelagenda opgesteld die als goede basis fungeert om de samenwerking verder vorm te geven.

Voor Coloriet is innovatie een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie en is er een duidelijke behoefte zich hier de komende jaren verder op te richten.

Coloriet zit midden in een transitie met als doel het vergroten van de verantwoordelijkheid en autonomie van de zorgprofessionals en het middle-management. Concreet betekent dit o.a. een organisatorische wijziging waarbij wordt toegewerkt naar vermindering van het aantal managers in combinatie met verzwaring van de functie. Een forse wijziging met impact voor zowel de directie, de nieuwe managers als de teams daaronder. Dit transitietraject wordt de komende twee jaar begeleid door een (externe) transitiemanager die na de zomer in 2022 is gestart.

Functieomschrijving

Bestuurder

De huidige bestuurder (formele benaming voorzitter Raad van Bestuur) heeft aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging in haar loopbaan en om die reden de organisatie te zullen verlaten per januari 2023. Coloriet is daarom op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. De bestuurder van Coloriet is statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, voor het bepalen van de koers en de vertaling en realisatie hiervan, samen met de organisatie.

Resultaatgebieden
 • Doorontwikkelen van de strategische koers van de organisatie, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en worden uitgevoerd.
 • Realiseren van passende, kwalitatief verantwoorde zorg.
 • Sturing geven aan de transitie van versterken van de zeggenschap en bevoegdheden bij de zorgprofessionals en de daarbij behorende cultuurverandering.
 • Doorontwikkelen van stabiel leiderschap en eigenaarschap bij een veranderend cliënt- en zorglandschap.Opbouwen en onderhouden van relaties met externe stakeholders, waaronder de zorgverzekeraars, financiers, gemeentes, politiek, woningcorporaties, collega zorgorganisaties in care en cure en andere netwerkpartners met als doel de maatschappelijke opgave in de regio te kunnen realiseren.
 • Zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering/exploitatie.
 • De innovatieopgave een nadrukkelijke plek geven in de verdere ontwikkeling van de organisatie.
 • Investeren in een open en transparante samenwerking met de Raad van Commissarissen.
 • Zorgen voor heldere interne en externe communicatie, constructief overleg en een goede verhouding met de advies- en medezeggenschapsgremia.

Functie-eisen

Van belang is dat de nieuwe bestuurder de gekozen koers van Coloriet omarmt en de ingezette samenwerking verder gaat verkennen.

Functie-eisen
 • Academische achtergrond/werk- en denkniveau.
 • Ervaring als bestuurder óf in een zware directierol binnen een grote (zorg)organisatie met integrale verantwoordelijkheid.
 • Een allround profiel: bedrijfsmatig sterk met oog voor de kwaliteit van zorg.
 • Ervaring binnen de zorg is een pré, affiniteit met de zorg een must.
 • Aantoonbaar succesvol in het leiden en realiseren van complexe verandertrajecten.
 • Ervaring met stakeholdermanagement en externe vertegenwoordiging.
 • Het doorvoeren van sociale en technologische innovatie transformatie.
Persoonskenmerken
 • Visie op de lange termijn.
 • Enthousiast, inspirerend, warm, verbindend, geeft ruimte en vertrouwen.
 • Toegankelijk, dichtbij, betrouwbaar en transparant.
 • Een gebalanceerd ego, acteert vanuit eigen kracht.
 • Innovatief, zakelijk en to the point.
 • Kan omgaan met de dynamiek van strategische (netwerk)samenwerkingen, daarin zoeken naar een goede balans in samenwerking & synergie en acteren vanuit eigen kracht en kwaliteiten.
 • Visie op en affiniteit met innovatie in de markt, zowel veranderkundig als technisch inhoudelijk.
 • Resultaatgericht, in staat processen te vertalen naar resultaat.
 • Een goed netwerker, bereid zich te verdiepen in Flevoland en te investeren in het netwerk.
 • Durft nieuwe business modellen te introduceren.
 • Daagt uit, weet te ‘challengen’ en waar nodig te begrenzen.
 • Binding met Flevoland is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

De nieuwe bestuurder wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar - 1 termijn. De Raad van Bestuur van Coloriet ontvangt de door de WNT-2 genormeerde honorering op basis van klasse 4 (max € 205.000,- bruto in 2023).

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Coloriet. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in december.
 • Week 46-47: Benaderen kandidaten en responstermijn (27 november)
 • Week 48-49: Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
 • Week 50-51: Selectie- en adviesgesprekken bij Coloriet / Optioneel: assessment
 • Week 52: Arbeidsvoorwaardengesprek / Inwinnen referenties en benoeming
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 27 november uw CV en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Herwijnen. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020- 3014004).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!